12.07.2015 Views

Innovationsnetværk - oversigt over modtagne ansøgninger d. 1 ...

Innovationsnetværk - oversigt over modtagne ansøgninger d. 1 ...

Innovationsnetværk - oversigt over modtagne ansøgninger d. 1 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NotatDagsorden til Vækstforums møde den 12. maj 2010 - bilag til pkt. 11Innovationsnetværk - oversigt over modtagne ansøgninger d. 1. marts 2010I forbindelse med Rådet for Teknologi og Innovations udbud af innovationsnetværk har Forsknings- og Innovationsstyrelsen modtaget 26ansøgninger. De modtagne ansøgninger fremgår af nedenstående oversigt.Bemærkning til oversigten: Det skal bemærkes, at det ikke er et krav, at der deltager private virksomheder i selve netværkskonsortierne. Kravettil ansøgningerne er, at der skal deltage virksomheder i netværkets konkrete aktiviteter, og at denne deltagelse skal dokumenteres gennem enmedfinansiering fra virksomhederne på i alt minimum 40 pct. af det samlede budget.Man kan derfor ikke ud fra nedenstående oversigt over konsortiedeltagere udlede omfanget af virksomhedsdeltagelsen i de enkelte ansøgninger.Fagområde: CleantechNavn Formål Ansøger Øvrige konsortie-deltagere AnsøgtbeløbBrint ogbrændselscellerInnovation network forBiomass andBiorefineriesStøtte udviklingen af branchen for brint ogbrændselsceller, med særligt fokus på at fremme denteknologiske udvikling og det store potentiale forerhvervsudvikling via videnformidling ogmatchmaking i innovative netværkssamarbejder.At samle, udvikle, promovere og kommercialisereDanmarks kompetencer inden for forskning i,produktion og udnyttelse af biomasse med særligtfokus på økonomisk såvel som miljømæssigbæredygtighed.Partnerskabet forbrint ogbrændselsceller/DIEnergibranchenDTUHIRC, BASS, Cemtec, HyFC AcademyForskellige institutter på DTU, KøbenhavnsUniversitet, RUC, Aarhus Universitet,Aalborg Universitet, CopenhagenCapacity/Copenhagen CleanTech Cluster,Cluster Biofuels Denmark, KalundborgKommune, DI, DONG Energy, Inbicon,Fermenco, Agrotech, Solum7,2 mio23 mio


Dagsorden til Vækstforums møde den 12. maj 2010 - bilag til pkt. 11INLEC - Lean EnergyClusterInnovationsnetværk forMiljøteknologiNetværket forBiomasseVE-NetAt skabe rammerne for en samlet og målrettetinnovationsindsats rettet mod udvikling,demonstration og markedsmodning af primærthøjteknologisk baserede produkter og ydelser, til atfremme Lean Energy tankegangen. Fokus påenergieffektivisering og intelligente energisystemerAt styrke innovations- og forskningsindsatsen idanske virksomheder inden for cleantech-områdernevand, jord, luft og affald ved at identificere nyeforretningsområder, at identificere teknologiske oginnovationsmæssige problemstillinger og ved ativærksætte udviklingsprojekter.Skabe forretningsmæssig og teknologisk innovationog udvikling indenfor alle led i værdikæden fraproduktion af biomasse, håndtering af biomasse,forarbejdningsprocesser, konvertering til mereværdifulde energiformer, energiudnyttelse samtrecirkulering og udnyttelse af restprodukter ognæringsstoffer.At understøtte innovation på energiområdet og skabesynergi, vækst og bidrage til at udvikling af nyeteknologier til fremme af øget indpasning afvedvarende energi og energieffektivisering i detdanske energisystem.KøleVirksomhedsCenter AlsionDKDHIAgro BusinessParkTeknologiskInstitutAalborg Universitet, DTU, HydrogenInnovation Research Centre,Ingeniørhøjskolen i Århus, SyddanskUniversitet, Teknologisk Institut, Div.erhvervsfremmeaktører ogvirksomhedsnetværk, 4 store virksomhederForskellige institutter på AalborgUniversitet, Aarhus universitet, DTU,GEUS, DHI, FORCE, Agrotech, TI DanskMiljøteknologi, Danish Water Forum, AffaldDanmark, væksthus Hovedstaden/Cleantechpartnerskab og virksomhederDJF, Risø-DTU, IHA, Teknologisk Institut,AgroTech, AAUDansk Energi, DI Energibranchen, DanskFjernvarme, DS Hånværk & Industri, DTU,Foreningen for Danske Kraftvarmeværker,DONG, FORCE Technology, TEKNIQ,SDU, Udenrigsministeriet, AAU, AU37 mio.20 mio.22 mio.19,93 mio.2


