Belysning for ældre – mere end blot lumen pr. watt. - Lysnet

lysnet.com
  • No tags were found...

Belysning for ældre – mere end blot lumen pr. watt. - Lysnet

Tema: dagslys / LYS 03-2009 / 19Højt placerede vinduer bidrager med en højvertikal belysningsstyrke positivt på reguleringaf døgnrytmen. Korrekt brug af solafskærmningtil reducering af blænding er dog altafgørendefor succes.Kilde: By og Byg Resultater 013: Arkitektur,energi og dagslys. Undersøgelse af syvbygninger. (2001) Fotograf: Morten Kjærgaard.eksempel vil en person, der står med ansigtet mod et vindue ien vinkel på 45° modtage næsten faktor to mere lys på nethindenend hvad der er målt på arbejdtsplanet (Eret / Ehor = 1,78).Hvis personen vender ansigtet væk fra vinduet, kan forholdetreduceres til (Eret / Ehor = 0,1) [37]. Projektering af dagslys fordøgnrytmen bør undergå en nøje kvantitativ analyse, fordimængden af dagslys varierer betydeligt overalt i en bygning.Forskellige faktorer kan påvirke mængden af lys, der når nethinden[39], og derfor også stimulationen af døgnrytmen. Dagslysniveaueri et værelse falder meget hurtigt, som afstanden fravinduet stiger; og dagslysniveauet er ganske lavt blot tre-firemeter væk fra et vindue, selv på en solrig dag [4]. Vinduetsegenskaber, såsom glas transmission og coating, vinduestørrelse,form, orientering og placering i rummet, samt sæsonmæssigevariationer vil påvirke mængden af dagslys i rummet. Det skalogså bemærkes, at hvis sollys fra vinduet trænger ind i lokaletog skaber ubehag ved blænding, kan det få personer i rummettil at trække gardiner/persienner delvis eller helt for og dermedhelt fjerne dagslyset. For eksempel fandt M. Aries [38], at halvtåbne persienner skærmede for omkring 60-70 % af den lodrettebelysningsstyrke sammenligning med åbne persienner.Da det ikke kan antages, at dagslys i bygninger altid vil være enløsning der kan stimulere døgnrytmen, skal kunstig belysningaltid overvejes. For at kunne vælge den mest effektive lyskildeder tilgodeser døgnrytmen har Rea og kolleger [19], udviklet enmodel til at vurdere den menneskelige circadiske fototransduktion.Dette giver mulighed for at vurdere den relative circadiske(døgnrytme) effektivitet af forskellige alm. lyskilder med forskelligespektralfordelinger (SPGs). Denne model tager udgangspunkti, at døgnrytmen er maksimalt følsom over for blåt lys, sålyskilder der indeholder en øget grad af korte bølgelængder(dvs. ser mere blålig-hvid) er mere effektive til at aktivere døgnrytmenved den samme wattage. Tabel 1 viser fotopisk lumenpr. watt (lm / W) og circadisk stimulus per watt (CS / W) for etudvalg af kommercielt tilgængelige lyskilder.Den forholdsvis dunkle aftenbelysning er helt i overensstemmelsemed gældende anbefalinger og praksis, og selv om deanbefalede belysningsstyrker til dagtimerne er forholdsvis højei forhold til nuværende praksis, er de ikke vanskelige at opnåmed moderne, effektive lysstofrør, især ikke, hvis styring indarbejdesi designet. Designeren bør også overveje at bruge dendobbelte belysning i fælles områder, hvor beboere er mere tilbøjeligetil at bruge deres vågne timer. For eksempel vil det værehensigtsmæssigt at indføre den dobbelte belysning i plejeboliger,hvor stue og soveværelse kombineres, såvel som i fællesrum,såsom spisestue. På plejehjem bør den dobbelte belysninggennemføres på værelser og spisesale. Hvis energiforbruget vurderesat blive et problem, som ikke kan løses gennem belysningsadfærden,kan den valgte energieffektive løsning suppleresmed blå lysdioder, der integreres i designet. I de tilfælde hvorbehandlingen er anvendt på raske ældre, der lever en tilbagetrukkettilværelse bag hjemmets fire vægge, kan lysdioder, brugti mindst to timer om morgenen, der leverer 30 lux på cornea afblåt lys (λmax = 470 nm), benyttes. Tabel 1 indeholder en kvantitativvejledning i den mængde af lys, der er nødvendig for atmatche den circadiske effektivitet af mange lyskilder, herunderblå lysdioder.


