Dagsorden og bilag til møde 27. maj 2010 - Industriens Uddannelser

industriensuddannelser.dk

Dagsorden og bilag til møde 27. maj 2010 - Industriens Uddannelser

Udviklingsudvalg for VindmølleindustrienPia Maul Andersen, 3FLars Sørensen, VestasKurt Thomsen, 3F – Siemens A/SSvend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/SChristine Bernt Henriksen, DIRaghad Mahdi Pedersen, Vestas Control Systems A/SMax Lehmann, Vestas Nacelles A/SErik Andersen, Uddannelsescenter Ringkøbing SkjernHermed indkaldes til udvalgsmødeTorsdag d. 27. maj 2010 kl. 10.00 – 12.00I IUVesterbrogade 6D. 4 sal1780 København VOPSUMMERING AF UDVALGSDAGSORDEN:1. Godkendelse af dagsorden2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde d. 9. marts 20103. Status på udvidelse af uddannelsens skoledel4. Planlægning af uddannelsesforløb i 20105. Forslag til udbud af valgfrie specialefag samt forslag til efteruddannelsesaktiviteter6. Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalg7. Meddelelser7.1. Udvalgets sammensætning7.2. Møder i 20108. Oplæg om Vindmølleindustriens brancheudvikling 2010 v/ NN fra Vindmølleindustrien9. EventueltMed venlig hilsenJette HøjbjerreSide 1 af 4


1. Godkendelse af dagsorden2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde d. 9. marts2010Referat fra møde d. 9. marts 2010 vedlægges som Bilag 2.1til orientering.3. Status på udvidelse af uddannelsens skoledelUdkast til bekendtgørelse blev d. 15. februar indsendt tilUVM.Den 16. april modtog udvalget brev fra UVM, som oplyste atansøgningen ikke kan imødekommes, da der ”ikke er bevillingsmæssighjemmel til at udvide uddannelsens skoleundervisningmed virkning for 2010”. Bilag 3.1. Denne beslutningkom som en overraskelse for udvalget, da en udvidelse ellersallerede i 2009 blev stillet i udsigt af UVM’s konsulentGert Nielsen. Udviklingsudvalget for plastindustrien har oplevetet parallelt forløb i forbindelse med ansøgning om trin3 på plastmageruddannelsen. Formandskaberne for de toudvalg tog derfor initiativ til, at der blev fremsendt et fællesbrev til UVM med anmodning om møde. Bilag 3.2.Mødet afholdes d. 7. juni i UVM.4. Planlægning af uddannelsesforløb i 2010Max Lehmann har oplyst, at Vestas i Ringkøbing arbejder påat få et hold elever i gang i efteråret. På baggrund af realkompetencevurderingindplaceres (primært Vestas medarbejdere)på del af grundforløbet.På mødet vil Max Lehmann orientere nærmere om planerne.5. Forslag til udbud af valgfrie specialefag samt forslagtil efteruddannelsesaktiviteterI forbindelse med udarbejdelse af ændret uddannelsesordning,som blev igangsat i forbindelse med bekendtgørelsesændringenudarbejdede arbejdsgruppen forslag til nye fællesvalgfrie specialefag. På det tidspunkt oplyste UVM, at uddannelsesordningenskulle være klar til udsendelse 15.marts. Den nye udvikling betyder, at det tidsmæssigt er muligtat få kvalificeret hele udbuddet inden ændringen forhåbentligtræder i kraft på et senere tidspunkt.Arbejdsgruppens forslag til ny fagfordeling, hvor de 8 ekstraskoleuger er medtænkt, fremsendes derfor som Bilag 5.1.Her fremgår forslag til nye valgfri specialefag. Ligeledesfremsendes en oversigt over mål for de valgfrie specialefagsom Bilag 5.2.Formandskabet anbefaler, at det i denne sammenhæng ligeledesdrøftes, hvilke efteruddannelsesbehov på AMU niveau,der er relevante for vindmølleoperatører.Da der i forbindelse med valgfri specialefag har været sat fokuspå de arbejdsorganisatoriske kompetencebehov, vil derinden mødet blive fremsendt en IU brochure, som giver etSide 2 af 4


