Vejledning om ansøgning af puljemidler til projekter for ... - Social

sm.dk

Vejledning om ansøgning af puljemidler til projekter for ... - Social

• Netværksstyrkende aktiviteter for personer med hørehandicap. Aktiviteterne kan være individ- ellergruppebaserede og bør sigte mod at fremme livskvalitet, socialt samvær og styrke den personligeidentitet.• Opsporing af ensomme døve, der ikke opfanges af allerede eksisterende aktiviteter samt udviklingog afholdelse af aktiviteter/projekter, der sigter mod at bryde den sociale isolation ved at fremmelivskvalitet, socialt samvær og styrke den personlige identitet.• Opsporing af unge med alvorlig hørenedsættelse samt udvikling og afholdelse af projekter, der sigtermod at skabe en aktiv og dynamisk ungdomskultur, og som fremmer de unges sociale, faglige og erhvervsmæssigekompetencer.• Aktiviteter/projekter inden for f.eks. idræt, kultur og undervisning.• Udvikling af nye måder til at nå særlige målgrupper på, f.eks. ensomme døve.• Udvikling af metoder og viden om, hvilke indsatser der har effekt i forhold til at reducere ufrivilligensomhed samt redskaber til opfølgning herpå.• Udvikling af uddannelserne på tolkeområdet og forskellige former for tolkning.7 Kriterier for fordeling af støtteDet er en forudsætning for at få støtte fra puljen, at projektets formål ligger inden for puljens formål.Ved fordeling af støtte til projekterne vil der blive lagt vægt på:1. At projektets formål er beskrevet. I projektets formål beskrives, hvilket problem projektet skal løse formålgruppen, og hvilken forandring det skal medføre for målgruppen. Projektets formål er en generel beskrivelseaf de problemer, projektet søger at løse for målgruppen. Når I beskriver problemområdet, skal Ivære opmærksomme på, om der f.eks. er særlige kønsmæssige, aldersmæssige, geografiske, etniske ellerandre perspektiver, der skal tages højde for i projektet.2. At projektets målgruppe er beskrevet kort og præcist. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:• Hvem der indgår i målgruppen?• Hvor mange er omfattet af målgruppen?• Hvor mange fra målgruppen forventes at være omfattet af projektet? Det er vigtigt, at der gives etrealistisk bud på hvor mange der indgår i projektet. Der skal både tage hensyn til det økonomiskegrundlag for projektet og den kapacitet (f.eks. antal ansatte, deres faglige forudsætninger og projektetsorganisatoriske rammer og muligheder).• Hvordan vil antal deltagere i projektet blive opgjort/dokumenteret? Det skal beskrives, hvordan Isystematisk vil opgøre antallet af brugere.• Er der relevante undergrupper (er det f.eks. relevant at skelne mellem mænd og kvinder)?3. At projektets mål på brugerniveau er klart og præcist beskrevet. Målene er de forventede resultater og enkonkretisering af projektets formål, og skal bruges til at styre projektet.4. At det er beskrevet, hvilke resultater der skal opnås, for at projektet er en succes. Tænk f.eks. over, hvormange brugere I skal have hjulpet for, at I selv synes, at jeres indsats har været en succes.Opstilling af mål, målgrupper og SMART-sikring (Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk ogTidsafgrænset), jf. nedenstående, skal stå i forhold til det ansøgte beløb og projektets generelleomfang. Der vil blive lagt vægt på, at større projekter med et længere sigte har beskrevetprojektet i forhold til mål, målgruppe og effekt, herunder særligt hvilke forandringer projektetsøger at skabe for målgruppen. Mindre projekter af en konkret karakter kan undlade detaljeretopstilling af mål og SMART-sikring. Projektets formål og målgruppe skal dog fortsat fremgå afansøgningen.5. At projekter med langvarige mål og effekter så vidt muligt bliver beskrevet konkret og præcist ud fraSMART-sikre mål på brugerniveau. De SMART-sikrede mål er en konkretisering af projektets formålog skal bruges til at styre projektet. De skal tilsammen give et godt billede af de resultater, der skal nåsfor at opfylde formålet, f.eks. hvor mange borgere, projektet regner med at kunne hjælpe. Udvælggerne nogle få og væsentlige målepunkter, så målingsarbejdet begrænses. Overvej, hvilke synligeforandringer man skal kunne identificere hos målgruppen, når projektet er slut. Det er lettere at arbejdeSide 3 af 7


