12.07.2015 Views

Projektrapport 2. del - Viden om Læsning

Projektrapport 2. del - Viden om Læsning

Projektrapport 2. del - Viden om Læsning

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Projektrapport 2. del


Læseforudsætninger og læsekompetencer i 1.klasse - oktober 2007 +januar 2008Klasse- og dansklærer:PRØVEELEV1. Skrive:”solskinsvejr”BLÅ: 11.08.082. 3.FrederikSkrive tekstHan har det godtHan har det godtsom katDet er godt og ..BogstavbenævnelseSTORErigtige/passeredeSmårigtige/passerede28/2828/2828/28 usikker vedI28/2828/2827/28 p/qOS64Kategori,Rigtige/passerede, Ri%, Sec propgave, LæsetidC1 - 63/6498% - 9.4 –10 min.C1 – 64/64100% - 9.2 –9.50 minC1 – 58/58100% - 10.3– 10 minGruppe28


4. 5. 6. Kattenhar detgodtDet blev godt Han har det godt28/2828/2827/28 -/Q27/28 p/q28/2828/28 usikker vedå/øC1 – 46/5190% - 11.8 –10 minB1 - 63/6498% - 6.1 –6.30 minC1 – 63/6498% - 8.7 –9.20 min7. 8. Tegner totegn/figurerBliver kat. De bliversøde ved katten.Måske: A, E,M, U, Z, S, X????25/28 L/I, -/Z, T/J24/28 p/q, -/z, -/j,n/hUsikker ved æ og tUdenforbedømmelseTegnede entegningC2 – 33/3789% - 16.2 –10 min29


9. Det går godt10. Han har det godt11. Katten er glad12. 13. Han (bliver) dejligtog han bliverforkælet.Det er dejligt.14. Han har detgodt som kat28/2828/2826/28 Y/Ø, Æ/Å26/28 y/ø, æ/å24/28 L/I, -/Q, -/Z, Å/Æ25/28 -/z, -/æ, -/tUsikker ved b og d28/2828/2828/2828/2825/28 -/Q, -/Z, -/Æ24/28 -/q, -/z, -/æ,-/cB1 - 64/64100% - 4.7 –4.59 minC3 - 53/6384% - 9.5 –10 minC1 - 31/3297% - 18.8 –10 minB1 - 59/6492% - 5.2 –5.30 minC1 - 52/5398% - 11.3 –10 minC2 – 35/4588% - 15.0 –10 min15. Forkælet kat26/28 -/Q, V/Y27/28 -/gTænker længe førsvar.Søger hjælp iC3 – 28/4760% - 12.8 –10 min30


ogstavark påtavlen.Siger vedkorrekt’æ’: ”Uh, dervar jeg heldig”16. Han blev godtil at være kat28/2828/28usikker ved b og dC1 – 64/64100% - 9.2 –9.50 17.JohanneHan befinder siggodt ved de andre27/28 -/Æ26/28 -/æ, -/pUsikker ved t (f)C3 - 19/2383% - 26.1 –10 min18. 19. Kat bliver ved medat være kat28/2826/28 p/q, v/x25/28 A/R, -/Æ,Å/Ø23/28 p/q, -/æ, i/l,q/p, f/tC3 - 30/3683% - 16.7 –10 minC1 - 35/3697% - 16.7 –10 min31


20. Kat bliver ved medat være kat28/2828/28Usikker ved zC1 - 44/4892% - 12.5 –10 min21. Har valgt at løse15 opgaver af deførste 32 -tilfældigt22. Her vil jeg en …mand. De savnermanden.23. Kat har det godt28/28 usikker vedK27/28 -/q, usikkerved k28/2827/28 -/pC1 – 49/5491% - 11.1 –10 minC1 – 55/5698% - 10.7 –10 min32


EventyrDifferentieret undervisningsforløb i læsning i 1. klasseI seks uger arbejder 1. klasse med et differentieret læseforløb. Det overordnede tema er ”eventyr”.Grundmaterialet er ”Læs med læsefidusen”.Elevernes læsestandpunkt er blevet evalueret med ”Det gode læseforløb”. Evalueringsresultaterneinden for kategorierne ”fonologisk opmærksomhed” og ”ordafkodning” danner baggrund forelevplacering i værksteder. Disse to kategorier er fokusområder i dette forløb. Ved periodensafslutning evalueres igen med samme materiale og med OS 64.Grundtanken for læseforløbet er undervisningsdifferentieret arbejde i værksteder med et fællesudgangspunkt i litteraturarbejdet. Den teoretiske forankring er bl.a. Carsten Elbro: Læsning oglæseundervisning, J. Frost: Principper for god læseundervisnin samt Merete Brudholm:Læseforståelse.Jørgen Frosts didaktiske tænkning i helhed-del-helhed danner baggrund forundervisningstilrettelæggelsen. Det samme gælder Carsten Elbros opfordring til direkteundervisning i afkodning og til at arbejde med sproglig opmærksomhed.Fælles undervisning(Læseforståelsesdelen) litteraturarbejde genrearbejde ord-og begrebsforståelseI det fælles litteraturarbejde arbejder eleverne med eventyr. Eleverne præsenteres for remseeventyrog folkeeventyr. Som værktøj i genrearbejdet introduceres Merete Brudholms fortællingskort,genretræet og eventyrtræet. Der arbejdes med forforståelse, meddigtning og ordkendskabskort.Forforståelsen er i denne sammenhæng udelukkende vigtig i forhold til genrearbejdet – ikke iforbindelse med læsearbejdet i værkstederne.Remseeventyret (”Sørens hus”) og folkeeventyret (”Guldlok”) er i bogen. De læses højt for ogsammen med eleverne. Eleverne vil ud over disse eventyr have adgang til et righoldigt udvalg afandre eventyrtekster.36


