Leder

fremforsk.dk
  • No tags were found...

Leder

Privat forbrug(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)MængdeindeksKilde: Danmarks Statistik


Sundhed a global trend denæste 20 år• Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det,hvis vi ikke er forholdsvis raske? Kroppen i enløbsk verden …Sundhed som centralt issue påflere arenaer;• Privat –kost - kosttilskud – motion og livsstil ifamilien – optimering af sundhed• Arbejdspladsen – en del af frynsen, men ogsåfokus på medarbejdernes trivsel• Sundhedsapostle og flere på vej ……• Flere produkter og rådgivning


Sygdom og frelse• Det moderne menneske er på konstant jagt efterevig frelse. Vi vil gerne have kontrol over det, vifrygter mest sygdom og død.• Stigende fokus og krav til sundhedssystemetom det bedste/optimale behandling og kur modsygdomme og døden• Viden om og adgang er forholdsvis nem ogtilgængelig i en digitaliseret verden.• 2, 5 mio. har en sundhedsforsikring, 1. 7 mio. rettil betalt behandling på privat sygehus (MM)


Patienter og sygdom• Efterspørgsel efter sundhedsydelser eruendelig- ny medicin og behandlingsform…• Øget krav og forventning om høj kvalitet ogspecialisering i forhold til sygdom/sygdomme• Villighed til at flytte sig efter den bedstebehandling i nogen grad (sygdom, pengepungforsikring)• Lokal sikkerhedsstruktur for hjælp - ellers gernenationalt og internationalt (det er politiskSpringstof også aktuelt)


Sygehusstrukturen nu ogfremover• Siden kommunalreformen( 2007)er regionernenæsten ude af det politiske spil• Sygehuse – folkevalgt ledelse, men ingenfinansiel autonomi, stærk styring på indhold,planlægning og udvikling fra statens side• Staten med ventelistegarantier og frit sygevalg,mulighed for sundhedsforsikringer reguleretmarkedet• Politisk dagsorden fra specialistområde tilallemandseje på godt og ondt.


Ledelsesmæssigeudfordringer frem mod2023• Koordinering mellem og internt blandtsundhedsaktørerne ( sygehus, praktiserendelæge og de forskellige kommunale aktører)• Overgangsproblematikker – behandling,genoptræning og pleje lokalt.• Den bedste organisering af overgangene ifysiske og digitale strukturer. Uhyre vigtigt for• Supersygehus Ålborg Øst• Udveksling af relevante sundhedsdata mellemforskellige sundhedsaktører???????? ( 1996)


Ledelsesmæssigeudfordringer• Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft dekommende år - den sølvgrå Tsunami• Produktiviteten og effektiviteten herunderkvaliteten i arbejdet vil være i fokus også i nærfremtid• Den Danske Kvalitetsmodel DDKM –(patientsikkerhed og behandlingskvalitet)• Oprydning og forenkling af systemer og findeenkle måder at dokumentere, validere ogudveksle sundhedsinformationer på.


Sundhedssystemet som etvidt forgrenet netværkuden barriere• Fra lægen til sygehus, diagnosticering,behandling og efter behandling i denkommunale sektor• Hvordan tænker vi sundhedssystemet ind i etnye byggeri?• Nye organisationsmåder – skal det værespecialiserede enheder for ind og udgang forsygehuset i stedet for hvert fagspecialeopfinder eget system for overgangene mellemsektor


Borgere, og forventninger tilsygehussesektoren


Tendenser om tid• Mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på lønoghusarbejde• Vi arbejder mere• Vi bruger mere tid på at være sammen medvores børn, lave mad, købe ind, huslige gøremålog at spise• Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på atlave ingenting• Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid– Det er den frie tid, som nogle forsøger atfange igen på toilettet


BefolkningsudviklingenDanmark 2010-2020Den Sølvgrå Tsunami i EU 270-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%Kilde: Danmarks Statistik, 2010


BefolkningsudviklingenDanmark 2010-20300-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99-50% 0% 50% 100% 150% 200%Kilde: Danmarks Statistik, 2009


Borgernes forventningertil sygehussektoren• Det skal virke og være der med det samme• Dokumentation og succesrater• Det må ikke tage tid – og skal være praktisk• Vi vil behandles som de specielle og helt unikkemennesker, vi er. Også udenfor åbningstiden• Fair behandling – helst til min fordel• De største forventninger går til børnene og enselv• Så er der lige dem uden forventninger..• Sygdom og desperation


