13 Case_GN Store Nord Jøregen Utzon_Coor Service.pdf

dfm.net.dk

13 Case_GN Store Nord Jøregen Utzon_Coor Service.pdf

FM outsourcing i omskiftelige tiderCase: GN Store NordDFM Konference 2010


Agenda● FM anno 2010 – hvilke faktorer er vigtige i omskiftelige tider?● Case: GN Store Nord – hvilke erfaringer har GN gjort sig med outsourcing af FM iforbindelse med et større turn-around?DFM Konference 2010 2010-01-29 | 2


FM markedet anno 2010 er ved 'at vågne' igen og fokus børvære på besparelser og fleksibilitetVirksomheder som outsourcer FM bør sikre sig atløsningen bliver optimal ved at…1 …spille med åbne kort og designe en procesog kontrakt hvor risikoen minimeres forbegge parter og kunden opnår den bedstepris2 …indgå en kontrakt som er fleksibel hvorprisen nemt kan justeres når virksomhedenændrer sig3 …vælge en samarbejdspartner, derkontinuerligt udvikler servicen og giverbesparelser til kundenDFM Konference 2010 2010-01-29 | 4


En top-down proces er hurtigere og mindreressourcekrævende….1Top-down outsourcing procesFM strategi /ForstudieGO/NO GO!Due-diligenceanalyseKontraktforhandlingIntegrationDriftBottom-up udbudsprocesRFIRFQLeverandørforhandlingerLeverandørudvælgelseIntegrationDriftDFM Konference 2010 2010-01-29 | 5


….samt minimerer risici for begge parter idet tilbudet er påprior practice og tilbudspris = endelig prisTop down scenarieBottom up scenarieNuværendeomkostningerTilbudsprisVariableydelser ibaselineOpgaver ikkebeskrevet iudbudDirekte (A)besparelser(Forkert) sammenligningsgrundlagJustering afserviceniveauTilbudspris= endeligprisEndeligprisTop down processen sikrer:• Prior practice• Lave udbudsomkostninger• Kort procestid – hurtigrealisering af besparelser• Lav risiko• Høj kvalitet i tilbud• Endelig pris = endelig prisDFM Konference 2010 2010-01-29 | 6


En fleksibel kontrakt og prismodel sikrerpristransparens og konsekvens af volumenændringer2F1F2F3F4Fleksibel omkostning perfunktion (eksempelviscatering, rengø ring m.v.)Pris per funktion opdeles iht. "cost- drivere" i "fasteomkostninger", pris/kvm og pris/servicebrugerF1F2F3F4α Faste omkostningerβ Omkostninger afhængig areal af areal (m2) (m2)d Omkostninger afhængig brugere af servicebrugereαβdαβdαβdTag højde for ændringer:• Indehold + / - 20 % iprismodellen• Forvarsle kendtekommende ændringer ivolumen i tilbudsfasenDFM Konference 2010 2010-01-29 | 7


Besparelser bør ske både up-front og løbende gennemkontinuerlig udvikling af servicen3Serviceomkostninger tilpasses gennemeffektivitet og tilpasning af serviceniveauetBesparelserne kan opdeles i 3 kategorierAA Effektivitet Den samme servicefor lavere omkostningEffektivitetEnhedsprisServiceomkostningerBTilpasning afniveauBTilpasning afniveauNedsat forbrug ellerreduceretserviceniveauServiceforbrugCBesparelser udenfor scopeBesparelser påservices uden for denindgåede kontraktDFM Konference 2010 2010-01-29 | 8


Case: GN Store Nord - Outsourcing af FM i et turn-aroundDFM Konference 2010 2010-01-29 | 9


GN Store Nord stod overfor en større omstrukturering –outsourcing af FM var blot ét af tiltageneArtikel i Børsen. 17. august 2009GN Store Nord aktikurs (Jan '09 - Jan'10)'Vi er positivt overraskede overbesparelsespotentialet i restruktureringsprogrammetog venter at se effekternerulle sig fuldt ud i de kommende kvartaler'Morten Imsgard, Analytiker i Sydbank'Vi er nu på vej ind i den afsluttendeimplementering af GNs ambitiøse turnaroundprogram,og betydelige omkostninger erallerede blevet taget ud af forretningen'Aktie kursen er steget med 150% detseneste årMogens Elsberg, Adm. DirektørDFM Konference 2010 2010-01-29 | 10


GN valgte en kort proces med høj grad af åbenhed oginvolvering af top-ledelsen0. Pre-kvalificering/ForstudieGO/NOGO1. DueDiligence-2. Forhandling3. IntegrationDriftTiming September 2008December 2009 Januar 2009 Mid-Feb. 2009Marts 2009 -Nøgleaktiviteter• Udarbejde FMstrategi• Udvælgeleverandører• Leverandøreranalysererpotentiale• Vælge leverandørfor DD• Involverenøglemedarbejdere• Gennemføredue diligenceanalyse• Detaljeresamarbejdsvilkår• Detaljerekommerciellevilkår• Overførepersonale• Overføreleverandørkontrakter• Integration tilleverandørssystemer etc• Sikre atleverance eriht. "priorpractice”• DiskuterebesparelsesforslagmedleverandørLessons learned• Den korte proces gjorde at vi holdt momentum og undgik for meget 'støj' i organisationen• Tidlig involvering af nøglemedarbejdere sikrede kvalitet i business casen (due diligence)• Klar kommunikation til medarbejdere reducerede usikkerhed• Høj grad af involvering fra top-ledelsen sikrede forretningsorienteret beslutningsprocesDFM Konference 2010 2010-01-29 | 11


Processen var god og resultaterne er tydelige…'Det har været en rigtig god proces hvorvi har haft en meget åben dialog medvores FM partner som ikke blot harhjulpet med at spare penge men ogsåmed at gøre tingene anderledes'Vi kan allerede se resultaterne af at haveskiftet strategi på FM området. Bl.a. harvi opnået besparelser på kantineområdetpå 25% - og stadig fået mad på sammeniveau.'Mikkel Danvold, DirectorInvestor Relations & CommunicationsDFM Konference 2010 2010-01-29 | 12


Betragtninger omkring valg af –og samarbejde medleverandør…Klar grænsedragning og kontaktpunkterKendskab til kontraktenKONTRAKTKontraktchefServiceManagerFM ansvarligLokalkontaktpersonKontraktAbonnementProjektLokalemedarb.LokalservicebrugerePrislisteSeamless integration og trappevise besparelserÅbenhed omkring fortjenesteGNKantineGNEjendomDRIFTCoorGN siteDFM Konference 2010 2010-01-29 | 13


SpørgsmålDFM Konference 2010 2010-01-29 | 14

More magazines by this user
Similar magazines