Uge 28 - Kolding Senior

koldingsenior.dk
  • No tags were found...

Uge 28 - Kolding Senior

KOLDING SENIORKolding SeniorInternetblad for borgere over 60 år UGE 28 JULI 2013Bedre stiforbindelser mellem City og Slotssøen - side 3


KOLDING SENIOR 2Gå hårdere til bagmændeneMange boligejere, også her i Kolding, har dette forår haft besøgaf indbrudstyve. Det er en grim tanke, at fremmede harrodet ens hjem igennem for at finde ting at stjæle.I Kolding har politiet bla. anholdt og fået fængslet et fætrepar,som stod bag over 40 indbrud, men ugerningerne fortsætterufortrødent. Det kan man dagligt læse om i de tryktemedier.Hvis indbrudstyvene skal have glæde af deres bytte, må derbag dem være en kreds af hælere og bagmænd, som køberkosterne for en slik for at sælge dem videre.Derfor burde politiet sætte hårdt ind for at opspore bagmændene.Det gør ordensmagten sikkert også, men vi hører sjældentom resultaterne og om, hvor mange ressourcer ordensmagtensætter ind på at bekæmpe disse bagmænd, som erforudsætningen for, at mange indbrud kan betale sig.Nok er politiet en statslig myndighed, men det arbejder ogsåsammen med det lokale bystyre.Derfor, lokalpolitikere, forlang at der sættes hårdere ind modkriminalitetens bagmænd, som får indbrudstyve til at skabeusikkerhed hos boligejerne.KOLDING SENIORRedaktion:Lars Gregers Hansen (ansv.) 75502555@mail.dkHans-Jørgen Sindholt sindholt@paradis.dkOlaf Hermansen olaf.hermansen@private.dkWeb-adresse:www.koldingsenior.dkAnnoncer:PR Centret 75502555@mail.dk tlf. 75 50 25 55KOLDING SENIOR opdateres hver søndagLGH


KOLDING SENIOR 4Plejecentret Solgården genåbnesFor et par år siden lukkede KoldingKommune plejecentret Solgårdeni Harte. Nu genåbnes det for enkort periode for at afhjælpe efterspørgslenpå pladser til både permanenteog midlertidige plejeophold.Formanden for seniorudvalget, SørenRasmussen, siger: - Vi oplever iøjeblikket et pres på vores ventelistetil en plejehjemsplads. Det skyldesdels, at vi i en kortere periode - fremtil det nye plejecenter BertramKnudsens Have åbner i september –har færre pladser end normalt. Delsat vi kan se sygehusene her i sommerferienudskriver patienter, særligtældre, tidligere end normalt, ogderfor kommer de hjem med et størreplejebehov. Ofte med ønsket omen aflastningsplads i stedet for, atkomme direkte til eget hjem. Dethar vi vanskeligt ved at efterkomme,og derfor har vi besluttet at genåbneSolgården i en kortere periode.- Vi ved, at både den ældre og depårørende er i en meget presset situation,når den ældre udskrives ogikke ønsker at komme til eget hjemmen gerne vil have et midlertidigtophold eller venter på en plejehjemsplads.Derfor investerer vi ogsåadskillige hundrede millionerkroner i to nye plejecentre – BertramKnudsens Have og Vonsild Have -samt et center for midlertidige opholdpå Egebo i Sdr. Bjert. Det bliverefter en renovering klar i november,når beboerne er flyttet tilBertram Knudsens Have. Men vihar altså en periode her i sommer,hvor vi er nødt til at gøre noget ekstraordinærtfor at hjælpe disse mennesker.Derfor genåbnes Solgården,siger Søren Rasmussen, der understreger,at han håber, at det afhjælperpresset på både midlertidigepladser og faste plejeboliger.Solgården har i alt 18 værelser,som skal anvendestil midlertidige ophold.Heraf 5 pladser, som er forbeholdtborgere, der hjemskrivesfra sygehuset. Samtidigfrigøres 13 pladser påKløvehøj, som permanenteplejehjemspladser.