Livets nye faser19600 20 40 602000BarndomTeenagerForældreAlderdom2030UngeDe frie 1SeniorerDe frie 20 20 40 60 80


De seks generationer:som patienterBaby BoomersDen store under ogefterkrigsgeneration:40-tallister, 68-generationFra mangel til overflodP-pillen, rejsegrammofonFødt 1940-54Generation YDen mindste generationKvinder ud påarbejdsmarkedetPc, mobiltelefonFødt 1978-89Generation JonesNyopdaget generationstor generation,”Jones”, fordi de eralmindeligeStereoanlæggetFødt 1955-64Generation ZMellemkrigs-generationStor familieværdierProjekt- og curlingbørnDigital nativesFødt 1990-2001Generation XNå-generationenDen lille efter p-pillenSelvcentrerede, selv-optagne, udadvendteVideoenFødt 1965-77New MilleniumEfter 9-11 generationenKulturel homogen.1. verdensborgergen.Wi–Fi (Wireless internet)Født 2002 -


Babyboomersfødt 1940-54• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i enperiode med mangel og afsavn.• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælleshusalter, fastnettelefonen, avisen og mælken.• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder ogpligter, ikke individuelle forskelle• Sidst loyale mod myndigheder, helst et brev og etmenneske


Babyboomers, sundhedog det gode liv Helbred og sundhed det afgørende for et god og langtliv for at nå det hele – sikkerheden 60+ er sundhedsduksene, de følger de officielle råd omkost og motion, og vil gerne gøre mere. Belønning …. Første brug det hele generation - Eat all of it, and leavenothing behind you. Wellness- ophold efter behandling på sygehuset medgod mad, pleje, massage, Alt det sanselige –oplevelser, natur, når man er sygbåde inde og ude


Generation Xfødt 1965-77• De første ønskebørn efter p-pillen• Selv-centrerede og selvorienterede, første generationmed fokus på enkelte individ• Ekstroverte – vis det hele• Søger personlig succes og går efter status, derformange workaholics• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.• Hardcore punk, rock, disco• Brand entusiaster: Den perfekte livsstil• Drømmen om det gode liv – gennem familien og arbejdet• Værdier : Harmoni, helhed & hensyn


Generations X• Bevidste og kyniske forbrugere og borgere ikke loyalemod virksomheder og myndigheder• Nytteperspektivet –hvis man kan få det samme ellernoget bedre til samme pris/omkostning.• Vi vil have et hurtig personligt kompetent svar• Sundhed og sygdom er dit eget ansvar …• Kommunikation– gerne digitalt via e-mail og et hurtigtpersonligt og kompetent svar• Ellers går de selv i gang med at finde andre veje ogløsninger….


Børnefamilienog sygdom• De danske børnefamilier bruger meget tid på børneneog er meget optaget at skabe de bedste vilkår forbørnene opvækst. Fokus på børns kost og motion især ismåbørnsalderen.• Børnenes ve og vel er meget betydningsfuldt for bådefra og mor.• Syge børn = endnu mere pres på småbørnsfamilier, somer meget pressede i forvejen.• Måltider, Comfortzones - hvor man kan hvile sig ellerlytte til afslappende musik,• Familierådgivning; det praktiske, følelser og eksistens.


De unge (før forældreskabet)og sundhed Modellering og vedligeholdelse af en lækker kropbåde kvinder og mænd Fællesskabet , shopping, idræt, biograf, cafe ogmusik i en fusion De tænker slet ikke på pension, sygdom og ulykker” Den ubekymrede livsfase” Der skal være rigtigt meget gang i den… Giv mig et nemt fix af sund kost og motion – Health – easy… også hvis jeg er ramt af sygdom.


