1 Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

1 Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 ... - Revisornævnet

spørgsmålet op under kvalitetskontrollen, men fik oplyst, at vedtægterne var udfærdiget afadvokater, og at spørgsmålet om overholdelse af ejerbestemmelserne havde været forelagt for bådestyrelsen og Foreningen af Registrerede Revisorer. Det er derfor ikke rimeligt, hvis han nu skal ståalene med ansvaret for, at ejerforholdene alligevel ikke har været i orden.Hvad dernæst angår enkeltsagskontrollen, var den kontrollerede revisionsvirksomhed i mellemtidenbegyndt at anvende den korrekte formulering. Derfor fandt han ikke anledning til at tage forbehold isin kontrolerklæring, men indskrænkede sig til at påpege forholdet som et forbedringsområde.Revisornævnets præmisser og afgørelse:I sag nr. 1 blev kvalitetskontrollen iværksat efter den 1. juli 2008, mens kontrollen i de øvrige sagernr. 2 - 5 blev iværksat før dette tidspunkt. Det følger derfor af § 55, stk. 1, jf. § 57, stk. 4, i Revisorlovenaf 2008, at retsgrundlaget for bedømmelsen af klagen både er denne lov og den tidligere lov,Revisorloven af 2003.Disse love indeholder ingen særregel, der specifikt angår Revisortilsynets adgang til at klage overen kontrollant, og klageadgang vil derfor kun kunne støttes på lovens almindelige regel. Den type afrevisorarbejde, der kan give klageadgang og pådrage revisor et personligt disciplinæransvar, er iloven afgrænset på samme måde for Revisortilsynets vedkommende som for alle andre. Efter beggede nævnte love har Revisortilsynet derfor kun adgang til at klage over en revisor, såfremt klagenangår erklæringsafgivelse, som er omfattet af § 1, stk. 2. Dette følger af § 43, stk. 3, i dennugældende lov samt af § 19, stk. 3, i den tidligere lov. Ved Revisornævnets kendelse af 25. maj2010 i sag 26/2008-R blev det fastslået, at kontrollantens erklæring i anledning af kvalitetskontroler omfattet af § 1, stk. 2, i Revisorloven af 2003, og samme resultat følger nu af § 35, stk. 3, for såvidt angår Revisorloven af 2008.Det er herefter med fornøden hjemmel i loven, når det både ved den gældende og den tidligerebekendtgørelse om kvalitetskontrol udtrykkeligt er bestemt, at Revisortilsynet har adgang til atindbringe en kontrollant for nævnet (§ 28, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 42/2009 og § 21, stk. 2,nr. 3, i den tidligere bekendtgørelse nr. 337/2004).Ad klagepunkt 1:I sag nr. 1 valgte Revisortilsynet at gøre indklagede opmærksom på, at hans erklæring af 23.oktober 2008 var mangelfuld, for så vidt angik ejerbestemmelsernes overholdelse, og anmodedeindklagede om at rette fejlen ved afgivelse af en ny erklæring, der herefter fremkom den 19. januar2009 og trådte i stedet for den først afgivne.Henset til en disciplinærklages straffesagslignende karakter finder nævnet, at denne fremgangsmåde– hvis lovmæssighed i øvrigt ikke foreligger til prøvelse under denne sag, jf. herved nævnetssamtidige kendelse i sag 4/2010 - samtidig indebærer et stiltiende afkald, hvorved Revisortilsynethar afskåret sig fra senere disciplinærmæssigt at kunne påtale manglerne ved den første erklæringsom sket ved klagen af 2. juni 2010. Nævnet afviser derfor denne del af klagen, jf. nævnetssamtidige kendelse i sag 35/2010.Hvad dernæst angår sag nr. 2 – 5, må nævnet på det foreliggende grundlag lægge til grund, atklagen udspringer af en genoptagelse af ældre sager, som oprindeligt var blevet afsluttet af5

More magazines by this user
Similar magazines