KOLDING SENIOR 6P-skrabebillettersælger godtFor et halvt år siden introduceredeKolding Kommune tre nye P-skrabebilletter for at gøre det lettereog billigere for gæster at parkerebilen i Kolding midtby. Salgeter gået over al forventning. Igennemsnit er der solgt over 200skrabebilletter om måneden.- Det er altid vanskeligt at vurdereefterspørgslen, når man introducereret nyt produkt, men vi ermeget tilfredse med salget af denye skrabebilletter, fortæller tekniskassistent Inge-Lise Brill Pedersenfra kommunens trafikafdeling.Kommunen sælger tre forskelligeskrabebilletter, der gælder i henholdsviset, tre og syv døgn. P-billetterne er primært tiltænkt turisterog andre gæster, men ogsåkommunens borgere er begyndtat købe skrabebilletterne.P-skrabebilletterne kan købes ikommunens netbutik, men sælgesogså fra Turistbureauet, By- ogUdviklingsforvaltningen samt påde overnatningssteder, der ønskerat tilbyde dem til deres gæster.P-skrabebilletter fungerer på denmåde, at man skraber parkeringstidspunktetfrit på billetten, somherefter placeres i bilens forrude.Afhængig af, hvilken billet manhar købt, kan man herefter parkerei henholdsvis et, tre og syv døgn.Priserne for skrabebilletterne er:Et døgn: 35 kr. Tre døgn: 70 kr.Syv døgn: 150 kr. I de første seksmåneder af 2013 har kommunensolgt 1.223 P-skrabebilletter.


KOLDING SENIOR 7Undgå legionærsyge i sommervarmenNetop nu er der særlig grund tilat være på vagt over for lungesygdommenlegionærsyge. Tre gangeflere smittes nemlig med sygdommeni sommerhalvåret end om vinteren.Vandinstallationer, der har ståetubenyttet hen, er årsag til sygdommen,legionærsyge, som er en lungebetændelse.Ofte er det bruseren,der er smittekilde. Beregningerviser, at der er tre gange såmange, der smittes med legionella‐bakterien i sommerhalvåret endom vinteren.Forklaringen er, at bakterien formerersig i lunkent, stilleståendevand. Og om sommeren bruges oftevandinstallationer, der har ståetubenyttet hen gennem længere tidpå hoteller, campingpladser eller isommerhuse.Man skal også være opmærksompå, at vandet i ens bolig har ståetstille i nogen tid, når man har væretpå ferie.Skyl rørsystemerne godt igennemved at lade alle vandhanerneløbe et stykke tid. Vigtigt er det athuske bruseren, som skal skyllesigennem med det varmeste vandsom kan opnås. Lad brusehovedetligge på gulvet eller ned i enspand. Stå ikke i nærheden af bruseren,mens vandet løber.Man bliver typisk smittet ved atindånde vandpartikler, der er inficeretmed legionella‐bakterien.Når inficeret vand, der har ståetubrugt hen i længere tid, pludseligbruges, rives legionella‐bakterienmed ud af vandrørene eller bruseren.Man får ikke legionærsygeved at drikke vandet, men fejlsynkningaf vand forurenet medlegionella-bakterier kan muligvisgive anledning til sygdommen.Personer som har et svækket immunforsvareller har kroniske hjerte/lungesygdommeer specieltmodtagelige. Udover egentlig sygdomdisponerer stort tobaks- og alkoholforbrug,høj alder og køn(mand) for sygdommen.De første symptomer ved legionærsygeer typisk høj feber, hovedpineog muskelsmerter, ganskesom ved en influenza. I løbet afkort tid indtræder der tør hoste ofteledsaget af brystsmerter. Sygdommenudvikler sig videre tillungebetændelse.Legionærsyge er en alvorligform for lungebetændelse oftemed samtidig påvirkning af andreorganer som lever, nyre og centralnervesystem.Inkubationstidenfor legionærsyge er 2 til 10 dage.Patienterne bliver oftest indlagt påhospital, hvor de typisk kræver intensivog langvarig behandling.Dødeligheden varierer fra under10 procent til 50 procent afhængigtaf, hvor hurtigt diagnosen stillesog relevant behandling iværksættessamt af patienternes generellesundhedstilstand.PRAKTIKANT SØGESFirmaet RENE-LINIER, Nr. Bjert, Kolding, søger praktikant den 1.september 2013. Årgang 55+ vil kun være en fordel. Vi beskæftigeros med opgaver som PR, foto, telemarketing, annoncer,events, og IT- oplæring.Send et par ord om dig selv på conher@stofanet.dk , og hvorfordu kunne tænke dig, at vi ses.Connie HermansenRENE-LINIER