20 / LYS 03-2009 / Tema: dagslysVisuel og circadisk stimulation produceret af udvalgte lyskilderLyskildeVisuelle systemstimulation(lm/W)Circadiskstimulation(CS/W)Circadisk/visuel ratio17,000 K Lysstofrør8,000 K Lysstofrør7,900 K Metal Halogen4,100 K Lysstofrør3,000 K Lysstofrør2,700 K LysstofrørGlødepæreBlå Led6,500 K Dagslys5587608787551215-2111831336294401279-3.842.112.220.721.080.731.005.272.07Tabel 1: Lys effektivitet (lm/W) og relativ “circadisk effektivitet” (skaleret således, at glødelampen har en circadisk effect på 12 CS/W) på flere kommercielttilgændelige lyskilder (Rea et al., 2005; Figueiro, 2008).KonklusionModerne liv har givet os mulighed for at opgive vores evolutionærefortid og dermed vores påvirkning af naturlige stimulus,heriblandt lys og mørke. Den aldrende befolkning er endnumere isolerede fra denne stimulus. Ældre voksne er udsat forutilstrækkelig belysning, der kan resultere i nedsat funktion,søvnforstyrrelser og adfærdsproblemer, hvilket kan påvirke dereslivskvalitet, og kan være en kilde til stress, samt en byrdefor pårørende og plejere.Da belysning, der tilgodeser det visuelle system, er anderledesend det, der tilgodeser døgnrytmen, er det meget vigtigt forarkitekter, belysningsdesignere og ingeniører at anerkende, atde belysningsløsninger, der gennemføres for at overvinde nedsatvisuel kapacitet, kan give bagslag, når det kommer til at tilgodesedøgnrytmen, og dermed kan reducere livskvaliteten hosældre.Selvom vi endnu ikke har alle svarene på, hvordan lyset påvirkeralle døgnrytmens funktioner, er en ting sikkert: Lys, dertilgodeser døgnrytmen, er en balance mellem lys og mørke, ogdenne balance kan forbedre sove-/vågen-cyklusser, vitalitet,sundhed, velvære og forbedre livskvaliteten hos hos den voksendeældre del af befolkningen.Kildeanvisningerne kan ses på: www.centerforlys.dk under området”Viden om lys”L&C Flyer 15/02/09 1:40 Side 1B O G A N M E L D E L S ESe lysetMed bogen ”Light & Communication –Nature as a Reference in Lighting Design”introducerer Henrik Clausen en metodetil at skabe større forståelse mellem bygherre,arkitekt, ingeniør, lysdesigner ogslutbrugere. I stedet for at tale om lux,candela og lumen skal vi tale om de følelserog stemninger, vi ønsker lyset skalskabe. Vores fælles, urgamle referencekildeer naturen og det naturlige lys. Medudgangspunkt i skoven, stranden og hulendrager forfatteren en række fine ogklart forståelige paralleller mellem detnaturlige lys og den kunstige belysning ibygninger og rum. Bogen har karakter afet langt personligt essay omkring det atsanse og opleve lys.Ved hjælp af en række billeder af enappelsin og en bordtennisbold skærpeslæserens forståelse af, hvordan diffust lysog rettet lys i forskellige blandingsforholdændrer det visuelle udtryk. Diffust lys retteropmærksomheden mod helheden ogrettet lys fokuserer på detaljen.Helt til sidst i bogen konkluderer HenrikClausen at:”People don’t want to hear about lux,lumens and candelas they want to experiencesfeelings.”En konklusion der dog ikke har afholdtham fra at liste alle de lystekniske begreberop, under den let ironiske overskrift”Some technical stuff”.Læs bogen. Den er en fornøjelse. Dener inspirerende, underholdende og dybtLIGHT &HENRIK CLAUSENCOMMUNICATIONNATURE AS A REFERENCE IN LIGHTING DESIGNGETTINGTHELIGHTRIGHT!meldorfhansenLight & Communication– Nature as a referencein lighting design.Forfatter:Henrik Clausen,Forlag: Meldorf:Hansen,120 sider, 325 kr.Se mere påwww.meldorfhansen.dk.engagerende, men spring med god samvittigheddet tekniske afsnit over. Bogenkan sagtens forstås og opleves uden.Anmeldt af Dorte Gram, Dansk Center forLys

More magazines by this user
Similar magazines