Kommunal risiKoledelse i en gloBal verden - primo

primodanmark.dk

Kommunal risiKoledelse i en gloBal verden - primo

Kommunal risikoledelsei en global verdenRapport fra PRIMO-konferencen den 13. juni 2008I sin velkomst gjorde formand for PRIMO Jesper Hjortgældende, at årskonferencen den 13. juni 2008 ville sættekommunen ind i en global sammenhæng. Konferencensdirigent Peter Sylow gav tilsvarende udtryk for, atkommunernes risikounivers i dag må anskues helhedsorienteretog dermed også globalt. Begge glædede sig overdet store og brede fremmøde, som måtte tages som et udtrykfor, at det sammensatte program havde tilfredsstilletet behov.Klima: tilpasning og forebyggelseDagens første taler var international direktør i Klima- ogEnergiministeriet Hans Jørgen Koch, som satte klimatrusleni perspektiv. Han tog udgangspunkt i FNs KlimapanelIPCC, der bl.a. fastslår, at klimaændringerne er menneskeskabte.Udover en global indsats for kraftigt at reducereudledning af drivhusgasser er der allerede nu behov for enklimatilpasning. Dens konkrete indretning varierer fraland til land og fra kommune til kommune, hvad der understregerbetydningen af en lokal risikohåndtering.En række guidelines foreligger allerede for kampen modklimatruslen. Uden at sætte årstal på har landets statsministerudtalt, at Danmark på sigt skal udvikle en energipolitik,der er uafhængig af de fossile drivhusgasser. Men i øvrigttilslutter Danmark sig EUs målsætning om at reducere denforventede temperaturstigning til to grader. Målsætningensøges i første omgang gennemført via en reduktion iudledning af drivhusgasser på 20 % i 2020. En lang rækkeinitiativer bliver nødvendige, hvis den målsætning skalblive til virkelighed, f.eks. initiativer til energibesparelser.Den sikkerhedskultur, der er opbygget på energiområdet,må overføres til klimaområdet. Det bliver der brug for,hvis vi skal kunne håndtere risici som f.eks. oversvømmelsersom konsekvenser af klimaforandringen. Men ogsåtørke og ekstremregn er på risikolisten. For at håndteredisse udfordringer har vi behov for nye modeller og samfundsøkonomiskeværktøjer, der skal sikre en tilpasning.Fokus er på lokal risikohåndtering og en klimatilpasningimplementeret på lokalt niveau, herunder indarbejdet ibudgetter og i lovgivning.Beredskabsplanlægning og beredskabsplanerFra Beredskabsstyrelsen talte chefkonsulent MadsEcklon, som under overskriften ”Helhed i sikkerhed ogberedskab” i sit indlæg havde valgt at fokusere på beredskabsplanlægning.Han gjorde opmærksom på, at en nyvejledning om beredskabsplanlægning er på tegnebordetog forventes offentliggjort i forbindelse med årsmødet iForeningen af Kommunale Beredskabschefer i slutningenaf august 2008.hans jørgen kochDen sikkerhedskultur, der er opbyggetpå energiområdet, må overføres tilklimaområdet. Det bliver der brug for,hvis vi skal kunne håndtere risici somkonsekvenser af klimaforandringen.Hans Jørgen KochPRIMO konference 2008


