Fotografer i Kolding indtil 1940 - Kolding Kommune

kolding.dk

Fotografer i Kolding indtil 1940 - Kolding Kommune

Fotografer i KoldingI 1985 udkom bogen: Fotografer i og fra Danmark til ogmed år 1920, skrevet af inspektør ved Det kongeligeBiblioteks Kort- og Billedsamling, mag.art. BjørnOchsner. Gennem denne bog fik jeg interesse for atundersøge, hvad der kunne opspores specielt om fotografernei Kolding, og jeg valgte tiden fra de omrejsendefotografers tid i årene 1849-63 og op til anden verdenskrigsbegyndelse i 1940. Det viste sig da, at der varmeget mere stof end først antaget, og det resulterede i,at artiklerne må bringes over flere årgange af Koldingbogen.I dette arbejde har jeg først og fremmest lagt vægtpå det lokale og det biografiske stof og kun meget kortbeskæftiget mig med det rent fototekniske. Hensigtener at fortælle om de enkelte fotografer og give prøverpå deres kunst, såvidt som det nu har kunnet lade siggøre, såvel i form af portrætbilleder af koldingensere,som i form af interiører og topografiske billeder fra byenog egnen.I søgen efter oplysninger om koldingfotografernehar jeg gennemgået Kolding Avis for 1850 og fremefterog Koldings vejvisere i årene fra 1877-1940. Indtil1920 udgaves disse dog kun med års mellemrum.Desuden er gennemgået en hel del andet stof, som dervil blive redegjort for til sidst. Spændende har det væretat gennemse families og venners gamle billeder ogfastslå fotografens navn, og ikke bare navnet på denperson, der er foreviget.Følgende bekendtgørelse kunne ses i Kolding Avisden 9. oktober 1857:»At jeg i min Gaard på Rendebanen har oprettet etfast Atelier, hvor daglig aftages Portraiter, bekjendtgøresherved for Byens og Omegnens Beboere.P. Aagaard.«Hermed præsenteres læserne for Koldings førstefastboende fotograf, Dines Christian Jochum PontoppidanAagaard.I Bjørn Ochsners bog, der er omtalt tidligere, benævneshan kunstmaler og fotograf, og det oplyses, at


han var elev i Kunstakademiets gipsklasse fra 1831-1834. P. Aagaard havde tidligere fotograferet blandtandet i Fredericia og Vejle, men kun med kortere opholdhvert sted. Nu kan man altså i avisen læse, at hanhar slået sig ned i sin gård på Rendebanen i Kolding.Adressen var dengang Rendebanen 331, senere svarendetil nr. 12. I vejviseren for 1877 bringes en annoncefra P. Aagaard. I en omtale af Georg Bruunsbog om Jens Peter Wissing, hvor et af P. Aagaards fotografierpryder forsiden, skriver redaktør P. Eliassenfølgende: »Han (fotograf Aagaard) har skyndt sig, thidengang havde man jo ingen tørre plader, men devåde (kollodium) måtte præpareres umiddelbartforud for eksponeringen. Han var nabo til Wissing«.På billedet sidder Wissing på stentrappen og glarmesterHedegaard står på en stige.


De omrejsende fotografertrætter. Høyer havde overtaget Adsersens apparat ogvirksomhed. I juni måned 1852 gæstede M.L. Neer-Før Aagaards tid betjentes byen af de rejsende foto- gaard, tandlæge og daguerreotypist fra Norge, Kolgrafer,der sædvanligvis indlogerede sig på en gæstgi- ding by for at fotografere, og i samme måned annonvergårdeller hos private og annoncerede i aviserne. cerede B. Jørgensen fra København, med bopæl hosOptagelserne eller »aftagelserne«, fandt som regel Hr. Kjøbmand N.C. Møller, at han aftog portrættersted i fri luft i en have eller i en gård, men det efterføl-. »uden hensyn til Veirligets Beskaffenhed«. Prisen vargende arbejde kunne nok laves inden døre.meget billig. I august 1852 forkyndte S. Simonsen, Pho-Her skal omtales annoncerne fra disse rejsende fo- tograf, at han aftog portrætter i bager Graus have.tografer, der en kort tid slog sig ned i Kolding og foto- Den 16. juli 1853 annoncerede selveste Rudolf Strieglergraferede på en nærmere angivet adresse.med, at han aftog Daguerreotyp-portrætter. BopælenE. T. Adsersen annoncerede i Kolding Avis første var hos overvagtmester Wrigsted på Koldinghus. Atgang den 29. juni 1850 og sidste gang den 31. august der også er tale om en udstilling fremgår af oplysnin-1850, at han aftog fotografier i maler Aagaards have. I ger om, at »prøver af portrætter er udhængte på Hr.august måned det følgende år gjorde P. Høyer op- Madsens Gæstgivergaard«. (Helligkorsgade 1). Rumærksompå, at han daglig aftog daguerreotyp-por- dolf Striegler var efter sigende den første danske foto-


