Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011 71. Indledning og baggrundDen fælles implementering af styrket recovery-orientering isocialpsykiatrien i Århus kommune blev igangsat af socialforvaltningensledelse i perioden omkring 2004/2005 medbesøg af flere internationale gæster. Processen blev herefterunderstøttet med etablering af et Recovery-sekretariatet i2006 og efterfølgende med konkretisering af de fælles visioneri Masterplan for en styrket recovery-orientering i juni2007. I den første projektfase er der arbejdet intenst medimplementering i Socialpsykiatrien. Mange har via selvevalueringdokumenteret dele af deres aktuelt bedste praksis,næsten alle enheder arbejder med udvikling af ny praksisigennem et foregangsprojekt og alle medarbejdere gennemgårCARe-uddannelsen.Denne rapport skal betragtes som en opfølgning på masterplanenfra 2007, og henvender sig særligt til ledere ogchefer i socialpsykiatrien. Rapporten præsenterer den fællesramme for den videre implementeringsproces med særligvægt på perioden 2009 - 2011. Masterplanen fra 2007 erfortsat det fælles arbejdsgrundlag, og denne rapport skalbetragtes som et tillæg, der på baggrund af erfaringer fraprojektfasen, giver rammer og retning for den videre implementering.Perioden fra 2004/2005 til sommeren 2009 betragtes som enførste projektfase. Perioden fra sommeren 2009 til og med2011, betragtes som en overgangsfase, hvor der gives særligopmærksomhed til de lokale ledere, og der forberedesen integration mellem recovery-programmet og de alleredeeksisterende styringsformer i socialforvaltningen. I løbet af2011 skal der ske en vurdering af, hvor robust implementeringener med henblik på forankring i driften.1.1. LæsevejledningRapportens indledende del beskriver, hvordan Århus Kommuneaktuelt definerer sammenhængen mellem det recovery-orienteredeværdigrundlag og brug af relevante metoderog redskaber.Herefter følger en status for projektperioden i rapportens 2.kapitel, der giver en overordnet opsamling af de gennemførteaktiviteter og erfaringer fra den igangværende implementering.Kapitlet bygger dels på dialogmøder mellemRecovery-sekretariatet og de lokale ledere og chefer, samtresultater fra den igangværende evaluering, hvor rapporterkan findes i deres fulde længde på www.aarhuskommune.dk/recovery-orientering. Kapitlet afsluttes med beskrivelseaf ønsker til den fremadrettede proces.I kapitel 3 præsenteres nogle centrale fokusområder, somdet er væsentligt, at give opmærksomhed i den videre proces.Ledernes rolle samt organisationens kapacitet, kultur ogengagement/ejerskab er nemlig afgørende for, om det lykkesfortsat at fastholde og forankre den fælles tilgang.Videre præsenteres i kapitel 4 rammen for arbejdet i den kommendeovergangsfase, som primært fokuserer på perioden2009 - 2011. På baggrund af de ønsker og behov, der er formulereti statusprocessen samt eksisterende viden om, hvadder skal til for en vellykket imlementering, har styregruppenbesluttet en fælles ramme for den videre implementering.Endelig nævnes der kort, i det afsluttende kapitel 5, nogle fremadrettedeperspektiver for det videre arbejde.I rapportens bilagsdel findes kommisorier for de grupper, deretableres inden 1.9.2009.1. Indledning og baggrund l 2. Status for projektfasen og ønsker for den videre proces l 3. Vigtige elementer i den videre implementering l 4. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011 l 5. Videre perspektiver fra 2012Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 7 27/06/09 19:13:46

More magazines by this user
Similar magazines