kort - FORSKERforum

forskerforum.dk
  • No tags were found...

kort - FORSKERforum

kortSander forærede gaver til vennerDagspressen har fået et godt øje til Helge Sanders forbrugsom Videnskabsminister.TV-avisen har afsløret, at Sander brugte 15.000 kr.af statens penge på gaver til bekendte i Herning-området.Ministeren forsvarede sig i første omgang med,at det var gaver til personer, som var givet fordi personernehavde relation til Videnskabsministeriet. Menefterfølgende fortalte nogle af personerne, formentligfordi de ville undgå at blive spurgt hvad de havde lavetfor ministeriet, at de ikke har haft relation til ministeriet,men kun havde fået gaverne, fordi de var privatevenner med Sander.Hertil lød ministerens svar: ”Jeg kan bekræfte, atingen af dem er ansat eller har nogle aftaler med Videnskabsministeriet,men det er nogle personer, jeghar brugt til at idéudvikle med” (TV-avisen d. 25. oktober).Rigsrevisionen ønskede heller ikke at gå ind i sagen,da reglerne for ministres repræsentationskonto eruklare. Derimod ønsker Enhedslisten, at Statsministerenskal undersøge gave-givningen nærmere.Sagen om gaverne kommer kort tid efter, at EkstraBladet via aktindsigt afslørede, at Sander har ladetskatteyderne betale 6.000 kroner på hans fortæring påikke-eksisterende møder. Og Sanders dokumentationpå frokostmøder ude i byen fortalte, at ministeren haren forkærlighed for at holde møder med kvinder underfire øjne (Ekstra Bladet d. 7. oktober).Sander vil ikke give garanti for,at DTUs ledelse følger love og regler DTUrektorLars Pallesen fik udbetalt 100 pct.s resultatløni perioden 2003-04, men han nægter som den enestetopleder i staten at offentliggøre resultatkontrakt forperioden. Offentligheden kan således ikke få indblik ikriterierne for udbetalingen. Den er kun kendt af rektorselv, bestyrelsesformand Bundgaard-Nielsen samtdirektør Jørgen Honore.Selv om Videnskabsministeriet er tilsynsførendemyndighed, vil minister Sander imidlertid ikke undersøgenærmere, hvad der står i kontrakten og omder eventuelt skulle være ulovligheder heri – ligesomder var om Lars Pallesens ulovlige bil. Og Helge Sandervil således ikke garantere, at resultatkontrakten eri overensstemmelse med love og regler for den offentligeforvaltning:”Jeg er overbevist om, at DTUs bestyrelsesformandog universitetsdirektør er meget påpasselige med atiagttage gældende ret ved indgåelse af resultatkontraktfor rektor”, svarer ministeren på et spørgsmål fraSF’eren Morten Homann (S86-87).Sander får universitet i HerningHandels- og Ingeniørhøjskolen i Herning fik i begyndelsenaf oktober den glædelige nyhed, at regeringenhar åbnet op for en fusion mellem HIH og AarhusUniversitet pr. 1. januar.”Det er en stor dag for Midt- og Vestjylland, at detnu endeligt er kommet på plads. Det er en helt afgørendeforudsætning for, at området kan udvikle siginden for viden, forskning og innovation”, udtalte denfhv. Herning-borgmester Helge Sander til HerningFolkeblad.Ministeren har i længere tid arbejdet for en opgraderingaf mellemuddannelsen i Herning til universitetsstatus.Det er generelt sket igennem accept af, atCVU-mellemuddannelserne kan få titlen ”UniversityCollege”. Og helt konkret støttede Sander Herningsforsøg på at få universitetsstatus ved en særbevillingpå 2 mio. kroner i 2003. Bevillingen var ikke særligtbegrundet, for der var ikke et åbent opslag, samtidigmed at Videnskabsministeren faktisk støttede noget,der var Undervisningsministerens gebet.Faglig ros til RISØ- i evaluering, der dog kritiserer, at 60 pct. af RISØs midlerkommer fra eksterne kilder, industri og samfinansiering.Det underminerer ’RISØs videnskabelige basis’ og ’friheden tilEvalueringskomiteen lykønsker RISØs ansatteog ledelse med succesfuld udvikling afinstitutionen. RISØ er en enestående nationalressource, anerkendt verden over for sinekspertise og videnskabelige udvikling på enrække områder, især vedvarende energi ogmaterialeforskning.Sådan indledes det rosende summary overen nyligt offentliggjort evaluering af RISØ.Den er gennemført af en komite med fireudenlandske og to danske eksperter.Advarsel til vindforskningenRapporten omtaler positivt, at afvikling (decommissionering)af atomreaktoren er blevetadskilt fra RISØs almindelige drift. RISØroses for sin innovative materialeforskningbl.a. i samarbejde med industrifirmaet HaldorTopsøe samt for sin nye strategi medsundhedsteknologi.Forskningen i vindenergi har været førendei verden og har bidraget til dansk industri,siger evalueringskomiteen, der dog kommermed noget, der lyder som en advarselmod for stor industriel styring: ”Dog er grænsenmellem industriel forskning / udviklingog RISØs engagement i konstant bevægelse.Derfor anbefaler vi omhyggelig overvågningaf aktuelle tendenser og tillade en løbende justeringaf strategien på dette område. Medmindre RISØ tager skridt til at udvikle enstrategisk plan for foryngelse og nyfokuseringpå sine forskningsbestræbelser, er det usandsynligt,at man kan bevare det nuværendeverdensry”.Ekstern finansiering alt for storRapporten er dog meget kritisk overforRISØs finansiering. Det står mellem linierne,at RISØs basisbevilling (på ca. 235 mio. kr.)fra staten er for lille og faldende - og at institutionenderfor har været nødt til at gå påat opdyrke nye områder’Afvikling (decommissionering) af atomreaktoren er blevet adskilt fra RISØsalmindelige drift. Nu venter andre udfordringerukritisk jagt efter penge ude i byen. Og det erikke uden dilemmaer:RISØ har haft stor succes med at findeeksterne bevillinger, især EU-støtte. Man erer samtidig dygtig til at tilpasse organisationenefter bevillingernes størrelse. Men dennuværende situation med 40-60 pct.’s finansieringog megen tredjeparts finansiering”forekommer ikke bæredygtig”:”Det er helt afgørende at opretholde RISØsvidenskabelige basis, og en 50-50 ratio er denabsolutte grænse for at garantere tilstrækkeligfrihed til at opdyrke nye områder”.Farlige konsulentopgaverRapporten noterer, at RISØs ledelse harfulgt en tidligere evaluerings anbefaling omat skære ned på sin konsulentbistand, fordiden i praksis bliver en sam-finansiering, dertærer på RISØs grundbevillinger: ”I princippetburde kommercielle indtægter ikke behøvemed-finansiering fra RISØs kernemidler”.Derfor må RISØ skærpe sin opmærksomhedyderligere for kun at gå ind medkonsulentbistand på områder, som er i overensstemmelsemed institutionens strategier.Og alligevel må man være indstillet på, atdet langtfra altid er muligt at opnå 100 pct.’skommerciel finansering af konsulentydelsen,hedder det.På trods af de kritiske problemer i RISØsfinansiering – eller måske netop på grundaf finansieringsdilemmaet – slutter rapportenmed at anbefale, at RISØ får lige adgangmed universiteterne til de udvidede statsligeforskningsbevillinger, som kunne komme jf.Barcelona-aftalens krav 2006-2010.jøInternational evaluation of RISØ Nationallaboratory (sept. 2005 – se www.risoe.dk) forskerforum Nr. 189 november 2005

More magazines by this user
Similar magazines