mads ecklonpolitiets vigtigste opgave at sørge for, at borgerne kan levetrygt. Derfor har politiet det som en del af sit arbejde ogsåat holde et øje med denne gruppe af borgere.Risici og muligheder på det offentlige arbejdsmarkedRisikoen for at kommunerne bliver ”sorteper” i konkurrencenom den veluddannede arbejdskraft er velkendt.Professor Henrik Holt Larsen, CBS, fokuserede i sit indlægpå den asymmetri, der er i betingelserne henholdsvisved en ansættelse i offentlig og i privat virksomhed.I forlængelse heraf opstillede han en række mulige vejetil sikring af den nødvendigt kvalificerede arbejdskraft tilden offentlige sektor.Mads Ecklon kom også ind på klimatruslen og fremdrog,at det i første omgang gælder om at planlægge for konsekvenserne.Den anden del af klimakampen, som blevdefineret som adfærdsændring, fandt Mads Ecklon særdelesudfordrende.I sin afslutning pointerede Mads Ecklon, at beredskabsplanenikke skal indeholde alle mulige oplysninger omberedskabet, men alene medtage informationer, der forholdersig til selve anvendelsen af planen i en krise ellerulykke.En beredskabsplan skal udelukkendeindeholde oplysninger, der forholdersig til selve anvendelsen af planen ien krise eller ulykke.Mads EcklonPolitiet: del af den lokale risikoledelseChefpolitiinspektør Michael Rasmussen fremhævede, atpolitiets indsats er en del af den samlede risikoledelse. I denforbindelse understregede han, at det også er nødvendigtat planlægge i forhold til konkrete hændelser, så samarbejdetmed andre beredskabsaktører allerede i ”fredstid” erindøvet og beredskabet kan fungere optimalt, når ulykkenmåtte indtræffe. Fokus for samarbejdet skal her være myndighedsopgaven.Med udgangspunkt i den, kan der etableressamarbejde og således implementeres risikoledelse.Som et eksempel på politiets arbejde i kommunerne omtalteMichael Rasmussen PSP-arbejdet (Psykiatri-Social-Politi), idet han samtidig pointerede, at der ligger en særligopgave efter kl. 16 hver dag i at være opmærksom påen gruppe medborgere med psykisk sygdomme. 65 % afalle ulykker, hvor skydevåben er involveret, sker i dennegruppe. Hvor brandvæsnerne har brandsikkerheden icentrum for arbejdet, så anså Michael Rasmussen det somDer blev sat fokus på videnarbejderen, som lederen er afhængigaf, idet han/hun er bærer af en spidskompetencefor virksomheden. Skal den attraktive videnarbejderfastholdes i virksomheden, er en passende mængde afudfordringer inden for klart definerede rammer en nødvendighedsamtidig med, at der må foregå en dialog.Det er velkendt, at et godt omdømme kan ødelægges påfå sekunder, mens det kan tage år at bygge det godt opigen. Det er i den forbindelse vigtigt, at rekrutteringskampagnerføres sobert og ikke skaber et skønmaleri afvirksomheden. Det er ligeledes vigtigt at forholde sig tilansættelser på en bevidst måde og nøje overveje, hvordanmedarbejderen i ansættelsen kan understøttes lønmæssigtog hvad angår personalegoder. En habil og ønsketmedarbejder må føle sig værdsat af virksomhedsledelsen,men må på den anden side også selv på egen hånd agere,så der foreligger alternative ansættelsesmuligheder.Ambitioner og ressourcer i forsvaretMed udgangspunkt i forsvarets aktuelle rekrutteringsproblemergav kommandør Annemette Ruth, chef forstrategi- og strukturafdelingen i Forsvarets Personeltjeneste,et overblik over forsvarets aktuelle personalesituation.Med den aktuelle udvikling er det helt afgørendeførst og fremmest at få stoppet afgangen fra forsvaret.Ledelsens risikohåndtering vil her naturligt have fokuspå, hvad der bør indgå i en fastholdelsesstrategi.I modsætning til tidligere udgør en ansættelse i forsvaretikke længere ”en ansættelse for livet”. Hvor personaleomsætningengennem årene har været omkring de 2 %, erdet blevet hverdag med en procentsats på op til 10 %. Derforer spørgsmålet også, om der ikke skal sættes ind meden anden udvælgelsesprocedure, når man ikke længerekan ”vælge og vrage”. Med en smallere rekrutteringsplatformøges kreativiteten for problemløsningen, hvilketAnnemette Ruth illustrerede med konkrete eksempler.Lige nu er der meget fokus på de internationale operationer,på forsvarskommissionens arbejde samt på omtalen i medierne.Den fremtidige rekruttering til forsvaret vil naturligtogså være afhængig af, hvad der sker på disse områder.PRIMO konference 2008


Få proportionerne på pladsog lær at prioritere risici!Bjørn Lomborgbjørn lomborgEn ”Copenhagen Consensus” for kommunerne?Efter frokost lagde direktør Bjørn Lomborg, CopenhagenConsensus, ud med at præsentere to pointer for sit foredrag.Dels behøver vi at få proportionerne på plads, nårvi står overfor f.eks. klimaproblemet. Dels så må vi se iøjnene, at vi har at gøre med mange problemer, og at detinden for den finansielle ramme ikke er muligt at gørenoget ved dem alle. Og derfor må der prioriteres.Med henvisning til miljøbevægelsens historie gav BjørnLomborg eksempler på, hvordan man kan gå galt i byen,når man ikke har ovennævnte to pointer for øje. Underalle omstændigheder er konsekvenserne, at befolkningenbliver bange, og at vi bruger vores ressourcer forkert.Bjørn Lomborg slog fast, at det ER vigtigt at forholdesig til den globale opvarmning, og at der ER brug for ensmart strategi. I dag er det store problem, at der bliverrapporteret ensidigt og overdrevent om effekterne af denglobale opvarmning.Som eksempler på, hvordan problematikker var sat i etforkert lys, omtalte Lomborg problemløsningsforslaginden for områderne varme, havstigning, pesticider,orkaner og malaria. Områder som oftest betragtes somumålelige og dermed usammenlignelige.EUs 20 % reduktion i 2020 vil udskyde opvarmningen ito år og tilsvarende vil Kyoto-aftalen udskyde opvarmningeni fem år. Fokuseringen på CO2-reduktionerneer urealistiske og ineffektive. Og desuden er der mangeandre problemer, hvor vi her og nu kan gøre langt meregodt. På Copenhagen Consensus konferencen blev de 10største globale problemer identificeret, og der blev fundetløsninger på disse 10 udfordringer. Hvorfor ikke forsøgeat gøre en tilsvarende øvelse for kommunerne: En kommunerneskonsensus?Novo: inspiration til kommunal risikoledelseAfdelingsleder for Risk Office i Novo Nordisk, AnnetteFiig, gjorde fra starten gældende, at virksomhedens arbejdemed risici ikke tilfører virksomheden ”et ekstra hjul”.Arbejdet med risikostyring udgør en integreret del af helevirksomhedens arbejde og tilfører den dermed ”changemanagement”. Det sker på basis af en risikokultur, somgennemsyrer hele virksomhedens gøren og laden og medet ledelsesansvar som retningsgivende.Risici er ikke i alle tilfælde noget, der skal undgås, menrisici skal identificeres og proaktivt håndteres, så der erspændt et sikkerhedsnet ud, hvis uheldet er ude. At åbneop for at visse typer af risici kan udfolde sig – men medet sikkerhedsnet under sig - kan nemlig samtidig byde påværdifulde udviklingspotentialer for virksomheden. Forudfor en sådan kalkulering går altid et større analyse- oginformationsarbejde.For virksomheden består risk management af driften,dens medarbejdere og formue, men desuden også af omtalenaf virksomheden og dens rygte. Den integrerederisikokultur er spændt ud i et organisatorisk frameworkmed rapporteringsprocedurer og med værktøjer, der kanunderstøtte processen. Til varetagelse af det samlede formålforeligger en slags manual i form af ”Novo NordiskRisk Management Procedure”. Ledelsen udgør den ansvarligeenhed, og Risk Office er den drivende enhed – worldwide!PRIMO konference 2008


