Klik her for at åbne blad som PDF-fil. - Foreningen Norden

foreningen.norden.dk

Klik her for at åbne blad som PDF-fil. - Foreningen Norden

Nr. 1 - januar 2013NORDEN I OPBRUDBåde udviklingen i de enkelte nordiske landeog for det nordiske samarbejde er i opbrud idette årti. Af mange årsager bl.a. finanskrisenmen på baggrund også af en voksendebevidsthed om Nordens betydning i den globaleverden, markerer de nordiske lande enstærkere vilje til fremtidsvisioner både nationaltog på nordisk plan.Derfor indeholder dette nr. af NORDENNu inklusive Rejsemagasinet både positivebeskrivelser af smukke og spændende rejsemåli Norden ikke mindst i Færøerne, Islandog Grønland, og samtidig skildringer af denudvikling, der sker i disse områder.Dette foto af et hold glade børnehavebørni den gamle bydel i Nuuk er således bådeet glimt af Grønlands fortid og fremtid, somet eksempel på den hastige udvikling mangeområder i Norden oplever i disse år befolkningsmæssigt,erhvervsmæssigt og kulturelt.I bladets spalter er der også reportager omden aktuelle debat om strukturændringeri det nordiske samarbejde og om den stadigevækst i nye nordiske samarbejdsområderbl.a. hvad angår forsvars-sikkerheds- ogudenrigspolitikken.Det er spændende tider at være borger i Nordeni øjeblikket!


IndholdNr. 1 - januar 2013OBS: UdgivelsestidspunkterNORDEN Nu udkommer i januar, april, juni og oktober.Redaktionel deadline for nr. 2/2012: 1. marts 2013.Side 3 LederartikelSide 4 – 5 Brug for et servicecheck af det nordiskesamarbejdeSide 5 Opbakning bag den nordiske velfærdsmodelSide 6 – 7 Positive resultater af Stoltenberg-rapportenSide 8 –9 Nye initiativer på nordisk planSide 10 – 11 Fokus på kvaliteten af det nordiske samarbejdeValg af ny landsformandSide 12 – 14 Tema: Folkeoplysning i NordenFolkeoplysning - ikke alene med offentlig støtteFælles udfordringer for de nordiske landeSide 15 SproghjørnetSide 16 – 37 Tema: RejsemagasinetMed masser af rejsetilbud, artikler og annoncerSide 38 Læserbrev: Skal vi have en Ny Nordisk Valuta ?Dansk oversætter - prismodtagerSide 39 Ny generalsekretær for Nordisk MinisterrådEnighed om regionalpolitisk samarbejde iNordenSide 40 Helle Helle dansk topnavn i HelsingborgSvenske filmpris-vindereNye visioner for det nordiske kultursamarbejdeSide 41 Fra Sydslesvigpige til Sydslesvigkvinde og læserbrevom HamsunSide 42 – 43 Fire boganmeldelser og artikel om Skumringstimen2012Bagside Skoleprojekt Kangaamiut - Holstebro m/fotosArtikler og indlæg udtrykker ikke nødvendivisForeningen NORDENs holdning.Indlæg, læserbreve, arrangementsomtale m.v. til NORDEN Numodtages pr. e-post eller på CD med print af teksten vedlagt.Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.Foreningen NORDEN er en folkelig forening, der siden 1919 har arbejdet for øgetsamarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser.Informationsudvalg: Georg Møller (formand), Lizzie Moe og Flemming Thøgersen.Nyt fra redaktionenUnder redigeringen af tillægget Rejsemagasinettil dette nr. af NORDEN Nuglædes man over de mange forskelligeog gode tilbud, som lokalafdelingernehermed præsenterer for alle interesserede.Der er ikke to rejseprogrammer, der er ens, og man gørsig stor umage for at finde frem til programindhold somer specielle og spændende netop for NORDEN – medlemmerneover hele landet.At der også gradvis er kommet flere betalende annoncerfra bl.a. rejsebureauer med på siderne, kan kun styrkeindholdet - og økonomien bag.Der er sagt mange kloge ord om dét at rejse (forudenH.C. Andersens berømte ”At rejse er at leve”). Den tyskedigter Goethe udtrykker det således: ”Rejsen ligner etspil; der er altid gevinst og tab derved og mest fra denuventede side”.Rejsende - også i Norden - vil give ham ret: Det er ikkealtid det programsatte, der gør størst indtryk, hvadenten der er tale om en naturoplevelse eller samværetmed andre undervejs på turen.Et andet udsagn ( af Sigmund Graff ) fastslår, at ”Detbedste og det skønneste ved en rejse oplever man derhjemme:Dels før, dels bagefter”.Også han har ret. Man forbereder sig til turen ved atstudere litteratur og rejseinformation om det/de pågældenderejsemål, og bagefter har man både minderne ogofte lyst til at indhøste yderligere information - om faktaeller litterært - om det oplevede undervejs på rejsen.Og rejser - også i de nordiske lande og riger - er jo hellerikke bare fornøjelse. Som en anden tysker, Karl JuliusWeber, har udtrykt det: ”Rejser er det bedste middel tilselvuddannedes”.Redaktionen sluttet 12.december 2012.MOTTO : KENDSKAB GIVER VENSKABUDGIVERForeningen NORDEN i DanmarkMalmøgade 32100 København Øtlf. 3542 6325 l Fax 3542 8088landskontoret@foreningen-norden dkwww.foreningen-norden.dkSå velkommen på turist/fornøjelses/selvuddannelsesrejsei Norden den kommende sæson !Med nytårshilsenANSVARSH. REDAKTØRPreben SørensenPreben SørensenOPLAG 10.250Sundgade 3, 6400 Sønderborg.tlf. 3391 8510ISSN-NUMMER 0901-4950e-mail: prebensorensen@bbsyd.dkTRYKlayout: kennclarke.comKLS GRAFISK HUS A/SLæs også foreningens hjemmesidewww.foreningen-norden.dk


LederartikelVelkommen til Norden 2013Af Arne Nielsen, – landsformandKære medlemmer,Det nordiske samarbejde er i rivende udvikling. Opbakningen til Foreningen NORDEN er vigtig.Med stor opbakning får vi også stor indflydelse. Vi både ses og høres i den nordiske debat, ogdet er med stolthed, at vi mere end nogensinde kan se, at mange af vore forslag realiseres i disse år.Foreningen har før etableringen af den nordiske ambassadebygning i Berlin anbefalet et mere intenstsamarbejde, når det drejede sig om de nordiske landes udenlandske repræsentationer. Det nyligsteskud på stammen så vi den 4. november 2012, da det danske repræsentationskontor blev åbnet i etfælles nordisk kontorkompleks i Burmas hovedstad, Yangon, ved en fælles ceremoni mellem statsministerHelle Thorning-Schmidt og Norges statsminister Jens Stoltenberg. Mere samarbejde mellemde nordiske ambassader og repræsentationer er på vej, lige som en stor del af udviklingsbistanden tilden tredje verden gennemføres ved nordiske projekter for at få optimal udnyttelse af ressourcerne.Murens fald har også medført, at Norden nu samarbejder mere og mere på det sikkerheds- og forsvarspolitiskeområde, hvor man forsøger at optimere udnyttelse af ressourcerne på en lang rækkeområder. Dette blev senest slået fast ved det fælles nordiske forsvarsministermøde, der blev afholdti begyndelsen af november 2012.Erhvervslivet omsætter for milliarder gennem nordiske virksomheder, der er skabt i den seneste årtier.Også Nordisk Investeringsbank er en stor nordisk aktør, som trods krisen genererede et overskud tillandene på 1,5 milliarder kroner i 2011, hvilket er langt mere, end det officielle nordiske samarbejdekoster. Det har vi også påpeget over for den danske regering i forbindelse med spareplanerne påNordisk Ministerråds budget. Vi har også påpeget, at det nordiske samarbejde i disse krisetider kanspare omkostninger for landene ved en mere effektiv udnyttelse af de fælles ressourcer på en langrække områder.Ved at udbygge samarbejdet inden for nye områder som udenrigspolitikken og sikkerheds- og forsvarspolitikkenog fastholde de nordiske kærneområder inden for det retslige samarbejde, på det kulturelle,sociale og økonomiske område, uddannelse/forskning og miljø, og sikre den folkelige forankring gennemForeningen NORDEN, er Norden godt rustet til fremtidenRigtigt godt nytår.Venlig hilsenArne NielsenLandsformand


Brug for et servicecheckaf det nordiske samarbejdeMinister for nordisk samarbejde, Manu Sareen, ønsker frisk luft for samarbejdetLene Johansen og Manu Sareen veddebatmødet i Den sorte Diamant i DetKgl. Bibliotek i København.-I lighed med kirken har jeg stærkevisioner for det nordiske samarbejde,understregede ministerenfor begge områder, Manu Sareen, ien spørgetid med den tidligere TV- journalist Lene Johansen i forbindelsemed præsentationen af en nybog om nordisk sprogforståelse ogpremieren på en ny film om Norden.-Der er brug for frisk luft og et servicecheck af samarbejdet på nordiskplan. Bruger vi pengene rigtigt – den1 mia kr. i de nordiske lande tilsammensom dette samarbejde koster ?Konsensus-tankegangen (at alle skalvære enige) har været rigtig, menmåske er tiden løbet fra det.-Vi skal finde nye veje, hvor f.eks.færre lande går sammen om et projekt.Det kan ellers ende med denlaveste fællesnævner, hvor projekterslet ikke burde være realiseret.Vi skal også inddrage befolkningernei samarbejdet i langt højere grad,understregede Sareen.På spørgsmålet om der i forbindelsemed finansloven skulle skæresi midlerne til det nordiske samarbejde,erkendte ministeren, at der iden aktuelle finansielle situation kanvære nødvendigt at skære på nogleområder, og det måvære rettidig omhuat se på, om det ogsåskal gælde på detnordiske område.-Samtidig må vi hilsemed tilfredshed, at denordiske regeringerhar ført en ansvarligøkonomisk politik, ogvores fordel vil være,at sammen er vi stærke.Udvikles dettesamarbejde rigtigt,kan vi stå imod hvadder sker globalt medde udfordringer detteindeholder, fortsatte ministeren.Tror ikke på unionenPå Lene Johansens spørgsmål omhans holdning til forslaget om ennordisk union, lød svaret at han i 1.omgang havde rystet på hovedet overidéen: For hvad kan man få yderligereaf fordele ved noget sådant, når viallerede har nordisk pasunion, fællesarbejdsmarkedo.m.a. Han troedeheller ikke påetableringen af enegentlig nordiskforbundsstat, oget tæt EU-samarbejdeudelukkerikke et tæt nordisksamarbejde:-Vi må dyrke voresfællesskab og holdefanen højt ude4 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013i verden med præsentation af dennordiske velfærdsstat og vores fremskridtpå bl.a. uddannelses – og ligestillingsområderne,sagde ministeren,der således havde oplevet storinteresse for ligestillingspolitikkenunder et besøg i Brasilien sammenmed det danske kronprinspar.I anledning af præsentationen afbogen ”Talar Norden med kluventunga ?” understregede han, at sprogeter en vigtig del af den nordiskeidentitet. ”I Norden er man ikke i etfremmed land” sagde ministeren,der gerne ser et mere fast pensumaf de nordiske sprog i skolen, da dethar en værdi i sig selv at læse på originalsprogene.I spørgetiden understregede HenrikHagemann behovet for at interesseresig langt mere for udviklingen iArktis og Nordatlanten fremover afbl.a. miljø- og sikkerhedsmæssigeårsager, og ministeren erklærede sighelt enig heri: ”Vi er opmærksommepå problemerne”.Georg Møller erklærede på ForeningenNORDEN`s vegne, at det kanvære o.k. med et serviceeftersyn afdet nordiske samarbejde, men huskogså de folkelige foreninger! Det nor-Nogle af deltagerne i mødet, forrestNORDEN - næstformand Georg Møller.


diske samarbejde er gradvis blevet mere konkret- nu måman således også tale om sikkerhedspolitik. Husk ogsåNy Nordisk Skole, sagde han videre.”En gigantisk forening”Sareen mente at også turisme og grøn energi er områder,som vi fra dansk side kan bidrage med i det nordiskesamarbejde, som generelt godt må gøres mere relevant.I samarbejdet med den danske delegation i Nordisk Rådser man bort fra partiforskelle og alle er optaget af detnordiske samarbejde.Han fremhævede Foreningen NORDEN som en gigantiskforening, der favner hele Norden. Udfordringen bliver atfå de unge mere aktivt med bl.a. som medlemmer af foreningen,sagde Sareen, som slutteligt anbefalede den nyefilm ”Cool Nordic” (hvori han selv medvirker) som et godtmiddel hertil bl.a. i undervisningen.Ny debatbogKonsensusprincippet kom også på dagsordenen i forbindelsemed Nordisk Råds session i Helsingfors i slutningenaf oktober. Her præsenterede den finske Norden-forskerJohan Strang sin debatbog ”Nordiska Gemenskaper”med bud på, hvordan det nordiske samarbejde kan blivemere dynamisk og effektivt.”Det officielle nordiske samarbejde er plaget af, at manaltid skal vente på den, der vil samarbejde mindst. En”opt out –model” har den fordel, at hvis alle ikke er interesseredei et projekt, så kan det alligevel hedde et nordisksamarbejde, selv om et eller to lande vælger at ståudenfor. Så kan de stå ved siden af og evt. komme medsenere,” mener Johan Strang, der er tilknyttet Centrumför Norden-studier ved universitetet i Helsingfors. •Opbakning bag den nordiske velfærdsmodelVed nordisk-baltisk statsministertræf i HelsingforsFinanskrisen i Europa stod øverst på dagsordenen, daregeringscheferne for de nordiske og baltiske landemødtes i den finske hovedstad den 29. oktober. På deresårlige møde diskuterede statsministrene også et tætteresamarbejde inden for energisektoren samt situationeni Syrien.I forhold til finanskrisen i Europa konstaterede Norge,at omverdenen netop nu kigger på, hvorfor Norden ogden nordiske model klarer sig så forholdsvis godt i denfinansielle krise.Der var blandt landene enighed om, at netop den nordiskevelfærdsmodel har demonstreret sin styrke som værnmod det globale, finansielle uvejr. At der også findes forskelligepolitiske måder at udvikle velfærdsstaten på komimidlertid også til udtryk på pressemødet:- Den nordiske velfærdsmodel har vist sit værd ved netopat kunne modstå økonomisk pressede tider og samtidigttage hånd om de svage i samfundet, sagde den danskestatsminister Helle Thorning-Schmidt.Thorning-Schmidt understregede samtidig, at bevarelsenaf den nordiske velfærdsmodel krævede en stærk samfundsøkonomi,vækst og fortsatte reformer, men medrespekt for samfundets svageste og dem, der har detsværest.Finlands statsminister Jyrki Katainen konstaterede, at hanog hans brede koalitionsregering har været tvunget til atskære i statsbudgettet og sætte skatterne op – stramningerder svarer til 5 mia euro i år:- Der findes ingen måde at kombinere en anstrengtoffentlig økonomi med en generøs velfærdsstat. Man ernødt til at gøre det nødvendige for at velfærdsstaten skalfungere, og her kommer det universelle ansvar hos denenkelte ind i billedet, sagde Katainen.Fælles bekymringI forhold til Syrien gav statsministrene udtryk for fællesbekymring:- Vi er dybt bekymrede over situationen i Syrien og overden manglende udvikling. Vi støtter alle initiativer, derkan bidrage til en fredelig løsning på problemet, sagdeden norske udenrigsminister Espen Barth-Eide, der deltogi mødet på vegne af den norske statsminister.Statsministrene var i Helsinki i forbindelse med åbningenaf Nordisk Råds 64. session, hvor temaet netop varudfordringerne for de nordiske velfærdsstater. Statsministrenemødtes derudover med Nordisk Råds Præsidiumog lederne fra Færøerne, Grønland og Åland. •NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 5


Positive resultater afStatus og fremtidsplaner drøftet ved nordisk konference på ChristiansborgVed en velbesøgt konference den 21. november i Landstingssalenpå Christiansborg blev det fra indledere fra firenordiske lande understreget, at samarbejdet om nordiskforsvars – sikkerheds - og udenrigspolitik har udviklet sigpositivt og kan ventes udbygget fremover.Dette samarbejde i nordisk regi blev bl.a. anbefalet iNordisk værdifællesskab-De nordiske landes værdifællesskab er dybt forankret iden nordiske folkesjæl, understregede forsvarsministerNick Hækkerup, som senest ved et nordisk forsvarsministermødei Skagen havde konstateret at samarbejdet erblevet intensiveret og effektiviseret de senere år.-Det er vigtigt at vi driver et forsvar, hvor vi får mest muligtfor pengene, og det øgede samarbejde på bl.a. transportoglogistikområderne og om fælles indkøb må såledeshilses velkommen. Det må tilstræbes på længere sigt atoprette en fælles nordisk lufttransport-kommando.Bertel Haarder bød velkommenden såkaldte Stoltenberg-rapport for få år siden, og rapportensophavsmand, den tidligere norske forsvars - ogudenrigsminister (og ambassadør i Danmark), ThorvaldStoltenberg, havde lejlighed til at høre om - og deltagei debatten om dette øgede samarbejde, da han selv varblandt indlederne ved konferencen.Formanden for Nordisk Råds danske delegation, BertelHaarder, omtalte i sin velkomst, at under den kolde krigkunne man ikke drøfte forsvars - og sikkerhedspolitik pånordisk plan, men det kan man nu, hvor der også samarbejdesherom i FN-regi.-Der er de senere år sket et stadigt mere udviklet samarbejdemed flere opgaver, men også færre penge at løsedem for. Her skal fremhæves Stoltenberg-rapportensstore betydning. Det nordiske forsvarssamarbejde indenfor rammerne af NORDEFCO udvikles stadig, og Arktis eren særlig udfordring.-Et andet samarbejdsområde gælder kapacitetsopbygningi Østafrika med fælles hjælp til udsatte lande medderes problemer bl.a. med pirateri, ligesom aktionen iLibyen har vist, at de nordiske lande er parate, når derer brug for dem i verdenssamfundet, sagde ministerensom endvidere omtalte øget klima - og energibevidsthedi forsvaret som et fokusområde, der vil egne sig til et godtnordisk samarbejde, og han sluttede:-Vi må kunne stole på hinanden og arbejde sammen pågod nordisk, pragmatisk vis. Det øgede nordiske samarbejdei FN-regi skal fortsættes, og vi har klart en fællesinteresse i et samarbejde om Arktis, hvor Arktisk Kommandosåledes for nylig er blevet etableret.I udenrigsminister Villy Søvndals fravær på grund af rejsetil Grønland, deltog departementschef Claus Grube i kon-Thorvald Stoltenberg om ”søster-rivalisering”.T.h. konferencens ordstyrer, Clement Kjersgaard.-Den nordiske solidaritetserklæring om løsning af enrække fælles opgaver er yderligere et skridt på vejen,og det er således glædeligt at der etableres flere fællesnordiske ambassader og andre repræsentationer som iBerlin, flere steder i Asien og snart også i Island, sagdeBertel Haarder.6 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012


