Blad #1 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Blad #1 - Gråsten Sejlklub

Referat afbestyrelsesmødeFraværende:Ole, Stig Rosenbech og Lisbeth1. Siden sidst og indgået post – StigUdsendt børneattest fra DS – er ok her.Modtaget anmodning om indstilling tilungdomskommuneprisenGeneralforsamling i DS Lillebælt Sydkredsen i februar.21. marts generalforsamling i DSSamtlige udvalg har udarbejdet en virksomhedsplanover deres ansvarsområderog opgaver. Samtlige planer er gennemgåetog godkendt af bestyrelsen. Nårarbejdet er afsluttet vil planerne blivelagt ind på klubbens hjemmeside samt etpapir eksemplar i klubhuset.2. Regnskab – BentEr næsten færdig med regnskabet. Manglerendnu nogle budgetter. Kontingent,hal og pladsopkrævninger udsendt.3. Ændringer i medlemskartotek ogtildeling af udvalg - HelleNyt medlem: Lars Søllingvrå (Redaktion).2. februar 2009særlige begivenheder i klubbens historiegennemført. Næste arrangement:Marinelageret i Sønderborg 25. februarog til sidst et arrangement 11. marts:Med tropesol og konstant passatvind –det foregår i klubhuset.Hal: Virksomhedsplan på plads.Juniorudvalg: Rekvireret DS`s nyestebrochure omkring børn, unge & sejlsport.Har junior weekend den 21. +22. februar. Starter med at sejle fra 31.marts. Udfærdiget målbeskrivelse oghandlingsplan for juniorafdelingen. Harsom noget nyt udarbejdet 3 års plan.Bestyrelsen bakker op om indholdet afdenne plan.Festudvalg: Planlægger første møde tilmarts. Vil som noget nyt gerne arrangereen dametur.Plads: Ligger p.t. stille. Aftalt mødt tilmarts, hvor søsætning bla. skal planlægges.Arbejde på plads, der er budgetteretfor 2008 bliver af praktiske grunde førstgennemført nu i 2009.5. Gennemgang af generalforsamling2009 - Stig4. Kort orientering fra udvalgene –udvalgsformændeneØnsker til kommende budgetDe sidste virksomhedsplanerKapsejlads: Det varer ikke længe indenplanlægningen starter.Programudvalg: Årets første arrangementden 7. januar med meget fin tilslutning.28. januar blev: Causeri over6. Opdateringer til kalender, Web-side,Fanglinen m.m. - alleFanglinen modtager gerne stof.7. Eventuelt – Stig8. Godkendelse af protokol – StigGodkendt.5


BHJ – din foretrukne partnerEn international virksomhedBHJ er en international leverandør af ingredienserog kødråvarer til fødevare-, pet food-, foder- ogfarmaci-industrien. BHJ er en virksomhed i vækst- 90% af vores omsætning skabes uden forDanmark og vi har datterselskaber i 11 lande.BHJ A/SUlsnæs 33DK-6300 GråstenTel.: +45 74 35 35 35mailbox@bhj.comwww.bhj.comProtein FoodsPet FoodFood- when you are looking for real valueden ægteGraasten-smagGraasten Salater A/S • Teglværksvej 5-11 • 6300 GråstenTelefon: +45 74 65 13 30 • Telefax: +45 74 65 02 33 • www.graasten-salater.dk6


Vigtigt! Vigtigt! BådpladserHermed indkaldes ansøgninger om bådplads i klubben.Det er kun nye medlemmer og broliggere der ikke har fastliggeplads der skal ansøge.Ansøgningen skal være skriftlig (gerne mail)og indeholdenavn, medlemsnr. og båddata. Denne sendes til undertegnede.Her du fast bådplads skal du ikke ansøge, men hvis duhar skiftet båd, ikke skal i vandet, har solgt eller af andenårsag ikke skal bruge din plads, vil jeg gerne vide det.Ansøgningen skal være undertegnede i hænde inden 1.marts, så vi kan nå at få fordelingen med i fanglinen.God vind!Broudvalgsformand.Ole Rieck, Sletmarken 12, 6310 Broagerorr@danfoss.com- Alt isøsportsudstyrsundgade11 · 6400 SønderborgTelefon 74 48 64 037