graf, der fremstillede visitkortfotos. Han rejste megetrundt, blev en velhavende mand og har altså også enkort tid opholdt sig i Kolding.Det vigtigste udstyr for disse omrejsende fotografervar naturligvis kameraet, men det var ikke så lidt, dermåtte transporteres rundt på rejsen fra sted til sted, ogmeget besværligt må det have været, men omkringmidten af 1860'erne bliver købstæderne mættet medbosiddende fotografer, og de rejsende kunne ikkelængere leve af deres arbejde.Her skal lige indskydes et par ord om selve fotografien— historisk set. Dens fødselsdag regnes til den 19.august 1839, hvor den franske maler Daguerre på etmøde i Videnskabernes Selskab i Paris offentliggjordeden opfindelse, som han og andre havde arbejdetlænge på og som nu gjorde det praktisk muligt vedlysets hjælp at tilvejebringe og fastholde et billede påen plade. Metoden kaldtes Daguerreotypien og bestodi, at en sølvplade udsattes for joddampe, hvorvedder dannedes et lag jodsølv på pladen. Denne belystesen passende tid i et fotografisk kamera, hvorefter billedetfremkaldtes ved hjælp af kviksølvdampe og fikseredesi en nærmere angivet opløsning.Og så tilbage til fotograferne.Fotografer i LåsbygadeEn af de tidlige fotografer i byen var Jens Nielsen i Låsbygade.Han var født i Middelfart den 13. februar1826 og døde i Varde den 15. januar 1916. Antageligstartedejens Nielsen som fotograf i Kolding i 1860'erneog fortsatte i byen til 1894. I vejviseren for 1877 stårhan som boende i sadelmager Andersens gaard i Låsbygade,matr.nr. 99, d.v.s. grund nummer to på venstreside af Låsbygade, set fra Adelgade. I 1878 får fotografJens Nielsen skøde på matr.nr. 77 i Låsbygade(svarende til det senere nummer 32, nu 24). Mangekoldingensere vil i forældres eller bedsteforældres al-


ums finde billeder med Jens Nielsens signatur ogadresserne i Låsbygade nr. 99 eller nr. 77. Jens Nielsenkøbte i 1882 den Schultzske gård på torvet i Varde,hvor hans søn, Th. Nielsen, etablerede sig som fotograf.Jens Nielsen boede selv i Varde fra 1894 og dødeher i 1916. Han ligger begravet på Kolding kirkegård,hvor hans hustru blev begravet i 1890.I 1895, etablerer fotograf Chr. Bech sig som fotografiLåsbygade 32, nu 24, i Jens Nielsens tidligere atelier.Chr. Bech var født i Silkeborg i 1871, og her lærte hanfaget hos fotograf Christensen og søn. Ifølge folketællingenfra 1901 flyttede han fra Assens tilKolding i1895. Han bor ikke så længe i nummer 32, og i vejvisernefor 1902 og 1903 finder man ham på adressenLåsbygade 37. Denne ejendom står i nyere vejviseresom nr. 33, hvilket kan forvirre noget, men i 1902 svaredeejendommene nr. 31 og 33 til Låsbygade 37. Chr.Bech blev medlem af Dansk fotografisk Forening i


1899. Han forlod Kolding i 1905 og rejste til København.På et tidspunkt står der Bach og Bech som fotografnavnepå hans billeder, og såvidt jeg kan skønne efterde fotograferede personers alder må det være i tidenlige efter hans ankomst til Kolding, og adressen er daogså Låsbygade 32.Fotograf Anna Børglum flyttede derefter ind i nummer37. (Se note s. 32).Fotograf Jens A. Tanggaard-Hansen (1884-1926), dervar både født og død i Kolding, havde forretning i Låsbygade37 fra ca. 1910 til 1926 og kaldte sit atelier Moderne.Han var elev af Kolding-fotografen G. Burcharth.I vejviseren for 1930-34 står fotograf Svend Otto Hansenpå denne adresse. Han havde været elev hos Tanggaard-Hansen,der vist var hans onkel. Sv. O. Hansenflyttede omkring 1935 sin forretning til Adelgade 16.Under krigen bosatte han sig i Århus, vist nok hos ensøn.I Låsbygade 6 finder man i vejviseren i tiden 1923-1936 fotograf Magnus Lind, der var født i Kolding i1873 og etablerede sig i Jernbanegade 6 i 1900. Stoffetom ham vil blive behandlet senere under fotografer iJernbanegade.I Låsbygade 96 (ved siden af tømrermester Enevoldsensejendom) boede en tid fotograf N. Grundahl.Han flytter omkring 1926 til Søndergade 30, og i tiden1928-33 har han atelier i Hotel Hvide Hest. Han er antageligdød i 1935.Det er planen herefter at gennemgå de enkelte ateliereri byen og rækken af fotografer, der gennemårene har arbejdet der. Det gælder adresserne Helligkorsgade16 og 12, samt Søndergade 13 og det atelier,der i en del år fandtes i Villa »Aurora« i Sønder Bjert.Senere kommer Jernbanegade 4, 6, 11, 15 og 36. Deårstal, der står ud for hver fotograf er omtrentlige, isærpå grund af de manglende vejvisere.


Fotografer i HelligkorsgadeHer har Helligkorsgade 16 i en lang årrække værethjemsted for fotografisk virksomhed. Om nogle afdisse fotografer har jeg kunnet opspore biografisk stof,om andre kun et enkelt billede med deres signatur ellerfirmanavn.K. V. Monberg ca. 1897-1898 i Kolding.K.V. Monberg var født i 1868 i Horsens og døde1913 i Esbjerg. Han var fra 1892-1897 fotograf i Aalborg,og var her sammen med andre nordjydske fotografermedunderskriver på en erklæring om, at deville arbejde på indførelse af lærlingekontrakter indenfor fotograffaget. I Aalborgbogen for 1967 læser manfølgende: »Et sidste forsøg på at finde oplysninger (omK.V.M.), var en henvendelse til Dansk fotografisk Foreningsarkiv, men ved Shell-husets bombning i 1945faldt også en brandbombe i tagetagen på det nærliggendeTeknologisk Institut. To atelierer og Dansk fotografiskForenings arkiv fra 1879-1945 brændte, ogdermed gik også chancen for at finde oplysninger omK.V. Monberg tabt«.Denne omstændighed må også gælde mangel påoplysninger om flere Koldingfotografer.Charles Løvstrøm ca. 1899-1901 i Kolding.Charles Løvstrøm var født i Næstved 1854 og døde iKøbenhavn 1937. Han flyttede i 1899 til Kolding fraNæstved, hvor han havde et atelier. Dette lod han seneredrive af en bestyrer, mens han selv passede ateliereti Kolding. Han kaldte sit atelier i Kolding, hvorhan var indtil 1901, Atelier Monberg. Charles Løvstrømflyttede i 1901 til København.N. Andersen ca. 1903 i Kolding.H.J. Rasmussen ca. 1904 i Kolding.Otto Hansen (Atelier Central) ca. 1910-1914 i Kolding.Højholt Jørgensen ca. 1920-1923 i Kolding.J.A. Schmidt ca. 1924-26 i Kolding.Debora Schmidt ca. 1929 i Kolding.Hulda Debora Schmidt ca. 1930-1931 i Kolding.Adolf Schmidt ca. 1932 (Handelskalenderen) i Kolding.


