attraktive akademiker- arbejdspladser i det offentlige

gl.org

attraktive akademiker- arbejdspladser i det offentlige

Hvordan undgås praksischok? Forhåndsviden om, hvad jobbet egentlig indebærer, er en mangelvare. Det gælder både blandt de jobstartere, der har ønsket sig et job i det offentlige, og blandt de mere pragmatiske. For mange er det offentlige en sort boks, som det er svært at gennemskue hvad indeholder. Mange bliver overraskede − både positivt og negativt − over jobbets egentlige indhold. Risikoen for et forkert match er derfor betydelig. • Hvordan sikrer ledelse og HR-afdeling den nødvendige forventningsafstemning, så nyansatte akademikere i det offentlige undgår praksischok? • I hvilket omfang kan turnusordninger eller trainee-forløb bidrage til, at både medarbejder og arbejdsplads kan lære hinanden at kende og sikre et optimalt match? • Hvordan kan employer branding, arbejdet med at forbedre den opfattelse som nuværende og potentielle medarbejdere − samt andre interessenter og samarbejdspartnere − har af organisationen som arbejdsplads, bidrage til at undgå praksischok? job. Samme andel prioriterer muligheden for at arbejde med mennesker. Kun 1 pct. prioriterer muligheden for at komme tæt på politiske beslutningsprocesser blandt de tre vigtigste forudsætninger for at vælge deres job. Det er ellers et af de forhold, hvor den offentlige sektor klarest kan adskille sig fra den private sektor. I den sammenhæng er det også ganske interessant, at kun godt hver femte jobstarter ser deres nuværende job i den offentlige sektor som et aktivt fravalg af et job i den private sektor. I undersøgelsen angiver otte ud af ti af jobstarterne, at det er særligt vigtigt for dem at få direkte respons på deres arbejde. Syv ud af ti jobstartere angiver, at det er særligt vigtigt, at de oplever, at ledelsen værdsætter deres indsats, mens otte ud af ti tillægger det afgørende eller stor betydning, at de har adgang til sparring med ledelsen og erfarne kolleger. Anerkendelse er vigtig, men tilbagemeldingen fra jobstartere i de kvalitative interviews er, at den skal balanceres nøje. ”Den anerkendende ledelse, hvor man fokuserer på det positive, er kendetegnede for min afdeling. I starten blev der gjort en ekstra indsats. Jeg fik en mail fra chefen eller et klap på skulderen. Min chef har også videresendt ros fra folk, jeg har samarbejdet med. Det betyder enormt meget, for i starten er man jo usikker. Men det kan også blive så anerkendende, at man tænker ’er det nu også rigtigt?’ Jeg vil lige så gerne have at vide, når tingene ikke er okay.” Specialist, kvinde, 28 år. Jobstarterne er den af alle aldersgrupper i undersøgelsen, der prioriterer et velfungerende samarbejde med de nærmeste kolleger højest. De er i særlig grad afhængige af en god relation til deres kolleger i forbindelse med at blive integreret på arbejdspladsen og i forhold til at kunne trække på indsigt og hjælp i forbindelse med at klare deres opgaver. Derfor er det positivt, at jobstarterne samtidig er den kategori, hvor den største andel, nemlig 78 pct., angiver, at de løbende kan diskutere deres opgaver med Hvornår er en opgave færdig? Alder, anciennitet og sektor Den offentlige sektor er i disse år i et krydspres fra flere sider. Mange steder betyder det en øget opgavemængde. Samtidig er mange akademikere, særligt i specialist- og behandlerprofilen, meget opmærksomme på kvaliteten af eget arbejde og kan opleve stor frustration, når enderne ikke kan mødes. Det aktualiserer behovet for en diskussion af, hvilke opgaver der er de primære, samt hvornår en opgave er færdig. I den forbindelse må man sætte ord på, om man sigter mod en 100-procents-opgaveløsning, eller om ledelse og medarbejdere i fællesskab indstiller sig på, at en 80-procentsløsning kan være god nok. • Hvordan sikrer man, at medarbejdere og ledere har samme billede af, hvad der er afdelingens og medarbejderens kerneopgave(r), og hvad der er sekundære opgaver, der kun løftes, når der er tid? • Hvordan sikrer man en ensartet forståelse blandt ledere og medarbejdere om, hvornår en opgave er løst godt nok? • Hvad gør man i de perioder, hvor tids- og ressourcepres betyder en opgaveløsning, der ligger under et niveau, som medarbejderen (særlig som specialist eller behandler) finder acceptabelt? kompetente kolleger, og hvor den største andel angiver, at ledelsen imødekommer deres ønske om nye opgaver og ansvarsområder. ”Jeg har hurtigt fundet ud af, at her er alt for travlt til, at man kan løse tingene 100 pct. hver gang. Det er en prioritering, og nogle gange bliver tingene løst 70-80 pct., og der vil jeg gerne have at vide, hvis det ikke er godt nok.” Specialist, kvinde, 28 år. Citatet fra den 28-årige kvinde, der arbejder i sit første job i en kommune, opsummerer meget præcist et centralt dilemma. Nemlig at det store flertal oplever, at der er så travlt, at det er nødvendigt at prioritere i opgaverne og i nogle tilfælde slække på kvaliteten. Den oplevelse synes at være særligt problematisk for specialister og behandlere. Behovet for løbende og præcis feedback på opgaveløsning, både positiv og negativ, bliver endnu mere vigtig i den travle organisation, hvor medarbejdere hurtigt skal lære at prioritere i opgaver og sigte efter fælles kvalitetsmål. Jo travlere medarbejdere, jo mere behov er der for præcis feedback på opgaveløsningen. Vejen til mestring for jobstartere går også ud på at kunne fokusere og dykke ordentligt ned i opgaverne. Jobstarterne har således en lidt større andel, som tillægger det stor betydning at have tid til at kunne fordybe sig i opgaverne. Den markant største andel, nemlig 28 pct. af denne gruppe mod 22 pct. af de erfarne, trives bedst med at kunne fokusere på én opgave ad gangen. Endelig er de også dem, som trives bedst med at arbejde med et afgrænset stofområde. Forskellene er ikke overvældende, men de er signifikante og konsekvente. Det offentlige som springbræt Mere end hver anden jobstarter, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, betragter et job i det offentlige som et godt sted at starte sin karriere. Af de kvalitative interviews fremgår det, at der hersker en udbredt oplevelse af, at der i højere grad vil blive taget hånd om en i et job i det offentlige end i den private sektor. Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige 23

More magazines by this user
Similar magazines