OrdinærgeneralforsamlingOnsdag d. 25. marts 2009kl. 19.00 i klubhusetAlt med kursiv er relevante oplysningerfra vedtægterneDen ordinære generalforsamlingafholdes hvert år inden udgangen afmarts måned, og indkaldes med mindst3 ugers varsel ved skriftlig meddelelsei »Fanglinen« eller ved anden skriftligmeddelelse til medlemmerne. Dagsordenenbekendtgøres senest 8 dage førgeneralforsamlingens afholdelse.Dagsorden:1. Valg af dirigent.2. Valg af referent3. Beretning.4. Forelæggelse af regnskab og budget.5. Fastsættelse af kontingent og indskud.6. Fastsættelse af diverse priser oggebyrer.7. Forslag til vedtægtsændringer.Forslag til vedtægtsændringer, derønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,skal være formandenskriftlig i hænde senest 1. januar og skaludsendes sammen med indkaldelsen tilden ordinære generalforsamling. Evt.forslag skal optages på dagsordnen.§1 Navn og hjemsted1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929,er hjemmehørende i Gråsten kommune.1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929,er hjemmehørende i Sønderborg kommune.§2 Formål, stander og emblem#7. Det er en æressag for medlemmerneat værne om klubbens almene interesser,dens anlæg og bygninger. (Stårnu under §15 stk. 3)§4 Optagelse af medlemmer1. Begæring om indmeldelse sendes tilklubbens formand eller sekretær.1. Begæring om indmeldelse sendes tilklubbens sekretær.2. Ethvert nyt medlem får bekræftelsepå optagelse ved at et eksemplar af klubbensvedtægter tilsendes sammen medopkrævning på indmeldelsesgebyr ogkontingent. Gyldig kvittering for indbetaltkontingent gælder som medlemskort.2. Ethvert nyt medlem får bekræftelsepå optagelse med henvisning tilvedtægterne3. Medlemmerne deles i følgende kategorier:C. Juniorafdeling.Som juniormedlem kan bestyrelsenoptage enhver i alderen fra 7 år til ogmed det år, hvori den pågældende fylder19 år.8


3. Medlemmerne deles i følgende kategorier:C. Juniormedlemmer.Som juniormedlem kan bestyrelsenoptage enhver i alderen fra 7 år til ogmed det år, hvori den pågældendefylder 24 år.Juniormedlemmer overgår til seniormedlemskabåret efter det år hvori medlemmetfylder 20 år.Juniormedlemmer overgår til seniormedlemskabåret efter det år hvori medlemmetfylder 24 år.Juniorafdelingen ledes under ansvaroverfor bestyrelsen af et juniorudvalg,som består af en formand der er medlemaf bestyrelsen for G.S. samt et antaludvalgsmedlemmer, der vælges/udpegesaf udvalgets formand.Flyttes til §15 stk 3vælges/udpeges§5 Kontingent#4. Bestyrelsesmedlemmer tildeles enomkostningsgodtgørelse svarende tilkontingentet.§6 Udmeldelse - eksklusion1. Udmeldelse skal foretages skriftlig tilklubbens formand. Medlemmet har kravpå en skriftlig bekræftelse.1. Udmeldelse skal foretages skriftligtil klubbens sekretær. Medlemmet harkrav på en skriftlig bekræftelse.§7 Ordinær generalforsamling8. I ”Fanglinen” bringes et referat frageneralforsamlingen.§9 Generalforsamlingens ledelse4. Generalforsamlingens beslutningerindføres i klubbens protokol, hvori ogsået referat af forhandlingerne optages.Dirigenten skal ved sin underskriftgodkende såvel beslutningsreferat somforhandlingsreferat.4.Dirigenten skal ved sin underskriftgodkende referatet.§12 Konstituering - Tegningsret6. Suppleanten og redaktøren kan deltagei bestyrelsesmøderne – uden stemmeret.6. Suppleanten, webmasteren og redaktørenkan deltage i bestyrelsesmøderne– uden stemmeret.11. I ”Fanglinen” bringes et referat frabestyrelsesmøder.§15 Faste udvalg m.v.3. Det er en æressag for medlemmerneat værne om klubbens almene interesser,dens anlæg og bygninger. §15 Fasteudvalg m.v.flyttet til §33. Juniorafdelingen ledes under ansvaroverfor bestyrelsen af et juniorudvalg,som består af en formand der ermedlem af bestyrelsen for G.S. samt etantal udvalgsmedlemmer, der udpegesaf udvalgets formand. (Hentet fra §4 C)§19 Vedtægternes godkendelseDisse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingenden 20.03.2007 ogophæver alle tidligere vedtægter forGråsten Sejlklub.Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingenden 25.3.2009 ogophæver alle tidligere vedtægter forGråsten Sejlklub.8. Indkomne forslag.Andre forslag, der ønskes behandlet påden ordinære generalforsamling, skal9


