Certifikat i Risk Management - primo

primodanmark.dk
  • No tags were found...

Certifikat i Risk Management - primo

Certifikat i Risk ManagementEt grundlæggende onlinekursus i risk management


Eksempler på god risk managementSpredning af risiciblev virksomhedens redningEn spansk virksomheds hovedsæde blev ramt af enkraftig brand, der medførte, at det nedbrændte. Virksomhedensproduktionsenheder havde oprindeligtligget sammen med hovedsædet, men kort før ulykkenindtraf, havde ledelsen fået disse produktionsenhederspredt rundt om i landet.Resultat: 90 procent af virksomheden blev ikke berørtaf branden, og de nedbrændte 10 procent blev hurtigtgenopbygget.Strategisk risikokommunikationkan bruges til marketingEt tysk kommunehospital offentliggjorde sit arbejdemed risici i aviser og foldere, inddrog patienterne aktivti risikoarbejdet og gjorde alle ansatte til risk managers.Resultat: Flere patienter blev hurtigere raske, kommunenfik et bedre offentligt omdømme, og der blev følgeligskabt politisk opbakning til hospitalets udvikling.Offensiv risikoanalysegiver forbedret bundlinjeNogle miner i England skulle lukkes, og det regionaleudviklingsråd frygtede store økonomiske og miljømæssigekonsekvenser for området. Sammen meduniversiteter og erhvervsliv gennemførte man en serierisikovurde-ringer, der gav grundlag for en offensivrisikotilgang, hvor minerne blev forvandlet til centrefor forskning, uddannelse og rekreation.Resultat: En prisbelønnet topattraktion med betydeligeindtægter.Kreativ risikoløsningnedbringer erstatningsudgifterI Frankrig byggede en kommune underjordiske parkeringsanlægmed vægt på design, kvalitet og sikkerhedved blandt andet at benytte kunst og klassisk musik.Inspirationen kom fra risikovurdering af lignendeprojekter andre steder i verden.Resultat: Anlæggene er langt mindre plaget af overfald,tyverier og hærværk end andre parkeringsanlæg.Gennemkalkuleret risikotagninger lig med public governanceEt byråd i Holland besluttede at overtage alle ansvarsforpligtelseri forbindelse med et større byggeprojekt.Kommunen vurderede, at den alligevel ville blive gjorttil hovedansvarlig i tilfælde af fejlinveste-ringer, tab,ulykker m.v. Den overordnede risikokal-kule gav enpositiv respons på det finansielle marked.Resultat: Kommunen fik både ros for, at den havdetaget direkte kontrol med al sikkerheds- og risikoarbejdeog fik samtidig reduceret de samlede omkostningeri projektet med 25 procent. | EIRM Certifikat i risk management (CRM) | EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)


Certifikat i Risk ManagementEIRM’s Certifikat i Risk Management (CRM) henvendersig til personer med en professionel interesse imoderne risk management og med lyst til at lære mereom emnet. Kursisterne modtager en introduktion tilgrundlæggende teorier og principper, og de opnårderudover en generel forståelse for emner inden formoderne risk management. Denne nye forståelse errelevant for alle organisationer, offentlige såvel somprivate.Risk management i dagFordringen er klar: Såvel offentlige som private virksomhederskal i dag have anderledes styr på deresrisici. Både de enkeltstående risici og de overordnederisici. Og de skal ydermere kunne demonstrere overfor omverdenen, at de har et gennemtænkt, systematiskog handlingsorienteret beredskab i forhold tilde risici, som de udsætter sig selv og det omgivendesamfund for.Virksomhederne skal ikke kun være i stand til at identificere,vurdere og håndtere de væsentligste risici, deskal også kunne gøre det i rette tid og på intelligentvis.Risk management har undergået en omfattende udviklingdet seneste årti, og tiden er moden til at tageendnu nogle skridt fremad. I de kommende år vilborgere og forbrugere, politiske, lovgivende og regulerendeinstanser, investorer og revisorer nationaltog internationalt forvente – eller ligefrem kræve – atorganisationer benytter moderne risk management.Risk management handler i dag ikke blotom at reducere risici. Moderne risk managementer det systematiske, omfattende ogkreative arbejde med det måske mulige.Moderne risk management bliver ofte omtalt som”enterprise risk management” (ERM). ERM er enhelhedsorienteret, integreret og struktureret ledelsespraksis,der bruges til at vurdere og fastlæggesamtlige væsentlige organisatoriske risici på en måde,der er i overensstemmelse med organisationens overordnedemål og hensigter.EIRM Certifikat i risk management (CRM) | EIRM Certifikat i Risk Management (CRM) |