Muligvis er nogle af disse Schmidt'er identiske, så- Ougaard. Hun og søsteren havde atelieret til 1937,ledes at Debora er den samme som Hulda Debora, og hvorefter fotograf Aage Nørgaard overtog det. Grethemuligvis er J.A. Schmidt og Adolf Schmidt den sam- Spindler Christensen fotograferede en del i Koldingme person. Kun et enkelt fotografi mærket Adolf sammen med journalist Gram fra Jydske Tidende.Schmidt og efter opgivelse stammende fra ca. 1928 er Bl.a. optog hun billeder fra Slotsgården, da kæmpenjeg — trods efterlysning i avisen — truffet på.Herkules blev taget ned, antagelig i anledning af tår-Atelier Spindler, Grethe og Lisbeth Spindler Christensen nets genopbygning i 1934.1931-1937. Aage Nørgaard 1937-1938 Helligkorsgade 16.Søstrene Grethe og Lisbeth Spindler Christensen Aage Nørgaard kom fra Sønder Bjert. I 1938 opretvardøtre af fotograf N.C. Christensen, Fredericia. tede han en forretning for fotografiske artikler i Søn-Grethe Spindler Christensen (nu Grethe Schmidt) dergade i Kolding. Han optog senere mange billederlærte faget hos fotograf Anne Gram i Fredericia i åre- fra de otte sogne syd for Kolding, fra Hærvejen og frane 1927-1930, og var derefter på fotografkursus på Tek- andre lokaliteter med historisk baggrund. Disse seriernologisk Institut i København i ca. 3 måneder, hvor dannede grundlag for foredragsvirksomhed i årene efbl.a.fotograf Elfelt underviste i belysning. Da hun i ter 1940. Kolding Stadsarkiv har fået overdraget Aage1931 overtog atelieret i Helligkorsgade 16 i Kolding, Nørgaards fotoarkiv. Se også s. 27var det tomt, og hun lejede det direkte hos boghandler


Reinhold Nellemann 1938 - 1939 i Kolding.Reinhold Nellemann var uddannet i Odense hosfaderen, fotograf J.P. Nellemann-Andersen og flyttedefra eget atelier i Særslev på Fyn til Kolding, hvorhan senere etablerede sig i Helligkorsgade 16. I vejviserenfor 1939 og 1940 ses ingen fotografer på denneadresse.Også i Helligkorsgade 12 har der været fotografiskatelier.F.A. Sanberg var i slutningen af 1860'erne fotograf iKolding. Han var, ifølge Ochsners bog om fotografer iDanmark, i begyndelsen af 1850'erne danselærer,bl.a. i Vejle, indtil han lærte at fotografere hos RudolfStriegler.I et referat af J.O. Brandorffs foredrag i HistoriskSamfund for Vejle Amt i 1917 læser man følgende:»Mod vest i Helligkorsgade lå Søren Petersens Købmandsgårdog ved siden af boede fotograf Sanberg,der har taget adskillige billeder her«. Det er antageligsamme sted, at fotograf J. J. Caprani senere havde sinvirksomhed.


Jens Jacobsen Caprani var oprindelig boghandler, men mærksom på, at fotograf P.P. Skjøth, Kolding har tarejstei 1863 til Flensborg for at lære fotografien. Un- get patent på en metode til farvning af fotografier. Etder krigen i 1864, hvor han havde atelier i Aabenraa, enkelt portrætbillede, jeg er truffet på, er mærket P.var hans indtægter så store som omkring 5.000 rigsda- Skjøth, Strandhuse, hvilket kan tyde på, at han harler, hovedsagelig på grund af de mange soldater-foto- haft atelier der (måske i sit hjem), inden han flyttedegraferinger. Han var fra 1877 og til sin død fotograf i til Søndergade.Kolding. Under beskrivelsen af ejendommen Hellig- Peter Nissen lærte faget hos fotograf A. Hoffgaard ikorsgade 12 (tidligere 348) i bogen: Husene i Hellig- Kolding og uddannede sig derefter i Tyskland. I 1909korsgade og Rendebanen, der udkom i 1985, gør for- etablerede han sig i bogtrykker Schæffers ejendom,fatteren opmærksom på, at her havde fotograf Ca- Jernbanegade 4, og i 1919 flyttede han forretningen tilprani sit atelier. Hans far, købmand Caprani, der var Søndergade 13, hvor tidligere fotograf Skjøth havde sitindvandret fra Italien, bosatte sig i Kolding i 1832. I atelier.vejviseren for 1877 ses en annonce for fotograf Ca- Fotograf Nissens slægt har haft tilknytning til Kolprani.dingegnen i flere hundrede år, idet bedstefaderenbyggede og ejede Brændkjærgaard.Hos familien eksisterer et brev, en takkeskrivelse afFotografer l Søndergade 13 18 januar 1910, fra adjudanten hos Prins Valdemar i, I ejendommen »Aagaarden«, Søndergade 13, havde anledning af et tilsendt fotografi af snestatuen på Kol-Poul Poulsen Skjøth sit atelier i årene fra 1904-1916. Han ding Akseltorv forestillende prinsesse Marie, og optavarfødt i Eltang i 1878 og døde i Århus i 1925.1 Dansk get af Peter Nissen. Fotograf Nissen var æresmedlemFotografisk Forenings Tidsskrift for 1907 gøres op- af Kolding fotoklub.


