Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

22 IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011Implementering af en recovery-orienteret tilgang i socialpsykiatrieni Århus kommune har været i gang på tværs af socialpsykiatrieni 3 – 5 år, hvilket er kort tid, når man taler omimplementering af et komplekst paradigme i en stor organisation.På Boston rehabiliteringscenter regner man med, atimplementering af et recovery-orienteret paradigme tagermellem 12 og 14 år og kræver et vedvarende ledelsesmæssigtfokus og høj prioritering.Der lægges i det følgende op til, at den fremadrettede procesi højere grad styres og forankres hos de lokale ledere. Styregruppensopgave bliver primært at sikre, at den fælles retningfastholdes på de enkelte arbejdspladser samt, at der fortsatsker en vidensdeling på tværs af socialpsykiatriens tilbud.Som nævnt, er masterplanen fra 2007 stadig den fælles fagligeplatform for udvikling af socialpsykiatrien, og det følgendeskal derfor betragtes som en fortsættelse af masterplanenskapitel 3, der omfatter perspektiver for implementering ogkvalitetssikring. I masterplanen er der lagt en strategi for implementeringder omfatter perioden indtil sommeren 2009,og der er derfor behov for at konkretisere perspektiver forperioden herefter.4.1. Mega-mål og lokaleudviklingsplanerSom det tidligere viser, er der et udbredt ønske om, at manlokalt får mulighed for at beslutte, hvordan der, på de enkeltearbejdspladser, skal arbejdes videre med implementering afstyrket recovery-orientering. Fra flere sider er det foreslået,at det lokale udviklingsarbejde beskrives og konkretiseres ilokale udviklingsplaner, som tager udgangspunkt i en fællesvision og nogle fælles mega-mål.På baggrund af de formulerede ønsker, har styregruppenbesluttet, at der inden d. 1.9.2009 nedsættes tre arbejdsgrupper.Den første gruppe får til opgave at konkretisere enfælles vision samt fælles mega-mål for perioden 2009 - 2011.Den anden gruppe får 2 opgaver, dels at udarbejde et udkasttil koncept for de lokale udviklingsplaner og dels at arbejdemed perspektiver for en kobling til arbejdet med virksomhedsplaner,se i øvrigt bilag for arbejdsgruppeopgaver. Se bilag1 og 2 for gruppernes kommissorier samt figur 7 på denfølgende side, for sammenhæng mellem vision, mega-målog de lokale udviklingsplaner.I det følgende beskrives styregruppens beslutning om atnedsætte 3 arbejdsgrupper, der alle får til opgave at udarbejdeoplæg til dele af den videre proces. Videre beskrives denfremadrettede projektorganisering omkring implementeringsprocessen,og sidst i kapitlet nævnes forskellige temaer,der i første omgang ikke er taget stilling til.1. Indledning og baggrund l 2. Status for projektfasen og ønsker for den videre proces l 3. Vigtige elementer i den videre implementering l 4. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011 l 5. Videre perspektiver fra 20121Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 22 27/06/09 19:13:52

More magazines by this user
Similar magazines