Hvorfor forske i hjertemedicin til børn? - KUUL

kuul.dk

Hvorfor forske i hjertemedicin til børn? - KUUL

at der kommer bivirkninger. Derfor forskes der intensivt i at finde den heltoptimale behandling.Ved fødselen og igennem de første uger af livet sker der store ændringeri vores hjerte. I de nyfødte hjerte er der utroligt mange receptorer somvores medicin kan virke på, men receptorerne virker ikke lige så godt sompå voksne. På Århus Universitetshospital, Skejby forsker vi for at finde årsagentil dette, så vi kan give vores allermindste patienter den allerbedstebehandling.Blodets størkningsevne og blødningsforstyrrelser efterhjerteoperation af børnBørn er ikke blot små voksne! I fosterlivet og gennem barndommen er derikke kun tale om en vækst men om en udvikling af kroppens specialiseredefunktioner.Hæmostasen (blodets balance mellem at størkne og bløde) er een af dekomplicerede processer, som udvikles med alderen; Kredsløbet ændresefter fødslen, således at iltningen af blodet sker i lungerne. Der sker engradvis opbygning af depoter af jern og vitaminer som er byggesten i blodstørkningen.Fra to større studier ved vi at koncentrationen af de proteinersom medvirker til blodstørkningen ændres gennem barndommen, men deter ikke tidligere undersøgt hvad dette betyder for den samlede blodstørkning.På Århus Universitetshospital, Skejby opereres årligt ca 150 børn for medfødtehjertefejl. Operationerne foretages under fuld bedøvelse med brugaf hjerte-lungemaskine. For at dette er muligt, sker der en fortynding afblodet og barnet gives medicin som hindrer blodet i at danne blodpropperunder operationen. Begge dele øger risikoen for blødning, og det er normaltat der er behov for blodtransfusion og anden behandling efter operationen.Enhver transfusion overvejes nøje idet unødig væske i blodbanen udgøren stor belastning for det nyopererede hjerte. Det er nødvendigt at findemetoder som gør det muligt at målrette behandlingen til det enkelte barnsbehovRotating Trombelastometri (RoTEM®) og Multiplate® er analysemetoder,som ikke blot giver et kvantitativt billede (antal af blodplader, blødningstidermm) men som giver et kvallitativt billede af blodets evne til at størkneog blodpladernes tilstand. De nye analysemetoder er hurtige at udføre ogbehandlingen kan dermed løbende justeres på baggrund af resultaterne.6 3


Studier af voksne patienter har vist at brug af RoTEM® ved omfattende kirurgi,kan vejlede en målrettet behandling målt på anvendelsen af medicinog blodprodukter, men det vides endnu ikke om metoden kan anvendes tilbørn.Studierne udføres i samarbejde mellem Anæstesi og Intensiv afd I og Centerfor Hæmofili og Trombose, og skal belyse:• På hvilke punkter børns blodstørkningsevne adskiller sig fra voksnes.• Om hjertelungemaskinens påvirkning under hjerteoperation kan påvisesved brug af RoTEM og Multiplate og om en tidligere og mere målrettetbehandling dermed kan iværksættes.• Hvilke behandlinger som bedst genopretter den normale blodstørkningsevnehos børn efter brug af hjertelungemaskine.Receptorer er kroppens knapperEn operation for medfødt hjertefejl er hårdt for kroppen, og hjertet kanhave brug for hjælp til at komme ovenpå efter behandlingen. På intensivafdeling bliver der brugt medicin der kan hjælpe hjertet til at trække sigbedre sammen og få de store blodkar til at slappe af, så blod kan kommerundt i hele kroppen.Medicinen der bruges kan man betegne som en nøgle, og på overfladen afhver enkelt hjertecelle sidder der tusindvis af receptorer som fungere somen lås. Kun den rigtige nøgle passer i låsene. Hvis nøglen passer bliver dersendt et signal ind i cellen, som derefter trækker sig hurtigere sammen.Kroppen producere selv de stoffer som fungerer som låse, og den medicinvi bruger er ofte opfundet ved at studere kroppens egne låse og nøgler.Man kan sige at vi trykker på de knapper kroppen allerede selv har lavet.Vi forventer at studierne gør os bedre i stand til at opdage blødningsproblemertidligt i forløbet og behandle dem målrettet. At det vil blive muligtat forsøge forskellige behandlinger på barnets blod i laboratoriet og ud fraresultaterne vælge den rette behandling til barnet samt løbende overvågeeffekten heraf.Kroppen er ikke bygget tilhjertekirurgi og derfor kanden ikke selv producere nokaf nøglerne der styrker hjertet.Derfor hjælper vi, oftemed mange forskellige typermedicin på én gang der allesammen binder sig til hversin lås.Det kan være en vanskeligbalancegang; Vi vil gernebruge så store mængder at vistyrker hjertet bedst muligt,men samtidig passe på atvi ikke skader hjertet eller45

More magazines by this user
Similar magazines