Stoltenberg-rapportenDen tidligere finske forsvarsminister Elisabeth Rehn kommenteredespørgsmålet om en nordisk merværdi i internationalkonflikthåndtering og fredsopbygning bl.a. fraegne erfaringer som tidligere FN´s særlige udsending iBosnien.Hun glædede sig over, at medens man tidligere på nordiskregeringsplan kun talte om forsvars - og sikkerhedspolitik”under frokosten”, sker det nu åbenlyst og der læggesogså handling bag:Nick Hækkerup om fælles nordiske værdierferencen og orienterede om nordisk og nordisk-baltiskudenrigspolitisk samarbejde nu og fremover.Han gennemgik således mange af de forslag, der fremgikaf Stoltenberg-rapporten og kunne konstatere at mangeaf disse allerede er gennemført eller er ved at blive iværksat.Det gælder således samarbejdet mellem de nordiskelandes repræsentationer i udlandet, etableringen afAkrtisk Råd samt det udvidede samarbejde om fredsaktioneri FN-regi.”Søster-rivalisering”Thorvald Stoltenberg kunne efterfølgende kommenteremange af de punkter i rapporten, som allerede er gennemførtog tilføjede, at baggrunden for dens udarbejdelsevar de stadigt stigende forsvarsudgifter til bl.a. nyteknologi:-Dette samarbejde lykkes så godt, fordi vi er vant til detnordiske samarbejde. Allerede efter murens fald var dersåledes blandt de nordiske udenrigsministre enighed omat søge etableret fælles repræsentationer i de baltiskelande.-Norden har arbejdet med fredsbevarende aktioner imange år. Forskellen i forhold til tidligere er, at der i voredageer tale om interne konflikter i landene –ikke mellemstatlige– og det kræver andre og ofte langvarige løsninger.Bliver der således tale om en fælles fredsbevarendeindsats i Syrien, må der gives et tilstrækkeligt stærkt mandathertil, understregede Elisabeth Rehn.Efter spørgsmål fra salen var der yderligere indlæg afden svenske forsvarschef, general Sverker Göranson omperspektiver for nordisk forsvarssamarbejde set fra etsvensk perspektiv, inden chefen for Forsvarsakademiet,kontreadmiral Niels Wang afsluttede konferencen om enorientering om sikkerhedspolitik i Arktis.Konferencens meget aktive og vidende ordstyrer vardebatredaktør Clement Kjersgaard.•Der blev lyttet interesseret af de mange tilhørere iLandstingssalen.-Der hersker dog stadig en vis ”søster-rivalisering” bagde venlige ord om hinanden i Norden, så der skal væreen realitetssans bag samarbejdet, sagde Stoltenberg,der som et positivt eksempel nævnte det gode nordiskesamarbejde om kræftforskning og slutteligt talte for ensamlet optagelse af de nordiske lande i B 20-gruppen somet udmærket samarbejdsorgan i forhold til FN.NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 7


Nye initiativer på nordisk planAktuel orientering ved velbesøgt møde for NORDEN´s tillidsfolkVed den årlige tillidsmandsdag forformænd og andre tillidsfolk fraForeningen NORDEN´s kredse oglokalafdelinger den 17. november iSpinderihallerne i Vejle, var der ogsåi år orientering og debat om aktuellenordiske initiativer samt om foreningensegen virksomhed.Børne - og undervisningsministerietsinitiativ med projektet Ny NordiskSkole, NNS, blev belyst af chefkonsulentJørn Skovgaard, fra ministerietsinternationale sekretariat, som skildredebaggrunden herfor med bl.a.de nationale test og skærpede krav tillæreruddannelsen det forløbne årti.Jørn Skovgaard – om Ny Nordisk Skole-Ministeren har derfor lanceret NNSsom et ”begejstringsprojekt” fremmod et fagligt løft af undervisningen,med det formål dels ”at kickstarte denødvendige forandringer baseret påfrivillighed dels at sikre medejerskabog forankring i.f.t. langtidsholdbaresituationsbestemte løsninger, derstyrker læringen”.-Målet er at involvere alle både indenog uden for skolen, som en udfordringfor praktikerne, sagde konsulenten,der gennemgik struktureni projektet med bl.a. oprettelse afNNS-projekter rundt om i landet,som følges af en dialoggruppe på 22mdl. En værktøjskasse er etableretpå internettet, og der foreligger etmanifest for arbejdet på 10 punkterog en række dogmer herfor. Projektethar også et yderligere internationaltspor med et nordisk udviklingsprojekti Nordisk Ministerråds regi oget projekt i flere asiatiske lande.I den efterfølgende debat fastslogJørn Skovgaard, at et samarbejdemed foreningslivet herunder ForeningenNORDEN vil være velkommenbl.a. som medspillere ved lokaleprojekter, og debattens ordstyrer,landsformand Arne Nielsen, tilføjedeat et sådant samarbejde ogsåvil kunne vitalisere venskabsby-samarbejdet.Flere debatdeltagere krævede enbedre læreruddannelse og meredanskundervisning, hvor undervisningeni andre nordiske sprog børindgå som en del af eksamenspensum.Nye hjemmesiderLandsforeningens nye skolemedarbejder,Anja Soon Olsen, præsenteredeFNF´s kommende hjemmesidepå internettet: www. Nordeniskolen.org - der allerede har været prisvinder,og som på alle nordiske sprog vilvære en stor hjælp i undervisningenom Norden og de nordiske sprog ifolkeskole og gymnasium.Portalen, som vil være gratis for alleat benytte, skal styrke kendskabet tilde nordiske sprog og udvide informationentil eleverne om den nordiskekultur. Hjemmesiden indeholderbl.a. noveller og digte i skriftlig ogelektronisk form, som kan hentesfrem på alle disse sprog, suppleretmed ordbog, og som således vil værealle tiders tilbud til lærere og elever.Også Foreningen NORDEN´s egenhjemmeside blev præsenteret på etstort lærred, af Jakob Tråsdahl fralandskontoret. Hjemmesiden trængertil en modernisering, og en nyversion er nu under udarbejdelse isamarbejde med Dansk FolkeoplysningsSamråd.Anja Soon Olesen– om nordisk skole-hjemmesideDer vil fortsat være en forside medgenerelle oplysninger om Nordenog om landsforeningen samt meden række links til relevante institutionerm.fl., men desuden får hverlokalafdeling og kreds hver en side pånettet, hvor de selv kan placere- ogredigere indholdet efter behov.Indlæg af finsk gæstDeltagerne havde derefter lejlighedtil at stifte bekendtskab med generalsekretærenfor den finske NOR-DEN - landsforening, Larserik Häggman,i sin egenskab af medlem af en8 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2012


Jakob Tråsdahl – om ny NORDEN-hjemmesidearbejdsgruppe, der har udarbejdeten rapport som opfølgning på bl.a.Stoltenberg - og Wettterberg - rapporterneom det fremtidige nordiskesamarbejde.Emnet var drøftet med politikere,myndighedsrepræsentanter, organisationsfolk,historikere m.fl. i form afsamtaler med ca. 200 personer, oggruppen har kunnet fastslå at samarbejdetinden for Norden fortsathar en enestående folkelig opbakning,men at samarbejdet uden forNorden har haft størst fremgang detsidste tiår.-Vi fastslår i rapporten, at der er stadigmodsætninger landene imellemi Norden bl.a. på erhvervsområdet,men vi behøver ikke at ”stængedørene” af den grund. Der er såledesstore muligheder for et udvidetsamarbejde hvad angår forsvars - ogudenrigspolitikken, og det sammegælder områder som energi-, forbrugerbeskyttelse,-og ligestilling samtforskning, sagde den finske gæst.-Der må nu på ministerplan følgesop på dette, som skal bakkes op afpolitikerne i Nordisk Råd, ligesom defolkelige bevægelser må danne forafor at styrke samarbejdet fremover.Det samme gælder en styrkelse afdet nordiske samarbejde på kulturområdetherunder radio- tv.-Rapporten må ikke ”ende i kælderen”,og der bør vises politisk viljetil at tage de nødvendige initiativer,sagde Laserik Häggman , der efterfølgendekommenterede indlæg frasalen med Henrik Hagemann somen aktiv ordstyrer og kommentator.Der blev herunder ytret ønske omen bedre kontakt med folkebevægelserneom det nordiske samarbejdefremover - inklusive udviklingen iØstersø - og Arktis - områderne.InddraglokalpolitikerneUnder den afsluttende drøftelse omlandsforeningens arbejde på alleniveauer, med næstformand GeorgMøller, som ordstyrer, opfordredeArne Nielsen tillidsfolkene til at inddragede lokale politikere i en debatLarserik Häggman– om ny nordisk rapportom det fremtidige nordiske samarbejdeogså på lokalt og regionaltplan, Det gælder bl.a. det nordiskevenskabsby-samarbejde og de problemerdet skaber, hvis en kommunedropper dette og overlader det tilNORDEN - afdelingen.Også medlemshvervning (hvorAalborg-lokalafdeling kunne meldeom 58 nye medlemmer!) samt detårlige landslotteri og deltagelsen iFolkemødet på Bornholm blev drøftet,inden landsformanden kunneafslutte dagens drøftelser med et:På gensyn næste år i Vejle! •Der blev lyttet opmærksomt ved bordeneNORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 9


Mit fokus er på kvalitetenaf det nordiske samarbejdeUnderstreger den tidligere nordiske samarbejdsminister, Karen EllemannI begyndelsen af november 2012 afholdt Nordisk Rådsin årlige session. Denne gang i Helsingfors, hvor detnordiske samarbejdes grundlov, Helsingforsaftalen, blevunderskrevet for 50 år siden. De nordiske landes parlamentarikeremødtes i den pompøse bygning midt i Helsingfors,som til daglig huser det finske parlament, for atdrøfte fælles anliggender på et samarbejdsområde, somer i hastig udvikling.Karen Ellemann, som ud over embedet som Miljøministerogså var Minister for Nordisk Samarbejde i den forrigeregering er med på sessionen, som medlem af NordiskRåds danske delegation. På spørgsmålet om, hvorNorden er lige nu kom svaret prompte:”Norden fylder mere og mere i den politiske debat. Detskyldes ikke mindst de forandringer, som de internationalestrukturer oplever i disse år. Krisen har sammen medglobaliseringen ændret dagsorden mange steder, menmeget tyder på, at krisen har haft en gunstig virkningpå samarbejdet i Norden. De nordiske lande har megetsammenlignelige samfundsopbygninger, og der ligger etuudnyttet potentiale for at skabe nordiske løsninger, derpå mange områder kan sikre samme eller bedre velfærdfor færre penge. En bedre udnyttelse af ressourcerne erjo et omdrejningspunkt i en tid, hvor vi vil det hele, menpengene ikke rækker. Her giver Norden muligheder.””Både oppositionen og regeringen er jo enige om, atder skal spares på det nordiske i de kommende år. Er detudtryk for opprioritering af det nordiske samarbejde?””Der er jo ingen naturlov, der siger, at bare fordi manbruger flere penge, får man automatisk mere og bedresamarbejde. Jeg vil gerne have meget mere og megetbedre samarbejde i Norden. Så mit fokus er på kvaliteteni det nordiske samarbejde mere end på pengene. Og alden stund, at det langt fra er Nordisk Råds og NordiskMinisterråds budgetter, der udgør omsætningen i detnordiske samarbejde, skal disse budgetter selvfølgeligtilpasses den samlede nordiske aktivitet, for at give kvalitet.Den store omsætning i det nordiske er ikke mindstpå erhvervslivets område. Her tælles omsætningen ikkei millioner, men i milliarder. Mange milliarder!Bedre og billigere”Muligheden for i krisetider at udnytte fordelene ved detnordiske samarbejde er i høj grad til stede. At vi gennemsamarbejdet får løst de nationale og lokale opgaver bedreog billigere. Det må da være en ambition, som alle gårind for. Mere velfærd for færre penge. Den problemstillingarbejdes der ikke meget med i Nordisk Ministerråd.Tværtimod er det de politikområder, der ligger uden forNordisk Ministerråd, der er nået længst på dette område”.”Forsvarssamarbejdet er et godt eksempel på det. Herundersøges mulighederne lige nu, og det ligger lige for,at der ved et samarbejde kan spares milliarder. På detudenrigspolitiske område, som også ligger uden forMinisterrådet, er man også langt fremme i drøftelserneaf en bedre udnyttelse af ressourcerne på de udenlandskerepræsentationer og ambassader. Gode initiativer,der giver mere for pengene. Også på beredskabsområdet,f.eks. miljøberedskabet, som jeg selv tidligere harhaft ansvar for, er der store muligheder. Alt i alt er detet spørgsmål om at udnytte best practicies i de nordiskelande til at optimere produktet, og lade være med altid attro, at vi hver især er bedst. Dette er blot nogle få eksemplerpå, at pengene alene gør det ikke.Derfor er kvalitetsdrøftelsen vigtig! Hvad skal vi brugesamarbejdet til, hvor vil vi hen?””Hvad så med Norden og de globale udfordringer, som vii Foreningen NORDEN har beskæftiget os en del med?””Jeg har med interesse fulgt jeres debat og læst jeresindlæg om Norden i Globaliseringen, og jeg er enig i, atden globale dagsorden passer rigtig godt til den nordiskedagsorden” svarede Karen Ellemann og fortsatte: ”Hvordantilpasser vi samarbejdet til den globale virkelighed?Der er store potentialer i det nordiske samarbejde til atmøde den aktuelle lokale, nationale og internationaledagsorden. Det er visionerne, vi skal koncentrere os om– ikke kampen om de sidste kroner.”'”De nordiske lande er hver for sig små i en global sammenhæng.Og med den høje grad af fælles værdier, derpræger alle dele af vores samfund, er det kun naturligt,at vi går sammen om at påvirke den globale dagsorden.10 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Det mangedobler vores indflydelse, og globaliseringenhandler jo også om at få indflydelse på de rammer, globaliseringenskal udvikles efter. Sammen hører vi til blandtde 15 største økonomier i verden. Der kan vi så vælgeat stå hver for sig og vifte med hvert vores flag, eller vikan udnytte det potentiale og det brand Norden alleredehar internationalt, til at forstærke vores muligheder for atsætte fingeraftryk på den globale dagsorden”.Bruge mulighederne bedre”Norden er jo kendt og respekteret i verden. Mangeefterligner vores velfærdsmodel, vores demokratimodel,vores klima og miljødagsorden. Mange er i disseår misundelige over vores flexicurity model ogvores omstillingsparathed, når det drejersig om reformer på et arbejdsmarkedunder pres. Også vores uddannelsessystemmed vægt på innovationog tæt samarbejde mellemteori og praksis er kendt. Jeg ersom Venstres ordfører for folkeskolenenig i initiativet, som handlerom at udvikle tankerne om Ny nordisk Skole på voreshjemlige breddegrader. Jo, vi har faktisk en lang rækkeområder, hvor vi kan byde os til på den globale scene. Oghvis vi skal gøre os forhåbninger om at få indflydelse, ogikke lade de andre bestemme udviklingen, må vi brugede nordiske muligheder bedre. Og det koster ikke penge,men er i høj grad et spørgsmål om politisk vilje.””Hvad så med den indre nordiske dagsorden?”"Problemet med det nordiske samarbejde er, at ingener imod det. Derfor kommer Norden heller ikke ofte imediernes søgelys. I Norden skal vi være enige, for atnoget sker. Og enighed er en dårlig sællert mediemæssigt.For bare få år siden, handlede Nordisk Råds mødernæsten udelukkende om kulturelle spørgsmål. Sikkerheds-,forsvars- og udenrigspolitik var direkte tabu. I daghar disse områder en helt naturlig plads på Nordisk Rådsdagsorden. Vi beskæftiger os nu med hele paletten. Ja,nogen går så vidt at tale om en nordisk union eller sågaren nordisk forbundsstat”.”Det kan selvfølgelig være en meget god vision, men vimå nok erkende, at meget så skal kan ske, inden man nårdertil. Og ærlig talt, så kan vi bruge kræfterne bedre. Nårerhvervslivets repræsentanter synes det vil være en godidé at samordne erhvervslivets vilkår for at give bedremuligheder for, at erhvervslivet kan agere globalt, såmener jeg, de har fat i noget relevant og konkret. Fællesregler og ensartede erhvervsskatter vil alt andet lige styrkeden samlede nordiske konkurrenceevne til gavn foros alle. Lidt mere udsyn i forberedelsen af den nationalelovgivning vil give nye muligheder. Bare en samordningaf implementeringen af EU-lovgivningen kan sikre, at denordiske lande ikke får flere barrierer end højst nødvendigt– for ikke at tale om en bedre nordisk koordinationinden regler og love vedtages”.”Det er nogle af disse områder Nordisk Råd nu også drøfter.Spørgsmålet er så, hvor langt viljen rækker. Mulighederneer der, og vi skal i første omgang række efter de lavthængende frugter, der findes i samarbejdet” svarede endynamisk Karen Ellemann, inden hun hastede videre tilde mange aktiviteter, som præger en Nordisk Råds session.•Valg af ny landsformandVed et møde i Foreningen NORDEN´s landsstyrelse den 15.september gjorde landsformand Arne Nielsen, opmærksompå, at han fratræder som formand i forbindelse mednæste repræsentantskabsmøde den 4. maj 2013, da demål, han havde med at være formand, nu var indfriede.Forretningsudvalget, der også er valgudvalg, har spurgtden forhenværende nordiske samarbejdsminister, folketingsmedlemKaren Ellemann, om hun vil stille op tillandsformandsposten, hvilket hun har givet tilsagn om. •NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 11