Onlinekursus i risk managementPå grund af den hurtige vækst på området har uddannelsesprogrammerinden for risk management haftsvært ved at følge med udviklingen. Det er også etgenerelt problem, at eksisterende uddannelser beskriverrisk management med for snævre begreber (entensom forsikringsmægling, sikkerhedsarbejde eller renfinansiel risk management). Det er derfor oplagt, atder i dag er en voksende efterspørgsel efter uddannelseinden for moderne risk management.EIRM’s Certifikat i Risk Management (CRM) er struktureretsom et fleksibelt onlinekursus, der er baseretpå selvstudier og -test. Kurset giver en god og forståeligintroduktion til ”enterprise risk management”(ERM), ligesom det gør kursisterne fortrolige medvigtige begreber samt præsenterer dem for relevantepraktiske redskaber og strategier til implementering afERM.Kurset er tilrettelagt i overensstemmelse med deERM-principper, som er udarbejdet af Committee ofSponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO). Principperne vurderes almindeligvis somværende blandt de bedste standarder for ERM.Certifikat i Risk Management er et fleksibelt onlinekursus, der ervelegnet som selvstudium, enten på arbejdet eller derhjemme.Kurset vil normalt kunne gennemføres på 4-6 uger ved en dagligarbejdsindsats på ca. 1 time.Kursets formålDet overordnede formål med CRM-kurset er at forsynekursisterne med en grundig introduktion til riskmanagement. Introduktionen tager udgangspunkt iteori og begreber, men er på samme tid rettet mod atgøre viden praktisk anvendelig.Da kurset følger ERM-principperne, vil kursisternelære, hvorledes helhedsorienteret og integreret risikoledelseomfatter alt fra forebyggelse af brande, over-holdelse af love og budgettering til etik og effektivkommunikation. Alle områder bliver præsenteret påen instruktiv måde.Det er kursets mål at forsyne kursisterne med evnentil at integrere risk management i deres forståelseaf organisationens mål og strategi og evnen til atintegrere risk management i driften af deres egenorganisation. | EIRM Certifikat i risk management (CRM) | EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)


KursusplanOnlinekurset Certifikat i Risk Management er bygget op omkring følgende fem kapitler:Kapitel 1: RisikoprincipperFørste kapitel introducerer kursisternefor generelle begreber inden forrisk management. Risikobegrebet,samt begreber i tilknytning hertil,præsenteres og diskuteres. Desuden gennemgås riskmanagements historie i kort form, og aktuel risk management-praksisdiskuteres.Kapitel 2: RisikovurderingFormålet med kapitel 2 er at givekursisterne en forståelse af vigtigebegreber og konkret praksis inden forsystematiske og organisatoriske risikovurderinger.Kapitlet begynder med udviklingen af envurderingsramme baseret på ERM-konceptet. Herefterfølger en diskussion af identifikationsmetoderne.Hovedvægtningen i kapitel 2 vil være en diskussionaf risikoanalysens grundprincipper og anvendelsesmulighedersamt en præsentation af principperne, dervedrører måling af risici.Kapitel 3: RisikokontrolFormålet med kapitel 3 er at arbejdemed den brede definition af risikokontrol.Dette skal føre til en målrettetdiskussion af måleredskaber indenfor risikokontrol – en diskussion, der dels vil give kursisterneindsigt i risikokontrollens specifikke fordele,dels i den overordnede ledelsesindsats.Kapitel 4: RisikofinansieringKapitel 4 fokuserer på udviklingen afen overordnet ramme til forståelsefor den brede vifte af finansieringsmekanismer,der er tilgængelige idag. Nøglebegreber som forsikring, selvforsikring og’pooling’ bliver introduceret og sammenlignet. Detsamme bliver aktuelle metoder til håndtering af finansiellerisici. Generelle mål og formål med risikofinansieringbliver også diskuteret.Kapitel 5: Administration afrisikostyringsprogrammetKapitel 5 fokuserer på det effektivedesign og implementering af riskmanagement-praksisser i organisationer.Det indledes med en diskussionaf mål og formål for risk management. Kursets sidstedel omhandler programdesign og implementering,ligesom det behandler forskellige ledelsesudfordringersom risikokommunikation, kontraktledelse, forsikringsserviceog revision.Introduktionen og diskussionerne er tilrettelagtpå en sådan måde, at kursisterneudvikler forståelse for generelle spørgsmålog problemer inden for risk management.EIRM Certifikat i risk management (CRM) | EIRM Certifikat i Risk Management (CRM) |


