(Microsoft PowerPoint - Gentofte Kommune Aktivitetstimer ...

files.conferencemanager.dk
  • No tags were found...

(Microsoft PowerPoint - Gentofte Kommune Aktivitetstimer ...

Aktivitetstimer, partnerskaber og gæstelærere ifolkeskolenDIFs udviklingskonference, 28. januar 2013 Idrættens HusPeter Michael FengerFormand for Kultur og Fritidsudvalget, Gentofte Kommune


Gentofte Kommune vil styrke rammerne forde alsidige og mangfoldige idræts- ogbevægelsestilbud, som findes i foreninger,institutioner og selvorganiserede aktiviteter•Gentofte Kommune vil motivere oginspirere borgerne og institutionerne til atbevægelse indgår som en integreret del afdagligdagens aktiviteter


• Breddeidrætskommune i 2010-2011• Projekter:• Reorganisering af skolesvømning• Specialister i idrætsundervisningen• Brobygning mellem institutioner ogforeninger


• GFO-svømmefilm


Reorganisering af svømmeundervisningenFormål:• At tiltrække kompetente undervisere med dennyeste viden om vand og bevægelse• At udvikle samarbejdet med GentofteSvømmeklub og gøre svømningen sjovere forbørnene• At tilbyde en alsidig undervisning, der sikrer, atalle børn stifter bekendtskab med forskelligevandaktiviteter, herunder livredning


Opsummering• Tilbuddet etableres i GFO-regi på 2.klassetrin• Vandtiden øges til 50 min.• Undervisningen er skemalagt ogafvikles primært i formiddagstimerne• Undervisningen varetages af GentofteSvømmeklub• GFO-personale har opsynspligten ogdet pædagogiske ansvar for aktivitetensamt følger børnene til og frasvømmehallen• Kildeskovshallen har det livreddendeansvar samt varetager en rækkeadministrative opgaver


Evaluering• Det gode samarbejde er afgørende forprojektets succes• Organiseringen fremmer en godundervisningsdifferentiering• Børnene opnår mange færdigheder, somoverstiger målformuleringerne i Fælles Målfor Idræt• Mange lege befordrer børnenes læring ogskaber en legende oplevelse


Specialister i idrætsundervisningenFormål:• At udvikle relationer med foreninger ogidrætsorganisationer• At øge kvaliteten af idræt ogbevægelse ved at inddrage specialisteri skole- og GFO-tid, der med dereserfaring og engagement motiverer ogbegejstrer


Vores idé• Skoler, GFO’er, fritidscentre, børnehaver,gymnasier og foreninger kan søge omforløb med gæsteundervisere på op til firemoduler.


Erfaringer• Gæsteundervisere har med deresengagement givet en god oplevelse• Flere elever er begyndt at dyrke nyeformer for fysisk aktivitet i fritiden ogsåelever, der ellers ikke er aktive• Det er afgørende for elevernesmotivation og tryghed i forhold til atoverskride grænser, atlærerne/pædagogerne deltager aktivt iforløbet.• Et godt netværk til idrætsmedarbejdereer helt afgørende for at få projektetkommunikeret ud til alle og få disseparter til at byde ind.


Brobygning Formål med mellem brobygning institutioner mellem og foreningerinstitutioner og foreningerFormål:• At styrke kontakten mellem foreninger,• At skole, styrke GFO kontakten og fritidsordninger mellem foreninger, at skole, GFO ogfritidscentre inspirere til for nye at bevægelsesformer inspirere til nye bevægelsesformer i skole i skole ogfritid og fritid og bane og bane vej for vej nye for medlemmer nye medlemmer i foreningerne iforeningerne


Vores idé• Brobygningsordning har givet mulighed forat søge økonomisk støtte ved ansættelseaf en brobygger i foreningen.• Brobyggerens opgave var at bygge bro tilskoler og institutioner og afholdelængerevarende idrætsforløb, som kaninspirere og motivere børn og unge til idræti foreningsregi.


Erfaringer• Det er væsentligt for brobygningenmellem foreninger og institutioner, atsamme brobygger er til stede underhele forløbet• Det er lykkes at fastholde unge iforeningerne• Foreningerne har været glade forprojektet, men ser det som enudfordring at fortsætte ordningerneegenfinansieret• Projektet har haft en decentralstruktur, hvor store dele af udviklingenog organiseringen har været placerethos foreningerne. Foreningerne harværet glade for selv at kunne formeprojektet.


En times motion om dagenFormålet er at skabe de bedste rammer for børnog unges trivsel og udviklingsmuligheder•Det skal ske ved at inddrage institutioner,skoler, GFO’er, ungdomsuddannelser, frivillige,foreningsliv og forældre•Initiativet skal organiseres i den struktur, viallerede har i dag, fordi det skaber den bedsteog naturligste forankring i børn og ungesdagligdag•Det er et fælles ansvar for børn og unge,forældre, foreninger og institutioner at skabemulighed for en times motion om dagen•Idékatalog•Kompetenceudvikling


Fleksibel idrætsundervisning iudskolingenIdrætsundervisning i 7. til 9.-klasse medfølgende elementer•Øget valgfrihed og specialisering afidrætsundervisningen i form af afgrænsedeforløb, hvor de undervises i udvalgteidrætsdiscipliner•Afvikling af specialiserede idrætscamps medkortere intensive forløb i udvalgte idrætsgrene- i stil med temauger•Indførelse af ugentlige bevægelsesspor iudskolingen med fysisk aktivitet af minimum 20min. varighed – ikke idrætsundervisning•I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund


Tak for jeres opmærksomhed

More magazines by this user
Similar magazines