Tema: Folkeoplysning i NordenFolkeoplysning- ikke alene aktiviteter med offentlig støtteMange eksempler herpå i NETOP – netværk for oplysning-Vores grundtanke er, at folkeoplysning ikke alene eraktiviteter båret af offentlig støtte med deraf følgendebureaukrati. Derfor har vi medlemsforeninger, der ikkemodtager offentlig støtte og som ønsker at bestemmeselv, med frivillige undervisere og f.eks. med åbne værkstederfor alle interesserede, fortæller sekretariatslederBernhard Trier Frederiksen, NETOP - netværk for oplysning,i en samtale i organisationens hovedkontor på Frederiksberg.Organisationen er etableret i 2004 gennem en sammenlægningaf Frit Oplysningsforbund, FO (som i 2002 kunnefejre 50 års jubilæum) og Dansk Husflidsselskabs folkeoplysendeforeninger. Der er således tale om en utraditionelfusion af et traditionelt oplysningsforbund, i dettetilfælde med rod i Det Radikale Venstre og et selskab medhovedvægten på håndværksfag.-Det er da vigtigt med offentlig støtte, men vi har som etliberalt forbund et mere afslappende forhold hertil. Hvisalle andre inden for området får en sådan støtte, vil detimidlertid være dumt hvis vi siger nej, og en sådan støtteer jo også rimelig, fortsætter sekretariatslederen.-Der tilbydes således stadig flere steder traditionelleaftenskolefag gennem vores FO - afdelinger, men hjertebarneter således håndværksfagene, og vi er ikke i tvivlom, at disse områder har en stor og lysende fremtidforan sig. Der er noget autentisk, søgende og selvgjortved håndværket, og det har også en terapeutisk virkningfor deltagerne, i en tid med megen stress i arbejdslivet.aktive i rytmisk musik. Det gælder FOCUS i Aalborg, derhar opfundet nye former for socialøkonomiske virksomhederog således driver flere cafeer for bl.a. tidligere stofmisbrugere.-Et aarhusiansk projekt skal endvidere skaffe 150 ungefra Aarhus Tech en praktikplads. Det sker i et samarbejdemellem skolen, FO - Aarhus og den lokale basketballklubgennem en aktivering af klubbens sponsor - netværk.I april i fjor var vi også stolte over, at FO - Nordfyn modtogGF Forsikrings nationale trafiksikkerhedspris, på baggrundaf afdelingens succesfulde kurser i trafiksikkerhedfor ældre bilister. Med prisen fulgte både blomster og encheck på 18.000 kr.-I øvrigt findes der inden for netværket mange lokale foreningeri samme by, således 8 i Odense, og man samarbejdergerne om de forskellige oplysningsopgaver.Nordisk tradition-Folkeoplysning er også en nordisk tradition og typisk énaf de dyder vi har til fælles i form af gensidig tillid ogønsket om at lære hinanden at kende. Det er faktisk enSekretariatsleder Bernhard Trier Frederiksen-Deltagerne fremstiller noget, der er smukt, beregnet tilén selv og er dermed til at realisere sig selv. Problemet erpå længere sigt, hvem der skal føre denne undervisningvidere, hvis vi ikke forstår at markedsføre området. Det erogså et generationsproblem, fordi de unge mere tilhøreren zapperkultur og skifter hurtigere interesser end tidligeregenerationer.Nye projekterHan nævner flere eksempler på spændende og utraditionelleprojekter, som sekretariatet støtter efter bedsteevne, men først og fremmest løses af de lokale afdelingerunder netværket.Det gælder således FORA 1748 i Odense, hvor der i samarbejdemed VUC lokalt tilbydes HF -undervisning for12 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


del af den nordiske konkurrencemodel, siger BernhardTrier Frederiksen, på spørgsmålet om organisationensvirksomhed på nordisk plan.-Sammen med LOF er vi medlem en af de største nordiskesamarbejdsorganisationer inden for folkeoplysning: FNV,Forbundet for Nordisk Voksenoplysning, der har sekretariati Stockholm. I forbindelse med organisationensårsmøde, i år i Gøvik i Norge, holdes der et to - dagesLederforum omkring et aktuelt tema. Ved årsmøderneuddeles FNV´s Nordiska Folkbildningspris.-Inden for FNV´s rammer og med nordisk støtte bl.a. fraNORD Plus Voksen gennemføres forskellige projekter.Der organiseres udvekslingsbesøg, og vi bruger i det heletaget hinanden på kryds og tværs. Således har vi fra danskside været på besøg i Malmø for at studere de svenskeorganisationers erfaringer med folkeoplysende studiecirklerog også blive orienteret om de svenske støtteordningerpå både lokalt og centralt plan, hvor der senest erblevet etableret et særligt muslimsk oplysningsforbund.Bernhard Trier Frederiksen, der er cand.scient. pol. startedei FO i 1999 og har tidligere arbejdet for Musikelsvindfonden.Han var ”medfølgendende” ægtefælle dahustruen var projektleder i Nigaragua i 2 år. Han var underholdet dér selv lærer på den svenske skole, som gav hamen god fornemmelse af det nordiske sammenhold i sådanen ”koloni” af skandinaviske projektdeltagere.Også internationalt-NETOP arbejder også med projekter i andre dele af verdenvia organisationens internationale udvalg, der bl.a.tæller vores tidligere landsformand og fortsat formandfor FO - Hvidovre, Flemming Thøgersen. Denne afdelinghar specielt samarbejde med grupper i Østeuropa i øjeblikketi Georgien.FAKTA OM NETOPNETOP består af cirka 170 lokale folkeoplysendeforeninger. De laver en masse forskellige slagsaktiviteter inden for folkeoplysningen - både påweekend-, dag- og aftenkurser. Udbuddet af fager meget bredt, men et af hjertebørnene er dettraditionelle håndværk.Udover den traditionelle aftenskoleundervisningarbejdes der med projekter inden for: voksenundervisning,specialundervisning, integrationaf indvandrere og flygtninge, daghøjskolerog oplysningskampagner - selvstændigt og isamarbejde med andre.NETOP arbejder også internationalt. Man deltageri lokale projekter og samarbejder medorganisationer i Norden om folkeoplysning ogvoksenundervisning.Medlemsbladet NETOPnyt udkommer fire gangeårligt. Organisationen ledes af en styrelsemed fhv. folketingsmedlem Bente Dahl somformand. Endvidere er der nedsat en rækkeudvalg.-I vores netværk er der også etableret flere EU-projektersåledesgennemfører FO i Århus et stort europæisk samarbejdsprojektomkring frivillighedsprincippet. OdenseAftenskole er geografisk gået endnu videre ,nemlig somprojektudførende for et spændende initiativ i Uganda omgenopbygning af traditionelle håndværk - og materialerude i landsbyerne, fortæller sekretariatslederen. •Fælles udfordringer for de nordiske landeAktivt nordisk samarbejde mellem de liberale oplysningsforbundTema: Folkeoplysning i Norden-Den nuværende polarisering i samfundet er en udfordringfor alle de nordiske lande, og derfor er samarbejdetmellem LOF og andre liberale oplysningsforbund i Nordenmeget vigtigt - vi har jo ideer og metoder til fælles.Det findes forskellige lokale modeller for virksomheden ide nordiske lande, men vi ønsker i fællesskab at styrke ogåbne demokratiet, understreger Liberalt Oplysningsforbundssekretariatsleder, Per Paludan Hansen, i en samtalepå organisationens hovedkontor i Valby.-Dette samarbejde bliver formidlet gennem den nordiskeorganisation, FNV, Forbundet Nordisk Voksenoplysning,der omfatter nationale oplysningsforbund i fire nordiskelande samt Åland. Organisationen koordinerer bl.a. voresvirksomhed i samarbejdemed Midtergruppen i NordiskRåd og i forhold til forskelligeprojekter om uddannelse ogintegration.-Vi gennemfører endvidere enudveksling og ledere og læreremellem de nordiske lande ogafholder et årligt Lederforum,næste gang i Norge for bl.a. atdrøfte situationen efter tragedieni Utøya -hvordan åbnerog styrker vi demokratiet ?Per Paludan Hansen på hovedkontoret i Valby. Han harværet leder af LOF i 10 år og formand for DSF siden 2007.


Tema: Folkeoplysning i Norden-Der er ret forskellige modeller i de nordiske lande afhængigaf den nationale lovgivning og struktur, men vi blivermeget inspireret af hinanden og desuden har vi også eneuropæisk organisation for folkeoplysning, EAEA, hvorjeg selv er næstformand i bestyrelsen. Men det sker medmit afsæt i de nordiske traditioner - selvom jeg også iNorden oplever dette med at være meget nationale medmindre forståelse for at åbne os for hvad der foregår iandre lande, fortsætter Per Paludan Hansen.ekskluderede og udenfor, hvor egoisme og manglendesammenhængskraft gør sig gældende, er der brug forde åndehuller og mødesteder, folkeoplysningen skaberrundt om i landet.-I en tid, hvor mange opfører sig, som vi var de sidste, derlever på kloden, er der brug for en hel anden forståelseaf bæredygtighed og forståelse fordeling af fælles goder.Den forståelse kræver folkelig oplysning.-Men der sker da fremskridt - således har Estland fået enfolkeoplysningslov efter nordisk model, og jeg har netopbesøgt Litauen, som gerne vil have noget lignende,medens Letland allerede har et stort foreningsliv, menuden økonomisk bistand. Folkeoplysningen også i de baltiskelande skal baseres på at skulle virke i et demokratisksamfund, og derfor er det brug for vores bistand.130.000 deltagere i LOF-I LOF har vi årligt ca. 130.000 deltagere i kurser og foredrag,hvilket antalsmæssigt er nogenlunde uændret. Vihar tidligere haft langt flere lokalafdelinger men på grundetkommunesammen-lægningerne er vi nu nede på 80afdelinger. Også deltagertiden er ændret, hvor vi tidligerehavde f.eks. aftenskolekurser kørende over en hel vinter,er det nu typisk 10-timers kurser, som deltagerne bindersig for og det stiller større krav til både undervisere ogkursister.-Rent økonomisk betalt kommunerne tidligere op til 2/3af kursusprisen, men siden 2002 er den nede på 1/3, ogdet gav problemer for både deltagere og arrangører -men det gav også et spark til aftenskolerne til at kommevidere. Men en del af kurserne er for dyre for en del afbefolkningen, og det problem må stadig forsøges løstogså af hensyn til de pågældende kan bevare deres jobsgennem den nødvendige undervisning i fritiden.Folkeoplysningens opgave-Det har altid været folkeoplysningens opgave at værebindeled mellem de politiske beslutningstagere og detfolkelige fundament. Denne opgave er særdeles vigtigi dag, hvor centraliseringen har øget afstanden mellemborgerne og de politiske beslutningstagere, siger PerPaludan Hansen, der også er formand for Dansk FolkeoplysningsSamråd, og han nævner at der er fire områder,hvor der skal sættes ind for at styrke en myndiggørelse:-Det almindelige menneske og den folkelige mening skalsættes mere i fokus, så vi kommer væk fra den opfattelse,at de rigtige meninger bedst formuleres af et ekspertpaneli TV – og vi i værste fald henfalder til at tro, at det erher, vi finder svaret på alting. Vi har brug for en folkeligmodvægt til ekspertstyre og trivialitetsjournalistik.-Vi skal øge forståelsen for, at vi udvikles i det ligeværdigemøde med andre. I en tid, hvor nogle borgere føler sig-Endelig skal vi blive bedre til at se ud over vore egnesnævre grænser. Medierne er optaget af mange ligegyldigesager, og vi fanges ind af disse trivialiteter,. Vi skalskabe en større forståelse for nødvendigheden af internationalsolidaritet, understreger LOF´s sekretariatsleder.Også for Foreningen NORDENHan fremhæver slutteligt, at Foreningen NORDEN somDFS -medlem er en aktiv del af det folkeoplysende arbejde,og der bør også lokalt være gode samarbejdsmulighederfor NORDEN`s lokalafdelinger ved debatarrangementerog lignende sammen med andre lokale organisationersom f.eks. oplysningsforbundene•Fakta om Liberalt OplysningsforbundLOFVærdigrundl: LOF vil skabe undervisning ogaktiviteter, der bygger på respekt for den enkeltedeltager og frihed til at være forskellig, der giverviden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltageri stand til at tage ansvar for eget liv og derformidler oplevelser og undervisning, der styrkerden enkeltes livsglæde. Dette for at medvirketil den enkeltes alsidige udvikling og medleven iet demokratisk samfund.MissionLOF vil sikre at befolkningen er på forkantmed fremtidens udfordringer - det gælder såveludviklingen i samfundet, på arbejdsmarkedetog iLOF vil give danskerne tilbud om uddannelse,fordybelse, personlig udvikling, refleksion ogengagerende debat i forpligtende fællesskabermed andre.LOF vil være en aktiv aktør, der arbejder for atfremme et aktivt medborgerskab.LOFLOF står for Liberalt Oplysnings Forbund. LOFblev stiftet i september 1945 af Venstre, VenstresUngdom og Venstres Kvinder for at fremmeet liberalt oplysningsarbejde på kulturelle,sociale, økonomiske og politiske områder.14 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Henrik Hagemann har været Foreningen Nordens repræsentant i DanskSprognævn fra 1982 til og med i år; det meste af tiden medlem af nævnetsarbejdsudvalg og i to længere perioder også næstformand. Selv om han nu eren travl pensionist, vil han bestræbe sig på at levere en klumme sproglighedertil hvert kommende nummer af Norden Nu.’Færinger – Frænder’Fotograf Rie NeuchsAlle kender vi denne meget sigende titel på Nis Petersensdigt fra 1935 fra samlingen ’Til en dronning’. Titlenudsiger vel det de fleste af os danskere føler, nemlig at vinæppe kan forstå os selv som danskere uden at medtænkeFærøerne og færøsk kultur. Selvfølgelig må færingerneselv bestemme om de vil være helt selvstændige, men jegvil da græde den dag de måtte beslutte at løsrive sig helt.Denne klumme skal imidlertid ikke ret meget handle omselvstændighed eller ej, men om det færøske sprog; selvom udviklingen af det moderne færøske sprog også er etled i processen mod selvstændighed. Fra dansk side erder ikke særlig meget at være stolt af på dette område,så er det sagt!Færøsk er udviklet af det norrøne sprog som blev talt afde nordmænd der koloniserede landet fra begyndelsenaf 800-tallet. Det er mest i familie med islandsk og vissevestnorske dialekter. Men en del ord i færøsk af skotskgælisk(keltisk) afstamning tyder på at der var nogle somhavde lagt vejen om ad Orkneyøerne eller Shetlandsøernefør de nåede frem. NB Orkneyøerne burde barehedde Orknøerne, for sidsteleddet er det oldnordiske/vestnordiske ’ey’ som betyder ’ø’.Sproglig undertrykkelseMed reformationen i 1500-tallet blev dansk kirkesprog påFærøerne, ikke færøsk. Dette i modsætning til hvad derskete i Island, for her blev kirkesproget islandsk. Enhverkan sige sig selv hvad det betyder. Og når så også dansker det eneste skriftsprog og forvaltningssprog på Færøernegennem århundreder, og når skolens undervisningssproger dansk, så er den sproglige undertrykkelse ganskemassiv. Tænk engang at færøsk har overlevet så flot somtilfældet er. Det er ikke danskernes skyld.Den danske skriftsprogstradition blev så småt i uofficiellesammenhænge afløst af et færøsk skriftsprog i slutningenaf 1800-tallet. Det blev etableret da V.U. Hammershaimbi 1854 udgav en ortografi for moderne færøsk. Den ortografibygger på den oldnordiske tradition og er såledesikke en særlig god gengivelse af nutidens talesprog. Menda der i århundredernes løb havde udviklet sig forskelligedialekter på Færøerne, har det vist sig at det nok er ganskefornuftigt at have skriveformer som ikke er baseretpå en enkelt færøsk sprogvariant.Frigørelsen fra dansk som kirkesprog begyndte bl.a. medfrimenighederne. De brugte færøsk, også for at læggeafstand til folkekirken. Men der var alligevel mange folkekirkemedlemmerder ville fastholde dansk, for det vartrods alt det Vorherre bedst forstod om søndagen.Først i 1938 blev færøsk officielt skolesprog, i 1939 blevkirkesproget færøsk, og i 1944 blev færøsk et ligeberettigetretssprog. Med hjemmestyreordningen i 1948 blevdansk så rettelig placeret som officielt andetsprog og færøskaltså som hovedsproget. Dansk er nu anset som etfremmedsprog, ganske vist vigtigt, men dog et fremmedsprog,og der undervises i det allerede fra tredje klasse.I dag er færøsk udviklet fra alene at have været hjemmesprogi århundreder til nu at være skolesprog, kirkesprog,pressens sprog og administrationens sprog - og litteraturenssprog. Dén udvikling er blevet drevet af færingerneselv, ikke ret meget af danskere.Forstår lettestI et nutidigt nordisk perspektiv er det interessant atfæringerne er det nordiske folk som har lettest ved atforstå andre nordiske sprog. En stor undersøgelse afnabosprogsforståelse i Norden viste for få år siden atfæringerne klart var dem der forstod os andre bedst.Mon det skyldes at de lever i en atmosfære som skærperopmærksomheden mod sproglige forhold? Eller skyldesdet at de har så mange kontakter ud i næsten heleNorden - fiskerne, politikerne, erhvervsfolkene, dem dersøger videregående uddannelse i et af de andre nordiskelande? For færinger er de andre nordiske sprog nærmestfremmedsprog, så hvordan hænger det sammen?Færinger – Frænder.•NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 15


Tema: RejsemagasinetVelkommen i RejsemagasinetSom det vil fremgå af tekst, fotos og annoncer på de kommende sider, er der fortsat stor interesse i lokalafdelingernefor at tilrettelægge og hermed tilbyde spændende rejsetilbud. Det er krydret med rejseartikler fra de nordiske lande,som forhåbentligt skaber yderligere rejselyst blandt læserne.God læse - og rejselyst !RedaktionenOplevelsesrejse til Sønderjylland med »sort sol«Med Foreningen NORDEN i Roskilde og LejreI dagene mandag d. 23. – onsdag den 25. september2013 gennemfører vi en ”Oplevelsesrejse til Sønderjylland”,hvor vi flytter ind på det dejlige Hotel Tønderhus,som ligger centralt i Tønder. Her spiser vi godt, og vi skalbo i dobbeltværelser med eget bad/wc. Mulighed forenkeltværelse.Under opholdet skal vi besøge det interessante marskområdeog se sluserne ved Højer, undervejs fortæller rejselederenom marsken og om de områder, vi besøger. Vi skalhave naturoplevelser og se de mange fugle, der samlesher bla. de store stæreflokke, der om aftenen laver sortsol med fantastiske opvisninger på himlen. Vores naturguidefører bussen til stærenes område. De flotte formationeraf de kæmpe flokke af stære er en uforglemmelignaturoplevelse.Turen byder også på besøg på det smukke Tønder Museumog på Emil Noldes kunstmuseum i Seebüll, der liggerlige syd for grænsen, så vi benytter lejligheden til etophold ved en grænsebutik.Afrejse med bus: mandag den 23. september kl. 13fra Ny Østergade ved Roskilde Station. Direkte adgangfra perronerne.Hjemkomst onsdag den 25. september kl. ca. 17 til RoskildeStationPris: 2.985 kr.Prisen dækker transport med **** bus, ophold påHotel Tønderhus i 2 nætter i dobbeltværelse med egetbad/wc og TV, helpension fra aftensmaden 1. dag tilfrokost sidste dag, entre til museerne og rejseleder. Tillægfor enkeltværelse i 2 nætter: 400 kr.Tilmeldingsseddel bestilles hos turleder Alf Tornberg,på e-mail: Alf@nanortalik.dk eller på tlf. 2752 8238.Tilmelding inden 15. februar.•16 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Spændende rejse til Öland,Kalmar og ”Glasriget” med VäxjöTema: RejsemagasinetNORDEN - afdelingen i Nykøbing F. fortsætter succesForeningen NORDEN i Nykøbing Falster fortsætter succesenog arrangerer igen en rejse, der i år går til Sverige,til Kalmar, desuden besøges Öland og ”Glasriget” medVäxjö. Rejsen foregår søndag den 1. -fredag den 6. september2013 med oplevelser og udflugter.Vi starter i Nykøbing F og kører til Helsingør med opsamlingundervejs og sejler med færgen til Helsingborg ogfortsætter til Kristianstad, som blev grundlagt af Christianden IV i 1614, og er den svenske by, der bærer mest prægaf at være en tidligere dansk by. Vi fortsætter til Glasriget,Emmaboda, hvor vi indkvarteres på hotellet og spisermiddag.De næste dage byder rejsen på interessante besøg ogudflugter til forskellige seværdigheder. Vi starter medbyvandring i Kalmar og besøger bl.a. Kalmar slot. Slottetdannede ramme om undertegnelsen af Kalmar unioneni 1397, hvor dronning Margrethe samlede Danmark,Norge og Sverige.Derefter besøges Öland, hvor vi kører over Ölandsbroenvia Færjestaden og videre nordpå. Vi besøger små hyggeligefiskelejer og videre til den svenske kongefamiliessommerslot, Solliden med den smukke italienske havei renæssancestil. Desuden findes en udstillingsbygningmed forskellige udstillinger med kongeligt tema og enhyggelig café. Vi fortsætter til badebyen Borgholm medgode badestrande og derfra videre til Ölands nordspids.Hjemturen foregår ad den østlige rute til hotellet medmiddag.Den følgende dag besøges det sydlige Öland, hvor Ölandsnatur syd for brohovedet er kendt som en del af Unescosverdens arv. Omtrent en tredjedel af Öland er omfattetaf denne verdens arv: Alvaret. Der findesmange plantearter, desuden de gamlemarkskel. Endvidere fuglelivet, som er en afhovedattraktionerne på det sydlige Öland,hvor Ottenby fuglestation ligger. Vi kørerforbi nogle af de kendte stubmøller inden vikører til middag på hotellet.i Småland , hvor kan prøve at puste glas sammen medhyttens glaspustere og mulighed for at købe glaskunst.Endvidere mulighed for at opleve det såkaldte ”hyttsill”.Dernæst tur til Växjö, som kaldes Smålands hovedstad.Det er en historisk handelsby med gode mulighederfor shopping. Desuden besøg i udvandrernes hus, somogså er Smålands museum, hvor historien om det fattigeSmåland og de Amerika-rejsende fortælles. I årene 1850-1930 rejste 1,2 millioner svenskere til Amerika. Endviderebesøg i domkirken.Den sidste dag er der mulighed for shopping, inden vikører mod Danmark gennem det smukke Småland ogSkåne med besøg i Carl von Linnés’ blomster- og frugthave.Derefter køres via Helsingborg/Helsingør og medhjemkomst til aften.Pris: Ca. 4.995 kr. inkl. moderne bus, hotel med helpension(frokost: madpakker) enkeltværelses-tillæg 450 kr.for 5 nætter. Overnatning: Hotel med swimmingpool ogsauna.Arrangør: Foreningen NORDEN, Nykøbing Falster. Rejseledere:Erna og Bent Jensen. Tilmeldelsesfrist: Senest15. april 2013.Tilmelding og supplerende oplysninger: Bent Jensen,Angelikvej 18, 4873 Væggerløse,tlf.5417 7173, e-mail: ebj@marienet.dk og Ole Nielsen,tlf. 4011 1471, e-mail: ole9elsen2@hotmail.com •Den svenske kongefamilies sommerslot, SollidenDe følgende dage besøger vi Glasriget, somer en sanselig oplevelse, idet der bydes påbåde design, kulturhistorie og natur. Herlever man det gode liv med skønne huse ogdejlig mad. Vi besøger flere glasværker herNORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 17