anette fiigAt åbne op for at visse typer af risici kanudfolde sig – men med et sikkerhedsnetunder sig – kan byde på værdifuldeudviklingspotentialer for virksomheden.Annette FiigKommunikation og risikoledelseFra Center for Virksomhedskommunikation deltogprofessor Finn Frandsen og lektor Winni Johansen medkonferencens afsluttende bidrag. Forskerne redegjordefor deres forskningsfelt, der bl.a. omfatter områdernecorporate branding, CSR-kommunikation, forandringskommunikation,krisekommunikation og ”strategiskesamtaler”. Senest har de to forskere udgivet bogen ”Nårvirksomhedens image og omdømme er truet” (2007).Der blev redegjort for en række grundlæggende begreberi forskningsfeltet, så som risikosamfund, risikokommunikationog krisekommunikation, og der blev opstilletforskellige guidelines for udvælgelse af kriseresponsstrategi.Dagen blev afsluttet af formanden for PRIMO JesperHjort, som gennemgik hovedpunkter i de enkelte indlægog udtrykte ønske om fortsat fokus på risikoledelsei et offentligt/privat samarbejde med basis i PRIMO.Formanden udtrykte ønske om, at konferencens mangebidrag yderligere vil bidrage til at underbygge fundamentetfor etablering og udbygning af risikoledelse i danskekommuner. Han så frem til de fortsatte samtaler omog etablering af samarbejder. Konkret blev det til overvejelseforeslået, at temaet for næste års konference blev”Kommunernes risikokonsensus”.I øvrigt henvises til selve præsentationerne fra konferencenpå www.primodanmark.dkDer blev redegjort for hele det ”spil”, der udfolder sig på”den retoriske arena”, når krisen indtræffer og for fireparametre ved valg af krisekommunikationsstrategi.Afslutningsvis blev der opstillet perspektiver for risikoledelsei praksis formuleret i følgende spørgsmål: Hvad skalder siges og hvordan? Hvilken virkelighed skal ordeneskabe? Hvornår, hvor og til hvem skal der kommunikeres– afhængigt af situationen? Hvilke ”stemmer” kommunikereri arenaen, og hvilket strategisk spil skal spilles?PRIMO konference 2008


PRIMOPRIMO Danmark er stiftet på initiativ af den danske Kommunaldirektørforening og er en del afden europæiske forening PRIMO Europe.PRIMO arbejder på at gøre risikoledelse til en naturlig del af kommuners og andre offentligeorganisationers ledelsesgrundlag.PRIMO tæller mere end 800 ledere og specialister fra størstedelen af de danske kommuner samtmedlemmer fra regioner og styrelser. Foreningen samarbejder desuden med en række privatevirksomheder, der bidrager med deres faglige ekspertise inden for specifikke risikoområder.I april 2008 udgav PRIMO vejledningenKommunal risikoledelse – i praksis”. Vejledningen erblevet til i et samarbejde mellem ledere og specialister fra en lang række PRIMO-kommuner ogprivate virksomheder.Besøg vores hjemmeside på www.primodanmark.dk eller kontakt sekretariatet påadmin@primodanmark.dk eller telefon 70 25 25 45.primos partnerewww.dai.dkDAI GRUPPEN A/SArkitekter MAAIngeniører FRIBygherrerådgivereQuality In Everything We DoPRIMO DanmarkKrumtappen 2 • 2500 ValbyTelefon (+45) 7025 2545 • Fax (+45) 7025 4045 • E-mail admin@primodanmark.dk • www.primodanmark.dkPRIMO konference 2008

More magazines by this user
Similar magazines