IFotografer i Jernbanegadevet. Referaterne kan under overskriften »Den ny gadei Kolding« læses i Kolding Folkeblad for 1876 underNår man vil præsentere nogle af optagelserne fra de datoerne den 17. 23. og 30. august, 7. september, 30.tidlige fotografer i Jernbanegade, vil man på karto- oktober og 16. november.nerne, hvorpå fotografierne er opklæbet, træffe på Der har i tiden op til 1940 været fotografisk ateliereradresser som Høffdingsgade og Nygade, foruden na- i ejendommene Jernbanegade nr. 4, 6, 11,15 og 36, ogturligvis Jernbanegade, og det kan måske kræve en de fotografer, der har haft deres erhverv på dissenærmere forklaring.adresser, bliver her gennemgået i denne orden.1891 blev de tre forskellige navne på den færdselsåre,der gik fra jernbanestationenen til Akseltorvetnemlig Jernbanevej, Høffdingsgade og Nygade, un- i rder eet til Jernbanegade, og er adressen en anden end jernbanegade 4Jernbanegade, kan man altså på dette område regne Ejendommen Jernbanegade 4 er opført omkringmed, at fotografiet er fra før 1891.1885. Tagetagen var fra begyndelsen indrettet til foto-Således havde fotografen Oscar Wils indtil da grafisk atelier med glastag. Ejendommen tilhørte iadressen Nygade 365-366 skraaes for Apoteket, og 1891 og 1902 skomager Jørgensen. I 1912 stod købdensamme adresse lyder efter 1891: Jernbanegade 6 mand Ludvig J. Schmidt som ejer og i 1921 købmandskraaes for Apoteket.Axel Hansen (Special). Nuværende ejer er Special-Så tidligt som i sommeren 1876 blev R Brandorffs Suurballe.gård på torvet mellem apoteket og det modsatte Her boede i årene fra ca. 1891-1902 fotograf A.hjørne af den nuværende Jernbanegade nedrevet, og Hoffgaard, der var født i Fåborg i 1851 og fik borgerdetfrie stykke, der opstod, kaldtes Nygade. skab som fotograf i Kolding den 4. november 1891.Det er ikke kedelig læsning at følge den stærkt op- Han blev medlem af Dansk Fotografisk Forening ihedede debat, der førtes i aviserne vedrørende byrå- 1891 og vandt sølvmedalje i Kolding i 1897. En del afdets planer om at gennemføre forbindelsen op til Tor- hans billedarkiv findes på Kolding Stadsarkiv.


IFotograf Hedvig Ludvigsen står på adressen i vejviserenfor 1904, og her er også fotografmedhjælper ConstanceAndersen nævnt.1909 står fotograf Marie Jensen som fotograf i Jernbanegade,dog uden angivelse af husnummer. Hunkan muligvis være identisk med den Karen MarieJensen, der er født i Horsens i 1885 og som fik næringsbevisi Kolding d. 29. april 1910. Noget sikkert videsikke.Fotograf Peter Nissen, der er omtalt under fotograferi Søndergade, står i 1910 som boende i Jernbanegade4.Her skal lige indføjes, at der var gennemgang fraatelieret i Jernbanegade 4 til atelieret i nr. 6, og detkan måske være årsag til uklarheder i vejviseren. Foreksempel står fotograf F. Frederiksen i vejviseren for1920 som boende i Jernbanegade 4 (og der er ingen fotograferpå adressen Jernbanegade 6) og i årene 1915-1921 står fotograferne Ellen og Fr. Frederiksen underadressen Jernbanegade 6.


Fotograf L.J. Schmidt, der fra 1917-1920 var fotografi Esbjerg, figurerer i vejviseren for 1914 under adressenJernbanegade 4. Et enkelt fotografi, der forestillerBellevuegade 8 med hans signatur er jeg truffet på ellersintet. Fotograf Poul W. Jensen flyttede derefter indi nummer 4, og kaldte sin forretning »Atelier Horskær«.Han afløstes i 1916 af fotograf Andreas Bøilesen.Fotograf Andreas Bøilesen var født og opvokset i Kolding.Efter eksamen på Kolding højere Almenskole,kom han i lære hos fotograf Poul Poulsen Skøtt i Søndergadeog var senere medhjælper hos fotograf OttoHansen, Helligkorsgade 16 og hos fotograf ValdemarOlsen, Jernbanegade 15. Bøilesen gik på fagskolen iKøbenhavn, og efter soldatertiden var han en tid ansatpå Nordisk Film.I 1916 oprettede han sin egen forretning i Jernbanegade4 i Kolding. Senere flyttede forretningen til Jernbanegade11, hvor den havde til huse i næsten 20 år.Efter 1940 flyttedes forretningen til Jernbanegade 15.Andreas Bøilesen udførte en del fotografering forKolding kommune og havn. Han var meget interessereti fotografier fra det gamle Kolding og udførte fotograferingfor Museet på Koldinghus i guldsmed Kystersformandstid. Det resulterede i et snævert samarbejdemed Nationalmuseet, som da også efter Bøilesensdød i 1957 fik en del billeder og plader.I et interview i Tidens Tegn den 15. september 1956i anledning af forretningsophør fortalte han, at hansbedstefar var ven med byens første fotograf, P. Aagaard,som forærede ham sine gamle Koldingbilleder,hvoraf nogle var fra 1864. Andreas Bøilesen arvedesenere billederne, hvoraf en del er overdragetMuseet på Koldinghus. Også en del af Bøilesens egnebilleder overgik til Museet.Fotograf Bøilesen døde i Kolding i 1957. En del afhans fotografiske udstyr findes på Danmarks Fotomuseumi Herning. Hans datter har bidraget med oplysningerog fotografier til denne artikel.