KOLDING SENIOR 8Udstilling om Koldings mange jernbanerEngang havde Koldingmange jernbaner. Ja, byenvar i den grad spundet ind ijernbaner, at man måttekrydse skinnerne, lige megethvor man ville hen.Sådan betegner MartinWilde, som er journalist ogjernbanekyndig, den fortid,han har lavet en udstillingom. Udstillingen kan ses fralørdag den 13. juli på KoldingBibliotek.- Hvorfor har vi en gade,der hedder Sydbanegade,spørger Martin Wilde. Oghvorfor har vi en sti vednavn Troldhedestien, nårTroldhede er en by i det vestjyske?Og hvorfor skal mangennem serpentinesving påKoldingbjerg?Filmen om Kolding-Egtved Jernbane vises kl. 11 i biblioteketssal i kælderen.- Det ved ældre koldingenseremåske, siger MartinWilde, men sikkert ikkemange unge.Men det kan de få svar påved at seu d s t i l l i n -gen af plancher,somf o r t æ l l e rom jernbanehistorieiKolding.M a r t i nWilde tilføjerbeskedent,at derikke er nyhederfors p e c i e l tj e r n b a n e -kyndige atfinde i hans udstilling.Den retter sig især mod deyngre, som ikke har kendskabtil Koldings jernbanehistorie,ikke mindst de mangeprivate baner, som udgik fraKolding.Samme dag, lørdag den 13.juli, vil en anden toginteresseret,Lars Gregers Hansen,vise en film om den privateKolding-Egtved Jernbane.Forestillingen er i Biblioteketssal i Kælderen, og denbegynder kl. 11.Først en kort fortælling omjernbanen, der lukkede i 1930og så forevisning af filmen,der er fremstillet af foredragsholderenog fhv. viceskoleinspektørHans-JørgenSindholt.Den varer en lille halv time,og efter forestillingen er dermulighed for at stille spørgsmål.Forestillingen er gratis.


KOLDING SENIOR 9De genså hinanden 60år efter realeksamenEn flok tidligere elever mødtes den sidstelørdag i juni på Kolding Realskole forat overvære årets translokation.Selv havde de 16 bestået realeksamen for60 år siden, så det var modne mennesker,der var samlet for at markere jubilæet.En af deltagerne, Kathrine Føns Schultz,fortæller, at der også var en 70 års jubilartil stede.60-års jubilarerne fik et glas vin sammenmed skolebestyrer Dalsgaard, der somtraditionen byder, var i gammelt tøj.Han viste dem rundt på skolen, og derpåtog de til frokost på en nærliggende café.Nederst fra venstre: Hans Henrik Vaaben, Inge Mikkelsen f. Hansen, Birthe Pedersen f.Holm, Kirsten Andreasen f. Pedersen, Chresten Rasmussen. 2. række: Kathrine Schultz f.Føns, Else K. Platz, Therese Boserup, Ruth Gamborg Andersen, Inger Kau f.Nissen. 3.række: Viggo Kristensen, Lissa Kjær f. Lauridsen, Bent Holt, Ingrid Christoffersen f. Husted,Greta Klinge f. Hviid, Knud Højer.