Oplevelsesrejse til Kristianstad i Skåne i majForeningen NORDEN i Roskilde og Lejre arrangererAfrejse med bus: Fredag den 24. maj 2013 kl. 13 fra NyØstergade ved Roskilde Station. Direkte adgang fra perronerne.Hjemkomst søndag den 26. maj kl. ca. 17 tilRoskilde Station.Pris: 2.895 kr.Vi skal nyde det forårsgrønne landskab, når vi gennemførerdenne ”Oplevelsesrejse til Kristianstad i Skåne”, hvorvi skal bo og spise godt på First Hotel Christian den IV.Bussen kører gennem det gamle danske land i Skåne tilKristianstad, hvor vi skal bo centralt i den gamle danskeby. Vi skal se nærmere på byen, besøge det interessantemuseum og en kunstudstilling. Lige over for hotellet liggeren park og det nye, meget roste udstillingscenterNaturum, der fortæller om Nordeuropas største vådområde.Det skal vi besøge og deltage i en sejlads med enturbåd i to timer i det spændende vådområde med demange fugle. Bussen bringer os senere rundt i landskabet,så vi også her kan se at foråret er kommet.Du kan læse om Naturum på www.landskapet.se og omhotellet på www.firsthotels.sePrisen dækker transport med bus, ophold på Hotel Christianden IV i 2 nætter i dobbeltværelse med eget bad/wc og TV, helpension fra aftensmaden 1. dag til frokostsidste dag, sejlads ved Naturum, entre til museerne ogrejseleder. Tillæg for enkeltværelse i 2 nætter: 400 kr.Tilmeldingsseddel bestilles hos turleder Alf Tornberg, påe-mail: Alf@nanortalik.dk eller på tlf. 2752 8238. Tilmeldinginden 1. februar.•8 dages intensiv Island – i sommerens lyse tidMed Foreningen NORDEN- Holstebro 20. juli – 27. juli 2013Højsommer i Island – bo på en rigtig bondegård, oplevgejsere, gletsjere, vulkaner og VestmannaøernePå disse 8 sommerdage vil du få en rigtig god fornemmelseaf den utroligt varierede islandske natur. Snedækkedevulkaner, spruttende gejsere og vilde vandfald vil duopleve. Du vil opleve sydlandets store landbrugsområde,der var centrum i middelalderens Island og også én afde mest barske og øde fjeldveje. Der er god tid til traveturelangs Atlanterhavets store dønninger, med fuglesom selskab.Et højdepunkt på denne tur er besøget på Vestmannaøerne,som de fleste husker for det voldsomme vulkanudbrudi 1973, som betød at store dele af byen blev ødelagtaf lava og aske. Tre nætter bor man på en bondegård,meget tæt på vulkanen og gletsjeren Eyjafjallajökull, deri foråret 2010 gjorde sig verdensberømt pga. sin voldsommeaskesky. Det er 8 dage med høj intensitet, somden meget kompetente rejseleder bidrager til.Program:Lørdag den 20. juli: Afrejse Billund kl. 14.40 (Island kl.15.30). Kørsel til Reykjavik (1-2 timer).Overnatning i Reykjavik.Søndag den 21. juli: Program i Reykjavik hele dagen,Hallgrímskirken, Nordens Hus, Islandske Håndskrifter,Koncerthuset Harpa m.m. Aftensmiddag på Rest. Perlanmed udsigt over byen. Overnatning i Reykjavik.18 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Mandag den 22. juli: Til Tingvallasletten, Gullfoss/gejserenStrokkur mv. og derefter til overnatning i Laugarvatn,Hotel Edda, 1 nat.Tirsdag den 23. juli: Kørsel med forskellige stop, bl.a. vulkanenog gletsjeren Eyjafjallajökull, til gården Sólheimahjáleiga.Overnatning her de følgende 3 nætter.Onsdag den 24. juli: Heldags bustur til Dyrhólaey (søpapegøjer,lomvier m.m.) og gletsjeren Sólheimajökull.Torsdag den 25. juli: Heldagstur/sejltur til øgruppenVestmannaøerne.Fredag den 26. juli: Kørsel tilbage til Reykjavik. Eftermiddagenpå egen hånd. Kl. 19.30 afslutningsmiddag.Lørdag den 27. juli: Afgang kl. 05.30 med bussen direktetil lufthavn. Afgang kl 08.00 – Ank. Billund kl. 12.45 (dansktid).Arrangør: Foreningen NORDEN Holstebro.Priser: Kr. 11.200 for medlemmer af Foreningen NORDEN(kr.11.500 for ikke medlemmer)Tillæg for enkeltværelse kr. 1.800 (få antal).Prisen inkluderer: Fly Billund – Keflavik Island t/r (inkl.skatter og afgifter) Arrangeret fællestransport i Island, irøgfri bus. Indkvartering: Hotel Cabin i Reykjavik 3 nætter,Hotel Edda 1 nat, Gården Sólheimahjáleiga 3 nætter.Dobbeltværelser med bad/toilet og/eller fælles bad/toilet.Morgenmad, alle dage, middag (7 dage), inkl. afslutningsmiddagen.Færge til/fra Vestmannaøerne og rundvisningi koncerthuset Harpa. Entré til Kulturarvhuset (deislandske håndskrifter). Lokal dansktalende rejseleder.Yderligere oplysninger og tilmelding til:Frode Riber 97432097/40778033 fr@friber.dk Jytte B.Madsen 97425653 jema@webspeed.dkTilmelding/Depositum: Bindende tilmelding senest 1.april 2013 ved indbetaling af depositum kr. 2.500 (kr.3.500 ikke medlemmer) Restbeløbet indbetales senest20. maj 2013 Indbetalinger foretages til bankkonto 6181-3891283 mrk. ”navn & Norden Holstebro”Teknisk arrangør: KulturRetur A/S (Team Island), Mejlbyvej670, 8530 Hjortshøj. Er tilsluttet rejsegarantifonden.Forbehold: Der tages forbehold for større pris- og valutaændringer,samt ændringer i skatter, afgifter og brændstoftillæg.•Rejse til Hamborg og Altes LandForeningen NORDEN Langeskov - lokalafdelingrejser til Hamborg & Altes Land den 6.maj 2013.3 dages busrejse med halvpension. Pris kr. 1.795,-Der er påstigning i Langeskov, Kolding og Padborg.Vi bor på Hotel Daub i Bremervörde.Yderligere orientering og tilmelding: Ring 65 38 25 50.AnnonceNORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 19


Til Finland med Aalborg og FrederikshavnSpændende program med landskaber, arkitektur og kunstTidspunkt: 19.- 24. august 2013.Pris: Kr. 5.595,-. Enkeltværelsestillæg og enekahyt kr.1295,-. Inkl. i prisen: Ophold på gode hoteller m. halvpension.På Vikingline halvpension m. buffet inkl. drikkevarerog gode kahytter. Guider t. Kunstgalleriet i Helsingfors.St. Olofborg i Savolinna og entré til Langinkoski, zarensfiskerhytte, Tempelkirken, Domkirken, Trekorskirken,Sibeliusmonumentet m.m. Moderne turistbus, rejsegarantifond.Husk rejseforsikring og evt. afbestillingsforsikring.Turen gennemføres ved min. 30 deltagere.Rejseleder: Karin Arveschou Jensen, FrederikshavnTilmelding til Karin A. Jensen tlf. 98 42 55 34 ell. arveschoug@webspeed.dkog depositum senest 1. maj kr.1000,-. Restbeløb senest 1. juli.Foreningen NORDEN`skonto i Danske Bank, Frederikshavn, er 1551-11116124.Busopsamling: P-pladsen v. "Kunsten" Aalborg kl. 05.30.P-pladsen Kvickly/Bouet kl. 05.45. Stenaterminalen Frederikshavnkl. 06.30. Færgen sejler kl. 07.15 med ankomstGöteborg kl. 10.50. Husk at pakke en særskilt "færgetaske"til Vikingline.PROGRAM:Efter en hyggelig sejltur med mulighed for indkøb, begyndervi køreturen gennem Göteborg. Snart er vi ude i landskabetm. skove, landbrugsområder, rødmalede gårde ogsmåbyer. Ophold i Jönköping, hvor en evt. madpakke kanspises. Køreturen langs Vättern er fantastisk og ligeledeslandbrugsområderne øst for den store sø. Igen opholdinden Stockholm. På turen gennem Stockholm passerervi Stadshuset, Riddarholmskirken og de mange sunde.Stockholm er jo bygget på 17 øer. Vi kører til færgen, hvorvi kan glæde os til den store buffet m. fri drikkevarer, gode2-pers. kahytter m. dusch/wc. Sejlturen gennem den 70km lange Stockholmsfjord er meget smuk.2. dag: Stor morgenbuffet efter en smuk sejlads gennemskærgården. Landgang i Åbo/Turku. Vi vil se lidt på domkirkenog slottet. Rester af garnissonsbyggeriet fra zarenstid. Herefter går turen de 165 km til Helsingfors. Indenhotellet vil vi besøge Tempelkirken, et bygningsunderværk,og Sibeliusmonumentet. Hotel Sokos Hotel Presidentiiligger meget centralt nær de vigtigste indkøbsgaderog havnemiljøet. Vi har resten af dagen fri, indtil vimødes til en 3-retters middag på hotellet.flere ministerier. Det lyseblå rådhus. Salgstorvet med demange boder. Den gamle salgshal på sydsiden er et godtsted at spise dagens frokost. Vi mødes kl. 14.00 og haren fantastisk landskabstur foran os til Imatra nær denrussiske grænse.Sidst på eftermiddagen check-in på Rantasepi ImatranValtionhotelli, et majestætisk jugendbyggeri, engangden russiske zars senats sommerpalads. Hotellet liggerud til en snæver slugt, Imatrankoski, hvor vandet fosserfra Saimasøen. Der findes mange berømte navnetrækindgraveret i klippesiderne. Vandet føres til Finlands størsteelektricitetsværk. Er vejret godt, og tiden tillader det,vil guiden vise et specielt kunstværk frem. Buffetmiddag.4. dag: Vi kører til Savolinna, en by, der ligger på flereøer ude i Saimasøen. Målet er vandborgen Olofsborg,forposten mod øst. En guide vil gå en tur med os rundt.Derefter fritid på det berømte torv, Kauppatori, med cafeerog gode husflidsprodukter. Vi kører tilbage til Imatra,besøger Trekorskirken, Alvar Altos forste kirkebyggeri.Middag på hotellet. Husk evt. svømmetøj.5. dag: Morgenbuffet, afgang og farvel kl. 08.30. En dejligtur til Langinkoski med zarens pragtfuldt beliggendefiskerhytte, hvor han og hans danske zarina Dagmar slappedeaf med børneflokken. Derefter direkte til Helsingfors.Eventuelt tid til yderligere indkøb ellers direkte tilVikingline for check-in. Afsejling kl. 17.30. Igen den storebuffet m. fri drikkevarer og evt. dans.6. dag: Morgenbuffet. Ankomst Stockholm kl. 10.00.Køreturen ned gennem Sverige ad en anden rute. Opholdundervejs. Stenafærgen sejler fra Göteborg kl. 18.00.Ankomst Fr.havn kl. 21.45, Nørre Sundby kl. ca. 22.45 ogAalborg kl. ca. 23.00.•Helsinki domkirke3. dag: Morgenbuffet. Vi pakker og kører til HelsinkiKunstgalleri, hvor kunstguiden tager os med til 2 kendtekunstneres værker: Helene Scherfbech og Akseli Gallen-Kallela. Tid til egne studier. Derefter køres til Domkirken,arkitekt Engels smukke palæer: Senatstorvet med20 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Tur til Sydvest - Sverige - hav, søer og elve, sluser og kanalerForeningen NORDEN i Næstved indbyder til dejlig junirejse17-21. juni 2013 – 5 dage kr. 4445,- inkl. halvpension+og kanalsejlads17/6Vi kører fra Næstved kl. 7 og samler op i bl.a. Ølby, KøbenhavnH og Lyngby.Ved 11-tiden er vi fremme ved slottet Sofiero lige nordfor Helsingborg, kendt for sin smukke park. Her nydervi blomsterne og spiser frokost, inden vi kører viderenordpå. Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved voreshotel Swania, lige ved centrum og Gøta Elv i Trollhättan.Aftensmad på hotellet.inden vi fortsætter til den gamle fiskerby Smögen,der nu er en stor turistattraktion med sin 600 meter langebrygge og forskellige niveauer i klipper.Tilbage i Trollhättan er der fælles aftensmad.21/6Vi vender snuden sydover og giver os god tid til at nydeturen langs Sveriges vestkyst. Hjemkomst til Sjællandførst på aftenen.Pris per person i delt dobbelværelse kr.4445 ,-( tillæg forenkeltværelse: 1000 kr.) hvilket inkluderer:18/6Vi kører på en spændende udflugti Västergötland. Området er spækketmed historie, gamle kirker,smukke landskaber og udsigter.Først kører vi de 75 km til Skara,Vestergøtlands gejstlige centrumog een af Sveriges ældste byer. Herskal vi bl.a. se den mægtige domkirkefra omkring år 1300 og besøgeVestgøtlands Museum, hvor mankan høre mere om vikingen Arn,der optræder i de filmatiserederomaner af Jan Guillou. Efter et fyldigtophold med frokost ved Domkirkenkører vi op på Kinnekullen,der ligger midt i landskabet, 267 mover nærliggende Vættern. Dagensprogram slutter med et besøg i denspændende kirke Husaby.Vi bor i Trollhättan, få hundrede meter fra det berømte vandfald19/6Efter morgenmaden kører vi fra hotellet de godt 70 km. tilHåverud, hvor vi går ombord på én af udflugtsbådene påden historiske og smukt anlagte Dalslands Kanal. Berømter en kortere viadukt, der samtidig er en sejlbar akvædukt– vi sejler på den, og ser den senere på dagen ovenfra, fraet togvindue! Sejlturen varer nogle timer, så det er bareat slappe af, nyde den smukke sejltur og et godt måltidmad ombord. Ud på eftermiddagen tager vi toget tilbagetil Håverud, hvor bussen venter os.20/6I dag kører vi ”ud i det blå”, gennem smuk natur ud modden klippefyldte vestkyst. Vi besøger Vitlycke museummed de fantastiske helleristninger, der er på UNESCOsliste over verdens kulturarv. Frokost ved en vig i Kattegat,Moderne og bekvemmelig bus med rejselederservice, 4nætter på godt, centralt hotel Swania med morgenmad,4 gange frokost, to gange aftensmad. Sejltur på og togturlangs Dalsland Kanal. Besøg på Västergötlands museumog i Skara Domkirke. Besøg på Vitlycke Museum (på UNE-SCOs liste).Teknisk arrangør: Schønberg Musik&Rejser, medlem afRejsegarantifonden nr. 2088Turen ledes af Morten Schønberg Sørensen og gennemføresved min. 25 deltagere.Yderligere oplysninger samt tilmelding på tlf. 57 64 5354 eller musikogrejser@paradis.dk •NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 21


