Enviro TrappevaskPlus - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

Enviro TrappevaskPlus - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD4110 – Enviro Trappevask Plus1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandørenLeverandør: SAMSON-ENVIRO ApSBøgeskovvej 7DK-3490 KvistgårdCVR: 31327164Telefon: (+45) 49139700Fax: (+45) 49138040Email:info@samsonenviro.dkProduktnavn: Enviro Trappevask Plus(Oplysningerne gælder for detkoncentrerede produkt. Se afsnit 16 fordosering)Pr-nummer: 1033489UBA.nummer:2. Sammensætning/oplysning om indholdsstofferFarlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.Navn CAS nr EINECS Vægt% FaresymbolR-sætningerPine Oil: 8002- 232-


SIKKERHEDSDATABLAD4110 – Enviro Trappevask Plus10. Stabilitet og reaktivitetProduktet er stabilt under normale forhold.11. Toksikologiske oplysning (sundhedsfarlige egenskaber)Indånding:Indtagelse:Hudkontakt:Øjenkontakt:12. MiljøoplysningerIndånding kan forårsage irritation afluftvejene. Indånding af høje koncentrationeraf opløsningsmiddeldampe kan forårsageforgiftningssymptomer som, hukommelsesogkoncentrationsbesvær, unormal træthed,irritabilitet og i ekstreme tilfældebevidsthedstab. Langvarig og gentagenindånding kan give skader på lever, nyrer,hjerne og nervesystemIndtagelse i forbindelse med uheld kan giveopkastninger og mavesmerter. Kemisklungebetændelse kan opstå, hvis der vedopkastning kommer opløsningsmidler ilungerne.Organiske opløsningsmidler affedter huden.Gentagen og langvarig kontakt medproduktet kan forårsage irritationStænk i øjnene forårsager irritation.Pine oil er langsomt nedbrydeligt og bør ikke tilføres vand ellerjord.FedtalkoholethoxylatIsopropylalkohol13. BortskaffelseFuld biologisk nedbrydeligt ioverensstemmelse med EU regler.(DOC=80% BOD 28/COD: 0,56)Fisketoksicitet: LC50 (Regnbueørred 96t:23.7 mg/ EC50 (Daphnia Magna)) 48 t: 13.4mg/ Ved udledning direkte i miljøet et stofferskadeligt for fisk. Elimineres let ved passageaf rensningsanlæg under dannelse af ugiftigenedbrydningsprodukter.Let biologisk nedbrydeligt. Forventes ikke atbioakkumulere. Akut toksicitet Fisk: LC50 >1000 mg/l 48h (DIN 38412, del 15) Akuttoksicitet Dafnier: EC50 > 1000 mg/l 24h(DIN 38412, del 11) Akut toksicitet bakterier:EC10: 5175 mg/l 18h (Bringmann-Kühn test)Spild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes tilkommunal modtagestation eller Kommunekemi til bortskaffelse.14. TransportoplysningerTransport kan finde sted i overensstemmelse med ADR forvejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.Ikke klassificeret som farligt gods.15. Oplysninger om reguleringFaresymboler:IngenIIndeholder:R-sætninger:IngenS-sætninger:IngenPr-nummer 1033489Anden mærkningKodenummer (MAL- 1– 3 (1993)Kode)Mærkningen gælder for det rene produkt, som det leveres.Mærkningen og kodenummer (MAL–kode) vil ved korrektbrugsopløsning ændres eller evt. bortfalde16. Andre oplysningerIsopropylalkohol er optaget på Arbejdstilsynets vejledende listeover organiske opløsningsmidler.Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:- Meget brandfarlig. 22- Farlig ved indtagelse. 38- Irritererhuden. 36/38-Irriterer øjnene og huden.AnvendelsesbegrænsningerKrav til særlig uddannelse:AnvendelsesområdeBrancheDoseringDet koncentrerede produkt måikke anvendes af unge under18 år, jvf. Arbejdstilsynetsbekendtgørelse om ungesarbejde.Ingen udover kendskab tiloplysningerne i dettesikkerhedsdatablad.Universal rengøring.Rengøringsbranchen.1:100 op til 1:200 alt efterbesmudsningsgrad.Udarbejdet den 19.08.2003Erstatter udgave 29.07.2002Opdateringer august 2003 Opdateret i afsnit 8Udarbejdet afLUCKOW ApS,konsulentfirmaTlf.: +45 48 48 12 94Fax.: +45 48 48 12 52Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning.Brugerensarbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendessom angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvarat opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, derstilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.4110 - Enviro Trappevask Plus.doc - Side 2 af 2Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * DenmarkTlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk

More magazines by this user
Similar magazines