Krogager Dambrug - Billund Kommune

billund.dk

Krogager Dambrug - Billund Kommune

Afgørelse vedr. tidsfrist for indsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse samtVVM anmeldelse af Krogager DambrugDato: 22. maj 2012I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 39 stk. 1 skal bestående listevirksomhederder ikke har en samlet godkendelse indsende ansøgning herom til godkendelsesmyndigheden.Dambrugsbekendtgørelsen:I bek. nr. 130 af den 8. februar 2012 (dambrugsbekendtgørelsen) er der en rækkekrav som dambrug skal leve op til ved en miljøgodkendelse. Grundlæggende børdambruget beslutte om det forsat vil reguleres på foderkvote eller overgå til udlederkontrol.Billund Kommune skal anmode om at dambruget indsender en ansøgning ommiljøgodkendelse der lever op til kravene i dambrugsbekendtgørelsen. I den forbindelsehar Billund Kommune udregnet de BAT krav som dambruget skal overholdefremover, og sammenholdt dem med udledningen for 2010 og 2011. Udledningener beregnet på baggrund af egenkontrollerne for dambruget.Dette er for at tydeliggøre hvad dambruget kan forvente at skulle overholde fremadrettet.Dambruget har en foderkvote på 233 tons, og producerede i 2010253,996 tons fisk og i 2011 produceredes 257 tons fisk.Teknik og MiljøNatur og MiljøJorden Rundt 17200 GrindstedTlf. 7972 7200www.billund.dkJournalnr.:12/13575Sagsbehandler:Troels SamuelsenTlf. 7972 7096tsa@billund.dkBI5 N PUdledning 2010 (kg) 4.958 5.353 358BAT 2010 (kg) 3.556 6.858 356Udledning 2011 (kg) 9.043 5.034 348BAT 2011 (kg) 3.598 6.939 360I forbindelse med at dambrugets ansøgning om miljøgodkendelse opdateres skalBillund Kommune anmode om at dambruget også forholder sig til stemmeværket,jævnfør Vandplan 2010-2015 Vadehavet (Hovedvandopland 1.10), samt indsenderen VVM anmeldelse.Vandplan 2010-2015 Vadehavet (Hovedvandopland 1.10):Krogager Dambrug er i Vandplan 2010-2015 Vadehavet (Hovedvandopland 1.10)udpeget som et dambrug hvor der skal skabes fuld passage inden udgangen afSide 1/3


2015. Billund Kommune vil derfor udarbejde en vandhandleplan hvoraf det fremgårat der skabes fuld passage (f. eks ved fjernelse af stemmeværket) inden udgangenaf 2015.Afgørelse:I henhold til dambrugsbekendtgørelsens § 20 stk. 2 skal Billund Kommune fastsætteen tidsfrist for indsendelse af oplysninger til miljøgodkendelse.Billund Kommune skal derfor have oplysningerne senest den 1. oktober2012.Afgørelsen om selve tidsfristen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsenhar ikke opsættende virkning hvilket betyder at afgørelsen skal efterkommesmedmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer anderledes.Høring:I henhold til Forvaltningsloven har afgørelsen været i partshøring fra den 3. maj2012 til den 21. maj 2012 kl. 07.45 hos afgørelsens adressat.Der kom ingen bemærkninger i høringsperioden.Klagevejledning:Afgørelsen kan ankes til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, derfremgår af §§ 98, 99 og 100 i Miljøbeskyttelsesloven.Eventuel anke stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune,Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Anken skal være kommunen i hændesenest den 26. juni 2012 kl. 07.45. Kommunen sender anken videre til Natur- ogMiljøklagenævnet.Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en anke, atklageren indbetaler et gebyr, hvis størrelse er fastsat til 500 kr. for privatpersonerog 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentligemyndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af anken sende klageren enopkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingenaf anken før gebyret er modtaget. Vejledningen om gebyrordningen kanfindes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i anken.Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagtinden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.Offentliggørelse:Afgørelsen vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis den 29. maj 2012. Afgørelsenvil samtidig blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk.Side 2/3


Afgørelsen er sendt til:⋅ Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk⋅ Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk⋅ Dansk Ornitologisk Forening, esbjerg@dof.dk⋅ Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk⋅ Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk⋅ Fiskeriinspektoratet, fd@fd.dk⋅ Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk og trekantomraadet@friluftsraadet.dk⋅ Miljøstyrelsen, mst@mst.dk⋅ Natur- og Miljøklagenævnet, nmkn@nmkn.dk⋅ Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk⋅ Dansk Akvakultur, danskakvakultur@danskakvakultur.dkHvis I vil holde møde om ansøgningen om miljøgodkendelsen, og VVM anmeldelsenaf Krogager Dambrug står vi gerne til rådighed.Med venlig hilsenTroels SamuelsenMiljømedarbejderSide 3/3

More magazines by this user
Similar magazines