Den tidlige læseudvikling og skriveudvikling hører tæt sammen. Derfor vil skrivning være ensideløbende aktivitet med læsning i litteraturarbejdet og i alle tre værksteder.Differentieret undervisning(Sprogdelen)Er organiseret som værkstedsarbejde.I alle tre værksteder arbejdes der med fonologisk opmærksomhed og med ordafkodning. Lærerenunderviser direkte. Eleverne arbejder selvstændigt og med makkere.Værksted 1 (rød gruppe)Aktiviteter i arbejdet med fonologisk opmærksomhed:1. rim2. stavelsesdeling3. identifikation af første lyd4. identifikation af samme lyd5. lydsyntese af tre sproglydeAktiviteter i arbejdet med ordafkodning:1. bogstavarbejde2. genkendelse af almindelige småord (fx mor, far, hun, han, ja, nej)3. læsning og dannelse af enkle, nye småord (fx ris, sol)4. læsning af tostavelsesord med enkel lydfølge (fx Lise, læse, gabe)Værksted 2 (gul gruppe)Aktiviteter i arbejdet med fonologisk opmærksomhed:1. identifikation af samme lyd2. lydsyntese af tre sproglyde3. lydanalyse4. fonemsubtraktion5. fonemadditionAktiviteter i arbejdet med ordafkodning:1. ordlæsning og orddannelse af ord med enkel konsonantforbindelse( fx sk-, sp-, sm-, sv-, slogtr-, pr-, kr-, fr, gr-, br-, dr-2. ordlæsning og orddannelse af ord med kompliceret konsonantforbindelse i begyndelsen aford (fx skr-, spr-, skv-, str-, skj-)Værksted 3 (grøn gruppe)Aktiviteter i arbejdet med fonologisk opmærksomhed:1. identifikation af samme lyd2. lydsyntese af tre sproglyde3. fonemombytning4. orddannelse med given begyndelseslydAktiviteter i arbejdet med ordafkodning:37


1. ordlæsning og orddannelse af ord med kompliceret konsonantophobning i begyndelsen af,inde i og i slutningen af ord (fx sprog, skrig, kringlet, vestkysten, bedst, mindst, yngst)2. afkodning af nonsensord3. avanceret ordlæsningMaterialerEventyrbøger, materiale fra ”Læs med læsefidusen”, fonologisk vendespil, rimspil,bogstavterninger, bogstav-, ord- og sætningsdominospil, bogstav-ord- Sorteper-spil, Davs Klavs –rimfirkort, Lydpotten, Tryllestaven 1-5, Ordkassen, materiale fra begynderdansk-konferencen påskolekom, KONVO-hjulet.38


Eksempler på bøger i kasserne til læse-selv bøger i de tre grupper i 1. periode(efteråret 2007)GRØN GRUPPE GUL GRUPPE RØD GRUPPESelvlavede bøger med énlinje pr side.Bøger fraDansklærerforeningen; fx”De små læsebøger” (6-10= Cirkuskaninen,Abekattestreger m.fl., 21-25 = fx Læsefidusen ser ien kise; 26-30 = fx Denlille heks flyver ogVærkstedsfidusen 1-10; fxLæsefidusen laverpitabrødBøger fra systemet”Bogslottet 2. niveau” fraAlinea; fx MavepineBøger fra Bogkassen fraIntervention Press; fx Jeger bange og Et spøgelseBøger fra KIWI-kassen 1-2, AlineaBøger fra serien LydretDingo, Gyldendal; fx Sifog BoMille og Malte-serien fraAlinea; fx Mille og Maltepå altan-vejenBøger faDansklærerforeningensForlag; fx Louis Jensen,Dukken Kongen og duenog Danskfidusens eventyr1-10; fx De tre bukkebruseBøger fra serien Super LetPS: fra Alinea; fx Hvor ertyven?Bo-bøger fra SpecialpædagogiskForlag; fx BororBøger fra serien MikroDingo; Gyldendal; fx Såkører vi, Bella! og Klararydder opBøger fra Maaholm; fxJørn Jensen, Mine fugle ogHvem er højest?Bøger fraDansklærerforeningensForlag; fx DanskfidusensEventyr 1-5; fx Mal, minkværn og Tur i naturen; fxKan dyr blive bangeBøger fra serien Super LetPS: fra Alinea; fx Jeghedder FrodeBøger fra serien Let PS fraAlinea; fx Mark spillerfodboldBøger fra Mini ZOOMserien,Alinea; fx Lukashar en butik og Magnus ogMarie finder en skat ogJørn Jensen, Hvad glor dupå?Bøger fra Lille-Dingoserien,Gyldendal; fx Detdybe hulDen første læsning –Frilæsning, Alinea; fxAdam på ferie47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!