Spændende tur til naturskønne FærøerneMed Foreningen Norden i VordingborgMandag den 5. august - lørdag den 10. august 2013Dag 1: Afgang fra Kastrup Lufthavn kl. 11 med fly til Færøerneslufthavn på Vagar . Rundtur på øen Vagarmed besøg i bygden Gasadalur , ( den sidste bygdpå Færøerne , der fik vejforbindelse ) , før vi kørertil Hotel Hafnia i Torshavn. Middag på hotellet.Dag 2: I dag går turen til Østerø og nord på til de eventyrligsmukt beliggende naturhavne Eidi og Gjov .Undervejs passerer vi stenformationerne "Kæmpenog Kællingen" samt Færøernes højeste fjeldSlættartindur ( 882 m.o.h.). Vi fortsætter langsFunningsfjord til byen Fuglefjord for at spise frokostog nyde stemningen i den lille by, før vi kørerlangs Skalafjord til bygden Nes . Her besøger viden gamle præstegård og Frederiks kirken. Så gårturen tilbage til Torshavn. Middag på hotellet .Dag 3: Vi starter dagen med byvandring i det gamleTorshavn. Vi ser Tinganes og Reyni ude fra og går"Barbaravejen". Herefter kører vi over fjeldet til"Kulturcenteret" Kirkjubø og ser den over 1000 årgamle Olavskirke, "Røgstuen", Magnus-katedralenog den gamle Storbondegård. Vi kører tilbage tilNordens Hus i Torshavn, hvor vi kan spise frokostfor egen regning. Eftermiddagen til fri disposition.Middag på hotellet.Dag 4: Heldagstur til Nordøerne. Vi kører til Leirvik gennemtunnellen til Færøernes vigtigste fiskerihavnog næststørste by Klaksvik. På turen rundt på Nordøernefår vi virkelig indtryk af øriget med broerog tunneller. Vi slutter turen i Gøta, hvor vi serden nye kirke udsmykket af den færøske kunstnerTrondur Patersson. Medbragt madpakke inkl.nydes ude i naturen. Tilbage til Torshavn. Middagpå hotellet.Dag 5: Vi kører på langs af Strømø til bygden Vestmanna,hvor der venter os 2 timers sejltur ud langs destejle klippesider. Her skal vi se forskellige fuglebl.a. søpapegøjer. Hvis vejret tillader det, kommervi ind i grotter, som er en stor naturoplevelse. Eftersejlturen spiser vi frokost før turen går tilbage tilTorshavn. Resten af dagen er til fri disposition.Middag på hotellet .Dag 6: Hjemrejse med flyafgang fra Færøerne kl. 11 medankomst til Kastrup kl. 14,20.Pris 11.250 kr. i dobbeltværelse inkl. halvpension+ 2 frokoster på restaurant + 1 madpakke, samtligetransfers og udflugter samt lokal dansktalendeguide .Tillæg for enkeltværelse 1200 kr. for alle nætter.Tilmelding senest den 3. maj til rejselederen Folke Hansen.Ansvarlig arrangør: Foreningen NORDEN i Vordingborg isamarbejde med Ældresagen i Vordingborg.Teknisk arrangør: Ørslev Gruppe og Specialrejser A/S,medlem af Rejsegarantifonden nr. 1711.Supplerende information fås hos Folke Hansen, Bjørnevænget19, 4760 Vordingborg, tlf: 55377312 og24480372, e-post: Foki@mail.dk •22 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Tag med Foreningen NORDEN, Allerød til Færøerne– i selskab med sangerinden Annika HoydalPå denne tur til Færøerne kommer vi til at opleve noget af det bedste på Færøerne– og noget helt særligt. På turen skal vi besøge de fleste øer og også den sjældentbesøgte ø Suðuroy og naturligvis Mykines med alle fuglene.Vi skal opleve noget helt særligt på denne tur, nemligde sjældne stormsvaler. Og så skal vi sejle, både med ensmuk gammel skonnert, med den ordinære færge og medhurtigbåde. Vi skal oven i købet sove ombord på en bådden ene nat.Sangerinden og fortælleren Annika Hoydal er den gennemgåenderejseleder, som holder styr på det hele. Desudenvil du komme til at møde flere forskellige rejseledereog foredragsholdere med store evner som formidlere.Glæd dig til denne store tur.Dag 1, Fly København–Vagar og TórshavnVi flyver 15.10 og lander 16.20. Vi bliver indkvarteret påGuesthouse Marknagil med fin udsigt over byen.Dag 2, MykinesDagens tur er en sejl- og bustur til den spændende øMykines. Vi besøger bygden og masser af fugle og fuglefjelde,blandt andre suler, mallemukker og lunder.Dag 3, Eiði – Gjógv – Gøta - KlaksvíkDagens tur er en heldags bustur. En smuk tur, hvor vi skalbesøge kirken i Gota. Vi spiser frokost i Gjógv og sluttermed at besøge Klaksvík.Dag 4, TórshavnDagens tur er en guidet tur til det gamle Tórshavn. Vibesøger Tinganes og Skansin.Dag 5, skonnerten Norðlýsi – nattur til verdens størsteLille stormsvale koloniDagens tur er en kombineret sejl- og nat-gåtur. SkonnertenNorðlýsi tager os rundt om Nólsoy-øen. På Nólsoybliver vi modtaget af danske Jens-Kjeld Jensen, ornitologog fuglekonservator, en vandretur med ham er åndeløstspændende. Glæd dig.Dag 7, SuðuroyDagens tur er en kombineret sejl- og bustur, med overnatningpå den nye og moderne færge M/F Smyril. Vibesøger den Gamle Kongelige Monopolhandel på Tvøroyriog oplever det rigtige Færøerne med kædedans ogfår muligheden for at smage både hvalspæk og skærpekød,særlige færøske delikatesser, men først en velkomstsnaps! Hvalspæk er afhængigt af årets sæson.Dag 8, Tvøroyri - Tórshavn – Vágar – KøbenhavnVi har hele dagen i Torshavn inden vi flyver fra Vagar kl.17.15 med ankomst 20.20. •8 dage/7 nætterAfrejse 2. – 9. august 201312.650 i delt dobbeltværelse (14.300 i enkelt)Prisen inkludererFly København – Vagar t/r, fællestransport påFærøerne, overnatning i delt twinværelse (toilet/baddeles af to twinværelser), helpension(sidste dag er der lunch på Guesthouse), dansktalenderejseledere, dvs. én samlende rejselederog desuden forskellige rejseledere og lokale folk,entréer, alle skatter/afgifterRejsen arrangeres af Foreningen NORDEN, Allerød.For information om rejsen kontakt SteenSehested på telefon 22 56 53 32 eller på mailsteen@skelvej.dk.Tilmelding hos Grønlands Rejsebureau på33 13 10 11 eller online på www.greenlandtravel.dk/2405.Vi anbefaler at du tegner ensygdoms-afbestilllingsforsikring samt rejseforsikring.Teknisk arrangør: Grønlands Rejsebureau medlemaf Rejsegarantifonden nr. 351Dag 6, Tórshavn og KirkjubøDagens indhold er kombineret foredrag og bus- og gåtur.Blandt andet med lektor fra universitetet. Vi besøgerogså Kirkjubøur – den historiske bygd.NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 23


Tema: RejsemagasinetHeftig begejstring fører til nyekultur-arrangementerRundtur med Thorbjørn Berg langs norskekysten og i FinnmarkenTekst: Anders Riis og Thorbjørn Berg Fotos : Anders RiisForventningerne var høje, da 24 fortrinsvis danske rejselystnemødtes i Bergen mandag den 5. marts i fjor.Under fællesnævneren ”Danske kulturveteraner” havdede planlagt en 14 dages tur til Europas nordligste forpost -først langs kysten med Norges berømte ”Riksvei nummerett”, og siden med stedkendt føring rundt i Finnmarken- langs kysten og i indlandet.For den stedkendte føring og rejsens tilrettelæggelse stodThorbjørn Berg. Med opvækst i Berlevåg og fødselsår1932 har Thorbjørn oplevet nogle af Finnmarkens mestdramatiske stunder på første hånd. Skønt hans virke deseneste 60 år har ligget i Danmark som lærer og (høj)skoleforstander,har han gennem alle årene holdt tæt kontaktmed området, hvor han også har haft dele af sin familie.Og forventningerne skulle ikke blive skuffet. Faktisk giverrejsen nordiske kulturdønninger helt ind i 2013 - for kontakterknyttet og styrket gennem rejsen betyder, at heleto nordiske kulturbesøg nu er i støbeskeen: I oktoberplanlagde den samiske sanger og joiker Aillos fra Kautokeinoat give koncerter i Danmark, og en gruppe i Danmarkplanlægger i samarbejde med Berlevåg Mannskor,at koret skal besøge Danmark igen i 2013. Begge delemed hovedvægt på optræden i Jylland/Vestdanmark.er totalt fuldbooket med rundrejsende - inkl. de ydmygestekahytter på dæk 1, der egentlig er tiltænkt distancerejsendeog normalt helt aflukket på denne årstid.Den natlige udsejling fra Bergen og ud under Askøybroener en perfekt indledning til fem gode dage om bord påHurtigrutens ”arbejdshest”. Bygget i Harstad for 30 årsiden som et forsøg på at kombinere kystens behov forpålidelig transport med Riksdagens ønske om, at det ikkebliver for dyrt, er M/S Vesterålen Hurtigrutens eneste tilbageværendeskib af denne serie. Her møder vi også delokale passagerer, der bruger ”Riksvei nr. 1” som nødvendigtransport fra den ene havn til den anden.Ved de 33 havneanløb undervejs følger vi med stor interessegaffeltruckenes hektiske job med paller af lokalefornødenheder lige fra autoreservedele til havregryn ogfiskekonserves. Og ikke mindst får vi også god kontaktmed såvel den altid venlige besætning som de andrenationaliteter om bord, alt imens de enestående fjordlandskaberglider forbi.Tilbage til rundrejsen: For de fleste af deltagerne er derefter ankomsten til Bergen tid til en hurtig tur rundt i byen,og de, der ikke allerede har stiftet indgående bekendtskabmed den gamle handels- og søfartsstad, er enige om, atBergens rige kulturbaggrund og mange spændende strøgindbyder kraftigt til yderligere bekendtskab.I smilende vejr gik det op og ned ad bakke blandt defantastiske og kulturmættede Bergens-attraktioner. Deltagernenåede at tage afsked med den århundredgamletradition med fisketorv under åben himmel, og så bl.a.det nye fisketorv, der i elegance og stil blev opfattet pålinje med den nu hedengangne HT-terminal på Rådhuspladseni København.Ombord på HurtigrutenAllerede nogle timer inden afgangen fra Bergen var deltagernebænket ved et solidt aftensmåltid på nordgåendeHurtigrute M/S Vesterålen. Hurtigrutens store succes deallerseneste år afspejles i, at der selv på denne vinterdagDet nordiske samarbejde trives helt op på kommandobroenaf Hurtigruten. Hurtigrutekaptajnen hedder Svend Hansenog bor i Svendborg. Her i samtale med Thorbjørn Berg.Jugendbyen Ålesund tog imod som et solskinssmil medforrevne Romsdalstinder i baggrunden, Moldepanoramaetviser i vakker kontrast mellem sol og skyer, hvorforudsigten er en af de højt vurderede fjeldudsigter i Norge,og en spadseretur Trondheim rundt har et besøg i Nidarosdomenliggende lige tidsnok til, at deltagerne først på24 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


turen tilbage mod havnen blev gennemblødt i et mildtmartsskybrud af regn, slud, hagl og blæst.Hurtigruten holder i glædelig høj grad fast ved sine norskerødder i kultur, besætning, maden om bord osv. Deltagerneglædede os over den venlige norske betjening, ogsamtidig er rummeligheden for nordisk samarbejde stor:På broen blev de modtaget af kaptajn Svend Hansen, derer dansk med hjemhavn i Svendborg. Og han er kun énaf en lille men trofast flok danskere, der i adskillige år harværet med til at holde ruten langs kysten i gang.Undervejs samles man i ”Vesterålen”s konferencerum,hvor Thorbjørn ledsaget af film og billeder fortæller historiefra Berlevåg i besættelsestiden - herunder om DagnyLoe, der overlevede frygtelige forhold i fangenskab i Tysklandog broderede historie og navne ind i et tæppe, dernu findes på Grenselandsmuseet i Kirkenes.Masser af nordlysØnsket om at opleve nordlys i fuldt flor har været storthos mange af turdeltagerene, og det viser sig at selv demest ”sultne” på dette felt får rigeligt at kikke på. FraRisøyhamn i vest til Vardø i øst danser nordlyset i småog større formationer trofast over Hurtigrutens dæk itimevis, og forestillingen fortsætter i højeste grad eftervi går i land i Kirkenes. Mindst halvdelen af rejsens 14døgn byder på den flakkende grønlige underholdning påstjernehimlen.I Kirkenes mødte deltagerne Torbjørn Skjaavik fra Vadsømed ”Bussungen”, som skulle bringe dem videre. I Kirkenesbesøgtes Ishotellet og Grænselandsmuseet. Efteren tur til grænsen, hvor man fik et kig ind i Rusland, gikturen mod Pasvik til Svanhovd Miljøcenter, som er en storoplevelse. Mandag morgen var gruppen inviteret til PasvikFolkehøgskole, hvor Åsmund Røst fortalte om skolen,dens rolle i grænselandet og om fortid, nutid og fremtid.Derefter gik turen mod Kongsfjord og Berlevåg med etstop i Varangerbotn på samisk museum. Et godt museum,som viser en speciel kultur. Om eftermiddagen kom mantil Veines og tog ind hos Trygg Lund og Aase Wincents påKongsfjord Gjestegård, som tog hjerteligt imod os og serverederøget ”Hyse” samt god dessert.. Tre dage varedeopholdet i Berlevåg/Kongsfjord. Vejret var flot og noglegik op til fortet fra tyskertiden på Veines for at se hvordandet tog sig ud om vinteren.Torskemølja på menuenTirsdagen var der tid til at tage til Berlevåg, besøgehavnemuseet og spise middag - fiskekaker af hyse - påVelferden. Der blev taget mange billeder før turen giktilbage til Veines. Onsdag stod i invitationens tegn. Førsten hyggelig formiddagskaffe i ”Husmorstua”. Der var lagtmange kræfter i at modtage gæster. For enkelte var detogså et glædeligt gensyn med venner fra kursus på PasvikFolkehøgskole.Det blev til en lille pause før middagen med BerlevågMannsangforening, som alle glædede sig meget til. Allehavde jo set Filmen ”Heftig og Begeistret”, nogle fleregange. Så aftenen i Berlevåg så man frem til. På forhåndvar deltagerne orienteret om menuen, men at forklare,hvad ”torskemølja” er, er ingen ligetil sag. Det så dog ud tilat ingen gik sultne fra bordet. Aftenen var en stor succes.Fortsat med Torbjørn ved rattet satte vi kursen mod Polmakmed en afstikker til Lavonjar undervejs. Vejen er engrusvej på en simpel dæmning i den is- og snelagte fjord.Efter langsomt at have avanceret i den høje sne i en halvtimes tid , sad gruppen fast i sneen. Efter at der kom snekæderpå, kom man dog frem og tilbage og fortsatte tilPolmak, hvor Esther Utsi tog imod os og gav os en herligoplevelse.Tema: Rejsemagasinet»NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 25


Tema: RejsemagasinetEt godt samisk måltidPolmakmoen er et pragtfuldt sted, også om vinteren. Altvar ordnet på bedste vis, professionelt og godt. Fredaghavde vi en særlig oplevelse : Med hundeslæde fra Polmaktil Hillagurra. Brit og Lars Mathis Gaup modtog os i enstor lavvo og øste ud af deres kundskaber om den kultur,som de repræsenterer. Vi indtog et godt samisk måltidomkring ildstedet - marvben og gumppus - og fik samtidigfortælling om samisk kultur og traditioner. Bagefter varder mulighed for dem, der ønskede, for at prøve at køremed ren og pulk.Tilbage hos Ester var der fyret op i stampen - det udendørsbad - og deltagerne kunne ligge i badekarret og sepå nordlys og stjerner…..Undervejs fra Polmak til Kautokeino gjorde bussen holdti Karasjok og fik en rundvisning i Sametingets bygning.Dette fantastiske bygningsværk giver et indtryk af denstore udvikling, der over en relativt kort årrække er sket iDeltagerne er her godt bænket hos Ester Utsi i fælleshusetStjernegammen på Polmakmoen.Norge med hensyn til anerkendelsen af det samiske folkmed kulturel baggrund og rettigheder.Videre på rejsen fik vi den del af historien understregetpå vej mod Alta. Nemlig ved et kort besøg i bygden Maze,der for år tilbage var valpladsen for dysten mellem Oslomyndighederneog de lokale og globale natur-interesser,og derigennem har ikon-værdi som en del af grundlagetfor dagens samiske kultur.Den sidste store oplevelse havde deltagerne i Kautokeino.I isbaren på Thon hotel blev de underholdt af densamiske kunstner og musiker Aillos - Ailu Gaup, som gavsmagsprøver på, hvad en klassisk joik er.. Og efter hansoptræden - der udenfor akkompagneredes af kraftigtnordlys - blev de første streger slået til en skitse af enmini-turne i Jylland til efteråret.•26 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Minikrydstogt og bustur til NorgeTema: Rejsemagasinetmed Foreningen NORDEN - Sønderborg/GråstenRejsetidspunkt: 5. – 10. juni 2013Pris : kr. 6.495,- for medlemmer afForeningen NORDEN, ved overnatningi dobbeltværelse.Tillæg for enkeltværelse: kr. 700,-(begrænset antal). Tillæg for ikkemedlemmer : kr. 300,-.Depositum kr. 3.500,- indbetalesumiddelbart efter tilmelding på konto8060 115694-8. Husk navn.Indbefattet i prisen er sejlturen ogbusturen samt overnatning på godetrestjernede hoteller, morgenmadog aftensmad på Norgesfærgen oghotellerne, frokostmadpakke 3 dagepå fjeldet samt entreer på de destinationer,der i omtalen er nævnt somfællesarrangementer. Drikkevarerfor egen regning. Afbestillingsforsikringkan bestilles ekstra.Arrangør : Foreningen NORDEN iSønderborg/Gråsten med NordicTours i Århus som teknisk rejsearrangør.Vi rejser i en moderne langtursbusmed alle faciliteter. Kaffe m.m.kan købes i bussen.Opsamlingssteder : Augustenborg,Sønderborg, Gråsten, Åbenrå, RødekroBanegård, samt evt. andre aftaltesteder på ruten. Tilmelding senest 1.marts 2012 til : Jens Peter Thestrup,Bjørnemosen 18, 6400 Sønderborg.Tlf. 7442 62 10. Mail : jenspeter@thestrup.net eller Jørgen Wrang, Lassensvej14, 6300 Gråsten. Tlf. 74650182. E-mail : j.wrang@bbsyd.dkRejsebeskrivelse:5. juni : Opsamling om formiddagen.Kl. 14.00 sejler vi fra Kiel med en afColor Lines kæmpestore cruiseskibe- se mere på : http ://www.colorline.dk/fartplan_og_ruter/oslo_-_kielNår skibet i de lyse aftentimer sejlerunder Storebæltsbroen er deten ganske særlig oplevelse at stå påøverste dæk, hvor man længe harden fornemmelse, at man er nødt tilat bøje hovedet for at komme underbroen uden skrammer. Aftensmadog morgenmad på skibet.6. juni : Ankomst til Oslo kl. 10. Hvisdet er godt vejr, kører vi til Holmenkollen,hvor man fra skihopbakkenhar en fantastisk udsigt ud over Osloog Oslo fjord. Derfra videre mod dengamle koboltmine : Blåfarveværket,hvor der i dag er adskillige museer.Medregnet i turen er bl. a. besøgpå sommerudstillingen : "Munch ogmalervennerne på Modum".Videre gennem fjeldområdernetil Gaustablikk Højfjellshotel i 980meters højde, hvor vi skal bo denæste 3 nætter. Aftensmad og morgenmadpå hotellet.7. juni :Efter at vi har smurt madpakker, gårturen ned ad fjeldet igen til Heddalstavkirke. Kirken er den største stavkirkei Norge og er ca. 800 år gammel- nogle af stavene kan endda datereshelt tilbage til omkring år 900 og eraltså genbrugt fra et tidligere byggeri.Herfra kører vi til Saggrendasølvminerne, som blev grundlagt afChr. IV i 1624 og ophørte med minedrifti 1957.Den nærliggende Kongsberg by voksedeop sammen med minen ogvar i 1700-tallet Norges næststørstebysamfund. Vi kører ind med etmine -tog og får en guidet rundvisning.Aftensmad og morgenmad påhotellet.8. juni : Selvsmurt madpakke frahotellet - og bussen kører dereftertil Rjukan og Vemork. Under denanden verdenskrig var Norsk Hydrostungtvands-produktion i kælderenpå hydrogenfabrikken Vemork envigtig del af nazisternes atomprojekt.Besøget omfatter film og guide.Er det godt vejr, kan dagen udvidesmed en tur til Hardangervidda medKrossobanen - tovbanen der på 4½minut fragter dig fra nedre stationKrosso (403 m.o.h.) til øvre stationGvepseborg i 886 meters højde. Fraudsigtsplatformen er udsigten formidabel.Aftensmad på hotellet.9. juni : Efter morgenmad og madpakkesmøringpå hotellet går turensydpå over fjeldet. Vi kører gennemNissedalen og langs med sørlandsidyllenNisser sø, hvis bratte dalsidernår op i 1000 meters højde. Herkan vi gøre holdt et smukt sted forat spise vores madpakke. Vi kommerforbi Øy Galleri & Design, hvor RandiØy har salg af egne design og håndværksbaseredestrikkeklæder i dejligenaturmaterialer. Aftensmad ogovernatning på Clarion Hotel Ernst iKristiansands centrum.10. juni :Efter morgenmad på hotellet og pakningaf bussen besøger vi verdensnæststørste kanon, der stammerfra 2. verdenskrig og kunne skydehalvvejs til Danmark. Mulighed forbyvandring eller besøg i KristiansandDyrepark med "Kardemommeby". Færgen sejler kl. 16.30, og så gårturen hjem til opsamlingsstederneved Sønderborg, hvor vi er omkringmidnatstid.•NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 27


