Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011 15kan med fordel afsluttes med publicering af artikler om erfaringerfra netværket.Flere vurderer, at der er behov for udvikling af nogle opfølgningsværktøjerså man fremover kan følge og styre denvidere implementering. En leder efterspørger en kvalificeringaf de lokale standarder, så de løbende kan anvendes tilat måle graden af recovery-orientering i det enkelte tilbud.Målstyringen foreslås integreret i det eksisterende arbejdemed mål og virksomhedsplaner.2.7. Vurdering og ønsker iforhold til implementeringDer er forskellige holdninger til implementeringsstrategien,som af de fleste opleves som en top-down proces. Noglebryder sig ikke om central styring, mens andre giver udtrykfor, at det har været rigtig godt med central styring til enstart, da det har givet fremdrift i processen. Flere læggervægt på, at overgang fra central til lokal styring skal foregågradvist, og man lokalt behøver bistand til at udvikle egneledelsesmæssige strategier.Der er delte meninger om CARe-uddannelsen, hvor noglemener, at det er noget af det mest værdifulde undervisningde har fået, mens andre vurderer, at de ikke kan brugeCARe - de fleste ligger et sted midt imellem. Flere påpegeren svaghed i, at undervisningen ikke har været tilrettelagtindividuelt for den enkelte arbejdsplads, med udgangspunkti det aktuelle faglige niveau på det pågældende sted. Derforestår derfor en vigtig ledelsesmæssig indsats i forhold tilat kvalitetssikre og tilpasse CARe, samt at afklare både CAReinstruktørernesog ledernes fremadrettede rolle i forhold tilforankring af CARe. Meget tyder på, at både CARe-instruktørerneskompetencer og lederens indstilling, har haft enbetydelig indflydelse på medarbejdernes oplevelse af CARekurset.Ledelsen tager aktuelt initiativ til at følge op, så dervia kvalitetsudvikling og tilpasning af CARe kan udviklesfælles perspektiver for den videre implementering.Der er bred opbakning til det fælles paradigme, og flereledere giver udtryk for, at de allerede har taget styring påprocessen. I en lokalpsykiatri har man f.eks. udarbejdet enlokal udviklingsplan, hvilket efter fleres mening kan være enfornuftig ramme i forhold til den videre forankring lokalt.Der er generel enighed om, at implementeringsprocessenhar været for tidspresset med projektarbejde og CARe-undervisningder har lappet ind over hinanden. Der ønskes fremadrettetøget lokal frihed til at styre og tilrettelægge denvidere implementering og forankring, og de lokale strategierkan f.eks. synliggøres og deles via lokale udviklingsplaner.Flere udtrykker behov for, at der fremadrettet ydes hjælptil vidensdeling og spredning på tværs af socialpsykiatrienstilbud. Endvidere ønskes der løbende input i forhold tilnyeste viden på området, herunder at der jævnligt kommernogle udefra og spørger interesseret til, hvordan det går.Derudover er der ønske om central koordinering på heleCARe-opfølgning og vedligeholdelse. En leder nævner, at derfortsat er behov for, at man fra centralt hold lægger noglerammer og stiller nogle konkrete krav i forhold til fremdrift,da der kan være en tilbøjelighed til at falde tilbage i gammel1. Indledning og baggrund l 2. Status for projektfasen og ønsker for den videre proces l 3. Vigtige elementer i den videre implementering l 4. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011 l 5. Videre perspektiver fra 2012Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 15 27/06/09 19:13:51

More magazines by this user
Similar magazines