UndervisningsmetoderCertifikat i Risk Management er et onlinekursus,som den enkelte kursist selv kan bestemme, hvornårhan/hun vil tage. Kursisterne vil have mulighed for atskaffe undervisningsmaterialet på internettet og tagemultiple choice-test, når undervisningsforløbet erafsluttet. Kursets fem kapitler vil:1. introducere og forklare grundlæggende principper2. demonstrere, hvordan principperne anvendes3. udvikle kursisternes evne til at bruge princippernei deres daglige arbejde4. rådgive kursisterne om, hvordan de lærer mereom emnet.EvalueringsmetoderHvert kapitel i CRM-kurset afsluttes med en multiplechoice-test, der tages online, og kurset er først gennemført,når alle fem test er bestået. Kursister, der bestårkurset, vil modtage et Certifikat i Risk Management.MålgrupperFormålet med kurset er at hjælpe organisationer til atstyrke deres medarbejderes evne til at håndtere afgørendeområder inden for risk management. Kursethenvender sig især til:• personer, der er nye i risk management-faget,og som derfor har brug for en introduktion tilemnet• erfarne risk managers og risikostyringskoordinatorer,der ønsker at opfriske deres forståelseaf risk management• ledere, der interesserer sig for ERM, og sompå kort tid ønsker at tilegne sig viden om riskmanagement.Kurset er desuden relevant for andre personer meden faglig interesse for risk management, herundersecurity managers, kommunikationsansvarlige ogsikkerhedsledere.Om forfatterenPeter Young, ph.d., er professor i risk managementved University of St. Thomas College of Business,Minneapolis, USA. Peter Young er ansvarlig for enMBA-uddannelse i risikoforsikring og risk management,der vurderes som værende blandt de bedstei USA. Peter Young er desuden gæsteprofessor påGlasgow Caledonian University i Skotland og eksternseniorrådgiver i EIRM.Peter Young regnes foren international kapacitetinden for risk managementi både den offentligeog private sektor.Peter Young har skrevet mange bøger om risk management,herunder Managing Risks in Public Organisations(Perpetuity Press, 2005) i samarbejde medMartin Fone. Bogen kan anvendes som en grundbogfor CRM-kurset. Peter Young er desuden forfatter tilet stort antal udgivelser i akademiske og erhvervsrelateredetidsskrifter. | EIRM Certifikat i risk management (CRM) | EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)


European Institute for Risk Management (EIRM) er et medlemsbaseret netværk, derformidler velfunderet og erfaringsbaseret viden om risk management. Det er voresmål at give vores medlemmer en dybere og bredere forståelse af risk managementog således understøtte både strategiske beslutninger og det daglige arbejde medrisikorelaterede spørgsmål. Vi hjælper dig med at gøre risici til muligheder!Krumtappen 2 | 2500 Valby | Telefon 7025 2545 | E-mail: eirm@eirm.net | www.eirm.net

More magazines by this user
Similar magazines