Jernbanegade 6Ejendommen har tilhørt detaillist J. Thomsen og senerehans arvinger. Frem til 1891 var adressen Nygade365-366 og derefter Jernbanegade 6. Af vurderingspapirerfremgår, at ejendommen var 3 etager høj medkælder. På loftet var indrettet atelier, der strakte sigover halvdelen af bygningen. Mellem 1918 og 1957står boghandler V. Schæffer som ejer.I dette hus boede ifølge vejviseren 1887 og til 1899fotograf Oscar Wils, der var født i Odense i 1852 og somdøde i 1912. Han udstillede i Graz i 1880 og hans anslåedeårlige indtægt var ifølge skattebogen i 18913.000 kr. et pænt beløb efter datidens forhold.En søn af fotografen, maleren Wilhelm Wils født iKolding 1880, har også en tid ernæret sig som fotograf,først i Århus og siden i København, mens hantog privatundervisning i maling og tegnede og maledetopografiske billeder. For hans vedkommende er derdog ikke tale om nogen selvstændig fotografisk virksomhedi Kolding.To fotografer, der i en årrække var medhjælpere hosOscar Wils, skal kort nævnes her. De blev ikke selvstændigeerhvervsfotografer i Kolding, men i andrebyer.Det drejer sig om fotograf Henrik Ejlert Steffensen,hvis navn står under et portræt af P. Skydsgaard, indremissionæri Kolding 1884-1902, og fotograf JørgenZakarias Jakobsen. H.E. Steffensen kom somfemtenårig i lære hos fotograf H. Hansen i Odense ogvar derefter i en del år medhjælper hos Oscar Wils.Han etablerede sig som fotograf i Esbjerg i 1896 ogvendte i 1904 tilbage til Odense. Her døde han i 1944,79 år gammel. Koldingfotografen Thyra Holt skrevnekrologen over ham i Dansk Fotografisk Tidsskrift i1944.Jørgen Zakarias Jakobsen var født i Slotsgade i Koldingi 1872 og kom som syttenårig i lære hos OscarWils. Han giftede sig med en Kolding-pige »fra MadamJuhls ejendom på Rendebanen, det hus som el-17


værket senere købte, omtrent midt for Vestergade« erdet oplyst af familien. Han slog sig senere ned som fotografi Egtved, men fotograferingen gav ikke nok, oghan åbnede derfor tillige en frisørforretning.Det lokalhistoriske arkiv i Egtved har to af hans billeder,et billede af præstegården før 1925 og et holdkonfirmander. Stadsarkivet i Kolding har et foto afgården »Bøgelund« i Bramdrup fra 1893.Den i fotografkredse meget kendte Peter Christensen,havde en kort tid en filial i Jernbanegade i Kolding, ogda hans skæbne er noget usædvanlig, skal den kortopridses her.Han var født i Ørum i Vejle amt i 1856 og kom efterkonfirmationen i lære som manufakturhandler. Hannåede at etablere sin egen manufakturhandel i Næstved,inden han i 1883 indtrådte som medinteressent iog senere leder af faderens fotografiske atelier sammested.Peter Christensen havde virksomhed i forskelligebyer og overtog i 1896 et atelier på Søndergade 42 iHorsens efter fotograf A. Munck. Herfra drev han enfilial i Jernbanegade 6 i Kolding. Han fik den 9. august1899 borgerskab som fotograf i Kolding.I 1900 tilbød Peter Christensen en opfindelse vedrørendefremstillingen af fotopapir til en kemisk fabrik iBerlin, og her virkede han som teknisk leder indtil sinpensionering i 1927.Han døde den 27. april 1943 og ligger begravet påkirkegården i Helsingør.I årene op til 1910 virkede en anden kendt Koldingfotografpå adressen Jernbanegade 6, nemlig MagnusLind, der efter 1910 flyttede sin forretning til Låsbybanke.Det mest kendte fotografi fra hans hånd er nok enoptagelse af ham selv (og med ham selv) på ryggen afHerkules på slottets kæmpetårn. Det stammer antageligfra tiden omkring tårnets genopbygning i 1932-1935. Magnus Lind var født i 1873 og udlært som fotografi 1890. Han etablerede sig som fotograf i år 1900,og blev i 1903 gift med Christine Petersen, f. 1881 i Kolding.Fotograf Peter Nissen, der efterfulgte Magnus Lind inr. 6, er tidligere nævnt blandt fotograferne i Søndergade.Fra ca. 1915-1921 havde fotograferne Ellen og Fr. Frederiksenatelier her, og fra 1919 havde de tillige atelier iGothersgade i Fredericia. Disse to atelierer solgtes i1921, da fotograferne købte forretning i Odense.Der er bevaret et interessant album med fotografierfra Bella Vista på Strandvejen i Kolding, optaget af fo-


tograf Ellen Frederiksen ca. 1915-1920, da A.M. Andersenog hustru, født Guldberg, ejede villaen.Fotograferne Thyra Holt Sørensen og Margrethe Madsenafløste i 1921 Ellen og Fr. Frederiksen, og de blev ibyen til 1928, hvor de rejste til København og indrettedeatelier på Amagertorv.Thyra Holt, der var født i Sindal ved Hjørring i 1890,havde, som hun selv skriver i den folder, hun udsendteved overtagelsen af atelieret i Jernbanegade 6, uddannetsig på de bedste skoler og atelierer, sidst hos P. Elfelti København.Som første medarbejder antog hun fotograf MargretheMadsen fra hoffotograf Julie Laurberg og Gadsatelier i København. Margrethe Madsen var datter affotograf Peter Madsen (1865-1939), der etablerede sig iRask Mølle ved Uldum i 1890.Endnu to af hans døtre blev fotografer, nemlig IdaMadsen, der står som fotografmedhjælper i Koldingvejviserenfor 1926 og som senere træder ind i fotografHelga Andersens forretning i Hjørring, hvor bådeThyra Holt og Margrethe Madsen tidligere havde væretansat og Valborg Madsen, der førte faderens atelieri Rask Mølle videre.Både Thyra Holt og Margrethe Madsen var flittigedeltagere i Dansk Fotografisk Forenings faglige arbejdeog kom med kloge og gode indlæg i Dansk FotografiskTidsskrift om fremtidens kameratyper, om tankerog problemer omkring portrætfotografi og omelevuddannelsen.Frk. Holt havde borgerskab som fotograf i Koldingog af en artikel i Dansk Fotografisk Tidsskrift fremgårdet, at hun lærte faget hos fotograf M. Christensen, deretablerede sig i Sindal i 1895.En række kendte personligheder blev i tidens løbportrætteret i Thyra Holts atelier og værket »DanskeSlotte og Herregårde« fik en del af sine illustrationerfra hendes atelier.En lang række af Thyra Holts arbejder er repræsenteretpå Det Kongelige Bibliotek. Thyra Holt døde ifebruar 1988, 97 år gammel.


