Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

24 IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 20114.2. Evaluering og kvalitetssikringFremadrettet er der endvidere perspektiver i at etablereet korps af brugerevaluatorer. Formålet med at etablere etbrugerevaluatorkorps er primært at kvalitetssikre den recovery-orienteredeindsats i socialpsykiatrien i Århus Kommune.Korpset skal monitorere effekten af og tilfredshedenmed den recovery-orienterede indsats direkte hos brugerenmed fokus på bl.a. brugerens handleplan og dens opfølgning.Monitoreringen kan således kobles tæt til arbejdetmed effektsstyring og opfølgning på formulerede mål. Samtidigunderstøtter etableringen af et brugerevaluatorkorpsbrugerinddragelsen inden for det socialpsykiatriske arbejdeved, at brugere af psykiatrien kvalificeres til at udføre enprofessionel evalueringsindsats.I Masterplanen fremgår det, at et overordnet mål er, atbrugere er involveret i systemdesign og evaluering, og detanbefales, at brugernes indflydelse styrkes på alle niveaueri psykiatrien. Endvidere fremgår det af masterplanen, atbrugerne ønsker indflydelse på tilrettelæggelse og evalueringaf psykiatriens tilbud. Således er det hensigtsmæssigtat etablere et brugerevaluatorkorps, da det dels styrkerrecovery-orienteringen i psykiatrien ved at anskueliggørebrugerperspektivet, og dels tilgodeser et udtrykt ønskehos brugerne. Det er et vigtigt element i recovery-indsatsen,at effekten af og tilfredsheden med arbejdet løbendedokumenteres og kvalitetssikres, og med ansættelsen afbrugerevaluatorer kan det, fra et brugerperspektiv, sikres, atindsatsen er recovery-orienteret og af en tilstrækkelig kvalitet.Brugerevaluatorernes arbejde kan således bidrage tiludvikling af viden og læring om recovery-indsatsens effektsamt til kontrol og styring af indsatsen.Styregruppen har besluttet, at RecoveryDK skal fremlæggeet forslag til etablering af et brugerevalueringskorps indenudgangen af 2009.4.3. Kvalitetssikring af CAReSom tidligere beskrevet, er der fra flere sider udtrykt ønskeom, at der fremadrettet sker en kvalitetssikring af CARe. Styregruppenhar i den forbindelse besluttet, at der skal nedsættesen arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde et oplæg tilvidereudvikling og kvalitetssikring af CARe. Gruppen får til opdragat revurdere basisuddannelsens opbygning og indholdsamt det tilhørende undervisningsmateriale. Derudover skalgrupppen lave et oplæg til, hvilke CARe-undervisningstilbud,der fremover skal være til rådighed for brugere og pårørende.Arbejdet skal koordineres med RecoveryDK, som i øjeblikketarbejder med planlægning af den nye instruktøruddannelse,der starter til oktober. Endelig skal gruppen udarbejde oplægtil det videre driftsansvar for kurser for nye medarbejdere. Ibilag 4 ses kommissorium for arbejdsgruppen.4.4. Etablering af RecoveryDKI forbindelse med implementeringsprocessen i socialpsykiatrieni Århus, er der et stigende antal henvendelser fraandre kommuner, der ønsker at lade sig inspirere af recoveryprogrammeti Århus Kommune 13 . Samarbejdspartnereefterspørger forskellige typer ydelser fra foredrag og undervisningtil egentlig uddannelse af nye instruktører. Derudoverefterspørges der fortsat ydelser internt i Århus kommuneblandt andet fra driftsområdet for Forsorg og Misbrug. I forlængelseaf denne udvikling, arbejder CSU i øjeblikket medudvikling af en konstruktion kaldet RecoveryDK , som på sigtskal honnorere efterspørgslen fra både interne og eksternesamarbejdspartnere.1. Indledning og baggrund l 2. Status for projektfasen og ønsker for den videre proces l 3. Vigtige elementer i den videre implementering l 4. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011 l 5. Videre perspektiver fra 20121Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 24 27/06/09 19:13:53

More magazines by this user
Similar magazines