Fagområde: Serviceinnovation og oplevelsesøkonomi o.lign.Navn Formål Ansøger Øvrige konsortie-deltagere AnsøgtbeløbMarkedsføring offorbrugerforståelseInnonet RetailIntelligent leg oglæringPlayware - Netværk forintelligent teknologi tilleg, oplevelser oglæringDagsorden til Vækstforums møde den 12. maj 2010 - bilag til pkt. 11Samle forskningsmæssige spidskompetencer indenforforbrugerforståelse, markedskommunikation,analysemetoder, produktudvikling og design, og sørgefor at denne viden bliver kommercialiseret ogforankret hos bureauer og virksomheder til gavn fordansk økonomi og eksport.Styrke de danske virksomheders adgang til ny viden,metoder og forskning, der kan øge konkurrenceevneog innovative forretningsstrategier.Fremme udvikling af nye produkter og formidling afny viden mellem videninstitutioner og virksomhedergennem åben, samarbejdsdrevet innovation inden forudvikling af intelligente systemer og designløsningerinden for leg og læring.Identificere, systematisere og formidle viden om depotentialer, som teknologier til fysisk interaktion(eksempelvis robotteknologi, pervasive computing,positioneringsteknologi og trådløse teknologier)rummer for udvikling af nye interaktive produkter tilleg, oplevelser, læring, sundhed, sport mv.SDU, Institut forMarketing ogManagementDevelopmentCentre, UMTRoboClusterDTU – InstitutforElektroteknologiCBS, AU, AAU, SDU, Designskolen iKoldingCBS, VIA University College, AlexandraInstituttet, Dansk Erhverv, HK Danmark,Ebeltoft Group, Retail Institute Scandinavia,CKO, Florida State University (USA),Stenden University (Hol), Riben Cluster(UK), UdenrigsministerietUniversity College Lillebælt, KnowledgeLab, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet,Teknologisk Institut, SyddanskErhvervsskoleDPU – Institut for DidaktikDELTA16,31 mio.19,98 mio.16,33 mio.7,8 mio.3


Dagsorden til Vækstforums møde den 12. maj 2010 - bilag til pkt. 11Service PlatformVidenbaseretOplevelsesøkonomi(InVIO)VIPROFO (Virtuelprojektledelse ogprocesforbedring)Greater ØresundBidrage til vækst og konkurrenceevne blandtservicevirksomheder i Danmark. Skabe knudepunktfor aktiviteter, der kan øge innovation i DK. Blive encentral ”lyttepost samt ”opsamlingsstation” forvidenbehov i serviceerhvervene.Styrke videndeling, videnudvikling og samspil mellemvirksomheder og videninstitutioner ifbm forskning,innovation og forretningsudvikling inden foroplevelsesøkonomien. Skabelse af viden- ogoplevelsesbaseret vækst i erhvervslivet.Netværk i projektledelse og procesforbedring, til atimødekomme det stigende behov forledelseskompetencer, der kræves indenforvirtuel/distribueret projektorganisering ogprocesforbedring. Fokus på virtuel projektledelse ogprocesforbedring.At få skabt sammenhæng og dynamik, som samletskal få løftet og kvalificeret de eksisterende netværksamt identificere nye sammenhænge ogudviklingsmuligheder, indenfor regionen. Dette skergennem tværgående vidensbaseret vækst, udvikling oginnovation med udgangspunkt i triple-helix baseredenetværk.DEAAalborgUniversitetRoskildeUniversitetØresundsuniversitetetAlexandra Instituttet, Teknologisk Institut,AgtoTech, FORCE Technology, DELTA,AAU, SDU, RUC, AUTI, RUC, CKO (fusion af Danvifo og ApEx)RUC, AAU, ASB, CBS, ITU, Alexandra,Delta, 55 virksomhederØresund Logistics, Øresund IT, ØresundEnvironment, Øresund Food, ØresundEntrepreneurship25 mio.20 mio.15,3 mio.20 mio.4


Dagsorden til Vækstforums møde den 12. maj 2010 - bilag til pkt. 11Fagområde: Produktions- materialeteknologi og byggeri mv.Navn Formål Ansøger Øvrige konsortie-deltagere AnsøgtbeløbEmballering, Handelog DistributionFor Dansk LysGreenMetalInnoBygLavEBygAt styrke emballage-, handels- ogdistributionserhvervene i Danmark gennem en rækkeforskellige netværk. Fokus på forbedring emballering,handel og præsentation af varer,distributionsteknologier, køleteknologier, mm.Skabe den bedst mulige platformvækst gennemudvikling af rammebetingelserne, uddannelse ogforskning samt styrke samarbejde mellemvirksomheder, forskning og myndigheder indenfor deforskellige videndomæner, markedspositioner ogpositioner i værdikæden.At dansk industri bliver mere konkurrencedygtiggennem mere effektiv energiledelse og ved atinddrage samtlige medarbejdere i den samledeinnovationsprocesSkabe, samle og sætte ny viden om energieffektivitetog bæredygtighed i spil i byggeriet på tværs afbranchens faggrupper og ved tæt inddragelse afbyggebranchens kunder.Udvikle bygninger med et godt indeklima, som ikkehar behov for energi fra fossile brændsler.TeknologiskInstitut –Emballage ogTransportDTU ElektroIPUTeknologiskInstitutDTU Byg BFINordic Foddpack, Øresund Logistics, WorldPackaging org., Øresund Fodd Network,VIFU, IAPRI, Emballeageindustrien, DIfødevarer, Dansk landbrug og fødevarer, DeSamvirkende Købmænd, Plastindustrien,GS1 Danmark, E&T’s medlemskredsDTU Byg, DTU Fotonik, AAU, DanskCenter for Lys, SDU, Arkitektskolen i ÅrhusDTU, Dansk Metal, DI, AAU, FORCETechnology, BG Consult, TeknologiskInstitut, EANORDStatens Byggeforskningsinstitut, AAU,Dansk Brand- og sikrings Institut, DTUManagement, DTU Byg, Dansk Byggeri,Tekniq, BAT-kartelletDTU Byg ICIEE, SBi-AAU, AAU,Teknologisk Institut15 mio.19,8 mio.19,98 mio.19,97 mio.10 mio.5