overblik over uddannelser inden for Innovation, Lean, kvalitet,Six Sigma, medarbejderudvikling samt miljø og energi.6. Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalgFO indstiller, at det i første omgang er udvalgsmedlemmer,som udpeges som medlemmer til LUU på UddannelsescenterRingkøbing Skjern.7. Meddelelser7.1 Udvalgets sammensætningRevideret udvalgsliste vedlagt som Bilag 7.1.17.2. Udannelsesbehov på hærdeplastområdet - analyseog forslag til nye AMU-uddannelserUdviklingsudvalget for Plastindustriens uddannelser har fåetbevilliget 70.000 kr. fra UVM til en analyse af hærdeplastområdet.For interesserede vedlægges projektbeskrivelsen somBilag 7.2.1.7.2. Møder i 2010Formandskabet har, som tidligere nævnt, reserveret følgendedatoer til møder i udviklingsudvalget resten af 2010:30. august25. novemberMødetidspunkt og sted er endnu ikke fastlagt.8. Oplæg om Vindmølleindustriens brancheudvikling2010 v/ NN fra VindmølleindustrienDet er endnu ikke fastlagt, hvem der kommer fra Vindmølleindustrien,men nærmere oplysninger vil blive eftersendt.Til foreløbig orientering vedlægges Vindmølleindustriensbranchestatistik 2010 som Bilag 8.1.9. EventueltBILAGSLISTEBilag 2.1 Referat af udvalgsmøde d. 9. marts 2010Bilag 3.1.1. Brev fra UVM af 16. april vedr. ansøgning om udvidelse af skoleundervisningen i erhvervsuddannelsentil vindmølleoperatørBilag 3.1.2 IF’s brev af 22. april vedr.: Industriens Fællesudvalgs ansøgning om trin tre i plastmageruddannelsensamt udvidelse af skoleundervisningen i erhvervsuddannelsen til vindmølleopera-Side 3 af 4


tørBilag 5.1Forslag til ny fagfordeling i VindmølleoperatøruddannelsenBilag 5.2Bilag 7.1.1Bilag 8.1.Forslag til specialefag – med målbeskrivelserUdvalgsliste af marts 2010Vindmølleindustriens branchestatistik 2010Side 4 af 4


Bilag 2.1.Udviklingsudvalg for VindmølleindustrienReferat fra udvalgsmøde tirsdag d. 9. marts 2010 på UddannelsescenterRingkjøbing-SkjernTilstede: Svend Erik Jensen, Kurt Thomsen, Svend Nielsson, Max Lehmann, Erik Andersen og Jette Højbjerre (ref.)Afbud: Pia Maul Andersen, Christine Bernt Henriksen og Raghad Mahdi PedersenDAGSORDEN1. Godkendelse af dagsordenErik Andersen fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern,som har bistået i arbejdet vedr. bekendtgørelsesændringen,er inviteret til at deltage i mødet.2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde d. 24.11 2009Referat fra møde d. 22. 11 2009 vedlægges som Bilag2.1 til orientering.REFERATGodkendelse af dagsordenDagsordenen blev godkendt uden kommentarer.Sekretariatet bød særligt velkommen til Erik Andersenog takkede, fordi skolen vil være vært vedudvalgsmødet og efter frokosten orientere om skolensarbejde og fremvise undervisningslokalerne.2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde d.24. 11 2009Referatet blev godkendt.3. Forslag til udvidelse af uddannelsens skoledel3.1. Ændring af bekendtgørelse til vindmølleoperatørSekretariatet fremsendte i november på udvalgets vegneenansøgning til UVM om at få tildelt 8 ekstra skoleuger tiluddannelsens hovedforløb, så det udvides fra 12 til 20skoleuger.UVM har ikke svaret på udvalgets brev, men d. 21. januarmodtog sekretariatet følgende mail fra Gert Nielsen,UVM:”Den videre proces mht. implementeringen af den ansøgteudvidelse af skoleundervisningen i uddannelsen tilvindmølleoperatør er, at der skal være en resolution fraundervisningsministeren på, at han tiltræder denne udvidelse.Når den foreligger, kan bilaget til bekendtgørelsenmed ændringer endeligt udarbejdes. Deadline forindsendelse af udkast til bilagstekst er den 15. februar2010 (der kan selvfølgelig godt sideløbende med processenvedr. ministerens godkendelse være en proces,hvor FU udarbejder udkast til bilag og ny uddannelsesordning).Herefter udsender FU ny uddannelsesordning ihøring senest den 15. marts 2010, således at skolerneefter høringsfristen kan nå at udarbejde rettelserne ogændringer i de lokale undervisningsplaner med virkningfra efteråret 2010”,PÅ formandskabets anbefaling blev der nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af Max Lehmann,Svend Nielsson og sekretariatet.Arbejdsgruppen har sammen med John Lemming Christensen,Erik Andersen og Jørgen Johnsen fra UddannelsescenterRingkøbing Skjern udarbejdet et foreløbigtudkast til bekendtgørelse, som er indsendt til UVM d.15. februar med en bemærkning om, at det er et foreløbigtudkast, som vil blive endeligt behandlet på udvalgsmødetd. 9. marts.3. Forslag til udvidelse af uddannelsens skoledel3.1. Ændring af bekendtgørelse til vindmølleoperatørOverordnet set blev der udtrykt tilfredshed med detudarbejdede ændringsforlag.Det blev besluttet, at udvalget gennemgik samtligeændringsforslag i bekendtgørelsen med efterfølgendedrøftelse af relevansen.Overordnede formål: Tilfredshed med ændringerne.Varighed og struktur:Enighed om at det er relevant med 20 ugers skoleforløbpå hovedforløbet og, at det skal indeholdemindst 4 skoleperioder (5 ugers moduler).Kompetencemål inden hovedforløbet:Tilfredshed med at eleven nu kan få kendskab tilhydrauliske og pneumatiske anlæg inden førstepraktikperiode. Erik Andersen kunne bekræfte, atskolen ligeledes vil kunne inddrage det i grundforløbsundervisningen.Fælles kompetencemål i hovedforløbet:Kurt Thomsen gjorde opmærksom på, at f.eks.Siemens har egne systemer, hvorfor det blev besluttetat ændre mål 2 til:• arbejde kvalitetsbevidst, overholde kvalitetskravog udvise kendskab til en virksomhedskvalitets-, miljø- og produktionsstyringssystemer,herunder LEAN ogSix Sigma værktøjer eller principper,Sekretariatet henviste til en netop udarbejdet rapportvedr. kompetencebehov for produktionsmed-Side 1 af 4


