Montagevejledning - Serposokkel - Weber

weber.dk
  • No tags were found...

Montagevejledning - Serposokkel - Weber

MontagevejledningWeber SokkelsystemWeber Sokkelsystem


Montagevejledning tilWeber SokkelsystemWeber Sokkelsystem 3Montering af EPS-pladen 4Afsluttende overfladebehand... 5Så meget skal du bruge... 5Forbyggende foranstaltninger 5Drift og vedligehold 6Reparation 7!Hvis du vil vide mere, så tjek weber.dk2


Weber SokkelsystemNybyggeriKonstruktionen skal være korrekt udført. Underlaget skalvære plant, og større forskydninger mellem de forskelligedele i facaden må ikke forekomme. Større ujævnhedermå ikke rettes op i pudsen, men rettes op inden pudsearbejdetpåbegyndes.Tillægsisolering/efterisoleringKontroller at overfladen er jævn, og om der er skaderpå eksisterende puds. Disse udbedres før montering afisoleringen.Weber SokkelsystemWeber sokkelsystem på EPS-plader med THERM 260EF-A fiberarmeret mineralsk sokkelpuds, som armeresmed glasfiber-armeringsnet (THERM 397 EF). Systemeter egnet til både nybyggeri og renovering. EPS-pladenleveres i forskellige pladetykkelser.THERM 260 EF-A anvendes og bearbejdes med sammeteknik som ved traditionel pudsning.THERM 260 EF-A er sammensat således, at den hargod styrke og er modstandsdygtig mod de fugtforhold,som forekommer i sokkelhøjde og under jord. Pudsen erendvidere lidt elastisk, hvilket indebærer, at den bedremodstår mekaniske påvirkninger, og at risikoen for revnerminimeres.Specielt hvor pudsen støder op mod fx altandæk samtdør- og vindueskarme, er det vigtigt, at arbejdet udføresomhyggeligt. For at øge sikkerheden ved sådanne tilslutningeranbefales brug af fugebånd.Weber anbefaler drænlag mod sokkel udført med Leca ® .Pladerne fastgøres til underlaget med egnede dybler ellerklæber.Beton, Leca ® blokke ogmassive mursten vedsokkelisoleringTHERM 395 EF-K:Længde = isoleringstykkelse plus50 mm.Borediameter 8 mm.Se billeder til højre.Alternativt kan anvendesEjot Thermodybler.THERM 395 EF-KTHERM 395 EF-K3


Montering af EPS-pladenPladerne monteres, så de går over jordniveau.Der anbefales en sokkelhøjde på minimum 150 mm over færdigtterræn.Monteres som anført nedenfor.Under jord:Ved risiko for konstant vandpåvirkning anbefales det at svummeto gange med weber.tec 824.Montering med mekaniskfastgørelseKlæbning mod eksisterendetætningslagEPS-pladen fuldfladeklæbesmed weber.tec superflex 10, somtrækkes på enten pladen ellerfacaden med en 10 x 10 mmtandspartel. Pladekanterne skalvære fri for klæber.BEMÆRK - Hvis ikke der er fugtanvendes multi 292.Til montering anvendes THERM395 EF eller Ejot Thermodybel.Før EPS-pladen fuldflade-klæbesmed weber.tec superflex 10 skalder forud primes med weber.tec901.weber.tec superflex 10. trækkespå enten pladen eller facadenmed en 10 x 10 mm tandspartel.Pladekanterne skal være fri forlim.Forstærkninger, kældervinduer/kælderdøreAlle lysninger ved vinduer og ind- og udgående hjørner skal forstærkes. Anvenden hjørneliste (THERM 391), som monteres i pudsmørtlen (THERM 260)dagen inden pudsningen. Hjørnelisten skal overlappe i lysningernes indvendigehjørner. Indvendige hjørner forstærkes.Ved vinduer og døråbinger skal ekstra armering udføres med glasfiber-armeringsnet(THERM 397 EF), 30 x 40 cm. Nettet monteres i mørtel diagonaltved hjørnerne. Forstærkningerne skal tørre, inden pudsningen af soklenbegyndes.Påføring af klæberBevægelsesfugerNormalt er der ikke behov for bevægelsesfuger, undtaget er bevægelsesfugeri den eksisterende konstruktion.Om nødvendigt anvendes THERM 393 EF Bevægelsesliste, der monteres ipudsen, dagen inden facaden pudses.Forstærkning af lysningerPudsning og armering med glasfiber-armeringsnetTHERM 260 EF-A skal have en lagtykkelse på minimum 8 mm. Hvis deranvendes glatte XPS-plader, rugøres overfladen inden pudsning med fx ensavklinge. Alt løst materiale fjernes.Første lag trækkes eller sprøjtes på EPS-pladerne i ca. 6 mm lagtykkelse,hvorefter THERM 397 EF-glasfiber-armeringsnet lægges i den våde mørtelog jævnes med amerikaner eller spartel. Nettet skal overlappe med mindst100 mm og ligge i den yderste tredjedel af pudslaget.Efter tidligst et døgn påføres yderligere minimum 2 mm THERM 260 EF-A,som pudses. Alternativt filtses som underlag for efterfølgende overfladebehandling.4