være formanden skriftlig i hænde senest14 dage før generalforsamlingensafholdelse. Evt. forslag skal optages pådagsordenen.9. Valg til bestyrelsenPå ulige årstal vælges kasserer og 4bestyrelsesmedlemmer for henholdsvisSejlads-, Bro-, Klubhus- og Juniorudvalg.Kasserer Bent BrüningSejladsudvalg Poul FriboBroudvalg Ole RieckKlubhusudvalg Stig RosenbeckJuniorudvalg Svend HanssonPladsudvalg Lars BønløkkeHaludvalg Peter Skov10. Valg af revisor og revisorsuppleant1 revisor og en revisorsuppleant er påvalg hvert andet år (ulige år)revisor Hans Peter NovrupRevisorsuppleant Ib Funder-Nielsen11. Eventuelt.PINSETUR 2009Traditionen tro, til Mjels Vig.Sæt allerede nu et X i kalenderen, forigen i år er der lagt op til en festlig ogfornøjelig tur til Mjels Vig, med musik ogsang, glade søfolk og god mad!Tilmelding skal ske til Bernhard Jessen74 44 95 00 eller på tilmeldingslisterne,som senere hænges op i klubhuset.Seneste tilmelding: Søndag d. 17 maj.10


”REDNINGSPLANKEN”uddelt til Bjørn Christensen ved mandeturen 2008Egentlig står det i ”Manifestet” atredningsplanken kun kan uddeles til enperson, der deltager ved mandeturen.Da jeg selv var indehaver af den såeftertragtede vandrepokal, som jeg iåret før fik overrakt af Lars Møller, vardet mit valg at finde en passende person,den skulle videregives til.Mit valg faldt på Bjørn Christensen,især for hans aktive indsats ved sidsteårs båd-søsætninger og i det hele tagethans engagement i den tid, i overgangenmellem to ansvarlige i pladsudvalget.Endnu engang tak til Bjørn for detudviste engagement! Jeg hørte så,kort før afgang på mandeturen, atBjørn ikke kunne deltage. Heller ikketil Standerstrygnings festen var detmuligt at overrække pokalen i nærværaf klubbens medlemmer, så den blevganske enkelt overrakt til Bjørn hjemmei hans garage! Vigtigst er trods alt,at pokalen overrækkes med ”behørigfyldning” og nypudset sølvplakette. Ogsådan blev det.11


SvanemærketVi er medspiller, nårmiljøhensynet vægtes!Du behøver ikke sejleverden rundt for at findedet rigtige trykkeri...IHLE grafisk produktion,Broager er Svanemærket.Den nordiske miljømærkningbetyder at miljøhensyn fornaturen og for de menneskerder skal arbejde med tryksagener helt i top.IHLE A ⁄S IHLE Grafisk ProduktionGrafisk ProduktionStoregade 23 · 6310 BroagerStoregade 23 • DK - 6310 BroagerTlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55Tlf.:Uforpligtende74 44 11 00tilbud• Fax.:gives!74 44 09 55 • E-mail: ihle@ihle.dkE-mail:ihle@ihle.dk812


Men Redningsplanken er jo en særligpokal, som engang blev indstiftet af dengode skipper Erik Petersen af Wild Life.Og her nedenfor bliver ”manifestet”genoptrykt, så alle kan danne sig etindtryk af, det handler sig om andetend blot et stykke drivtømmer somhvem som helst kan gøre sig fortjenttil. Følgende personer har haft æren afvandrepokalen igennem tiden:Indstiftet:Erik Pedersen/ Wild Life 19931993 Elvig Motzkus1994 Svend Mathisen1995 Jørgen Esmann1998 Svend Gram1999 Holger Hansen2000 H.P. Novrup2001 Gunnar Høj2002 Knud Erik Zahn2003 Povl Christensen2004 Bjørn Vestergård2005 Erik Petersen2006 Lars Møller2007 Bernhard Jessen2008 Bjørn ChristensenDen opmærksomme læserbemærker nok, at deri årene 1996 og 1997ikke var kandidatertil den eftertragteder e d n i n g s p l a n k e .Historien må fortælle,hvor redningsplankenmed sit dyrebareindhold har ligget idisse to mørke år.13