Tema: RejsemagasinetNi dages kunst-, kultur - og naturrejse i midnatssolens skærvIsland rundt med Foreningen NORDEN´s lokalforening i Holbæk, Tølløse og JernløseTidspunkt: 22. juni - 30. juni 2013. Pris: 15.700 kr. i deltdobbeltværelse. Tillæg for eneværelse: 2.500 kr. Min.20 betalende deltagere. Prisen er baseret på gældendepriser, skatter, bl.a. den islandske turistskat, afgifter ogvalutakurser d. 12. november 2012.Inkluderet i prisen:Transport med bus til og fra Kastrup. Afgang fra Jernbaneveji Holbæk kl. 05.00. Mulighed for fri og sikker parkeringi Holbæk under rejsen. Fly t/r, inkl. skatter, bustransport,dansktalende rejseleder og chauffør, morgenmad og treretters aftensmenu samtlige dage. Mulighed for medbestemmelseom rejsens menuer. Islandsk isvand til samtligemåltider. Overnatning på hoteller af god standard. IReykjavik er vort hotel tæt beliggende ved Hallgrimskirkenog to minutters gang fra hovedstrøget. Omkring 2600km kørsel i Island. Drikkepenge til chaufføren.Besøg i mange kirker, bl.a. tre tørvekirker, flere museer,Det Store Middelaldermåltid i Islands ældste bispesædeSkálholt, besøg hos de danske kunsthåndværkerePáll og Rita i Borgarnes, oplæsning af ”Sønnetabet” påoldislandsk, en praktisk rejseaften, hvor alle vigtige rejseinformationerbliver gennemgået og udleveret, bl.a. enpakkeliste, forslag til islandsk fag - og skønlitteratur ogideer til indkøb i Island. Løbende nyhedsbreve om Island.Dækket af Dansk Rejsegarantifond.Natur - og andre seværdigheder, der besøges under rejsen.Se www.dofholbaek.dkEntreer inkl. i rejsens pris:Sagaforskningscentret i Reykholt, Middelalderudstillingenog stedets to kirker, tørvekirkerne i Viðimýri, ÖræfiogNúpsstaðir, tørvegården Glaumbær, domkirken ogudstillingen i bispesædet Hólar (1106), Sildemuseet ogde to øvrige museer i Siglufjörður, Petras stensamling iStöðvarfjörður i Østfjordene, sejlads mellem isbjerge iJökulsárlon ved Vatnajökull, egnsmuseet i Skóga, Domkirkenog dens krypt i Skálholt (1056), museet (bl.a. jordskælvog vulkanudbrud) ved Geysir, rekonstruktionen afstormandsgården og kirken i Þjórsárdalur og Håndskriftsamlingeni Reykjavik.Ikke inkluderet i prisen:Personlig rejseforsikring og sygdomsafbestillingsforsikring.Frokost (omkring 50 kr.) og drikkevarer. Fortæringud over vand, kaffe og te i flyet. Rundvisning i Reykjavikssmukke musikhus ”Harpa” (omkr. 75 kr.)Rejsearrangør og rejseleder: Birgitte Steen, ForeningenNORDEN´s lokalafdeling og DOF Holbæk - Kulturelt Oplysningsforbund.Teknisk rejsearrangør: Dalhoff Travel, Holbæk.Birgitte Steen har siden 1998 arrangeret og guidetIslandsrejser for unge og voksne. Bosiddende i Island fra2002-2005. Islandsrejsen er en non - profitrejse.Tilmelding og rejseinformationer: Birgitte Steen. Dalen9,4300 Holbæk. 59433603/23614425/31247197. E-mail:birgitte_steen@hotmail.comDepositum: Senest d. 1. februar. 2013 imødeses depositumpå 2.500 kr. per person. Efter indbetalingen af depositumer tilmeldingen bindende for begge parter. Beløbetindsættes på konto nr. 0520-0000430576, SparekassenSjælland. Husk at anføre navn i forbindelse med overførselvia netbank. Indbetaling af restbeløbet og evt. tillægfor eneværelse skal ske senest d. 10. marts 2013.I forbindelse med rejsen afholdes tre forelæsninger foralle Islandsinteresserede torsdagene d. 7., d.14. og d. 21.marts 2013 på Holbæk Bibliotek. Alle dage fra kl. 19.15 –kl. 22.00. Pris kr. 400. Enkelt foredrag: kr. 150. Se yderligerewww.dofholbaek.dkTilmeldingen skal ske til Aftenskoleleder Karen Jensen59655517/31247197 eller til Birgitte Steen. •28 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Rügen, Rostock og Schwerin !Tema: RejsemagasinetForeningen Norden, Brønderslev.5 dages busrejse med afrejse den 2. september 2013 fra Nordjylland.Vi bor på det 3-stjernede Pommernhotel iBarth, der ligger centralt for vore oplevelserpå øen Rügen og besøg i byerne Warnemünde,Rostock og Stralsund. På udrejsen besøgervi Hansestaden Lübeck, og på vejen hjemkører vi til byen Schwerin med ”Eventyrslottet”,hvor dronning Alexandrine voksede op.På Rügen, tyskernes største ferieø, besøger viKap Arkona, gudestatuen Svantevit og Kridtklinterneved Stubbekammer, hvor Kongestolenmed sine 117 m er den største.Turpris: kr. 2895,- pr. person i delt dobbeltværelseinklusive halvpension.Tillæg for eneværelse kr. 495,- .Tilmelding til foreningens sekretær, ElseMarie Petersen, tlf. 98 82 16 34.mobil: 21 7380 16.Program rekvireres hos Just Justesen på tlf.60 49 16 51 mail fonager2@justesen.mail.dkNORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 29


Tema: RejsemagasinetLangs Gr nlands landevej til søsMed kystskib, der forbinder byerne på vestkystenTekst og fotos: Preben SørensenHavet er Grønlands landevej og forbinder således byernepå vestkysten. At opleve det enorme land fra søsiden ernoget helt særligt og giver det meste indtryk af den fantastiskenatur. Flere rejsebureauer har derfor tilbud påsådanne kombinerede fly - og sejlture, hvor den hurtigeflytransport til - og i Grønland udskiftes med en mereafslappende skibsrejse.Det gælder således Grønlands Rejsebureau, der harentreret sig med Arctic Umiaq Lines kystskib ”SarfaqIttuk”, der gennem årtier har bragt grønlænderne fra bytil by. Sørejsen starter i Illulissat (Jakobshavn) og slutter5 dage senere i Grønlands hovedstad Nuuk (Godthaab)efter flere spændende ophold og udflugter undervejs.Illulissat er Grønlands trediestørste by med ca. 4.500indbyggere og er en unik blanding af moderne impulserog traditionel grønlandsk levevis. Der bygges fortsat desmukke træhuse i mange farver og med en eneståendeudsigt ved mundingen af den 50 kilometer lange isfjord,der er på UNESCO´s verdensarvliste og hvor verdensmest produktive isbræ Kangia producerer 20 mill. tonsismasse i døgnet.Højt oppe med en enestående udsigt over isfjorden liggerdet 4-stjernede Hotel Arctic, hvor bl.a. kronprinsesseMary boede under et visit på Grønland. Også her kanman møde slædehundene - om end i snor - afventendevintertiden, hvor de kan komme foran hundeslæderne.Byen er polarforskeren Knud Rasmussens fødeby, og i detlokale museum, der er indrettet i hans fødehjem, kanman bl.a. studere indsamlede grønlandske redskaber ogdragter men også materialer, der belyser hans betydningsom kultur-tolk mellem Arktis og Europa og hans arbejdemed at bevare Grønland som en statsretlig enhed.Museet rummer også andre permanente udstillingersamt skiftende særudstillinger, i den forløbne sommersåledes værker af maleren Aka Høegh og hendes mand,fotografen Ivars Silvis.At opleve en stemningsfuld grønlandsk gudstjenestei den lokale Zion kirke (placeret med direkte udsigt tilisfjorden) - i dette tilfælde endda med hele tre gange barnedåbmed mødrene i de smukke nationaldragter, er enekstragevinst, man skønner på !Den kælvende bræOm bord på kystfartøjet går turen derefter 100 km indi den øde isefjord tl naturperlen Eqip Sermia, hvor denkælvende bræ Eqi strækker sig over 3,4 km med en gennemsnitlighøjde fra bund til top på 2oo meter heraf30-90 meter over havets overflade. Det er en uforglemmeligoplevelse at opleve de tordenlignende lyde vedsmå og store kælvinger, medens turdeltagerne er bragti land af kynstfartøjets landgangsbåd. Her i dette afsidesliggende stykke natur finder man ”hyttebyen” Ice CampEqi i form af 15 hyggelige hytter samt en café alle medYderst på fjeldet i Jakobshavn med vid udsigt overisfjorden er opført disse kuber som en del af værelsernepå Hotel Arctic. De er meget eftertragtede af bl.a.par på bryllupsrejse!30 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Tema: Rejsemagasinetudsigt til bræen. Forude ventede en 5 timers vandreturtil en lille lagune og til morænekanten. Den uberørtenatur, det glasklare havvand og den helt unikke stilhedgør fortsat indtryk.Med det gode skib ”Sarfaq Ittuk” med plads til 250 passagerer- men i dette tilfælde med kun 45 godt forkæledepassagerer – går rejsen videre nordpå til Diskoøen medanløb ved den lille farverig by Qeqertarsuaq præget afhøje basaltfjelde dækket af gletschere og gennemskåretaf frodige dale med en rig flora af blomster og bær bl.a.de populære sortbær.Under en vandretur til Blæsedalen og udmundingen afRøde Elv passerer vi det lokale fodboldstadion (grønlænderneer vilde med fodbold), der meget praktisk ogsåbenyttes som helikopter-landingsbane..Byen blev grundlagt tilbage i 1773 af hvalfangeren SvendSandgren og har siden været legeplads for de store grønlandskehvaler samt for forskning på den lokale ArktiskStation.På vej tilbage sydpå når vi at se et par dykkende hvalerdesværrepå afstand så de er svære at fotografere- menoplevelsen bider sig fast. Det gør også for dem, der omnatten er så heldige at se nogle flotte nordlys.Byen ved rævehulerneEt eksempel på nyere lejlighedsbyggeri i Nuuk. Grønland har9.300 lejeboliger, hvoraf mange ejes af selvstyret og kommunerne.Ifølge selvstyrets næstformand, Jens B. Frederiksen,er skimmelsvamp i mange af lejlighederne ”øjeblikketsnationale svøbe” i landet. Adskillige er så hårdt angrebet, atder vil være billigere at rive dem ned og bygge nye lejlighederpå grunden, og selvstyret har lagt en økonomisk planherfor.Dagen efter anløber skibet Sisimiut( Holsteinsborg), byenved rævehulerne, som med ca. 6.200 indbyggere er Grønlandsnæststørste by ca. 40 km nord for polarcirklen. Mangår ind i byen gennem med to store bardehval -kæbersom indgangsportal og møder et miks af moderne fiskefabrikkerog uddannelsessteder sammen med travle fiskekutterei havnen og de karakteristiske farvede huse i detstærkt kuperede terræn.I et rødt pakhus ved havnen arbejder lokale kunstneremed smykker og figurer af fedtsten, tand og ben, somman til rimelige priser kan hjemtage som eksempler påoriginalt grønlandsk kunsthåndværk. På en vandretur ibyens periferi møder man de mange lokale slædehunde,der forsvarligt tøjrede, venter på vinterens strabadser ogoplevelser som trækdyr på hundeslæderne.På det lokale Brættet kan man opleve at dagens friskefangst af fisk, sæl, rensdyr og fugle bliver videreforarbejdet,mens snakken går livligt mellem fiskerne og kunderne.Sisimiut Museum omfatter en række træbygninger medbåde udstillinger af bl.a. fangstredskaber og kajakker,værksteder,missionærbolig, provianthus og en gammelbutik samt en rekonstruktion af et grønlandsk tørvehusfra starten af 1900-tallet.Huset er indrettet med kopieraf tøj, husgeråd, redskaber og legetøj.NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 31


Tema: RejsemagasinetModerne købstadSom sig hør og bør bliver undervejs skibets - og passagernespassage af Polarcirklen fejret på festlig vis, medbesøg af Kong Neptun med frue, som højtideligt overrækkerdeltagerne deres certifikat som bevis herpå.Endemålet for denne Grønlands-færd (inden hjemrejsenmed 1 dages ophold i Island med besøg bl.a. i Den blåLagune) er som så mange andre turistbesøg i Grønland:Hovedstaden Nuuk (Godthaab).Med senest opførelse af et moderne flere etages indkøbscenterer Nuuk med ca. 16.000 indbyggere (herafen fjerdedel ikke - grønlændere) at betegne som enmoderne købstad med mange butikker, flere hotellersamt administrationsbygninger, hvor Grønlands selvstyre-administrationog Landsting holder til. Byen er smuktbeliggende ved mundingen af det vidtstrakte fjordsystemNuup Kangerlua.Foruden de traditionelle træhuse er Nuuk præget af mangeboligkarreer - både de første og noget slidte - menogså af nybyggeri med hele rækker af etagehuse. Det serman bl.a. ved en travetur til den gamle bydel omkringkolonihavnen- en rejse tilbage i tiden med den gamlekirke, lærerseminariet, Hans Egedes gule kampestenshusog ikke mindst Grønlands Nationalmuseum og arkivi de gamle pakhuse. Her er mange spændende fund atstudere - bl.a. de berømte mumier fra Qilakitsoq. Allegenstande præsenteres i veludrustede montrer, der giverdet rette perspektiv for landets og indbyggernes historie.Undervejs til kolonihavnen passerer man det spændendeKulturhus Katuaq, indviet i 1997, som byder på skiftendekunstudstillinger, teater, foredrag og koncerter samt rummerGrønlands største biograf.Nuuk er så udpræget en blanding af tradition og fornyelsemed masser af taxaer og firehjulstrækkere i gaderne, menaltid med et udsyn til hav og bjerge i horisonten.At stå på egne benSom 2.gangs besøgende i Grønland mærker man tydeligtden fortsatte fornyelse af infrastruktur herunder boligforholdene,som finder sted i både de større og mindrebyer. Selvom kontakten med lokalbefolkningen på sådanneturistrejser er beskeden, får man alligevel - også viade lokale medier - et godt indtryk af en befolkning og etland, der i stigende ønsker - og gradvis vil forat ”ståpå egne ben”.Kunsten er så at bevare Grønlands unikke skønhed, stilhedog enestående natur også fremover - til glæde forgrønlænderne selv og for vi andre, der er så heldige atvære med i et sådant rigsfællesskab.•9 dages GrønlandsrejseAnnonceGrønland er oplevelsernes rejsemål, det drejer sig bådeom natur, kultur og det Grønlandske folk.Dagsprogram:Dag 1 onsdag d. 19. juni København - Kangerlussuaq 5timers tur til Indlandsisen.Dag 2 Kangerlussuaq – Ilulissat, byrundvisning vandreturtil Serme miut ved isfjorden.Dag 3 Sejltur mellem isbjergene.Dag 4 Knud Rasmussens museum,Dag 5 Kl. 17.00 Skibsafg. til SisimiutDag 6 Kl. 09.00 Ankomst til Sisimiut, besøg i et GrønlandskhjemDag 7 Slædehunde fodring og foredrag – vandretur tilblomsterdalen.Dag 8 Gåtur til fortidsminderne på teleøen.Dag 9 Hjemrejsedag m. ank. København 21.30Rejseleder på turen er Vagn Møller Thomsen Aalborg.Vagn er bestyrelsesmedlem i foreningen Norden i Nordjylland.Turens pris med ½ pension, udflugter . 22.850.- krUdførlig program fås ved henvendelse til Polar Rejsertlf: 20204470 eller 40445602 eller: hg@polarrejser.com.www.polarrejser.com•32 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


”Vi gør en lille forskel”Tema: Rejsemagasinet-og vi kan lide det, fortæller initiativtagerne bag Polar RejserBlandt de mindre, men veletablerede rejsebureauer medspeciale i rejser til Grønland og Færøerne, er Polar RejserAps. med hjemsted i København. Bureauet ledes ogejes af parret Edith Fløistrup og Hans Grønkjær, der fraderes kombinerede lejlighed og kontor på Islands Bryggemed en smuk udsigt over dele af Københavns havn, fårdaglig inspiration til deres virke med at sende danskerebl.a. mange NORDEN - medlemmer nordpå til andre deleaf rigsfællesskabet.-Det gælder bl.a. Foreningen NORDEN, Nordjylland, somi 2011 gennemførte en Grønlandstur med 16 deltagere,og hvor een af bestyrelsesmedlemmerne, Vagn MøllerThomsen, var rejseleder. Han er efterfølgende indgået ivores stab af rejseledere og ledede således en ny gruppei fjor for bureauet til Grønland, fortæller Hans Grønkjær.-Vi leder også selv flere af turene samt benytter andreerfarne kræfter, som kender de lokale forhold og har kontaktmed lokalbefolkningen. Jeg startede selv Polar Rejseri 1989 efter at have boet i Grønland i 17 år, senere flyttedefirmaet til Aalborg og nogle år senere til København. Vier en niche i rejsebranchen og lægger stor vægt på kvalitetsrejser,hvor alt er forudset (også halvpension) så vorekunder - bl.a. mange i alderen 60 + - trygt kan deltagei rejserne og udflugterne nordpå, fortæller han videre.-Vi gør en lille forskel, og vi kan lide det, understreger parret,som i deres udflugtsprogram lægger stort vægt på, atdeltagerne kommer i tæt kontakt med lokalbefolkningen- både de unge og de ældre. I Grønland har vi såledesbl.a. faste aftaler om besøg i en børnehave, om en rundvisningpå det nye universitet i Godthåb og om et visithos en 87-årig grønlænder, der med tolkebistand fra sinsvigerdatter, fortæller om tilværelsen i landet før og nu.Støtte fra overskudEdith Fløistrup og Hans Grønkjær fortæller videre, at deri den forløbne sæson er gennemført 8 grupperejser tilGrønland i sommerperioden og 4 vinter-grupperejser,hvortil kommer rejser for større og mindre grupper tilFærøerne, medens Island er taget af programmet.Der er både tale om 5-7 dages vinter - og påsketure medmulighed for at køre med hundeslæde og sommerturetil Syd - og Nordvestgrønland med fly - og skibstransportbl.a. med kystfartøjet ”Sarfaq Ittuk” og masser af oplevelserundervejs. I Færøerne er der tale om 5-7 dages turemed flytransport til - og fra øerne og så ellers forslag til”kør selv-ture”.-Og når der således har været udsolgt af de tilbudte ture,arrangerer vi ikke yderligere grupperejser som annoncereti vores program - men gerne for mindre grupper f.eks.familier, der selv vil på rejser til Grønland eller Færøerneog vil have professionel bistand hertil.-Jeg har som nævnt boet i Grønland i 17 år og synes jegskylder landet noget. Derfor går noget af vores overskud ifirmaet til støtte for grønlandske børn. Vi har i 2012 såledesleveret et tv-fladskærm til et fritidshjem i Thule, og13 par langrendsski med støvler og stager til børnene iden lille bygd Ikarasaq i Nordgrønland. Vi har endvideretalt med borgmesteren i Sisimiut / Holsteinsborg om ensådan støtte, hvad han har sagt ja tak til. Der er ikke taleom almisser, men om støtte til gode initiativer, fortællerHans Grønkjær.OrienteringsmøderPolar Rejser arrangerer hvert år en foredragsrække rundtom i landet med orientering om de forskellige rejser ogmed hjemmebag i kaffepausen! Der er god tilslutningoveralt, og det er ganske uforpligtende at deltage heri.-Vi lægger vægt på at alle aldersgrupper kan deltage i vorerejser, og vi giver gerne tilbud på grupper i alle størrelser.Så hvis man f.eks. i en NORDEN - afdeling vil afholde etsådant informationsmøde om vores rejsetilbud, kommervi gerne og holder et orienterings -foredrag om rejser tilGrønland eller Færøerne og de steder dér vi kan tilbydebesøg hos, slutter ægteparret.Edith Fløistrup og Hans Grønkjær på altanen foran deresdomicil på Amager.NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 33


