kort - FORSKERforum

forskerforum.dk
  • No tags were found...

kort - FORSKERforum

Tema: politisVedtægtsdiktat til bestyrelserneIkke bare regelstyring, men også politisk styring: Bag lukkede døre fik universiteternes bestyrelser dikteretderes vedtægter af ministerietMasser af overstregninger og omformuleringer.Ministeriet sanerede og censureredemed hård hånd, da universiteternes bestyrelserskulle udforme nye vedtægter i 2003-2004. Bestyrelserne fik intet frirum til at formulerederes aftryk på vedtægterne, viserFORSKERforums gennemgang af processen.Forløbet var lærerigt for bestyrelser, fordet fortalte, at Videnskabsministeriet detailstyrerog politiserer. Og at det sker ikke baresker i form af håndhævelse af cirkulærer ogregler og godkendelsesprocedurer. Ministerietnøjedes nemlig ikke med en juridisk gennemgang– legalitetskontrol – men ministerietsembedsmænd gik i byen med politiseredekrav til struktur og vedtægter.Embedsmænd dikterede teksten. Styringenskete dog ikke direkte og åbent, men iform af pres og diktater bag lukkede døre.Disse dunkle forhandlinger foregik typiskmellem ministeriets embedsmænd og universitetetsjurister eller direktører, og gennemgangenaf processen fortæller, at herhavde ministeriet bukserne på. Enden blevi alle tilfælde, at embedsmændene dikterede,hvad der skulle stå – og at bestyrelsesformændeller rektorer måtte forelægge vedtægtsudkastmed den simple begrundelse,at ”at sådan vil ministeriet have det”. Noglegange fik de menige bestyrelsesmedlemmeraldrig ministeriets begrundelser for, at nogetvar udgået eller overstreget.SDU fik censureretfriheds-formulering ud”... og sikre den enkelte forsker mulighed for atdrive fri forskning”, lød en central formuleringi SDU-bestyrelsens første udkast til vedtægter,som blev sendt ind til godkendelse iVidenskabsministeriet. Fra SDU-bestyrelsensside var formuleringen et helt bevidstforsøg på at give et signal om prioritering afden enkelte forskers forskningsfrihed. Menden formulering kunne embedsmændeneikke lide, så den blev streget over og erstattetaf en henvisning til universitetsloven, viserNu har jeg ikke gennemgåetalle universiteternes vedtægter,men det er mit indtryk,at de er meget snævre og standardiserede.Ingen bestyrelserfik lov at formulere deres særkende.Både universitetsbestyrelserog administrationen varvoldsomt irriterede over proceduren:Hvorfor dikterede ministerietikke bare vedtægten ogindrømmede, at al fritænkningeller særlige ønsker for universitetetvar forbudt inden for degivne rammer?”.BestyrelsesmedlemFORSKERforums gennemgang af sagen.Sagsakterne oplyser ikke nærmere omsagsforløbet. Som svar på anmodning omaktindsigt, svarede ministeriet, at FOR-SKERforum kunne sammenligne SDUs forslagog så det endeligt godkendte og findeforskellene. Men der forelå ingen korrespondanceeller embedsmandsnotater, der fortæller,hvad der var ministeriets argumentationimod formuleringen. Ministeriets korrektionervar nemlig blevet indføjet i en proces,hvor der ”på baggrund af primært drøftelser(møder og telefonsamtaler) løbende med korrekturrettede den samme version. Der er såledesudvekslet få dokumenter som led i processen”,forklarer ministeriet for FORSKERforum.Vi troede, at vi skulle laveen vedtægt, som passede til osinden for lovens rammer. Menderes argumentation var megetmodsætningsfyldt. Jeg foreslogfor eksempel, at der skulle stånoget om at styrke grundforskningen,men det ville ministerietikke acceptere, for ’det stod jo iuniversitetsloven’ og så ville detvære en forringelse for grundforskningen!Men det var nogetpjat, for på andre punkter krævedede, at noget skulle ind ivedtægten, selv om det sammestår ordret i loven ...”BestyrelsesmedlemDokumentation: Videnskabsministeriets overstregninger af SDUs forslagForvaltningsekspert:Helt utilfredsstillendeMinisteriets sanering af universiteternesindspil skete i en gråzone, hvor det bagefterer umuligt at kontrollere, hvad ministerietegentlig stillede af krav og med hvilke begrundelser.FORSKERforums aktindsigt afsløreren mangelfuld sagsbehandlingen ogdokumentation af vedtægternes tilblivelse.Det er i strid med almindelige retsgrundsætningerom ”god forvaltningsskik”, at ministerietsbegrundelser ikke fremgår af sagsbehandlingen.”Der er godt nok ikke absolutte krav tilministeriets sagsbehandling i forvaltningslovensforstand, fordi der ikke er tale om faktiskeomstændigheder i en afgørelsessag”, forklarerforvaltningseksperten Oluf Jørgensen.”Men i forhold til offentligheden er dethelt utilfredsstillende, at der ikke findes dokumentationfor, hvad der har været ministerietsforvaltning og argumentation i en såvigtig sag. Den eneste mulighed for at fremtvingeen argumentation er så et folketingsspørgsmåltil ministeren ...”, siger pressejuristenOluf Jørgensen.Den manglende dokumentation er demokratiskset meget problematisk, for det åbnerstore muligheder for politisering bag lukkededøre, siger han: ”’Forskningsfrihed’ er vitalfor universiteternes uafhængighed af magthavere,og derfor er ministeriets fortolkning– indsnævring? - heraf en fundamentalt væsentligbeslutning. Derfor burde argumenternefremgå helt åbent for offentligheden, fxi sagens dokumenter”.Han siger, at det generelt meget problematisk,hvis statsmagten prøver at styre ’uafhængige’universiteterne via universitetsloven:”Men det bliver særligt problematisk,hvis styringen ikke dokumenteres eller bliverlagt åbent frem”.Til KVL: Forskningsfriheden gælderikke for den enkelte medarbejderKVL var et af de første universiteter, derforelagde et vedtægtsudkast for ministerietog her forløb forhandlingerne af formule-Bestyrelsesformandenkommer fra den private sektor.Han troede, at universitetslovenbetød, at universiteterne var’givet fri’, så det kom meget bagpå ham, at ministeriets styringer så stram og at universiteterneikke bare er regelstyret, men atstyringen går helt ned i detaljenog i det politisk-strategiske. Detvar mit indtryk, at han – sammenmed de andre formænd- på en diskret facon fik sagttil ministeriet, at ’nu stopperfesten’, da vedtægtsspillet varkommet ned i petitesserne. Mendet ændrede nu ikke ministerietsarbejdsform”.Bestyrelsesmedlem forskerforum Nr. 189 november 2005

More magazines by this user
Similar magazines