Fotograf J. Ingemann (Jensen), der derefter overtog Jernbanegade 11atelieret i Jernbanegade 6, var født i Steenstrup vedHorsens i 1903 og kom i lære hos Gertha Grundtmann Fotograf, senere raderer, Jens Dragsbo, der i 1916 nediHorsens.satte sig som fotograf i Jernbanegade nr. 11, var født iFra atelieret i nr. 6 var der gennemgang til et atelier i Dragstrup på Mors i 1886 og døde i Lyngby i 1954.naboejendommen og her havde fotografen atelier og Jens Dragsbo lærte fotografering dels ved selvstuprivatboligi ca. 10 år, hvorefter han flyttede til Hader- dium, dels hos fotograf Stokholm i København. Et parslevvej 15 (hjørnet af Karolinegade). Hele fotoarkivet år havde han atelier i Esbjerg og flyttede derefter tilfulgte med, og da denne ejendom senere er blevet ne- Kolding, hvor han indrettede atelier i Jernbanegadedrevet, er arkivet antageligt gået til ved den lejlighed. 11.I en artikel fra oktober 1936 i Dansk Fotografisk Fo- Fra 1922-1924 boede familien Dragsbo i Aagaard,renings tidsskrift fortæller fotograf Ingemann begej- hvor de var stærkt knyttet til kredsen omkring valgmestretog levende om en studierejse til London, Paris og nighedspræsten Valdemar Brikker.Køln, bl.a. med besøg hos en kendt børnefotograf i Fra 1924 blev adressen Strandvejen 3 i Kolding, hvorLondon.Dragsbo havde indrettet arbejdsværelse, og hvor hanJ. Ingemann døde i Kolding i 1963, 60 år gammel. nu udelukkende beskæftigede sig med raderin-Se foto s. 23.gerne. Inden den tid havde han dog som fotografmedvirket ved serien Danske Billeder, redigeret afHerman Bente og udgivet på P.M. Madsens forlag.Bindet om Sønderjylland udkom i 1919 og rummede70 billeder, alle efter fotografier optaget af


kunstfotograf Dragsbo, Kolding, og det fik en smukomtale.Hans raderinger havde ofte motiver fra de danskebyer, og mange koldingensere har stadig raderinger afDragsbo hængende på deres væg.Boghandler Barkholt havde eneforhandlingen iKolding.I Jernbanegade 11 boede derefter i næsten 20 år fotografAndreas Bøilesen, om hvem stoffet er samletunder Jernbanegade 4. Bøilesen flyttede i 1940 tilJernbanegade 15, hvor han tidligere havde arbejdethos fotograf Valdemar Olsen.Fotografiske Atelier«. Af enkelte bagsider fremgår det,at han en tid har haft en Filial i Middelfart, men nogetnærmere herom vides ikke.Borgerskab som fotograf i Kolding opnåede han i1899.I 1904 flyttede han til Clemenstorv 11, Århus.Ifølge nekrologen i Dansk Fotografisk Tidsskrift varM.A. Caprani meget anset mellem kolleger og interesseredesig stærkt for sit fag og foreningens arbejde.En tid var han bestyrelsesmedlem i Dansk FotografiskForening.Fra 1904 og nogle år frem står fotograf Valdemar Olsenpå adressen Jernbanegade 15. I Dansk FotografiskTidsskrift for 1905 læser man, at ved udstillingen iHorsens gik 2. præmien til fotograf Valdemar Olsen,Kolding.Han efterfølges ifølge vejviseren 1914 af fotograf KirstineAndersen på denne adresse. Oplysninger omJernbanegade 15I ejendommen Jernbanegade 15 er den første fotograf,jeg har fundet fra 1894. Det er M.A. Caprani, født i Aabenraai 1860 og død i Aarhus i 1922.Faderen, J. J. Caprani er omtalt under fotografer iHelligkorsgade.M.A. Caprani var oprindeligt bankuddannet, menledede efter faderens død i 1878 forretningen for sinmor og overtog senere selv virksomheden, som hanflyttede til Høffdingsgade, senere Jernbanegade 15.På bagsiden af hans fotografier står »Kolding Nye


hende har jeg ikke kunnet opspore, ligesom jeg heller Victor Baunsgaard står som fotograf i Jernbanegadeikke er truffet på fotografier med hendes navn på. 15 i vejviseren fra 1928 til 1933. En samling af hansI vejviserne mellem 1920 og 1926 står fotograf S.S. glasnegativer findes på Kolding Stadsarkiv.Skouenborg (skrives også Schouenborg). Han var født i Fra 1936-1940 er det fotograf Frederik A. Hødal, Ate-Øster Nykirke, Vejle amt i 1875 og døde i Kolding i lier Westend, der har forretning i nr. 15 og efter hans1941. tid rykkede fotograf Bøilesen ind i ejendommen.Af borgerskabsprotokollerne fremgår det, at han I L OKhar fået borgerskab som fotograf i Kolding, men de- Jernbanegade JOsværre opgives årstallet ikke. Han lærte faget i Askov På stedet hvor Arbejdernes Landsbank nu ligger, var iog rejste år 1900 til København, hvor han i årene 1904- mange år fotografisk atelier. Det drejer sig om ejen-1918 drev selvstændig forretning. dommen Jernbanegade 36.Han flyttede i 1918 tilbage til Kolding og havde for- Her boede iflg. vejviseren fotograf Georg Burcharth iretning her indtil 1928. årene fra 1895 til hen imod 1920.