Afsluttende overfladebehandlingEfter 1-2 ugers tørretid overfladebehandles soklen.Weber tilbyder facadepuds i stort set alle farver og i flereforskellige kornstørrelser (1, 1,5 og 2 mm).Som afsluttende overfladebehandling på Weber Sokkelsystemanvendes ét af følgende produkter:Alle typer facadepuds og overfladebehandlingsprodukterleveres færdigblandede klar til brug eller skal blot tilsættesvand. Silikatmaling tilsættes fixativ.• weber colour (filtsemørtel)• weber cempexo (murfarve)• Weber-silikatprodukter (puds eller maling)• Weber-silikoneharpiksprodukter (puds ellermaling)Så meget skal du bruge...ForbrugstabelProdukt Forbrug BemærkningEPS-/XPS-plade 1,05 m 2 /m 2 facade IsoleringspladeTHERM 391 Hjørneliste 10 x 15 x 250 mm Forstærkning, hjørner og lysningerTHERM 393 BevægelseslisteVed bevægelsesfuger i konstruktionTHERM 395 EF-K Ca. 4 stk./m 2 facade Til beton eller massive murstenEjot ThermoskruedybelCa. 4 stk./m 2 facadeRondeller til ovenståendeCa. 4 stk./m 2 facadeTHERM 397 EF-glasfibernet 1,15 m 2 /m 2 facade Til pudsarmeringTHERM 260 EF-A Pudsemørtel Ca. 12 kg/m 2 pudset facade Til grovpudsningweber.tec 901 (Eurolan 3K) 0,25 l/m 2 Bitumen-primerweber.tec superflex 10 4-6 l/m 2 Bitumen-klæber/fugtisoleingWeber facadepuds/ -malingSe det pågældende produktbladMulti 292 klæberCa. 3 kg/m 2 sokkelForebyggende foranstaltningerVinterarbejdeHvis pudsning finder sted i koldt og fugtigt vejr, skalfacaden dækkes ind. Temperaturen under inddækningenmå ikke komme under + 5 ºC. Anvend eventueltopvarmning.BlikkenslagerarbejdeDet er vigtigt, at blikkenslagerarbejde udføres på enfagligt forsvarlig måde, så fugtindtrængning i konstruktionenundgåes.Forebyg fejlDu bør gennemgå den aktuelle arbejdsanvisning samtde relevante produktblade. Er du i tvivl om udførelsen afarbejdet, skal du kontakte Weber. Det er vigtigt, at hverttrin er korrekt udført.Anvisninger• Arbejdspladsen skal være afdækket• Regnvand bortledes• Tandspartel må kun bruges ved påføring af klæber• Første lag skal tørre, inden næste lag påføres• Facaderne skal beskyttes mod sol og regn i ca. tredøgn, lige meget hvornår på året pudsearbejdetudføres• Kontrollér pudsens struktur og ensartethed i farven,inden afdækningen fjernes. Udbedr eventuelt i henholdtil arbejdsinstruktionerne5


