12.07.2015 Views

SIKKERHEDS DATABLAD - Dana Lim A/S

SIKKERHEDS DATABLAD - Dana Lim A/S

SIKKERHEDS DATABLAD - Dana Lim A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. Identifikation<strong>Dana</strong>fix 451<strong>SIKKERHEDS</strong><strong>DATABLAD</strong>Revisionsdato:Erstatter (tidligere dato):07.06.2004 -Varenr. :PR-nummer:- Under anmeldelseLeverandør: <strong>Dana</strong> <strong>Lim</strong> A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge.Tlf: 56 64 00 70 Fax: 56 64 00 90Telefonnr. i nødssituationer:Læge kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen påtlf.: 35 31 60 60 / 35 31 35 31Varetype: Urea-formaldehyd lim.Anvendelsesområde:Trælimninger i møbel- og træindustrien. Produktets tekniskeanvendelse fremgår af produktinformationen.4. Førstehjælpsforanstaltninger:5. Brandbekæmpelse:<strong>Dana</strong>fix 451 - 02-06-10 - side 1/2Generelt:I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerhedsdatablad.Indånding:Ved ildebefindende bringes patienten straks i frisk luft ogholdes under opsyn. Søg læge ved fortsat irritation.Øjnene:Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser,spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.Huden:Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigtmed vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikkeopløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge ved fortsatirritation.Indtagelse:Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Fremkald ikkeopkastning. Søg straks lægehjælp.Slukningsmidler: Skum, kulsyre pulver eller vandtåge. Brugikke vandstråle, der spreder branden.Emballager fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske udenrisiko.Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadeligenedbrydningsprodukter. Åndedrætsværn er påkrævet.6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:2. Sammensætning / oplysning omindholdsstoffer:Klassificeringspligtige stoffer iht. dansk lovgivning:Navn: Konc: Symbol: R-sætninger*:Formaldehyd


<strong>Dana</strong> <strong>Lim</strong> A/S8. Eksponeringskontrol / personligeværnemidler:Tekniske foranstaltninger:Sørg for effektiv tilstrækkelig ventilation.Grænseværdier:Navn: ppm mg/m 3 Anm.Formaldehyd 0,3 0,4 L, KDe oplyste grænseværdier er i overensstemmelse medArbejdstilsynets liste over grænseværdier (okt. 2002).Personlige værnemidler:Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg afværnemidler til den konkrete arbejdssituation.Åndedrætsværn:Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal egnetåndedrætsværn anvendes (gasfilter A2).Beskyttelse af hænder:Undgå kontakt med huden. Brug egnedebeskyttelseshandsker fx butyl eller nitrilgummi(gennembrudstid >8 timer). Brug evt. bomuldshandsker somunderhandsker.Øjenværn:Undgå kontakt med øjne. Brug egnede beskyttelsesbriller elleransigtsskærm som beskyttelse mod stænk.Beskyttelse af hud:Undgå kontakt med huden. Anvend evt. særligt arbejdstøj.9. Fysiske og kemiske egenskaber:Fysisk tilstand:FlydendeFarve:HvidligtVægtfylde, g/ml: Ca. 1,3Flammepunkt, °C: -Opløselighed i vand:GodVægt% org. opløsningsmiddel: 0Produktet, brandfarlig væske af klasse: Ingen10. Stabilitet og reaktivitet:Viskositeten vil være stigende under lagring. For yderligereoplysninger se Teknisk Datablad.Ved udsættelse for høje temperaturer og brand kan derdannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.11. Toksikologiske oplysninger:(Sundhedsfarlige egenskaber)Indånding: Kan irritere luftvejene/lungerne. Langvarig ellergentagen påvirkning kan medføre risiko for overfølsomhed.Huden: Gentagen og langvarig hudkontakt kan forårsagerødme og irritation. Fare for allergi ved hudkontakt.Øjnene: Irriterer øjnene.Indtagelse: Kan give ubehag.Formaldehyd er optaget på Arbejdstilsynets liste over stofferder anses for at være kræftfremkaldende(Carc 3).12. Miljøoplysninger:Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.Formaldehyd: LC50,96 t, fisk: 100-1000 mg/lEC50, 48 t, Daphnia: 1220 mg/lIC50, 72 t, alger: 0,3-0,5 mg/l13. Bortskaffelse:Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:Affaldstype: H Affaldskort: 3.51EAK-kode: 08 04 0914. Transportoplysninger:Ikke klassificeret som farligt gods under transport.Vej/jernbane:ADR/RID: Klasse: - Pk.gr: -Transportnavn: -Sø:IMDG: Klasse: - Pk.gr: -MP: - UN-nr: -MFAG: - EmS-nr: -Shippingnavn: -15. Oplysninger om regulering:I overensstemmelse med "Miljøministeriets bekendtgørelse omklassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring afkemiske stoffer og produkter” er produktet mærket som følger:Faremærkning: -Indeholder: -R-sætninger: -S-sætninger: -Anvendelsesbegrænsninger: Kun til industriel brug. Må ikkebruges erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jf.Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige.16. Andre oplysninger:<strong>Dana</strong>fix 451 - 02-06-10 - side 2/2R-sætninger for de rene stoffer i pkt. 2R23/24/25: Giftig ved indåndning, ved hudkontakt og vedindtagelse.R34: ÆtsningsfareR40: Mulighed for kræftfremkaldende effektR43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med hudenOplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vornuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerensarbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dettesikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, atproduktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det erforudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særliguddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar atopfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne idette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse afde sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne eringen garanti for produktets egenskaber.Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skaldenne brugsanvisning altid medbringes.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!