Ledelse i læringsmiljøet med fokus på læreren - mitBUF.dk

mitbuf.dk

Ledelse i læringsmiljøet med fokus på læreren - mitBUF.dk

Velkommen tilSommeruniversitetet”Ledelse af læringsmiljø medaktionslæring”Kl. 08-30-10.308.9.10. august


Ny nordisk skole- en ny kontekst for ledelseaf læringsmiljø?


Hvorfor ledelse af læringsmiljø?•Sorø-møde om ”Ny nordisk skole” 7-9 augustBørne- og undervisningsminister Christine Antorini vilsammen med en dialoggruppe præsentere detforeløbige manifest for en ”Ny Nordisk Skole”••Hvordan kan skolen forny sig selv på baggrund afnordiske værdier?Målet er en pædagogisk og faglig udvikling – hvemkan være uenig i det – er det bare en ny skåltale eller?


Velkendte udfordringer•Hver femte ung forlader i dagskolen med så dårligekundskaber at de ikke kan gennemføre enungdomsuddannelse•Hvordan kan vi I praksis sikre undervisnings-differentiering så alle elever udfordres iundervisningen?•Et svar kan findes faglig opstramning, tests ogkaraktersammenligninger


Hvorfor ledelse af læringsmiljø?•Ny nordisk Skole forsøger at slå nogle andre toner an –det handler især om at sætte fokus på praksis iklasseværelset•Dermed flyttes fokus til den enkelte lærerskompetencer og muligheder for at udvikle medudgangspunkt i egen praksisEt andet centralt tema i Ny nordisk Skole bygger påsamspil mellem individ og fællesskab. Der skal væremulighed for at dyrke såvel den enkeltes somfællesskabets muligheder og give børn og ungeindividuelle og fælles erfaringer på godt og ondt


Hvorfor ledelse af læringsmiljø••CentraleEt tredje centralt tema i Ny nordisk skole er forholdetmellem teori og praksis. Ideen er her at Børn og ungetilegner sig og bruger viden ved at kombinere teoretiskebegreber med praktiske eksempler fra deres dagligdagog livet i almindelighedsvar på udfordringer skole skal svare påHvordan bruger vi praksis som pædagogiskudviklingsplatform?Hvordan forholder vi os til Individ )( fællesskab?Hvordan skaber vi os til teori )( praktisk?


Indhold i workshop•Hvordan kan aktionslæring bidrage til at skabe etbedre læringsmiljø?•Påstand 1: Der er stærk sammenhængskraft mellemtankerne bag og udfordringerne i nordisk skole ogaktionslæring•Hvorfor aktionslæring? Det bliver osHvad er aktionslæring? Det bliver osHvordan aktionslæring? Det bliver jer


AktionslæringHvorfor?


•Hvorfor•Fra•Inklusion••overhovedet aktionslæring?Fra den privat praktiserende til det kollegialelæringsmiljøteoretiske læring til handlekompetencefordrer at bringe egnehandlekompetencer i spil i undervisningsrummetEn vej til det eksperimenterende, afprøvende oginnovativeIkke alene elevernes læring – men ogsålærernes læring


Hvorfor overhovedet aktionslæring?•Vidensproblemet: Vi henter viden to steder fra:• Praksis – ved at handle og gøre sig erfaring• Uddannelse ved at blive præsenteret forviden som er systematiseret ogskriftlig/teoretisk•Problemer med de to videnskilder:1. De har for lidt kontakt2. De kan noget der er for forskelligt – distance3. Arbejdslivet begrænser teori i hverdagen4. Uddannelseslivet er løsrevet fra arbejdslivet


•Hvorfor overhovedet aktionslæring?Medarbejdere mangler tid til refleksion ogudvikling• arbejdstilrettelæggelse, •••Medarbejdere mangler indflydelse (målsærning,arbejdstilrettelæggelse, metoder)Off. ansatte kræver professionalisering / klarhedom faglighedOff. ansatte mangler status og gennemslagskraft


••Top-down•Hvorfor overhovedet aktionslæring?Medarbejdere bliver mødt med krav om:1. Dokumentation / evaluering2. Kvalitetsudvikling3. Service og markedsliggørelse (NPM)strategier – medarbejderne udviklerikke nedefraUddannelsesplanlæggere, konsulenter ogforvaltningsansvarlige tænker ikke ilæreprocesser på arbejdspladsen


Hvorfor aktionslæring?•••••AL giver super god individuel og organisatorisklæring – stort potentialeAL harmonerer med Ambios værdier og ønskerFaglig nære udviklere er de bedsteGiver bedre psykisk arbejdsmiljø, videndeling ogøkonomiAmbios fokus i AL konsulentuddannelsen


Hvad eraktionslæring?