med målsætningen, når mål kvalitetssikres efter SMART-modellen.• S – Specifikt (konkret, præcist, detaljeret). Hv-spørgsmål kan hjælpe jer til at gøre målettilstrækkeligt specifikt. F.eks.: Hvem er involveret? Hvad skal der ske? Hvorfor er det vigtigt?Hvordan skal det ske?• M – Målbart. Et mål skal kunne måles. Hvordan kan I vide, at ændringen er indtrådt? Kanmålingen gennemføres?• A – Accepteret. Er der enighed om målet blandt de vigtigste aktører og i målgruppen? Er det etgodt mål for, hvad der vil blive opfattet som en succes? Er der evt. nogen som vil modarbejde, atmålet opfyldes?• R – Realistisk. Et accepteret mål er ikke nødvendigvis realistisk. Er det sandsynligt, at målet kannås med de ressourcer, der er til rådighed? Er der en klar og logisk sammenhæng mellem mål ogmidler?• T – Tidsafgrænset. Hvornår skal det måles, om målet er nået? Tidsfristen skal være realistisk ogopnåelig5. At det er beskrevet, hvordan målene/resultaterne nås, dvs. at det er beskrevet kort og præcist, hvilkeaktiviteter, som projektet vil gennemføre. Det skal også beskrives, hvordan de enkelte aktiviteter hængersammen og hvordan aktiviteterne bidrager til at opnå målet. I skal ud fra karakteristik af målgruppen ogdens problemer beskrive indholdet af disse aktiviteter, så det kan ses, hvordan de modsvarer problemerne.Tidsplan for aktiviteter skal udarbejdes. Det skal angives om nogle aktiviteter tidsmæssigt skal placeresfør andre, og om der er særlige kritiske betingelser, der skal være opfyldt, før I fortsætter med projektet.6. At det fremgår, hvordan projektet vil dokumentere aktiviteterne og resultaterne. Det er væsentligt, atdokumentationen ses i sammenhæng med projektets karakter og omfang.7. At projektets organisation og ledelse er beskrevet. Beskriv projektets organisationsstruktur og opgavefordeling.F.eks. hvor mange ansatte er der i projektet, projektlederens beføjelse, hvem har det overordnedeansvar for projektet, projektets samarbejdsparter, og hvad disse bidrager med.8. At videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb er beskrevet.Ved gennemgangen af de enkelte projekter vil der blive lagt vægt på alle ovenstående kriterier og om ansøgningerneer i overensstemmelse med puljens formål. Ansøgninger der sigter mod tilsammen så vidt muligt attilgodese alle former for hørehandicap lige og ansøgninger, der henvender sig til ensomme og udsatte døvespecifikt vil derfor blive vægtet.Udvælgelse af støtteværdige projekter vil ske ud fra en helhedsvurdering med hensyn til ovenstående kriterierog på baggrund af en prioritering af indsendte projekter.8 Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming)I skal overveje, om projektet skal målrettes enten mænd eller kvinder eller begge køn. Det forudsættes, atmetoder, der bruges, modsvarer de behov for målgruppen, som hhv. kvinder og mænd kan have. I skal overvejeom kvinder og mænd har samme behov for hjælp. I må også overveje om I vil indrette tilbuddet på enmåde, der gør det muligt for både kvinder og mænd at få udbytte af tilbuddet. I skal tage stilling til, om projektetbidrager til reel ligestilling mellem mænd og kvinder.9 Tilskudsberettigede udgifter1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet. Lønniveauet må ikke være højere end det, der eraftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Persona-Side 4 af 7


lestyrelsens hjemmeside www.perst.dk og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. For ikkefuldtidsansatte medarbejdere skal lønudgifter budgetteres med antal timer og sats pr. time.2. Udgifter til offentlig transport3. Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens almindelige takst pr. km. (den lave sats), jf. Personalestyrelsenscirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevantinformation på Personalestyrelsens hjemmeside www.perst.dk. Taksten reguleres en gang om året ogkan findes på www.sm.dk i afsnittet om Puljer. Transport i egen bil skal budgetteres med antal kilometerog takst pr. km.4. Udgifter til lokaler.5. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.6. Revisionsudgifter.7. Udgifter til ophold og forplejning (med overnatning): Max 1.000 kr. pr. døgn, dog 1.200 kr. hvis kursusstedeter handicapvenligt. Uden overnatning: Max 350 kr. for en dag pr. person.8. Udgifter til aktiviteter9. Udgifter til formidling10. Udgifter til kontorhold11. Udgifter til minde materialeanskaffelser. Der kan ydes tilskud til materialeanskaffelser indtil 50.000 kr.pr. år (f.eks. indkøb af udstyr, køkkenmaskiner eller andet inventar).12. Undervisningshonorar: Max 9.000 kr. for en dag. En dag svarer til 5-8 timers program13. Udgifter til tolkning, hvis ikke det er dækket af anden lovgivning10 Der kan ikke søges tilskud til1. Aktiviteter i udlandet.2. Materialeanskaffelser over 50.000 kr.3. Anskaffelse af fast ejendom.4. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering).5. Dækning af underskud.6. Støtte til enkeltpersoners underhold.7. Anskaffelse af bil.8. Gaver.11 Evaluering og erfaringsopsamlingDet skal være muligt at følge med i, om projektets indsats har den tilsigtede virkning for borgerne. Derforskal det rapporteres til Social- og Integrationsministeriet om de mål, projektet opstillede for sin succes,er/bliver opfyldt. For projekter med tilskud på 100.000 kr. og derunder skal der ikke indsendes rapport.Der skal indsendes en standardrapport én gang om året og ved projektafslutning. Standardrapporten kan hentesfra Social- og Integrationsministeriets hjemmeside www.sm.dk.Rapporten skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet fil i en e-mail til Tilskudskontoret.Mailadressen er: rapport@sm.dk12 Praktiske oplysninger12.1 AnsøgningsprocedureDer skal anvendes et særligt ansøgningsskema, som består af et Word-dokument ”Ansøgningsskema” og etregneark ”Budget”. Regnearket skal anvendes til udarbejdelse af projektets budget. Til udarbejdelse af regnskabetskal anvendes et regneark ”Regnskab”.Side 5 af 7


