Nr.4 - December 2007 - Johannes Jørgensen Selskabet

johannesjorgensenselskabet.dk

Nr.4 - December 2007 - Johannes Jørgensen Selskabet

strndighed som opfordrer tilhandling, sd udviklingen mA fortsrette.Hvis vi hner os tilbage oghviler pi lauerbrerrene, vil stagnationensnart igen indfinde sig. Deter en lerersretning, som ethvertmuseumsmenneske mA indprentesig, for sker der ikke noget nyt, vilinteressen for stedet fortabe sig.Ganske vist betyder det intet forforfatterskabet, som vil leve uafhengigtaf geografiske og fysiskeraffrrner. Men de fleste lresere vilsikkert folge interessen for forfatterskabetop med en naturlig nysgerrighedover for manden. Derforer det vigtigt, at kunne forny ogudvikle udstillingskapaciteten afog til og tillige skabe afvekslendeudbud.Arbejdsgruppen omkring digterensbarndomshjem havde et stykketid overvejet, hvilke mulighederman havde, for at imodekommeden voksende interesse for JohannesJorgensen. I mange Ar var derikke ri5igt sket noget mrerkbart ihuset og besogstallet 16 som oftestpA det rent symbolske. Der var enselvforsterkende tendens i detteforhold. Mange - selv folk fraSvendborg - kendte ikke stedet ogdets historie. Det var alts6 tydeligt,at noget m6tte gores.Til en begyndelse har man valgtat omdsbe huset fra det lidt stovede"Mindestuer" til det lidt mereklingende "Johannes JorgensensHus i Svendborg". Det geografiskeskal med for at prrecisere stedet,hvad man i Svendborg sikkert ikkehar noget imod. I Assisi ligger joogs6 et hus, som kaldes JohannesJorgensens hus, selvom dets statuser anderledes. Det er vigtigt atfremhreve stedet med en museumsstatusfor at gore det mere indbydende.Et museum er i dag ikkeet stovet raritetskammer med mereeller mindre relevante effekter,som eftertiden kan hygge sig med iledige stunder. Et museum skalleve i kraft af sine tilbud og indbyggedefortellinger og muligheder.Desuden skal et museum ogs6vrere arnested for videre studier,og her 6bner Johannes JorgensensHus sig med tilbud for enhver,som kan dokumentere et relevantbehov. Ganske vist befinder devigtigste arkivalier sig ikke her,men huset rummer alligevel vigtigesager til belysning af digterensliv og forfatterskab.shGenvalgVed generalforsamlingen den 10. november genvalgtes formanden, StigHolsting for endnu et Ar og bestyrelsesmedlemmerne Andreas Holsting ogOve Klausen blev genvalgt for en to6rig periode. Til ny suppleant blevBirgitte Karmann Roslev valgt.

More magazines by this user
Similar magazines