Lars Bøgelund Jakobsen Røgenvej 40 Røgen 8472 Sporup Udkast ...

favrskov.dk

Lars Bøgelund Jakobsen Røgenvej 40 Røgen 8472 Sporup Udkast ...

Lars Bøgelund JakobsenRøgenvej 40Røgen8472 SporupPostadresse:Favrskov KommuneNatur og MiljøSkovvej 208382 HinnerupTlf. 8964 1010favrskov@favrskov.dkwww.favrskov.dkUdkast til § 19 f afgørelse om ikke godkendelsespligt ved udvidelse afslagtesvineproduktion i eksisterende stalde på Røgenvej 40, 8472 SporupAfgørelseFavrskov Kommune meddeler hermed, at det anmeldte kan gennemføres uden forudgåendetilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller12. Dyreholdet kan dermed udvides fra:17. august 2012Sagsbehandler:Lone Janet Andersen-LindTlf. 89645209ljan@favrskov.dk8.964 slagtesvin (30-100 kg), i alt 247,2 dyreenheder efter 2008/2009 reglertil:10.012 slagtesvin (30-100 kg), i alt 247,1 dyreenheder efter 2010/2011 reglerpå Røgenvej 40, 8472 Sporup.Anmeldelsen er behandlet i henhold til § 19 f i Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelsem.v. af husdyrbrug 1 og senere ændringer.Personlig henvendelse:Favrskov KommuneNatur og MiljøTorvegade 78450 HammelSagsnr.710-2012-18331Dokument nr.710-2012-145077Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.6671Afgørelsen er truffet på grundlag af oplysningerne i anmeldelsesmaterialet modtaget30. april 2012, og har afventet, at den nuværende produktion på ejendommen er blevetrevurderet. Det forudsættes, at det anmeldte udføres som beskrevet i det fremsendtemateriale, og at gældende love og regler på området overholdes.AnmeldelsenFavrskov Kommune modtog 30. april 2012 anmeldelse efter § 19 f i Bekendtgørelsenom tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 2 og senere ændringer om fulde stalde,på Røgenvej 40, 8472 Sporup.På ejendommen Røgenvej 40 er det tilladte dyrehold i nudrift:8.964 slagtesvin (30-100 kg), i alt 247,2 dyreenheder efter 2008/2009 regler1 Bek. nr. 291 af 6. april 20112 Bek. nr. 291 af 6. april 2011


Den 29. juli 2010 trådte en ny husdyrgødningsbekendtgørelse i kraft, med ændredeomregningsfaktorer for beregning af dyreenheder. Det betød at det tilladte dyrehold derfør lovændringen svarede til 247,2 dyreenheder nu kun svarer til 221,3 dyreenheder.Den 6. april 2010 kom en ændring til husdyrgodkendelsesloven, hvori det blev muligt atfylde staldene op således, at antal dyreenheder beregnet efter omregningsfaktoren fordyreenheder for planåret 2010/2011 ikke overstiger antal dyreenheder beregnet efteromregningsfaktoren for planåret 2008/09.Der er anmeldt, at dyreholdet ændres til:10.012 slagtesvin (30-100 kg)Svarende til 247,1 dyreenheder beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder forplanåret 2010/2011.VurderingDyreholdet ændres fra 247,2 dyreenhder efter 2008/2009 omregningsfaktoren til 247,1dyreenheder efter 2010/2011 omregningsfaktoren. Hermed opfyldes kravet i § 19 f stk.3 nr. 4.I forbindelse med udvidelsen i eksisterende stalde, bygges ikke nye bygninger. Anmelderhar oplyst, at der ikke udføres ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelseefter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.LugtEnkelt bolig:– Nærmeste nabo uden landbrugspligt i det åbne land er Sporuplundsvej 20, Røgen,8472 Sporup, beliggende cirka 230 meter sydøst for anlægget.Samlet bebyggelse eller lokalplanlagt område:– Nærmeste bolig uden landbrugspligt i samlet bebyggelse er Røgenvej 13, Røgen,8470 Sporup, beliggende i Røgen cirka 400 meter syd for anlægget.– Nærmeste lokalplanlagte boligområde er: ”Lokalplan nr. 74-211, Højagervej, Farrefor Favrskov Kommune”, beliggende cirka 2000 meter øst for anlægget.Byzone eller fremtidig byzone: Er Hammel beliggende cirka 3500 meter nordøst for anlægget.Husdyrbruget overholder efter udvidelsen beskyttelsesniveauet for lugt for både eksisterendeeller fremtidig byzone- eller sommerhusområde, samlet bebyggelse og nærmesteenkeltbolig. Hermed opfyldes kravet i § 19 f stk. 3 nr. 2.NaturStaldanlægget ligger mere end 300 meter fra § 7 stk. 1 beskyttet natur samt mere end100 meter fra andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlagetfor internationale naturbeskyttelsesområder, heder, moser og overdrev, som er beskyttetaf naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniak følsomme skove.


Hermed opfyldes kravet i § 19 f stk. 3 nr. 1.Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 skal Favrskov Kommune foretage en vurderingaf det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområdersamt visse beskyttede arter og deres levesteder.Det ansøgte ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Favrskov Kommunevurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlagetfor internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig. Ligeledes vurderer kommunen,at projektet ikke vil have noget væsentlig indvirkning på beskyttelsen af visse arterog deres levesteder.Fosforklasser:Bedriftens arealer afvander til Natura 2000.Nogle af bedriftens arealer er klassificeret som fosforklasse 2 og 3 samt som lavbundsjord.Markerne med lerjord har fosfortal under 6, hvorfor der ikke stilles vilkår til arealerne.Mark 44 er et lavbundsareal. Ansøger har dokumenteret at jern-fosforforholdet over 20,hvorfor der ikke stilles vilkår til arealet.Hermed opfyldes § 19 f stk. 3 nr. 3.Samlet vurderingDen anmeldte udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde overholder dermed alle krav i§ 19 f i Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 3 og senereændringer.Den anmeldte udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde kan dermed gennemføresuden forudgående tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens§§ 10, 11 eller 12.Der gøres endvidere opmærksom på, at afgørelsen efter § 19c ikke fritager anmelderfra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning.HøringDen 20. august 2012 sendte Favrskov Kommune et udkast til afgørelse om § 19 f anmeldelseaf udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på Røgenvej 40, 8472 Sporup i14 dages høring hos de nærmeste naboer og ejendomme, grænsende op til matriklen,hvor husdyrbruget er placeret, samt til organisationer som har anmodet herom. Dervar/var ikke bemærkninger til afgørelsen.Eventuel klage3 Bek. nr. 291 af 6. april 2011


Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. den xx. xxxxx 201xpåklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen er offentliggjort på FavrskovKommune s hjemmeside den xx. xxxxxx 201x.Klageberettiget er anmelder, visse organisationer, miljøministeren, samt enhver, derhar væsentlig, individuel interesse i sagens udfald jf. husdyrgodkendelseslovens 3 § 84.Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 KøbenhavnNV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerupeller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagensakter.Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt anmelder.Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene (søgsmål), jf. husdyrgodkendelseslovens§ 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annoncering.Venlig hilsenLone Janet Andersen-LindAgronom

More magazines by this user
Similar magazines