Indbydelse til GS - Aftenkapsejladser 2009Første sejlads: onsdag d. 29. april, og der efter hver onsdag til og medSidste sejlads: onsdag d. 9. september; men vi holderSommerferie: uge 28, 29, 30 og 31.(Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 12. september)Sejladsbestemmelser:Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program.Respittider & pointberegning:Iht. DH2007 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler.Program:Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 28. april.Præmier:Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb.Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 20. april):1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Poul Fribo,Højløkke 19, 6310 Broager, tlf. 74 44 96 00 eller tilsvarende oplysninger tilE-mail: Poul_Fribo@danfoss.com2. Indsæt 450,- kr. på registrerings nr. 9797 konto 0000440108 i Broager Sparekasse.Husk at anføre dit navn samt certifikat nr.For sen tilmelding og/eller for sen betaling medfører et ekstra gebyr på 200,- kr.!Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel indenfor tidsfristen!Du sparer 200 kr. og det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt!Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt!_____________________________________________________________________Tilmelding til GS - Aftenkapsejladser 2008Bådens navn: _____________________Certifikat nr.:______________________Skipper:__________________________TLF:_ ___________________________E-mail:__________________________Type:_________________________________Sejl nr.________________________________Adr.__________________________________Mobil:_ _______________________________Dommer/køkkentjans: Helst d._____________________________________________Dato/underskrift14


Igennem mange år har læserne af Fanglinen kunnetfølge Kim og Kirsten i deres liv på S/Y-Sol og deresrejse rundt i verden. De er blændende fortællere ogdet er spændende at læse om deres oplevelser. Hvisman vil læse mere og se mange herlige billeder, såkan det anbefales at besøge deres hjemmeside:www.sy-sol.dk Her kan man også finde deres emailadresse, hvis nogen skulle have lyst til at sende demen hilsen. Nedenfor har jeg valgt at bringe den mail,som Kim og Kirsten sendte, inden de igen tog fat påsejladsen.Lisbeth NissenKære alle!Allerførst mange tak for de mails vi harfået fra familie og venner. Vi har ikkeværet gode til at få svaret, men I skalbare vide, at det luner hver gang derlander en mail i vores mail-boks! Og pået eller andet tidspunkt må vi jo få se atfå løsrevet os fra båden, og få svaret!Men nu er det endelig blevet tid tilafgang fra Chile. Vi har stået på hovedeti båden, gennemgået alle systemer, ogfået ”skal laves-listen” bragt ned fra 25punkter til bare 3. Og de tilbageværendepunkter er ikke af særlig vigtig art.Der er blevet provianteret, syltet oghenkogt til den store guldmedalje, ogdet sidste vasketøj hænger nu og tørrer iden friske søndenvind.Masser af frisk frugt og grønt er blevetvasket og stuvet af vejen.Tankene er fulde, og skuden ligger dybti vandet. Og vi glæder os til at få dybtvand under kølen igen.Forude venter besøg på en rækkeeksotiske Stillehavsøer. Første stopbliver Robinson Crusoe-øen, somligger midt ud for Chiles langstraktekyst. Det tager os nok en lille uge atkomme dertil. Vejrudsigten lyder på enfin sydvestenvind, som burde give os enrimelig behagelig sejlads, med agterligvind.Afhængig af vejrforholdene, blivervi nok på Robinson Crusoe-øen enlille uges tid. Derefter går det modPåskeøen, - et noget længere stræk,som sagtens kan tage et par uger? Detspændende bliver, om vi overhovedetkan stoppe på Påskeøen. Vi kenderflere, som simpelthen har måttet opgiveat ankre og komme i land, på grund afforholdene på de meget åbne og udsatte15