Vejledningen, ansøgningsskema og regnearkene kan hentes fra Social- og Integrationsministeriets hjemmesidewww.sm.dk eller fås hos Social- og Integrationsministeriets Tilskudskontor, e-mail:tilskudssektionen@sm.dk eller tlf. 41 85 12 00, mandag – fredag mellem kl. 10.00 – 14.00.Alle punkter i ansøgningsskemaet skal være udfyldt for, at ansøgningen kan komme i betragtning til tilskud.Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema sendes til:Social- og IntegrationsministerietTilskudskontoretHolmens Kanal 221060 København K.Ansøgningsfristen er den 1. marts 2012. Ansøgninger modtaget efter denne dato bliver ikke behandlet.Der bliver sendt et kvitteringsbrev til ansøgerne. Hvis dette brev ikke er modtaget senest 4 uger efter ansøgningsfristenudløb, skal ansøgeren kontakte Tilskudskontoret.Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen ultimo april 2012.Socialfaglige spørgsmål om puljen behandles af Social- og Integrationsministeriets kontor for handicap/Tilskudskontoret.Spørgsmål kan stilles til Thomas Falslund Johansen: tlf. 41 85 10 57 eller e-mail:tfj@sm.dkSpørgsmål om administration af eventuelt tilskud bedes rettet til Tilskudskontoret: tlf. 41 85 12 00 på hverdagemellem kl. 10.00 til 14.00 eller e-mail: tilskudssektionen@sm.dk12.2 BudgetTil udarbejdelse af budgettet for projektet skal der anvendes et særligt regneark ”Budget”, jf. afsnit om ”Ansøgningsprocedure”.Regnearket er låst, og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler tilberegningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger laves automatisk. I regnearket findes kun de poster,som fremgår af vejledningens afsnit ”Tilskudsberettigede udgifter”. Udover ovennævnte poster er der mulighedfor at indtaste navne på 4 udgiftsposter, som er relevante for jeres projekt. Navnefelter til de poster ermarkeret med gul farve.I skal kun udfylde de felter, som er relevante for budgettet for jeres projekt. I skal også kun udfylde iår/årene, som er i overensstemmelse med projektperioden, jf. afsnit om ”Projektperiode”.Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet:• Projektets titel• Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) og• ansøgers navn og adresseKommuner og regioner kan ikke få tilskud til dækning af moms, da momsen refunderes af momsudligningsordningenog derfor skal alle udgifter i budgettet være ekskl. moms.12.3 Retningslinier for udarbejdelse af budgetBudgettet skal indeholde en klar opdeling mellem lønudgifter og øvrige driftsudgifter.Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for deltidsansatte medarbejdere og/eller timelønnedeeksterne konsulenter m.v. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige over-Side 6 af 7


enskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Personalestyrelsens hjemmesidewww.perst.dk og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger.I bør udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i budgettet. F.eks. til en udgiftspost ”Seminar” kan notenindeholde oplysninger om antallet af deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning),pris pr. deltager, honorar til oplagsholder m.v., dvs. at udgifterne skal opdels på de enkelte udgiftsposter.Hver udgiftspost skal kun fremgå én gang i budgettet. F.eks. alle udgifter til transport i egen bil skal fremgåaf posten ”Transport i egen bil”.Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter:a. Offentlig transport ogb. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, atudgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Personalestyrelsenscirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevantinformation på Personalestyrelsens hjemmeside www.perst.dk. Taksten reguleres en gang om året ogkan findes på www.sm.dk i afsnittet om Puljer.I budgettet må forskellige udgiftsposter ikke slås sammen.Følgende poster kan ikke medtages i budgettet:1. Uforudsigelige udgifter2. Overhead3. Diverse12.4 RegnskabsaflæggelseDer skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster der var nævnt i projektets budget svare til poster iregnskabet.Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regneark ”Regnskab”, jf. afsnit om”Ansøgningsprocedure”.Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler tilberegningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster,som fremgår af vejledningens afsnit ”Tilskudsberettigede udgifter”, og som fremgår af budgetskemaet.Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på fire poster, som Social- og Integrationsministeriethar godkendt i budgettet.• I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab.• I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet.• Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer.Side 7 af 7

More magazines by this user
Similar magazines