GAIA III

sofartsstyrelsen.dk

GAIA III

Redegørelse fra OpklaringsenhedenFisker omkom, da han under udsætning af trawlblev trukket over bordRejetrawleren GAIA III , GR 6 – 308, af Nuuk var om formiddagen den 14. april 2002 beskæftigetmed rejefiskeri i Diskobugten. Kutteren havde på den pågældende tur trawlet siden den 12. aprilved middagstid. I forbindelse med en udsætning af trawlet fik fiskeren viklet sin fod ind i trawlet ogblev trukket med ud i søen. Flere forsøg på at bjærge fiskeren om bord igen mislykkedes, ogfiskeren forsvandt fra overfladen. Trods ca. et døgns omfattende eftersøgning lykkedes det ikke atfinde fiskeren.Nedenstående hændelsesforløb er baseret på rapport optaget af politiet i Sisimiut den 16. april samtsøforklaring afgivet af besætningen på GAIA III for Sisimiut Kredsret den 16. april.GAIA III er en stålkutter på 191,5 BT, 21,7 m lang, bygget i 1988 og indrettet med styrehus foranfor midtskibs. På trawldækket løber en trawlbane i hele skibets længde, ind under styrehuset.Trawlspillene på trawldækket fjernbetjenes fra styrehuset. Kutteren er udstyret medforskriftsmæssige redningsflåder og med 4 redningskranse, 2 på hver side af styrehuset og 2 pådækket ved trawlbanen, samt et ”Markus Lifenet”. Endvidere er kutteren udstyret med 14redningsdragter. Kutterens laveste punkt fra dækket til vandoverfladen, undtagen trawlbanen ihækken, er ca. 3 m over havoverfladen. Kutteren er ikke udstyret med mand-overbord-båd (MOB),og dette er ikke krævet, da kutteren er under 24 m i længde.Det anvendte rejetrawl var et Cosmos Trawl, som var forsynet med en sorteringsrist. Sorteringsrister, ved Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 6. december 2001 om regulering af fiskeri vedtekniske bevaringsforanstaltninger, påbudt ved fiskeri efter rejer med fartøjer af GAIA III’sstørrelse med trawlbane. Sorteringsristen måler 1,3 m x 2,5 m og vejer i luft ca. 150 kg inkl. 36kugler.GAIA III’s havde på den pågældende tur en besætning på 6 mand. Fiskeskipperen, som er medejeraf kutteren, havde en uddannelse som Fiskeskipper af 1.grad fra 1977. Han havde været skipper påGAIA III, siden han erhvervede den i 1995. Den omkomne fisker var uddannet som styrmand ogfungerede om bord som fiskeskipperens afløser. Desuden en maskinmester og 3 fiskere.GAIA III afsejlede fra Sisimiut den 11. april mod Diskobugten. Fiskeriet startede ved middagstidden 12. april. I løbet af denne dag blev trukket trawl 3 gange. Den 13. april blev trukket trawl 4gange, og kl. ca. 24.00 lagde de sig stille ved iskanten på positionen 68°14,44 N 54°46,47’ V.Fiskeskipperen aftalte med styrmanden, at denne skulle sætte trawlet ved 4 – 5 tiden næste morgen.Den 14. april kl. ca. 04.00 satte styrmanden trawlet. Styrmanden blev afløst af fiskeskipperen kl.06.50, og styrmanden gik ned for at sove.Det var klart vejr med solskin og en nordvestlig vind, ca. 8 m/sek., og ringe sø og dermed kun svagebevægelser i skibet.