Dagsorden til Vækstforums møde den 12. maj 2010 - bilag til pkt. 11Sikkerheds- ogRumfartsindustrienStyrke et offentligt/privat samspil og sikre videndelingog –udvikling mellem videninstitutioner ogvirksomheder om forskning og innovation inden forsikkerheds- og rumfartsområdet.Styrke innovation og forskning i dansk sikkerheds- ogrumfartsvirksomheder og derigennem fremmevidenbaseret vækst i dansk erhvervslivCenSecAAU, DTU-Space, KU-Space ScienceCenter, Teknologisk Institut/TeknologiskPartnerskab, Alexandra Instituttet, ForceTechnology, DBI, DAMRC, AU, AgroTechA/S16,4 mio.6


Fagområde: Sundhed, velfærd og fødevarerNavn Formål Ansøger Øvrige konsortie-deltagere AnsøgtbeløbBiosund/BioPeopleDet netværksbaseredesundheds- ogvelfærdsvæsenEt nationalt aktionsfeltfor øget virksomhed iden danskevelfærdssektor"Ingrid" - Food &Health ForumForebyggelses-Teknologier (ForTe)Dagsorden til Vækstforums møde den 12. maj 2010 - bilag til pkt. 11Udvikling af samspil og synergi på tværs af deforskellige aspekter i fremtidens netværksbaseredesundheds- og velfærdsvæsen: IKT, organisation ogfysiske forholdEt brugervendt, nyskabende og internationaltorienteret samlet aktionsfelt for velfærdsteknologimed mennesket i centrum. . Få eksisterendevirksomheder i de relevante brancher til at orienteresig med de mange muligheder for nye sundheds- ogvelfærdsteknologiske produkter,At fremme vidensbaseret og højteknologisk vækst idansk fødevarerindustri. Faglig fokus på funktionelleingredienser. Tre faglige netværk vil omhandleinnovation og formidling.Skabe industriel videnbaseret innovation og forskningmed henblik på at udvikle og skabekommercialiserbare og konkurrencedygtige produkterog services til forebyggelses af sygdom samt tilforebyggende diagnostik, behandling og pleje i etførende innovativt netværk.AlexandraInstituttetInnovation LabØresundsuniversitetetAAUArkitektskolen Aarhus, CBS, DTU, IHA,ITU, KU, RUC, SDU, AAU, AU, 6hospitaler, CHI-leverandørforum, DI TEK,IT-Branchen, Medicoindustrien, CareTEchInnovation, Center for Sundhedsinnovation,Danske Regioner, MTIC, Region Sjælland,REsion Syddanmark, Danske patienter, IDA,Kræftens Bekæmpelse, SDSD.Århus Kommune, Region Nord, VIA UC,MedTech, ITU, incuba Science Park,AU/ASE/IHA, IDA, DI2 netværk: Øresund Food og NonoFood, TI,DHI, KU, DTU, Århus Uni., Lund Uni.,Sveriges Lantbruksuniversitet, 200virksomhederKU-FARMA, AU, SDU, TeknologiskInstitut20 mio.20 mio.9,6 mio.14 mio.7


Dagsorden til Vækstforums møde den 12. maj 2010 - bilag til pkt. 11Fagområde: IKTNavn Formål Ansøger Øvrige konsortie-deltagere AnsøgtbeløbCorrosion reliableElectronics(INNOCORE)At få den danske elektronikindustri til at designe,udvikle og kommercialisere mere pålideligeprodukter, fx høreapparater, medicinsk udstyr,vindmøller, pumpesystemer, telekommunikation ogandet elektronik, med krav til høj pålidelighedindenfor levetiden.DTUDTU, TI, DELTA, SP Sweden, IPU, SDU,CALCE USA, 70-100 virksomheder.17,2 mio8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!