Drift og vedligeholdLøbende vedligehold - pludseligt opståedeskader repareres straks – se i øvrigt pkt. 5.Facade- og sokkelpuds må ikke komme i kontakt medvejsalt.Generelt vedligeholdDer skal minimum for hvert femte år udføres et fast eftersyn,hvor følgende skal efterses og eventuelt repareres:1. SkaderSkader i pudsede overflader/nedbrudte fuger omkringvinduer, døre, sålbænke, dilatationsfuger, hjørnesamlinger,inddækninger, sammenbygninger m.m.Skader i pudsen repareres, og fuger retableres.af anerkendt fabrikat. Følg producentens anvisning.Umiddelbart efter afrensning og tørring kan facadenmales over med Weber Ton 411 Top.7. GraffitiAfrensning af graffiti bør udføres af et professionelt firma,der ud over deres ekspertise på området også tager defornødne hensyn til miljø- og arbejdsforhold.Efter afrensning genbehandles facaden med egnet graffitibeskyttelse.2. Porøse overfladerPorøse overflader specielt i sokkelområder,der har været påvirket af vejsalt. Overfladerne afrensesfor skadet facadepuds, og der udføres en fornyet oppudsning– se reparationsvejledning på side 7.3. FugtskjolderFugtskjolder kan specielt forekomme, hvor fugt har haftmulighed for at trænge ind. Fx ved defekte fuger og andresammenbygninger med mangelfuld forsegling imodvandindtrængningog ved grundfugt i sokkel/væg.Forinden udbedring af grundfugt bør der foretages enbyggeteknisk vurdering af sokkelløsningen, der kanafdække årsagen til fugtophobningen.4. OverfladerevnerDer vurderes, om der er tale om almindelige overfladerevner(dvs. kosmetiske svindrevner lig med eller mindreend 0.20 mm) eller om der er tale om gennemgåenderevner. Kosmetiske revner opstår typisk inden for 0-2 årafhængigt af den generelle påvirkning af facaden og eruden praktisk betydning.5. Mekaniske skaderSkader fra cykler, barnevogne, affaldscontainere, påkørslerm.m. skal straks repareres – se reparationsvejledningpå side 7.6. Alge- og skimmeldannelserAlge- og skimmeldannelser på facadenskyldes bl.a., at fugt bindes i facadeoverfladenog over tid giver grobund for alger og skimmelsvampe.Tidligere var afrensning kun nødvendig for ca. hvert 10år, men klimaforandringerne i Danmark betyder, at det erblevet mildere og mere regnfuldt.Mild og fugtig luft giver gode betingelserfor udbredelse af skimmelsvampe og skimmelsporer, dernyder godt af det højere næringsstofniveau i luften.Hvis der derudover står planter, buske og træer, derskygger for solen og giver læ for blæsten, vil der ogsåkunne opstå kraftig alge- og skimmeldannelse.Alge- og skimmeldannelse skal afrenses med produkterHusk altid:• at læse hele arbejdsanvisningen for at sikre, at du harvalgt det rigtige sokkelsystem• at læse produktbladene for samtlige produkter,som anvendes• at følge arbejdsanvisningen• at anvende et godkendt egenkontrolsystem• at sikre, at samtlige tilslutninger kan udføres påkorrekt vis• at isoleringen ikke må monteres på synligt fugtigtunderlag• at opbevare isoleringen tørt• ikke at pudse på fugtige underlag• at for- og eftervande (fugte) pudslaget• at beskytte facaden med regntag under montagenog bortlede tagvand• at beskytte og opvarme facader, såtemperaturen ikke kommerunder + 5 °C!• at opbevare våde produkter vedtemperaturer over+ 5 °C, dog højst + 35 °C• ikke at male facaden, hvispudsen ikke er hvidtør• at anvende den rigtigetype maling/facadepuds• at anvende den blanderog pudssprøjte, som erberegnet til det pågældendeprodukt6