KOLDING SENIOR 10Lokalhistoriepå DVDPR Centret har produceret en rækkelokalhistoriske DVD’er, somkan købes på Kolding Stadsarkiv.Befrielsen i maj 1945Spilletid 21 min.Kolding-Egtved JernbaneSpilletid 28 min.Historien om Kolding FolkebladSpilletid 45 min.I frihed bag pigtrådSpilletid 25 min.Jernbanegade under besættelsenSpilletid 32 min.Kolding MinibySpilletid 33 min.Kolding i 1930’erneSpilletid 39 min.OK KlubbenTorsdag den 15. august kl.14:Åbent hus i OK-Huset.Alle interesserede inviteres tilat se OK-Huset. FormandenforOK-Klubben,Bent Bechmann,bydervelkom-Bent Bechmannmen, og lederErik Demant vil kort orientereom OK-Klubbens ogOK-Skolens mange aktiviteterog muligheder.Alle er velkomne og der serveresgratis kaffe og kage.Et arrangement i samarbejdemed OK-Skolen.


KOLDING SENIOR 11Få en gratisrubrik-annonceKolding Senior tilbyder nu gratisrubrik-annnoncer. Tilbuddetgælder indtil videre.Her kan du sælge, købe, efterlyseeller tilbyde gratis ting tilafhentning.Din annonce må højst fylde 35ord og bliver stående, indtil duaflyser den.Din annonce kan underskivesmed tlf.nr. eller e-mail adresse,som du ønsker det.Men når du bestiller på75502555@mail.dk , bedes duoplyse dit navn og adresse tilredaktionen.Vi optager ikke annoncer forarrangementer/møder, handelmed husdyrSÆLGESSingle grammofonplader fra60´erne. Ca. 100 stk. sælges samleteller enkeltvis.Giv et bud på 30722717 elleran19@stofanet.dkTopmadras 180x200, tyk latex, somny. kr. 2000,- Henv. tlf. 28365804Super Philips fjernsyn (ikke fladskærm),mange finesser bl.a. lagringaf kanaler, stand by m.v. DVD tilslutning,stor skærm. Pris fra ny ca.10.000. Velegnet til sommer- hus,kun 975 kr. Tlf. 75 52 62 10El-guitar Tokai 335 model som ny3500,- Jeg reparerer også din guitar!Tlf: 22902335Dobbeltdyne 180x190 cm. Pris kr.100,- Henv. tlf. 2836580412” drengecykel , blå, kun lidtbrugt, egnet til 4-6 årig . Pris kr.250, - heh12293@gmail.com. Mobil: 40 21 76 27 .Lokalhistorie: Viborg og RandersAmt, 710 sider, Trap Danmark 1928,indbundet med guldtryk, Pris 50 kr.Tlf. 75 50 25 55Mail: 75502555@mail.dkRUBRIKANNONCERHerrecykel så flot som ny med 3gear (fast) sælges for kun 875 kr.Solid pigecykel med gear til 6-10 årkr. 475Tlf. 75 52 62 10Skindomslag, sort til Mayland A5planner. Brugt. kr. 100,- ( nypris ca.500,-30722717 elleran19@stofanet.dkKoldrulle, ” Original Haller ” antik, fungerer , kr. 500, - 26 24 5525Ægte sættekasse. Mål: Bredde101,5 cm, højde 28 cm. Sættekassenvar i brug indtil 1981, da KoldingFolkeblad forlod blyet og fik ny teknik.Pris 250 kr. Tlf. 75502555eller mail 75502555.mail.dkFlot nyt hundehus dejligt isoleret,til mindre hund, (har ikke været ibrug), sælges grundet anden bestemmelse,kr. 475.Tlf. 75 52 62 10Tennisketchere, nye, god kvalitet.kr. 150,- (Nypris 300,-)30722717 elleran19@stofanet.dkSymaskine, Husqvarda 6270, 1990,kan alt, men ikke brodere, beige kuffert,kr. 300,- 75 56 58 85, bedst aften.Drengecykel, 8-10 år, blå , kr.300, - 28 89 36 95Rejseskrivemaskine, i pæn kuffert,fra 1970, fin funktion, kr.100, 30 28 20 63 , Lone S. Jensen.Husqvarna Zig-zag , symaskine,fin fin funktion, kr. 200, - 75 5658 85, bedst aftenEFTERLYSESJeg søger slægtninger efter skomagermesterRudolf Paulsen Starupog hustru Cecilie Marie Starupfødt Petersen. De boede iStepping på adressen Jomfrugang5. Alle oplysninger til LillianKrag, mailL__Krag@yahoo.dkBogprojekt om Holger Drachmannsophold i og omkring Koldingsøger frivillige hjælpere atsøge informationer og gennemgåarkiver. Er du interesseret? Såkontakt Forlaget Birmar:75501529 eller birmar@lmd.dkKØBESLøbebånd i pæn stand købes.Tlf. 75 56 58 85Bedst efter kl. 17