… den nærmesteDefinition af aktionslæring•’Aktionslæringer læring i fællesskab, gennemudspørgende undersøgelse og refleksioner iforhold til deltageres aktioner (projekter,handlinger, praksis, eksperimenter)og organiseret i særligt rammesatte læringsgruppermed frivillig deltagelse’Benedichte Madsen (2008)+45 702202530 • info@ambios.dk


Karakteristika for AL• Den spørgende tilgang• Den særlige rammesætning• Læringsgruppen – læring med og af hinanden• Facilitatoren (Læreren eller AL konsulenten)• Processerne mellem elverne / deltagerne• Søge udfordringer/undring – ikke problem/løsning• Handlingslæring


Fordele ved AL1. Løser faktiske problemer bro mellem analysenog løsningen af problemet2. Forbedrer sociale processer AL er i sig selv ensocial proces3. Stimulere til at tage ansvar4. Forbedrer (selv-)ledelseskompetence i klassen5. Skaber reelle forandringer for elevernes læring6. Læring med ekspert (% videnstilførsel)Jeg hører – jeg glemmerJeg ser – jeg huskerJeg gør – jeg forstår (lærer)


Aktionslæringslandkort•Ambios/UCC•AL- konsulentuddannelsen præsenterer fem forskelligemodeller / teoretiske udsigtspunkter for AL:Plauborg/BayerAmbios/UCCWeinstein AL fra skoleområdet AL fra pædagogområdet Actionlearing ledelsesudviklingBenedicte Madsen AL i uddannelseMolly Søholm AL ’udefra’ / strategisk intention


Ambios modellen•• ! "Jonas Kold Dhyrbye • jkd@ambios.dk • +45 702202530


Ambios modellen: Strategisk sammenhæng••• #$%# &'(• • ! ! Jonas Kold Dhyrbye • jkd@ambios.dk • +45 702202530


Ambios modellen: Rammesætning – Raffination••"#•)! "# $# %&$Jonas Kold Dhyrbye • jkd@ambios.dk • +45 702202530


Ambios modellen: Formulering af en forundring•••Problem/udforskning •’’Problemstilling’’ versus ’’Forundring’’Raffinering/Løsning vs. Mønstre/NysgerrighedDet eksakte vs. Det ufærdigeProblem/udforskning vs. $Udforskning'()%(Jonas Kold Dhyrbye • jkd@ambios.dk • +45 702202530


Ambios modellen: Iværksættelse af aktioner•••EnEksperiment der iværksættes for at lære af og raffinerepraksisAktion knytter sig til forundringenEn reelt undersøgende proces:• Ved ikke hvad der vil ske• Vidensbaseret (teoretisk begrundet)• Erfaringsbaseret (Intuitivt begrundet)• Eksperimenterende aktion• Åbent og fordomsfrit undersøgendeJonas Kold Dhyrbye • jkd@ambios.dk • +45 702202530


Ambios modellen: Refleksion af aktioner••• $ (* +)* +) #Jonas Kold Dhyrbye • jkd@ambios.dk • +45 702202530


•••••Ambios modellen: Iagttalse ogsystemtisering af erfaringBåde iagttagelse af egen læring og andres læringHvordan iagttages egen læring / faglighed: skab ærlighed vær modighed skab risikovillighedKan være svært at iagttage andres læring/faglighedGør læringen, legal, nysgerrig og spændendeSystematisering af læringenJonas Kold Dhyrbye • jkd@ambios.dk • +45 702202530


Øvelse:Ledelse aflæringsmiljøet med AL


Øvelse – 30 minutterTema: Ledelse af læringsmiljø med fokus pålærerenKontekst: Udgangspunktet er klassens hverdagMål: Deltagerne får mulighed for at selæringsrummet udefra med henblik på nyehandlemuligheder af deres egen ledelsesrolle ilæringsmiljøet


Øvelse – 30 minutter: Grp. af 31. Diskuter hvordan aktionslæring kan bruges iforhold til at skabeundervisningsdifferentiering,2. Kom med eksempler på hvilke, aktioner dervi understøtte processen3. Hvilke udfordringer giver det for dig somleder af læringsmiljøet?


Hvis du vil vide mere om ALBøger:”Aktionslæring” af Plauborg/Bayer, Andersen,Hans Reitzels forlag, 2007”Aktionslæringens DNA”, Benedicte Madsenm.fl, VIA SYSTIME, 2010Netværk:AL- konference i Aarhus – 8.- 9. novemberSe www.ucc.dk og www.ambios.dkAL Uddannelse - BUF akademihttp://www.bufakademi.kk.dk/DetailKursus.aspx?id=97885


Tak for i dagog fortsat godtsommeruniversitet!

More magazines by this user
Similar magazines