Reparation af Weber SokkelsystemSkaden vurderes. Er der kun tale om skade i selve pudsen,eller har skaden også påvirket isoleringen? Hvisisoleringen også er ødelagt, skal den erstattes med etnyt stykke isoleringA. Det beskadigede område frilægges medvandrette og lodrette snit, således at kanterne omkringområdet står skarpe og danner et kvadratisk eller rektangulærthul.Se detalje A.Den beskadigede facadeisolering skæres fri. Bagmurenrenses for isolerings- og klæberester, så den fremstårsom en plan flade. Der tilpasses et nyt stykke isolering,som klæbes på bagmuren med Weber klæbe- og armeringsmørtel.Er der tale om et større område, og er der anvendtisolering i plader, skal der isættes dybler i henhold til dengenerelle monteringsanvisning.B. Der monteres og fasttrykkes omhyggeligt en ca. 50mm bred afdækningstape på den ubeskadigede pudsedeoverflade. Afdækningstapen placeres minimum 125 mmfra de lodrette og de vandrette snit.Det eksisterende armeringsnet frilægges hele vejen rundtom hullet i en bredde på ca. 120 mm.Pudsen slibes af med fx en rystepudser. Der kan ogsåanvendes en deltasliber monteret med et grovkornetsandpapir eller slibeskive, indtil oversiden af nettet erfrilagt.Se detalje B.C. Der trækkes nu THERM 260 EF-A klæbe- og armeringsmørtelpå henholdsvis isoleringen og ud på detfrilagte net.Der tilskæres herefter et stykke THERM 397 EF glasfiberarmeringsnet,der nøjagtigt passer ned i hullet, således atdet overlapper den frilagte netarmering med 100 mm.Nettet trykkes herefter ned i oversiden af den våde mørtelmed en spartel.Der glittes efter, således at oversiden af den ny mørtel eri plan med den eksisterende.Se detalje C.D. THERM 260 EF-A klæbe- og armeringsmørtel bliverhvidtør efter ca. 1 uge (afhængigt af vejr og temperatur).Herefter påføres der slutpuds af samme type som deneksisterende.Pudsen bearbejdes, indtil den ønskede struktur er opnåetog på bedste vis er ”kørt” sammen med den eksisterendeslutpuds.Afdækningstapen trækkes af, inden slutpudsen er tørretop.Se detalje D.E. Efter udtørring af slutpuds vurderes det, om der skalforetages en total overfladebehandling af hele soklenmed et af Webers facadeprodukter.IsoleringIsoleringstapeA. Det beskadigede område.B. Skaden frilægges.NetC. Nyt net ilægges. D. Færdig reparation.7


Saint-Gobain Weber A/S– din leverandør inden for naturlige byggeprodukterSaint-Gobain Weber A/SWeber er del af Saint-Gobain, som eren af verdens største industrikoncernermed byggeprodukter. Weber producererog leverer produkter, løsninger ogudstyr fra fabrikker verden over.Vi er en af byggebranchens største ogmest erfarne leverandører af mineralskbaserede byggematerialer.Vi forsøger derfor at skabe balance mellemmaterialer, miljø og de mennesker,der skal bo og arbejde i de færdigebygninger. Inden for dette områdesatser vi målrettet på at opsamle knowhowog produktudvikle vores løsninger.Vil du vide mere om Weber, så tjekweber.dk for yderligere information.Alle vores produkter er fremstillet afnaturlige råstoffer som ler, sand, kalkog cement. Vi mener nemlig, at detbedste byggeri er det, som både er iharmoni med mennesker og miljø.WeberHovedkontorSaint-Gobain Weber A/SRandersvej 75, Hinge8940 Randers SVTlf.: 70 10 10 25Fax: 87 61 02 05E-mail: weber@weber.dkwww.weber.dkJyllandSaint-Gobain Weber A/SHjaltevej 20, Skovby8464 GaltenTlf.: 70 11 11 72Fax: 86 94 54 60SjællandSaint-Gobain Weber A/SSilovej 3, Karlstrup2690 KarlslundeTlf.: 56 18 18 18Fax: 56 18 18 03FynSaint-Gobain Weber A/SNyvej 205772 KværndrupTlf.: 62 27 14 17Fax: 62 27 18 942009151 cameleon.dk - rettet 3. oktober 2011/Webers /Marketingafd.

More magazines by this user
Similar magazines