KOLDING SENIOR 12Herbert vonHörensagenBliv gratis abonnentSend en mail til75502555@mail.dkog vi sætter dig på listen, sådu får besked, når en nyKOLDING SENIOR er pånettet.Hvis Microsoftlavede biler ....Hver gang de malede nye striber påvejene, ville du være nødt til at købeen ny bil.Ind i mellem ville din bil bare "dø"midt på motorvejen uden nogengrund, og det ville du bare acceptere.Starte bilen igen, og køre videre.En gang i mellem, hvis du foretog enmanøvre, ville din bil fejle og stoppe,og du ville være nødt til at reinstalleremotoren. Af en eller andenmærkelig grund ville du også accepteredette.Du kunne kun have en person med ibilen af gangen, med mindre du købte"Bil2000" eller "BilXP". Men såville du også være nødt til at købeekstra sæder.Olie, brændstof og batteriadvarselslamperneville blive udskiftet med enenkelt "Generel bil fejl"-lampe.Airbagsystemet ville spørge: "Er dusikker?" inden det ville udløse airbag'en.BASAGERHUSNr. Bjertvej 8976 31 87 70EGEBOVesterløkkeSdr. Bjert...har næsten ikke kunnetforstå TV2’s Cairo-reporter,som hæst beretter fra Tahirpladsen.TV2 beroliger seerne med,at hans hæshed ikke skyldesråben sammen med mængden,men influenza. Og andrekan glæde sig over, athan ikke lider af mellemøstbetændelse.KIRSEBÆRHA-VENKirsebærvej 476 32 54 40KLØVERHØJKløvervej 4476 34 74 44MIDTGÅRDENNicolai Plads 1050 43 09 88MUNKENSDAMTøndervej 10276 32 56 00DREYERSHUSAgtrupvej 2276 34 30 00PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNEVONSILDHAVEHjarupvej 11075 56 65 44OLIVENHAVENMunkevænget 1079 32 79 32KONGSBJERG-HJEMMETReinholdts Bakke27Lunderskov75 58 54 37BIRKEBOBirkevej 22Christiansfeld73 56 12 36SØNDERVANGGl. Kongevej 10Christiansfeld74 56 15 07TOFTEGÅRDENHovedgaden 28Jordrup75 55 60 44VESTERLEDØdis Byvej 6Ødis76 92 89 95ELIMVillagade 2Vamdrup75 58 19 33TEGLGÅRDS-PARKENSankt Hedvigs Vej576 97 40 60KONGEBRO-CENTRETKongebrocentret 1-4Christiansfeld73 20 20 20

More magazines by this user
Similar magazines