Det Nye Supersygehus i ÅlborgØst 2020-20252020-2025


Arbejdspladsenarbejdsmiljø og fryns• Mange virksomheder har kost, motion, røg ogalkohol …. Almindelige arbejdsramme• Flere og flere virksomheder tilbyder andet –massage, privat sygesikring, bredbånd, togkort,livstilskurser – opbremsning lige nu• Det ultimative www.google.com – Communitymed butikker, mad, service, transport,børnepasning og sjov og ballade


Stedet som fryns


Fremtidens arbejdsmiljø• Dårlig ledelse gør folk langtidssyge og får demtil at flytte job – god praktisk ledelse…..• Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpemedarbejderne med stress og det psykiskearbejdsmiljø - styre eget liv både arbejds- ogprivatliv• Nye måder at organisere arbejde på for atoptimere trivsel og tilfredshed til formedarbejderne og virksomheden


Den moderne by• Skabe en sygehusby / landsbymed foldning af en række forskellige funktionertil gavn for medarbejdere, patienter, pårørendeog lokale.– Arbejdsplads, service mad, renseri, frisør,detailhandel både daglige varer og tøj, fritids- ogidrætsmuligheder inde og ude, Hotel og Kursted,mange funktioner og mennesker, som gør stedetlevende i den moderne by.– Arbejde, familieliv, fritid, bevægelse smelter sammen• Google-plex California som idé


Den flettede by:Stedet som Fryns


www.fremforsk.dkMarianne LevinsenMontanagade 29E, 1. th.Postboks 2758000 Århus CE: mlev@fremforsk.dkT: 86 11 47 44M: 20 67 45 01


LedelseHvad virker?Performance = effektivitet, tilfredshed imedarbejdergruppen, lavt sygefravær• God kommunikation og vidensdeling = denenkelte medarbejder indsigt i mål og strategier• Flade ledelsesstrukturer, selvstyrende teamsmed egen beslutningskraft


Ledelse og ledelsesroller


The Manager• Den faglige specialist, som har den fagligeindsigt og dømmekraft i hverdagen• Faglig rollemodel for medarbejdere påarbejdspladsen – lysende eksempel• Evne til at begejstre og motivere i forhold tilkerneydelsen, kultur og strategi• Lede og fordele arbejdsopgaver medoverordnet overblik ud fra personaler, økonomiog arbejdsopgaver


The Priest• Kunne lide mennesker i al deres umulige ogbesværlige mangfoldighed ( give dem plads)• Dialog og nærvær hver dag ikke kun den årligeMUS• Anerkendelse af indsatsen (kvinder mere endmænd)• Give den enkelte retning og mening iarbejdslivet ( Uhyre vigtigt)


The Artist• En leder som tør indrømme fejl( UHA) contraden negative fejlfinder/problemkulturen• Prøve nye veje og metoder og give plads tilmedarbejderne• Leder – som tør uddelegere beslutninger ogansvar til andre end sig selv• Humor og sjov i hverdagen, gør det sjovere atvære på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)


The local Manager, Artist andPriest !• Naturtalent for at matche en given ledelse tilden situation som hver medarbejder står i timefor time og minut for minut• Brobyggeren mellem mange forskelligemennesker og kulturer• Erkendelse af lederskabets mange facetter ogudfordringer• Ansvar og rollemodellen for alle led i heleorganisationen på alle tidspunkter


Lederen/manager• Naturtalent for at matche en given ledelse tilden situation som hver medarbejder står i timefor time og minut for minut• Brobyggeren mellem mange forskelligemennesker og kulturer• Erkendelse af lederskabets mange facetter ogudfordringer• Ansvar og rollemodellen for alle led i heleorganisationen på alle tidspunkter


Fremtidens organisation!• Taylor er stadig grundlaget for• konstruktionen af organisationer• og idealet på produktionsområdet• Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen aforganisationer og hans idealmodel for et bureaukratianvendes stadig i det daglige. Hierarki og kontrol• Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og løbskverden?• Digitale strukturer og frie agenter………….• Hvem kommer først med den nye model, som forstår atbygge loyalitet og tillidsrelationer mellem medarbejderog virksomhed til gavn for begge parter…………• Slip alle talenterne løs hos medarbejderne!


Opbygning af en nyorganisation ogorganisationsmodel• Organisationstalentet• Som optimerer patientbehandlingen• Som optimerer den gode arbejdsplads• Prøver at se nye arbejdsopgaver og fordeling afopgaver mellem faggrupper om 10 år• Projektfasen er sindssyg vigtig – det er her degode og de fatale beslutninger bliver truffet forfremtidens supersygehus.

More magazines by this user
Similar magazines