[ydske Tidende, har også i en årrække huset et fotografiskatelier.Det tilhørte de to kvindelige fotografer, IngerKnudsen og Frida Jochumsen, begge fra Kolding, ogfirmaet lagde ud i 1932 under navnet Knudsen og Jochumsen.Da ejendommen i Jernbanegade omkring1950 blev solgt til andet formål, flyttede fotograferne:il det gamle hus, Akseltorv 2. Her arbejdede de sammeni en årrække, indtil Inger Knudsen i 1955 flyttedetil Brædstrup, hvor hun giftede sig med fotograf HaraldJørgensen og fortsatte det fotografiske arbejdemed ham under firmanavnet Inger og Harald Jørgensen,Brædstrup.Inger Knudsen var født i Kolding i 1905 og fortaltelidt om sit liv, da jeg i juni 1989 besøgte hende i Brædstrup.Både hun og Frida Jochumsen lærte faget hosfotograferne Holt og Madsen i Jernbanegade 6 i Koldingog flyttede sammen med dem til København iGeorg Burcharth var oprindelig handelsagent, menetablerede sig som fotograf i Kolding midt i halvfemserneog fik borgerskab som fotograf i Kolding den 28.november 1898. Han var i 1909 med til at bedømmefotografierne på landsudstillingen i Århus. Han var enmeget kendt fotograf i byen, og mange fotos eksistererstadig fra hans atelier.Egentlig biografisk stof om ham har jeg ikke fundet,og det samme gælder de andre fotografer på stedet:Ingver Amandus Martensen (Burcharths eftflg.) stårsom fotograf på denne adresse fra 1919-1925, hvorefterhan flytter til Ballerup.Svend V. Jørgensen står i Kolding-vejviseren for 1926,A. C. Burchardt i vejviseren 1928, Sigrid Petersen sammeår og Edith Plaetnerka. 1929-1940.Jernbanegade 48 og Akseltorv 2Ejendommen Jernbanegade 48, der er nedrevet fornylig,og som i 1913 tilhørte redaktør Bertel Møller,


1928. I 1931-1932 var frk. Knudsen på skole i München,hvor hun ved sin afrejse modtog en smuk udtalelsefra lederen Willy Zielke.Efter et par måneders ophold i Wien vendte IngerKnudsen tilbage til Kolding, hvor firmaet Knudsenog Jochumsen i 1932 så dagens lys i Jernbanegade 48.Om Frida Jochumsen (1905-1981) læser man iDansk Fotografisk Tidsskrift for 1937 følgende:»Frk. Frida Jochumsen, der tidligere har gennemgåetDansk Fotografisk Forenings Fagskole,og som nu er nedsat som fotograf i Kolding,har gennemgået et tysk fotografisk mesterkursusi Weimar og bestået afslutningen med glans.«Indtil 1963 førte Frida Jochumsen Kolding-firmaetvidere alene.


Fotografer i Sønder BjertRosa Jensen (1894-1960).Rosa Jensens mor, Sextine Jensen, er født i Stenderupskovved Kolding, og blev fotograf i Rødby på Falsterog i Sønder Bjert ved Kolding. Familien flyttede i1909 til Villa Aurora i Sønder Bjert, hvor Sextine Jensenhavde sit atelier, og hos hende fik Rosa Jensen sinuddannelse. Senere overtog hun moderens forretning.De to fotografer havde en tid et lille »lysthus« påSkamlingsbanken, hvor kunderne, om ønsket, kunneblive taget af med Skamlingstøtten og pavillonen sombaggrund. Baggrunden fremtrylledes nemt med etmalet rullegardin, som det ses på fotografiet.Rosa Jensen blev gift i 1920 og flyttede til Åbenrå,hvor hun åbnede et kunstgalleri. Et arkiv af glaspladerog film findes hos familien. Fotograf Aage Nørgaardovertog forretningen efter hende. Se s. 10.


FotografkartonFlere gange i disse artikler har jeg omtalt fotografkarton,som den rekvisit hvorpå billedet, selve optagelsenvar opklæbet.Denne karton var ofte udstyret med den stedlige fotografsnavn og adresse, og også bagsiden var til tiderprydet med et smukt billede, gerne en bygning elleren gade, hvilket er det mest eftertragtede, eller et stiliseretbillede i tidens smag. Det er sjældent angivet,hvem der er mester for disse udsmykninger, men dade i mange tilfælde kan være med til at bestemme billedetsalder, kan de være af ret stor betydning.En forespørgsel hos Konrad Jørgensens Bogtrykkerii Kolding gjorde det klart, at man ikke her havde beskæftigetsig med denne side af faget, og en oplysningfra Danmarks Fotomuseum i Herning afslørede daogså i nogle kataloger fra omkring 1896 over fotoudstyr,at firmaet Budtz.-Müllers Efterfølgere i Københavnhavde den slags på lager. Det var altså noget, der af fotografernelandet over blev købt samme sted.