ankerpladser? Vi håber det bedste,da vi meget gerne vil opleve de storestenstatuer og kulturen på stedet.Oprindelig var det planen at sejledirekte derfra til Marquesas, men viender nok med at besøge Gambier øerneundervejs. De ligger sydvestligst i franskPolynesien, besøges sjældent af sejlere,og skulle være et rigtigt sydhavsparadis.Så det lyder jo umiddelbart megettillokkende!Marquesas bliver sidste stop på densydlige halvkugle. Og derefter bliverdet Hawaii. Alt i alt bliver det til mangesømil, og mange dage tilsøs.Men med mange spændende stopundervejs, så vi glæder os meget tilturen!At man kalder os ”polsøgerne” eller”koldtvandssejlerne” bliver dog ikkehelt gjort til skamme. For årets sejladsslutter i Alaska, som vi ikke fik nok af,da vi var der for 17 år siden.På et eller andet tidspunkt vil der kommeberetninger om turen. Men da der er megetlangt mellem Internetforbindelserne udepå Stillehavet, kan vi ikke love hvornårdet bliver. Vi vil dog prøve at sendejævnlige positionsangivelser via voresradio-email. Der skulle komme et linkpå hjemmesiden (www.sy-sol.dk), såman kan se, hvor vi er.Vi vil ønske alle et godt forår og sommer,mange kærlige sejlerhilsnerKirsten & KimSTANDERHEJSNING 2009Årets standerhejsning er fastsat til:Lørdag den 25 april, kl. 13.00Kom og deltag ved årets sæsonstart i klubben, hvor standerengår til tops under behørig salutering! Efter formandens tale, vilFestudvalget arrangere et festligt”sildebord med snaps og grønt”!Vel mødt, vi håber at se dig,Kærligst dit festudvalg!16


Nyt frajuniorafdelingenOK benzin støtter GSGråsten Sejlklub har indgået ensponsoraftale med OK benzin om støttetil ungdomsarbejdet.Kort fortalt går aftalen ud på, at OKbenzin giver et beløb på 6 øre til GråstenSejlklub for hver liter brændstof dertankes på OK kundekort, der er tilknyttetsponsoraftalen. Eksisterende kort kanogså tilknyttes aftalen.Desuden kan der opnås en bonus på kr.250,- hvis der på nye kort, der tilknyttessponsoraftalen, tankes mere end 500 literbrændstof det første år.Læs mere om OK kundekort på www.ok.dk eller i folder der kan hentes iklubhuset.Det mulige beløb pr. kundekort synesmåske ikke så stort, men hvis vi får mangemed på aftalen, kan det blive til et godttilskud til juniorarbejdet. Aftalen kan ikkekun bruges af medlemmer af klubben, menaf alle interesserede. Jeg håber derfor, atmange af klubbens medlemmer vil hjælpemed til, at vi får så mange kort som muligttilknyttet aftalen.Der er følgende muligheder for at væremed:Aftale om nyt OK kundekort:Kort kan bestilles på www.ok.dk. Husk atangive sponsornummer 55 98 38.Kort kan bestilles pr. brev. Folder medbestillingsskema kan fås ved SvendHansson eller hentes i klubhuset. Skemaeter fortrykt med sponsornummer 55 9838.Har allerede et OK kundekort:Kortet tilknyttes sponsoraftalen vedat oplyse navn og kortnummer(ikkePINKODE) til Svend Hansson – svend@familienhansson.dk – tlf. 74440029.Mail eller ring hvis du har spørgsmål tilaftalen eller hvordan du kommer med.Svend HanssonKegnæs BådeVi sælgerTlf. 74 40 52 7017


COMPACT DIESLERHOLD DIG TILVOLVO PENTA- DEN HOLDER TIL DIG..!mererummelighedOPGRADER DIN BÅD OG FÅFORDELENE VED EN NY VOLVOPENTA MOTORDriftsikkerhedStørre sejlkomfortLet tilgængeligereservedeleLandsdækkendeservicenetHøj gensalgsværdipå båden18www.volvopenta.dkHOLM MARINEVolvo Pentasserie af Compact Dieslerdækker effektområdet13-75 HkBøjskovskov 18 DK-6400 SønderborgTlf. +45 74 65 40 90 Mobil +45 40 40 65 90BÅDPRESSENINGBOMPRESSENINGSPRAYHOODWINDBREAKERSOtto Immler GmbHSchleswiger Strasse 99D-24941 FlensburgTlf. +49 461 980 76E-mail: info@immlerplane.dewww.immlerplane.deHEMPEL


Hellere spørgeto gangeend male omPureTeleon 74 65 02 42CruisingK2517Malermester Klaus Blaske NielsenSundsnæs 6C, 6300 GråstenÅben 9-17.30, freda 9-18. lørdag 9-13Ferielejlighedi Berlin.v/ Lisbeth og StigNissenwww.seberlin.dkmob: +45 21 22 00 68Paul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 AabenraaTel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.comwww.elvstromsobstad.comIhle grafisk produktion, Broager

More magazines by this user
Similar magazines