kort - FORSKERforum

forskerforum.dk
  • No tags were found...

kort - FORSKERforum

Medlemsblad for DM’s universitetsansatte(ULA), DM’s forskningsinstitutionsansatte, DJØF’s undervisningsogforskningsansatte (under Overenskomstforeningen),samt JAs, DFs ogDDDs undervisnings- ogforskningsansatte.L e d e rAf lektor MOGENS OVE MADSEN,fmd. for DJØFs UFOBladets leder udtrykker fælles holdninger.Øvrige artikler i bladet er ikkenødvendigvis i overensstemmelsemed afdelingernes synspunkter.Eftertryk er tilladt med tydeligkildeangivelse.Redaktion:Lektor Leif Søndergaard, DM ILektor Mogens Ove Madsen, DJØF(ansv.hav. for dette nummer)Seniorforsker Niels Erik Poulsen, DM3Lektor Lars Kamp Nielsen,FarmaceutforeningenSeniorrådgiver Kirsten Pilegaard,DyrlægeforeningenAnders Correll, JAJournalist Thomas With(tw@magister.dk)Red. sekr. Jørgen Øllgaard(Joe@magister.dk)Mere politisk styringRedaktionens adresse:forskerforumNimbusparken 162000 Frederiksberg CTelefon: 38 15 66 33Fax: 38 15 66 32forskerforumudkommer 9 gange om året.Bladet udkommer den første ugei hver måned.Næste deadline:18. november 2005Se de seneste nyheder påwww.forskerforum.dkØvrige adresser:Dansk MagisterforeningNimbusparken 162000 Frederiksberg CTlf. 38 15 66 00DJØFGothersgade 133PB 21261015 Kbh. KTlf. 33 95 97 00Dansk Farmaceut ForeningRygaards Allé 12900 HellerupTlf. 39 46 36 00JA – JordbrugsakademikerneEmdrupvej 28A2100 København ØTlf. 38 71 08 88DyrlægeforeningenEmdrupvej 28A2100 København ØTlf. 38 71 08 88Oplag: 7.500Grafisk Produktion:Poul Rømer Designtlf. 44 53 05 51Tryk:DatagrafNORDISK MILJØMÆRKNING541Tryksag166Forskerforum vil vi så gerne være kendte for at fortællepositive historier fra forskerverdenen. Vi harIfaktisk jævnligt efterlyst gode, kreative, horisontudvidendefortællinger fra den virkelige videns-genererendeverden. Men antallet af gode historier står ikkemål med antallet af mere hårrejsende, ubehagelige ogdeprimerende tiltag.Tag nu f.eks. universiteternes oplevelser med implementeringenaf den nye universitetslov. Bestyrelsernesformænd – som kommer fra det private erhvervsliv– udtrykker forundring over den stærkecentralstyring. Og FORSKERforums afsløring af, aten undervisningsminister kan blande sig i et universitetsforskningsplanlægning peger præcist på problemernemed, at universiteterne slet ikke er ”uafhængige”,når politiske eller industrielle interesserkan gå ind ad bagdøren og kræve deres ret.FORSKERforums tema i dette nummer fortællerom stærk politisk styring fra Videnskabsministerietsside. Historien side 6 om, hvordan ministeriet dikteredede enkelte universiteters vedtægter, uden at ministerietsyntes at de skulle begrunde deres indgreb,var ikke bare juridisk centralstyring, men politiseringned i detaljen.Artiklen side 8 fortæller at universiteterne medrette – hvis man tænker på Haarders ønsker til DPU– frygter at forhandlingerne om de kommende “udviklingskontrakter”,vil blive stærkt politisk styret.Universiteternes spillerum i forhandlinger, der ideeltset skulle foregå mellem to ligestillede parter, blivermeget lille. Anonyme bestyrelsesmedlemmer er daogså citeret for, at det er gået op for dem, at bestyrelsernesdispositionsrum og universiteternes frihedsgraderer begrænset.FORSKERforum har ført en meget skeptisk linie– nogle vil sige overdreven skeptisk – over forden nye universitetslovs element af styring via stærkeledere og over for faren for, at eksterne og ikke forskningsbaseredeinteresser skal diktere universiteternesstrategier og udviklingsretning.Desværre må vi konstatere, at skepsis’en var berettiget.I visse tilfælde har fantasien end ikke ståetmål med det, der netop er i gang i for tiden. Hvisnogle bagatelliserer Bertel Haarders indblanding,som at det har en minister da lov til, fortæller detbare, hvor langt universiteternes autonomi er skredetpå få år.Den politiske styring bliver mere og mere usminket:Universiteternes ellers lovede autonomi bliverkraftigt antastet af en ny, uigennemskuelig forvaltningspraksis.Forsknings- og metodefrihed fastholdessom abstrakte hensigtserklæringer og ikke somgarantier for den enkelte forsker. Ansættelser af forskeresker i et stort hemmelighedskræmmeri (jf. ansættelsesbekendtgørelsen).Forskningsindsatsenpolitiseres og holdes i jerngreb af Videnskabsministerietsdetailstyring.Rationalet i forskningspolitikken kender vi efterhånden:Det er den manglende vilje til politiskat finansiere forskningen og den hermed aflededeafhængighedsforskydning. Den politiske viljerækker kun til at ville styre de bevilgede midlerkraftigere. En tendens, der gør universiteterne tilfremtidens sektorforskningsinstitutioner!Den manglende vilje til finansiering kan aflæsesaf de seneste års finanslovsbevillinger i fast priser -tendensen vipper bestemt ikke opad. På samme sætkan man se, at universiteternes eksterne finansieringer steget kraftigt i de senere år. Markedsgørelse ogkommerciel udnyttelse er kodeordene. Dette indebæreren stadig stigende afhængighed erhvervslivetsumiddelbare behov.“Det hedder sig, at universiteterne er givet fri, sigerpolitikerne. Jeg tror dog ikke, at Folketingets menigepolitikere er klar over, hvor stor den centrale styringaf universiteterne er, både på regelplan og politisk”siger et bestyrelsesmedlem (s. 7).Ser vi samlet på den måde, politikerne søger universitetslovenført ud i livet, er Videnskabsministerietsforvaltningspraksis ikke så svær at forstå. Til gengældmå man spørge sig, hvor langt de nye universitetsbestyrelservil stå model til denne undermineringaf deres dispositionsmuligheder?Foto: Søren Hartvig(hvor ikke andre er anført).forskerforum Nr. 189 november 2005

More magazines by this user
Similar magazines