En skolefotografFotograf Aage Petersen, der døde i Kolding i juli 1989,var født i byen i 1906 og havde familiemæssig tilknytningtil Flutometerfabrikken på Vejlevej.Aage Petersen var fra drengeårene interesseret i atfotografere og var selvlært fotograf. Lige efter krigen1940-1945 startede han som skolefotograf i Kolding ogfortsatte hermed i ca. 20 år.Aage Petersen fotograferede en hel del i englænderlejrenpå Lykkegårdsvej, hvor engelske soldater fraderes forlægninger i Tyskland havde tre dages ferie iKolding. Alle holdene blev fotograferet, og flere af familiensbekendtskaber fra disse år opretholdes stadig.Aage Petersen og hans kone flyttede i 1960 fra Lilballetil Havesangervej 10 i Kolding, hvor de i alleårene var fælles om færdiggørelsen af det fotografiskearbejde.Kendte amatørfotograferSelvom denne skildring er lagt an på at fortælle erhvervsfotograferneshistorie i byen, vil det nok værenaturligt til sidst at omtale de kendteste amatørfotografer,der i samme tidsrum optog en hel del billederaf byen og dens borgere.Bertel Møller (1851-1916), der i mange år var ejer, udgiverog redaktør af Kolding Avis (Jydske Tidende),var i sin fritid meget optaget af fotografering. Såledesindrettede han i sin private villa et komplet dagslysatelier.Han havde samarbejde med den kendte Nellerød-snedker,Jens Poul Andersen, og de udviklede ifællesskab opfindelser på det fotografiske område.Ifølge oplysninger fra familien har Bertel Mølleropfundet adskillige kameraer og har været indehaveraf en række patenter.Fotomuseet i Herning ligger inde med nogle brevetil Nellerød-snedkeren fra Bertel Møller.Ludvig Thomsen, der var ur- og instrumentmager iKolding (1867-1935) og havde forretning i Adelgade


Borch gennemfotograferede han byen med dens ga-der, huse og mennesker, og en meget stor og præcistregistreret billedsamling på Stadsarkivet vidner omdette samarbejde. Registreringen af billederne er foretagetaf arkivets første leder, P. Fischer-Nielsen,Typograf Ejnar Morten sen, der i næsten 50 år var fak-tor på Jydske Tidende i Kolding har fotograferet ibyen siden 1936 og var med til at starte en fotoklubher.En stor samling fotografier fra hans hånd findes påMuseet på Koldinghus, herimellem en hel del fra be­sættelsestiden.nr. 13, var en af byens første amatørfotografer. Han varmedstifter af og formand for AmatørfotografernesKlub i Kolding.Ved billedindsamlingen i 1975 i Vejle amt modtogLokalhistorisk Samling (nu Stadsarkivet) en stor ogværdifuld billedsamling, ca. 1100 numre, alle medmotiver fra Kolding og alle optaget af Ludvig Thornsen.Samlingen skænkedes af Ludvig Thomsens søn,guldsmed Svend Erik Thomsen, Kolding.Også Kolding bys æresborger, byens kendte historikerI. 0. Brandorff (1854-1938) skal nævnes i dennesammenhæng. I samarbejde med bogholder Sofus


RegisterAdsersen, E. T. 5 Høyer, P. 5Akseltorv 2 25 Ingemann, J. 21, 23Amatørfotografer 29 Jakobsen, Jørgen Zakarias 17Andersen, Constance 15 Jensen, Marie 15Andersen, Kirstine 23 Jensen, Poul W. 16Andersen, N. 9 Jensen, Rosa 27Atelier Central 9 Jensen, Sextine 27Atelier Horskær 16 Jernbanegade, fotografer 14Atelier Moderne 8 Jernbanegade 4 14Atelier Monberg 9 Jernbanegade 6 17Atelier Westend 24 Jernbanegade 11 21Bach og Bech 8 Jernbanegade 15 23Baunsgaard, Victor 24 Jernbanegade 36 24Bech, Chr. 7 Jernbanegade 48 25, 26Brandorff, I. O. 30 Jernbanevej 14Brikker, Valdemar 21 Jochumsen, Frida 25Burchardt, A. C. 25 Jørgensen, B. 5Burcharth, Georg 8, 24, 25 Jørgensen, Svend V. 25Bøilesen, Andreas 16 Knudsen og Jochumsen 25, 26Børglum, Anna 8, 32 Knudsen, Inger 25, 26Caprani, J.J. 11, 12 Kolding nye Fotografiske Atelier 23Caprani, M.A. 23 Lind, Magnus 8, 18Christensen, Peter 18 Ludvigsen, Hedvig 15Danmarks Fotomuseum 16 Løvstrøm, Charles 9Dragsbo, Jens 21, 23 Låsbygade, fotografer 6-8Frederiksen, Ellen og Frederik 18 Madsen, Margrethe 19, 21Grundahl, N. 8 Martensen, I. A. 25Haderslevvej 15 21 Monberg, K. V. 8, 9Hansen, Otto 9 Mortensen, E. 30Hansen, Svend Otto 8 Møller, Bertel 28, 29Havesangervej 10 29 Neergaard, M. L. 5Helligkorsgade 12 11 Nellemann, Reinhold 10, 11Helligkorsgade 16 9 Nielsen, Jens 6Hoffgaard, A. 14, 15 Nissen, Peter 12, 13, 15Holt, Thyra 19, 21, 22 Nørgaard, Aage 10, 27Hødal, Fr.A. 24 Olsen, Valdemar 23, 24Højholt Jørgensen 9 Omrejsende fotografer 5


Petersen, Sigrid 25Petersen, Aage 29Plaetner, Edith 25Rasmussen, H.J. 9Sanberg, F. A. 11Schmidt, Adolf 9Schmidt, Debora 9Schmidt, Hulda Debora 9Schmidt, J. A. 9Schmidt, L.J. 16Schæffer, V. 17Simonsen, S. 5Skjøtt, Poul Poulsen 12Skouenborg, S. S. 24Spindler Christensen, Grethe 9, 10Spindler Christensen, Lisbeth 10Steffensen, Henrik Ejlert 17Striegler, Rudolf 5Sønder Bjert 27Søndergade 13 12Tanggaard Hansen, J. A. 8Thomsen, Ellen 26Thomsen, Ludvig 29, 30Thomsen, Svend Erik 30Wils, Oscar 14, 17Wils, Wilhelm 17Wrigsted 5Aagaard, P. 3, 4, 16

More magazines by this user
Similar magazines