Tema: RejsemagasinetRejse til HarzenForeningen NORDEN Aalborg – lokalafdelingrejser til HARZEN den 15.april 2013.4 dages busrejse med halvpension. Pris kr. 2.195,-AnnonceDer er påstigning i Ålborg, Randers, Århus, Horsens og Kolding.Vi bor på Hotel der Achtermann i Goslar.Yderligere orientering og tilmelding: Ring 60 49 16 51.Tur til Island til de smukke VestfjordeMed Foreningen NORDEN, Årslev-afdelingenTuren inkluderer deltagelse i festlighederne i venskabsbyenHólmavík på Vestfjordene. Det er i den nordvestligedel af Island, hvor ikke så mange turister kommer.Et meget smukt område med høje, skarpe fjelde, dybtindskårne fjorde og helt vidunderlige udsigter. Der er kun300 km. til Grønland fra det vestligste punkt. Der er tid tilat besøge fåreavlere, ridetur på islandske heste (tilkøb)og også tid til en tur ind over det islandske højland – samttil at besøge Reykjavik, Islands hovedstad.Rejsen præsenterer jer for nogle af de vigtigste naturattraktioneri Island, herunder bl.a. den fuglerige sø Mývatn(husk kikkert), Tingvallasletten og - søen, vandfaldet Gullfoss,området med gejserne og ikke mindst en tur gennemdet indre højland - inkl. et varmt bad i 700 metershøjde ! Den lokale islandske rejseleder viser stolt frem,med fakta og gode historier.PROGRAM:Dag 1: Afgang Kastrup kl. 14.00. Gennem Reykjavik tilBorgarnes, udsigt til SnæfellsjökullDag 2: Den islandske landbrugsskole og – museum, Erikden Rødes gårdDag 3: Langs fjorden Breidafjördur, Reykholar og til Hólmavikpå VestfjordeneDag 4: Festlige dage i Hólmavik, lokalt programDag 5: Mod øst, den store tørvegård Glaumbær, en lillekirke og nordlandets hovedstad AkureyriDag 6: Søen Mývatn, de mørke lavaformationer Dimmuborgir,kogende mudder og en masse fugleDag 7: Det islandske højland, bad i varmt vand i 700meters højde, vandfaldet Gullfoss og gejserenDag 8: Tingvallasletten, vandfaldet Seljalandsfoss,Eyjafjallajökull og overnatning på bondegårdDag 9: Atlanterhavet, fugle, et gammelt badebassin ogmærk kulden fra gletsjertungenDag 10: Hovedstaden Reykjavik, de islandske håndskrifter,koncerthuset Harpa og på egen håndDag 11: Hjem til Danmark, i Kastrup kl. 13.25. •FAKTARejseperiode: Den 26. juni – 6. juli.2013.Pris pr. person: kr. 13.500,-.Udførligt dagsprogram, oplysninger og tilmeldinghos Niels Kronvald, Foreningen NORDEN,telefon 65 99 10 77 eller 61 65 47 79 (mail:kronvald@gmail.comUdførligt dagsprogram og oplysninger om rejsenhos den tekniske arrangør KulturRetur A/S(Team Island), Mejlbyvej 670, 8530 Hjortshøj,telefon 29 62 80 77 (mail: info@kulturretur.dk )Turen sælges efter ”først-til-mølle”-princip. Vedtilmelding betales depositum (kr. 2.000).Der afholdes informationsmøde på Årslev Bibliotekonsdag den 20. februar kl. 19.00. v/K.Torben Rasmussen, forfatter af ”Turen går tilIsland” og tidligere direktør for Nordens Hus iReykjavik.34 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Spændende bustur til GotlandTema: Rejsemagasinetmed Foreningen NORDEN i Aabenraa Kommune 4. - 9. juni 2013Rosernes og myternes ø med Visby som vikingetidens ogmiddelalderens store nordeuropæiske handelscenter.Efter Valdemar Atterdags erobring af øen i 1361 bidrogden til Danmarks finanser gennem 300 år.Program:Tirsdag den 4. juni:Afrejse tidlig morgen. Via Øresundsbroen kører vi til voressvenske venskabsby, Växjö, hvor vi spiser aftensmad ogovernatter på Quality Hotel Växjö. Om aftenen bliver dermulighed for at træffe nogle lokale medlemmer af ForeningenNORDEN.indflydelse. Aftensmad og overnatning på Scandic Hoteli Karlskrona.Søndag den 9. juni:Hjemturen starter. Vi planlægger at besøge Domkirken iKristianstad og spise den medbragte frokost der.Pris: kr. 6.000,- for medlemmer af Foreningen NORDENved overnatning i dobb.værelse.Tillæg for enkeltværelse: kr. 1400,- (begrænset antal).Tillæg for ikke medlemmer: kr. 300,- Med i prisen erOnsdag den 5. juni:Afrejse mod Oskarshamn, hvor vi tager færgen til Visby påGotland kl. 11.00. Sejlturen tager 3 timer. Indkvarteringpå Clarion Hotel Wisby. Guidet tur langs en del af byens3½ km lange og intakte ringmur, der strækker sig rundtom byen både på land- og vandsiden. Byen er den bedstbevarede middelalderby med ringmur i hele Nordeuropa.Der er gode muligheder for individuelle aftenture iden gamle bydel. Aftensmad på hotellet.Torsdag den 6. juni:Turen går nordpå. Vi skal undervejs til færgen til Fårö gørestop 3 gange og bl.a. se orkidèer/ andre spændende planterog Bläse Kalkbruksmuseum. Sejler derefter til Fårö,hvor vi skal se de mærkelige kalkstensforekomster vedGamlahamn og Digerhuvud – de skulpturelle og megetfantastiske rauker – den største forekomst i Europa.Undervejs spiser vi den medbragte frokost fra hotellet.Sidste stop ved Helgumannens Fiskeleje med 15 gamlefiskerboder. Aftensmad og overnatning på Clarion Hotel.Fredag den 7. juni:Ser det spændende Fornsalen, länsmuseet i Visby. Spiserfrokost i cafeteriet, inden vi kører sydpå til Roma Kungsgård.Allerede i vikingetiden holdt man Allting her medrepræsentanter fra de 20 ting, som Gotland var opdelti. Og der er ruiner af klosteret fra sidst i 1100-tallet. VedMästerbyänget ser vi på den specielle natur – ser forhåbentligogså orkideer igen. Vi kører ud til kysten vedFröjel Kyrka og Kastel og derefter nordpå til Gannarvestensætning og tilbage til Visby, hvor vi ser Valdemarskorset.Aftensmad og overnatning på Clarion Hotel.Lørdag den 8. juni:Tidlig afgang med færgen. Kører fra Oskarshamn til Karlskrona,Sveriges vigtigste flådehavn. Vi besøger Marinemuseetog kan derefter gå rundt i byen, som Karl XIbyggede for at have en isfri havn og bryde den danskebusturen, overnatning på gode trestjernede hoteller,helpension i Sverige, samt entreer på de seværdigheder,vi besøger. Drikkevarer for egen regning. Afbestillingsforsikringkan bestilles ekstra. Rejsen gennemføres vedmin. 30 deltagere.Arr.: Foreningen NORDEN i Aabenraa med Nordic Toursi Århus som teknisk rejsearrangør. Vi rejser i en modernelangtursbus med alle faciliteter. Kaffe m.m. kan købes ibussen.Opsamlingssteder: Afgangssted Folkehjem, Aabenraa,samt opsamling evt. andre aftalte steder på ruten.Tilmelding senest 1. marts 2013 til: Birte Fangel, Skovhøj60, 6200 AabenraaTlf: 74624742. Mail: birte@fangel.nuDepositum kr. 2.500,- indbetales umiddelbart efter tilmeldingpå konto: 7910 - 1016800. Husk navn. •NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 35


Tema: RejsemagasinetTil Nordisk Hovedstadstræf i ReykjavikEn personlig beretning af Kjeld Espersen, TaastrupNordens Hus i Reykjavik.Dette årlige hovedstadstræf var i 2012 lagt i Island fraden 16. – 19. august, i samme weekend hvor der ogsåvar kulturnat i Reykjavik. Fra Danmark deltog repræsentanterfor Foreningen NORDEN- afdelinger i Københavnog omegn herunder Rødovre. Hvidovre, Glostrup og HøjeTaastrup Kommune. Vi var i alt 57 tilmeldte fra Norden tildette spændende arrangement.Efterfølgende var der afsløring af mindelunden for defaldne ved Breivik´s udåd i Oslo, og derefter var derudflugt til Harpa koncert- og konferencecenter, hvor vifik en times rundvisning i dette fantastiske byggeri. Omaftenen var der festmiddag i Idnó restaurant med taler påskandinavisk samt underholdning af to islandske lærere,som bl.a. lavede en lokal udgave af Brdr. Olsen!Om lørdagen og Kulturnat - dag var der nordisk styrelsesmøde,hvor jeg ikke er medlem og besluttede i stedetsammen med min hustru Bente at tage på en bustur tilGullfoss med dets vandfald og til varmekilden Geysir. Detvar en fantastisk oplevelsestur som også gik hen overområdet, hvor de to dele af kontinenterne mødes meddet sprække på ca. ½ meter. Vi besøgte en kraftstation.som bare bliver forsynet med vand og damp fra klodensindre som trak de store dynamoer, der laver strøm til heleIsland.Vi deltog senere på dagen og aften i kulturnatten, hvorReykjavik var ude og opleve musik i alle afskygninger.Aftenen sluttede med fyrværkeri over byens tage. Vihavde et dejligt sommervejr alle dagene.Vi arrangerede selv rejsen med Icelandair og lod voresrejse gå over den Blå Lagune på vejen fra Keflavik til enreception på rådhuset i Reykjavik. I lagunen mødte jegen nordmand, der fortalte at han boede 20 km fra stedet,hvor Breivik sprang en bombe i centrum af Oslo. Hansad og læste sin avis og pludselig klirrede hans vinduer ihuset. Jeg fortalte nemlig, at vi i Reykjavik skulle afsløreen mindelund ved Nordens Hus for ofrene ved denneudåd af Breivik, som kostede 77 demokrater livet.Ved åbnings-receptionen på rådhuset i Reykjavik medvelkomst ved bestyrelsesmedlem Bogi Agústsson, blevdet samtidig fejret, at Foreningen NORDEN i Reykjavikfejrede sine 90 årEfterfølgende gik vi lidt rundt i byen og kunne se koncerthusetHarpa, med sine over titusinde forskellige vinduerog med samme arkitekt som for Operaen i København.Nordisk seminarOm fredagen mødtes vi i Nordens Hus til et seminar omde nordiske sprogs fremtid i nordisk samarbejde. Forelæserevar Jørn Lund: ”Nordisk sprogsamarbejde gennem50 år”, Brynja Stefánsdöttir: ”Mellem nostalgi og realitet”,Bo Ralph: ”Språkgemenskapen och traditionen” ogAnna Hannesdóttir: ”Nordisk kommunikation – på vemsvillkor?”Der er megen kunst i Reykjavik -se her selv !36 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Tema: RejsemagasinetBente og Kjeld Espersen foran Gullfoss, hvor de blev lidtvåde af vandtågen.Om søndagen var vi på en bytur rundt i Reykjavik. Vi varbl.a. forbi huset, hvor præsidenterne Gorbatof, Sovjet ogRonald Regan, USA forhandlede den kolde krigs afslutning.Det blev fortalt af Fridrik Àsmundsson Brekkan,som guidede os helt fantastisk rundt i Reykjavik. Besøgetsluttede med hummersuppe i Søfartsmuseet Viking,og med en tak til Foreningen NORDEN i Reykjavik for etHer ses deltagere fra Norge, Finland, Sverige og Danmarkforan Søfartsmuseet.stort og godt arrangement. Den 23. -25. august i år vilKøbenhavns-afdelingen byde velkommen til det næsteHovedstadstræf.Formanden for Lokalafdelingen i København, SusannePrip Madsen, oplyser at deltagere fra hele landet er velkomne.Se program på www.Norden-Kbh.dk •Tranetur til Hornborgasøen i SverigeMed Foreningen NORDEN - VordingborgOnsdag den 3. april - fredag den 5. april 2013Dag 1: Vi kører via Helsingør - Helsingborg ad E4 til Jønkøbing.Langs Vatterns vestkyst til Hjo og det sidste stykketil Skovde, hvor vi indkvarteres på First Hotel Billighus.Undervejs spiser vi de af Ørslev Rejser medbragte håndmadder.Middag på hotellet.Dag 2: Vi har naturvejleder med hele dagen og kører tilHornborgasøen for at opleve tranedans og blive imponeretaf det store antal af de "stolte" fugle. Vi giver os godtid og kommer tæt på fuglene. Vi kører tilbage over Skara,hvor vi bl. a. skal se Skara Domkirke. Frokost undervejs ogmiddag på hotellet.Dag 3: Hjemturen går over Gøteborg langs Kattegatkystentilbage til Helsingør. Frokost undervejs.Pris 2.595 kr. i dobbeltværelse inkl. helpension og entreeri.h.t. programmet.Tillæg for enkeltværelse 525 kr. for begge nætter.Tilmelding senest fredag den 1. februar til rejselederenFolke Hansen.Ansvarlig arrangør: Foreningen NORDEN i Vordingborgi samarbejde med Ældresagen i Vordingborg. Tekniskarrangør: Ørslev Gruppe og Specialrejser A/S medlem afRejsegarantifonden nr. 1711 .Supplerende information fås hos Folke Hansen, Bjørnevænget19 , 4760 Vordingborg , tlf: 55377312 og24480372 , e-post: Foki@mail.dk •NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 37


Tema: Læserne menerSkal vi have en Ny Nordisk Krone?I en tid, hvor Nyt Nordisk Køkken ogsenest Ny Nordisk Skole trækker storeoverskrifter, kunne man efter ForeningenNORDEN´s vel afviklede tillidsmandsdagi Vejle rejse debattenom indførelsen en Ny Nordisk Valuta- altså en fællesnordisk kronevaluta,som vi i tidens ånd kan kalde den NyNordiske Krone, ”NNK”.I en tid, hvor de politisk-økonomiskeforhold i Euroland er af en sådan art,at man ikke 100 % kan sige, hvor detlander, kunne det være betryggendemed en lidt større stabil valuta fremfor den ustabile Euro; de senestedages ”rapport-oplæg” synes daogså allerede druknet, førend deoverhovedet er søsat.Som klart fremhævet af TysklandsAngela Merkel, kræver en fællesvaluta en fælles finanspolitik - samtansvarlige regeringer i de enkeltedeltagerlande. Dette har unægteligikke været tilfældet med GIPSI -landene,hvoraf Grækenland nok indtagerførstepladsen i en til kriminalitetgrænsende politisk-økonomisk uansvarlighed.Ser vi på de nordiske lande, fremtræderalle med en ansvarlighed, verdenmå misunde os, jaselv Island er ved at være rettetnogenlunde op. De sidste problemervil da også være lettere, hvisman slipper af med en selvstændigíslandsk krone, og i et valutaområdemed 20-25 mio. indbyggere vil denlidt svage økonomi på grund af sinbeskedne størrelse ikke kunne væltenoget læs.Tiden er derfor den rette til at genopliveden gamle skandinaviskevalutaunion, uanset DKK er presseti forhold til SEK og NOK på grund afvor binding til den vaklende Euro; jegsætter dog her min lid til, at de trenationalbanker kan justere for dette,når det indbyrdes forhold til sin tidskal fastsættes.Hertil kommer, at Finland alleredehar planerne ved et Euro-nedbrudpå plads, hvor udenrigsminister ErkkiTuomioja’s udtalelser herom omtaltesen del i den europæiske pressesidst på sommeren. Selvom statsministerentrak i land, så er realitetenvel, at man i Helsingfors er klar oversituationens alvor - og klar til at handlederefter, når det bliver aktuelt.Også Estland kunne nok have eninteresse i at følge Finland ud afEuroen, da en usikker Euro næppei længden kan forventes holdt i liveaf den arbejdende del af Tysklandsbefolkning.Den her skitserede fælles NNK faldergodt i tråd med de spæde unionssonderinger,der er en følge af prof. GunnarWetterbergs rapport omkring ennordisk union. Herved kunne detnordiske fællesskab få en ny og håndfastdimension: En tæt økonomibaseret på en stabil valuta.Det er lige før, at tankerne går tilbagetil Kong Erik af Pommern, der fornetop 600 år siden overtog den fulderegeringsførelse efter Dronning MargreteI’s død om sommeren. Netophan forstod betydningen af en stærkegen valuta overfor den lybske mark.Skougaard Ebenhech, Holstebro.Nytt nordisk översätterprisText och foto: Sture NäslundNorden har fått ett nytt pris, ett nordisköversätterpris. Det delades utför första gången till danskan AnneMarie Bjerg vid Bokmässan i Göteborgi september.Anne Marie Bjerg är både glad ochstolt. Sedan 1970-tallet har hon översattsvensk skönlitteratur till danska.Alltid med hög kvalitet. I 2012 harhon också belönats tvåfaldigt för sinkulturinsats. Först tilldelades honsom första översättare Mårbackprisetför sina översättningar av SelmaLagerlöfs romaner, och i Göteborgmottog hon det nyinstiftade nordiskaöversättarpriset på 50.000 kronor.•Anne Marie Bjerg visar glad og stolt det diplom som följer med det nordiskaöversättarpriset på 50.000 kronor38 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Ny generalsekreterare för Nordiska ministerrådetDe nordiska samarbetsministrarna har beslutat att dennorske politikern Dagfinn Høybråten blir ny generalsekreterareför Nordiska ministerrådet från och med mars2013.Dagfinn Høybråten är en av Stortingets vicepresidenter.Han har bred politisk och administrativ erfarenhet somstatsråd, trygdedirektör, rådman och direktör för KommunenesSentralforbund. Han har varit partiledare och parlamentariskledare för KrF. Internationellt är Høybråtenstyrelseordförande för den globala vaccinalliansen GAVI.över sex år. Han har varit ledare för Norges delegationtill parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet ochpresident för Nordiska rådet.•Høybråten ersätter 2013 Halldór Ásgrímsson, som harvarit generalsekreterare i sex år.Under hela den tid som han varit verksam som politikerhar Dagfinn Høybråten varit aktivt engagerad i det nordiskasamarbetet. Som hälsominister och senare arbetsochsocialminister deltog han i Nordiska ministerrådet iEnighed om regionalpolitisk samarbejde i NordenMinisteren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, deltog den 11.oktober i sit første møde i Nordisk Ministerråd. Ved mødet i Trondheimblev bl.a. andet godkendt et nyt regionalpolitisk samarbejdsprogram,som skal inspirere både lokale og centrale myndighedertil gode løsninger og øge kendskabet til de regionaleudfordringer.Carsten Hansen”Et fælles program for regionalpolitisk samarbejde på tværs iNorden ligger mig meget på sinde. Selvom vi har forskelligegeografi i de forskellige nordiske lande, har vi også enrække fælles udfordringer, hvor vi kan lære af hinanden.Og her ser jeg frem til, at vi i Danmark kan bidrage til detfælles program,” siger ministeren, der fremhæver detnordiske samarbejde som et vigtigt forum for udvekslingaf erfaring og ideer på tværs af landene.Arktis i fokusEn bæredygtig erhvervsudvikling i de arktiske dele afNorden kommer i fokus for samarbejdet de næste treår. Der satses også på at imødekomme de storedemografiske udfordringer, landene står overfor,især i de mest tyndt befolkede områderaf Norden.Ud over Arktis, har samarbejdsprogrammetto hovedområder: En bæredygtig velfærdsudviklingog fremme af grøn vækst i alle dele afNorden. Eksempler på bæredygtige by - og byggemønstrefra de nordiske lande skal bruges sommodel for udviklingen i resten af Europa, isærmed fokus på entreprenørskab og innovationindenfor miljøsektoren.•