Kl. 08.50 gav fiskeskipperen besætningen besked på, at trawlet skulle hales ind, og med de 3 fiskerepå trawldækket blev trawlet halet ind som sædvanligt. Trawlet blev tømt i løbet af ca. 10 minutter,og der blev gjort klar til at sætte det ud igen. De var netop begyndt at sætte trawlet, da styrmandenkom ud på trawldækket. En af fiskerne bad ham om at holde øje med sorteringsristen, idet denneengang imellem kunne komme i klemme under udsætningen. Styrmanden placerede sig derfor agtenfor trawlspillet i bagbord side ud for risten. På et tidspunkt opstod der problemer medsorteringsristen, og styrmanden trådte hen for at rette på risten, medens trawlet fortsat var underudsætning.Styrmandens fod blev nu viklet ind i trawlet eller i trawltovene, og styrmanden blev trukket omkuldog kom til at ligge på maven oven på trawlet med fødderne mod agterenden. Besætningen råbte op,medens styrmanden blev trukket ud mod agterenden gennem trawlbanen, og de forsøgte forgæves attrække ham fri af trawlet. Fiskeskipperen i styrehuset hørte råbene og så, at styrmanden var ved atblive trukket ud over agterenden sammen med trawlet. Fiskeskipperen omskiftede til bak, men hankunne ikke herved forhindre, at trawlet fortsatte ud i søen. Han råbte til besætningen, at de skullestoppe trawlet med tov. Styrmanden gled med trawlet ud i søen. Han holdt fast i trawlet med venstrehånd, og han forsøgte at holde balancen i vandet. Han kom flere gange under vandet, fordi trawletdrejede rundt. Efter at have været under vandet nogle gange, så det ud, som om han havde mistetbevidstheden.Under bakmanøvren kom trawlet i skruen, og motoren stoppede. Klokken var da ca. 09.40. Damotoren gik i stå, fungerede hejsespillet heller ikke. Fiskeskipperen startede hydraulikkenselektriske pumpe.Fiskeskipperen begyndte at hale trawlet ind. Umiddelbart efter flød styrmanden fri af trawlet.Styrmanden drev længere og længere væk fra kutteren. Han lå med ansigtet nedad.Det lykkedes for besætningen, i løbet af 10 – 15 minutter, at få trawlet fri af skruen og halet ind.Fiskeskipperen sejlede hen mod styrmanden, som stadig flød med ansigtet nedad. Det lykkedes forbesætningen at fange styrmandens anorak med en slags bådshage, i hast lavet af maskinmesteren,som var blevet tilkaldt af fiskeskipperen. De kunne imidlertid ikke umiddelbart bjærge styrmanden,fordi der var 3 m ned til overfladen, og medens de var i gang med at rigge et tov til, slap bådshagen,og styrmanden drev igen væk fra kutteren.Fiskeskipperen drejede kutteren rundt og sejlede igen mod styrmanden og forsøgte at manøvrereskibets laveste punkt ud for styrmanden. Da kutteren kom tættere på styrmanden, kunnefiskeskipperen ikke selv se ham foran stævnen, og han blev dirigeret af besætningsmedlemmerne pådækket. Under manøvreringen kom styrmanden ind under skibet og forsvandt.Fiskeskipperen havde, umiddelbart efter at styrmanden var trukket i søen, over radioen tilkaldtassistance fra andre fiskeskibe. Det første nåede frem til ulykkesstedet ca. 10 minutter efter, atstyrmanden var forsvundet. Fra denne kutter blev straks sat en gummibåd i vandet og fragummibåden blev søgt i vandet omkring GAIA III. Fiskeskipperen slog også alarm til AasiaatRadio, og Flådestationen Grønnedal overtog organisationen af eftersøgningen. 6 skibe deltogefterhånden i eftersøgningen, som var baseret på ulykkespositionen 68°13’ N 54°31’ V.Eftersøgningen foregik indtil næste dag kl. ca. 12.30, hvor den blev afsluttet uden resultat.


Opklaringsenhedens bemærkningerArbejdet med udsætning af trawl var rutinearbejde for den pågældende besætning.Styrmanden blev fanget af trawlet, da han skulle rette på sorteringsristen samtidig med, at trawletkørte ud. Et besætningsmedlem har forklaret, at han så styrmanden stå på selve trawlet.Det var tidligere sket, at sorteringsristen havde sat sig i klemme i forbindelse med udsætning,hvilket kan forklares ved sorteringsristens dimension ( 1,3 m x 2,5 m) i forhold til trawlbanensbredde (ca. 2,5 m).Opklaringsenheden kan ikke afvise, at anvendelsen af den pågældende type sorteringsrist på ettrawldæk, indrettet som i GAIA III, udgør en øget ulykkesrisiko i forbindelse med håndtering aftrawlet.Cosmos Trawl A/S har overfor Opklaringsenheden oplyst, at der har været adskillige ulykker iforbindelse med den omhandlede rist. Dette har foranlediget firmaet til nu at levere en nylonristmed glasfiberstænger. Denne rist vejer kun ca. 1/10 af vægten af en stålrist og er dermed langtlettere at håndtere. Firmaet har allerede leveret flere af denne type rist til Grønland.Besætningens forsøg på at bjærge styrmanden om bord bar præg panik specielt i den situation, hvorkutteren fik motorstop, og styrmanden drev længere og længere væk fra skibet. Ingen tænkte på atsmide en redningskrans i søen.Den omstændighed, at der var mindst 3 m fra skibet til vandoverfladen, vanskeliggjordebjærgningen af styrmanden, og ombord fra ikke forberedt, øvet, en situation med bjærgning af enoverbordfalden.ÅrsagUlykken skete, fordi styrmanden ville rette på sorteringsristen, medens trawlet blev kørt ud, ogherunder fik placeret sin fod imellem det udløbende trawl / tovværk, blev fanget af dette, og blevtrukket med ud i søen.Det har været en medvirkende årsag til ulykken, at den tunge sorteringsrist var stor i forhold tiltrawlbanen, samt at den var vanskelig håndterbar.


AnbefalingerOpklaringsenheden anbefaler Hjemmestyret, Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Bygder, at detovervejes, hvorvidt der i forbindelse med påbudet om anvendelse af sorteringsriste bør udstedesretningsliner / anbefalinger om bestemte typer sorteringsriste.Det anbefales GAIA III’s fiskeskipper, at det ved instruktion til besætningen indskærpes, at der ikkemå rettes på sorteringsristen, medens trawlet køres ud.Opklaringsenheden anbefaler endvidere fiskeskipperen, at en mand overbord situation forberedesog øves, med speciel hensyntagen til skibets højde over vandlinien og til den heraf følgendevanskelighed med at bjærge en overbordfalden.6/12-2002Niels MogensenSpecialkonsulent

More magazines by this user
Similar magazines