Tema: Litteratur i NordenHelle Helle dansk topnavn i HelsingborgForfatteren Helle Helle var det danske topnavn ved denårlige Nordiska Bokens Dag den 25. november, somarrangeres af Foreningen NORDEN´s afdelinger i Helsingørog Helsingborg.Øvrige nordiske forfattere i 2012 var Trude Marstein, Norge,Erikur Örn Noródal, Island, Tua Forström, Finland, ogSören Sommeluis samt sangeren Tommy Körberg, beggeSverige.Arrangementet blev denne gang gennemført i HelsingborgStadsteater, og Helsingør -lokalafdelingens formand,Bent Roskjær, var glad for at få denne forfatter påprogrammet denne gang, hvor det mislykkedes året før.Nye visjoner for det nordiske kultursamarbeidetKunst- og kulturaktørene i alle de nordiske landene kannå se fram til nye kulturpolitiske visjoner for kultursamarbeideti Norden. De nordiske kulturministrene har pået møte i Helsingfors 31. oktober vedtatt en ny og merlangsiktig strategi for det nordiske kultursamarbeidet.Strategien trer i kraft i 2013 og gjelder helt fram til ogmed 2020.Kulturministrene ønsker et vitalt kulturliv i Norden og vilmed strategien gi plass til å tilpasse kultursamarbeidetsamfunnets aktuelle strømninger og utfordringer. Dennye strategien er derfor bygd opp over fem overordnedetemaer: Det bærekraftige Norden, Det kreative Norden,Det interkulturelle Norden, Det unge Norden og Det digitaleNorden.Helt sentralt i den nye strategien står kulturministrenesønske om tettere dialog med aktørene i kunst- og kulturliveti de nordiske landene. Det er dermed et klart kulturpolitiskønske om større forankring og involvering avalle berørte parter i det historisk tette kultursamarbeideti Norden.Arrangørerne er allerede nu i fuld gang med at finde navnetil dette års bogdag, som afholdes på Kulturværftet iHelsingør, hvor der i 2011 var 400 gæster som deltagere.– Med den nye strategien ønsker vi å forsterke og videreutvikleet kultur- og kunstliv i Norden som er med på åstyrke samarbeidet mellom landene og mellom innbyggerne.Det er derfor helt avgjørende at kultursamarbeidetavspeiler den faktiske samfunnsutviklingen, sier Norgeskulturminister Hadia Tajik.Kulturministrene ønsker at kulturområdet i større gradbidrar aktivt til samfunnsutviklingen i de nordiske landene.Strategien legger derfor opp til tettere samspillmed områder som f.eks. utdanning og forskning, sosialog helse og med næringslivet.– Med den nye strategien er vi med på å løse noen avde store utfordringene de nordiske velferdssamfunnenestår overfor – nå og i framtiden. Og det er ikke tvil omat innbyggernes deltakelse i et vitalt og aktivt kunst- ogkulturliv er en helt naturlig del i dette arbeidet, sier HadiaTajik.•Svensk vinder af Nordisk Råds Filmpris 2012( Norden.org)Den svenske film Play blev valgt som Nordens bedste filmi 2012. Instruktør Ruben Östlund og producent Erik Hemmendorffstår bag filmen. Prisoverrækkelsen skete underNordisk Råds Session i Helsinki den 31. oktober.Filmprisens jury, der er sammensat af filmeksperter frade fem nordiske lande, begrundede valget af vinderfilmensåledes:”Instruktør Ruben Östlund understreger endnu engangsin plads blandt de mest originale filmskabere i de nordiskelande. Gennem sit gennemgående kunstneriskeprojekt – at dissekere og analysere menneskets opførsel– giver Östlund tankevækkende indsigt i sociale roller ogrollespil.Den stilrene billedside, den ubønhørlige fremdrift i historienog de utrolige præstationer af ikke-professionelleskuespillere gør PLAY til et smerteligt drama, der presseros til at reflektere overPLAY havde premiere i de svenske biografer i november2011 og har efterfølgende haft biografpremiere i bl.a.Danmark, Norge og Finland.Vinderfilmen 2012 er udvalgt blandt samtlige nordiskefilm, der har haft biografpremiere fra 1. september 2011– 31. august 2012. Som omtalt var fra dansk side indstilletfilmsuccessen ” En kongelig affære”.40 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Fra Sydslesvigpigetil SydslesvigkvindeTema: Litteratur i NordenSpændende foredrag som led i litteraturfestival i grænselandetDen årlige litteraturfestival i september nord og syd fordansk/tyske grænse med Nordisk Informationskontori Flensborg som arrangør under Anette Jensens aktiveledelse, indeholder også indslag om grænselandets egneforhold.Et sådant var et meget levende og spændende foredragaf den 76-årige tidligere adjunkt på Duborgskolen i Flensborg,Karin Johannsen-Bojsen, der for en talrig forsamlingi Sønderborg Bibliotek, fortalte om sine egne litteræreudgivelser om dét at være dansk i Sydslesvig som barn ogvoksen.Allerede hendes første udgivelse, digtsamlingen”Sindelag”, har denne daglige situation for den enkeltesom tema.Karin Johannsen-Bojsen ville gerne bidrage til kulturenog mindretallet, så med de nødvendige uddannelser påbåde danske og tyske skoler samt universiteter, blev hunsom ønsket lærer ved Duborgskolen fra 1966 og flereårtier frem. Hun blev endvidere SSW - byrådsmedlem iFlensborg fra slutningen af 1970-erne og var desuden i12 år medlem af den tyske TV- station, ZDF`s programrådsom repræsentant for alle mindretal i Tyskland. Hendesnu afdøde mand var fysik - og matematiklærer på bl.a.Sønderborg Statsskole.Hendes næste udgivelse var bogen om dét at være ungdansker i Tyskland i årene 1939-49, og interviews med60 dansksindede i Sydslesvig gav stof til yderligere enbogudgivelse:-Den ene søjle i de dansksindedes identitet er det danskesprog, og det er i det hele taget vigtigt at vi vedkender osvores særpræg, ligesom sammenhængskraften er vigtigfor os. Jeg er spændt på den unge generations holdning tilmindretalsproblematikken, og nye danske generationerpå besøg i Sydslesvig kender for lidt til historien, sagdehun bl.a.Samtids- og kvinderomanen ”Himmel med mange stjerner”fra 1997 handler således om unge danskere fraHusum - egnen, der vil skabe et identitetscenter, om detanker som ligger bag og de problemer dette skaber.Fra 2004 stod 2004 stod erindringerne for tur. Først medbogen ”Slesvigpige” om dette at komme som barn påsommerferieophold i Danmark, i hendes tilfælde hos enfamilie på Nordvestfyn, og senere udkom bogen ”Sydslesvigkvinde”om bl.a. hendes oplevelser som lærer ogmed hendes førnævnte forskellige offentlige tillidshverv.Karin Johannsen-Bojsen, der ogsågav smagsprøverpå sine digte ogbogudgivelser, blevtakket af formandenfor Sprogforeningen,fhv. ministerog landsformandFrode Sørensen,med også ForeningenNORDENog Grænseforeningensom medarrangører.•Karin Johannsen-Bojsen fortæller med det store PekkaMattinen - maleri på Sønderborg Bibliotek som baggrund.(Foto Kjeld Espersen).Om HamsunI NORDEN Nu nr. 4 - oktober 2009 skriver professorArne Melberg om Knut Hamsun. Han følger stortset den vanlige opfattelse af Hamsuns opvækst, liv,meninger og digtning.Ingen af de foreliggende biografier går i dybden oggør rede for hvorfor Hamsun kom til at fremstå somtyskvenlig - nærmest som nazist og anti-demokratisk.Denne side ved Hamsun er ikke, så vidt jeg kan se,nævnt i den foreliggende litteratur. Og denne sideforklarer alt!Jeg beder om at NORDEN Nu tager problemerne opmed ledende forskere i Norden, således at Hamsunén gang for alle kan fremstå sand og ægte i samtid,nutid og fremtid, helt på egne forudsætninger.Per Chr. Sæbø,Grønsundsvej 253 R, 4780 StegeTema: Læserne menerNORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 41


Tema: Litteratur i Nordentil Sønderjylland efter 6 døgns rejse fra Finland sammenmed andre flygtningebørn i juni 1942, blev han hentet afsin kommende plejefamilie, købmand Schmidt i Hoptrupuden for Haderslev.Svend Havsteen MikkelsenHavsteens rejser i tid og rum - også mentaltSven Havsteen - Mikkelsen var i sin kunst i udpræget gradinspireret af den nordiske kulturkreds, især af det nordatlantiskerum med dets barske natur og klima. For Havsteenvar det dog ikke blot en rejse i tid og rum til Norge,Færøerne og Island, men også en mental rejse tilbage tiloprindelighed og autenticitet i mødet med rodfaste nordiskelivsformer og traditionsmiljøer – i begyndelsen af1950erne også ledsaget af forfatteren Martin A. Hansen.Malerens usædvanlige livsfortælling og vedholdendenordiske søgen især i årene før 1970 er nu karakterisereti bogværket "Nordisk Længsel. Møde med folkekultureni Sven Havsteen -Mikkelsens rejsedagbøger og billedverden".Bogen udgives i anledning af kunstnerens 100-års dagi september 2012, hvor en række museer i fællesskabmarkerede og hyldede kunstnerens enestående livsværki form af en serie udstillinger med tilhørende katalog,som kan nærmere studeres på hjemmesiden: www.havsteen100aar.dkDet var desuden Johannes Larsen Museet i Kertemindenen stor glæde at kunne komplettere denne hyldestbuketmed et værk netop omkring dette centrale livstema forHavsteen - søgen efter oprindelighed i nordiske landskaber.Bogen er skrevet af Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen,der er etnolog og desuden svigerdatter til maleren. Kendskabtil ham – og til nordiske egne – giver naturligvis enpersonlig vinkling og et engagement i fortællingen.Bogen er på 164 sider, rigt illustreret med fotografier, tegningerog malerier fra rejserne. Salgspris 198 kr.Beretning om finske flygtningebørn i DanmarkLæsere af NORDEN Nu vil erindre Sture Näslunds spændendeartikel i april - udgaven 2011 med titlen ”Finskakrigsbarn fick ny framtid i Danmark” om fhv. viceskoleinspektøri Haderslev, Kai Palomäki Schmidts tilværelse iSønderjylland som finsk flygtningebarn fra 1942.Kai Schmidts oplevelser som barn og senere i livet kannu følges nøjere i bogen ”Købmandens finnedreng”, somer udgivet af Haderslev Arkiv - og Museumsforeningsforlag Gammelting. Titlen henviser til, at da han ankomMeget levende og med talrige historiske fotos følger vi ibogen hans tidligere tilværelse i Finland og kommendeopvækst i Sønderjylland som barn og ung bl.a. som dansksoldat, og hans - og hustruen, Helgas genforening medhans finske familie i 1959 - hvor hans største problem vardet nu manglende kendskab til det finske sprog.I bogen skildres endvidere hvorledes det 6. december1992 - på Finlands 75 års selvstændighedsdag lykkedesat samle 12 ”finnebørn” på Haderslev Museum, hvor denlokale Foreningen NORDEN – afdeling havde arrangereten udstilling om Finland.Det førte året efter til etableringen af foreningen ”Finnebørni Danmark”, som Kai Schmidt har været formandfor siden starten og som en overgang talte lige ved 150medlemmer. De mødtes ved et årsmøde og andre lejlighederog er nu nede på ca. 125 finnebørn - med mindre2. generation vil fortsætte med at holde liv i foreningen.Kai Schmidt blev i 2004 af Finlands ambassadør udnævnttil ”Ridder af Finlands hvide Rose” for sin store indsatsfor at fastholde denne kontakt mellem de tidligere finskeflygtningebørn i Danmark.Bogen er på 92 sider og kan købes for 140 kr. hos MuseumSønderjylland, Arkæologi Haderslev, Historisk Arkiv forHaderslev Kommune samt hos boghandlerne.Edith Södergran - digte på dansk og svenskDen finsk - svenske digter Edith Södergran (1892 – 1923)nåede i sine korte leveår at sætte sig så markante spor,at hun i dag af mange regnesfor at være en af dehelt store lyrikere inden forbåde nordisk og europæisklitteratur.Forfatteren Tove Pilgaardbosat i Tønder, udarbejdedefor ca. 30 år siden sit universitetsspecialeom denneDen unge digter.nordiske digter og i 1985en bog med eksempler påmere alment tilgængelige Edith Södergran - lyrik.Bogen er blevet nyudgivet i 2012 indeholdende en langrække af digtene i Tove Pilgaards gendigtning. De to versioneraf samme digt gengives efter hinanden, så manlæse dem parallelt. En god idé til den fremtidige danskeskoleundervisning i svensk!42 NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013


Klip herVærket med titlen ”Vejen til landet som ikke er” skildrerogså Södergrans digtning på baggrund af den samtidigeeuropæiske situation samt fortæller om digterens hjemligesituation med stor fattigdom og isolation i den mandsdomineredefinske litterære verden.Medlemskort 2013Bogen er på 166 sider og kan købes for 200 kr. Den erudgivet af Forlaget Attika.Magiske øjeblikke med finsk fuglefotografDen prisbelønnede finske fotograf Markus Varesvuo harsiden barndommen været fascineret af fugle. Han harvundet en lang række priser for sine billeder, og hans fuglebillederhar optrådt i bøger og magasiner verden over.fuglenes verden fra Canada til Estland og fra Norge til DeForenede Arabiske Emirater.•Senest har Markus Varesvuo udgivet bogen ”FUGLE -magiske øjeblikke” , der byder på en fantastiske rejse iBogen er på 160 sider og kan købes for 199,95 kr. Den erudgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof.Skumringstime om finsk-svenske relationerSkumringstimen i Taastrup. Bibliotekar Heidi Hartvigsen og tidligere bibliotekar/oplæser Merete Bayoti ved lampens skær.Klar til at gå i aktion med bogen omkring Mangfoldighed. (Foto Kjeld Espersen).Også i november i fjor var Foreningen NORDEN´s lokalafdelingermange steder aktivt medarrangører af de nordiskebibliotekers Skumringstime - verdens største højtlæsningsbegivenhed- mandag den 12. november.Årets emne var forfatteren Miika Nousiainens roman”Hallonbåtsflyktningen”, der handler om de finsk -svenskrelationer. Der blev læst op af den samme tekst på mereend 2.000 biblioteker i Norden.Således havde Taastrup Bibliotek i samarbejde med NOR-DEN - afdelingen i Høje-Taastrup arrangeret en oplæsningi ”tusmørket” på biblioteket. Her bød bibliotekar Heidi G.Hartvigsen velkommen til de ca. 30 personer. Oplæservar Merete Bayoti, der læste på dansk fra den anmelderrosteroman.Handlingen foregår i Sverige, hvor den finske indvandrerMikko Virtanen længes efter at blive svensk statsborgerog på samme tid bestandigt føler sig uden for. Det er somom noget mangler! Bogen fås på svensk og kommer senerepå dansk. Efter oplæsningen var der kaffe og rødvin.•NORDEN NU NR.1 – JANUAR 2013 43


Magasinpost UMMId nr.: 46517SkoleprojektKangaamiut - HolstebroFor 7 år siden besluttede Foreningen NORDEN Holstebro at tage kontakt til Holstebrosvenskabsby i Grønland – Kangaamiut, en lille bygd i Vestgrønland et stykke nord forNuuk. Her bor ca. 300 mennesker i alt og skolen har nu ca. 50 elever fra 1. – 10. kl.Vi aftalte, at skolens 6. kl. kunne komme på et 6 ugers ophold i Holstebro. Her skullede bo i hver deres plejefamilie og gå i den lokale skole. Hvert år har vi haft nye dejligeoplevelser sammen med børnene i 6. kl., og hvert år har vi haft børn, for hvemopholdet har været en stor udfordring.De seneste år er børnenes ophold i Holstebro startet med et par dage i en spejderhytte,hvor børnene langsomt kunne vænne sig til den store omvæltning fra leg påde nøgne klipper, moskus- og rensdyrjagt, anderledes kost og ikke mindst et andetsprog. Og inden børnene når Holstebro, har de haft en rejsetid på minimum to døgn!Udover at klatre i træer, undersøge snegle, regnorme og alskens krybende væsener,har de første dage været brugt til strøgtur i Holstebro, besøg på Museet, afsluttendemed frokost på Kultur- og Frivillighuset i Holstebro. En af dagene var vi også på gårdbesøgog bl.a. se køer blive malket.Vi lærer hvert år noget nyt og forsøger sammen med skolen i Kangaamiut at brugedet til at gøre opholdet bedre for alle parter.Vores sidste nye tiltag er, at vi er kommet på FACEBOOK. Vores side hedder: SkoleprojektKangaamiut og Foreningen NORDEN Holstebro http://www.facebook.com/?sk=h&closeTheater=1#!/KangaamiutHolstebro•Grønlandsudvalget i Foreningen NORDEN Holstebro: Lissi Madsen, Jørn Lybeck ogRitta Klok LauritsenDet har været rigtig godt atstarte opholdet med de fællesoplevelser i spejderhytten.

More magazines by this user
Similar magazines