DAGSORDENUdkast til bekendtgørelse med kommentarer er vedlagtsom Bilag 3.1.1 og brev til UVM desangående er vedlagtsom Bilag 3.1.2.Sekretariatet vil på mødet redegøre for de forslag tilændringer af kompetencemål arbejdsgruppen har udarbejdet.Indstilling:Det indstilles, at udvalget drøfter det foreliggende udkasttil bekendtgørelse, så et udkast med udvalgetsbemærkninger og ændringsforslag efterfølgende kanfremsendes til UVM.3.2. Ændring af uddannelsesordningSelv om der ikke foreligger endeligt tilsagn fra UVM omat udvalgets ønske om 8 ekstra skoleuger kan imødekommes,har sekretariatet afholdt et møde med ErikAndersen og Jørgen Johnsen for at igangsætte arbejdetmed at tilpasse uddannelsesordningen til bekendtgørelsensnye kompetencemål.Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag til ny fagfordelingm.v. Forslaget er vedlagt som Bilag 3.2.1.Sekretariatet vil på mødet redegøre for de ændringer,der er foreslået i fagfordelingen.Indstilling:Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til ændret fagfordeling,således at der efter mødet foreligger et godkendtudkast, som kan danne grundlag for arbejdsgruppensudarbejdelse af ændret uddannelsesordning.REFERATarbejdere, der håndterer erhvervsaffald. Det anbefalesher, at alle produktionsmedarbejdere kenderde respektive ressourcestrømme i virksomheden.Udvalget fandt dette relevant, og Max Lehmannkunne oplyse, at samtlige medarbejdere på Vestasfår intern oplæring inden for affaldshåndtering.På denne baggrund blev det besluttet at indsættefølgende mål:• Have forståelse for virksomhedensressourcestrømme så som materiale,råvare, affald og værdiDet blev besluttet at ændre mål 22, så brug afværnemidler fremgår.Mål 22 ændres til:• udføre for- og overfladebehandling og anvendekemiske og mekaniske forbehandlingsmaterialer,udstyr samt brug afværnemidlerSpecialefag mekanik og montage:Ingen ændringsforslag.Specialefag vingeproduktion:Ingen ændringsforslag.Med referatet fremsendes et udkast til bekendtgørelseaf 12. marts, som er ændret i henhold til deforslag, der er fremkommet på mødet.Sekretariatet oplyste, at da formandskabet beklageligvisikke kunne være til stede på mødet, vil udkastetblive endeligt konfirmeret på næstkommendeformandskabsmøde.3.2. Ændring af uddannelsesordningSom konsekvens af ændring i bekendtgørelsesudkastet,ændres navnet på det nye områdefag vedr.LEAN fra brug af værktøj til brug af principper. Detforeslås, at det kaldes:Kvalitets- og produktionsoptimering ved brugaf LEAN principperSekretariatet blev bedt om at undersøge, om det ermuligt at inddrage et valgfrit specialefag inden forteknisk faglig engelsk.NB: Det kan efterfølgende oplyses, at der eksistereret valgfrit fagrettet fremmedsprog på 2,0 uge –anvendes bl.a. i procesoperatøruddannelsen.4. Planlægning af uddannelsesforløb i 2010Det blev aftalt, at Erik Andersen undersøger, omder under valgfrie specialefag for specialet mekanikog montage findes et relevant montagefag. Detskal være på højt fagligt niveau – da der alleredeer et bundet specialefag i montageteknik, hvor ele-Side 2 af 4


DAGSORDENREFERATven opnår rutine.Det blev aftalt, at sekretariatet fortsætter arbejdetmed at målbeskrive de nye områdefag og færdiggøreen revideret uddannelsesordning.Det blev konkluderet, at udvalget er langt i arbejdeti forhold til en endelig ændring af bekendtgørelseog uddannelsesordning. Sekretariatet takkededen nedsatte arbejdsgruppe for et konstruktivtsamarbejde omkring ændringerne.Til trods for de, af UVM, udmeldte deadlines, er derstadig ikke kommet svar på, hvorvidt de 8 ugersekstra skoleuger bevilges – kun positive hensigtserklæringer.Det blev på den baggrund konkluderet, at udkast tilny uddannelsesordning først kan sendes til høringpå skolerne, når en endelig bekræftelse på de ekstraskoleuger modtages fra UVM.4. Planlægning af uddannelsesforløb i 2010Max Lehmann tilkendegav, at det stadig forventesat der igangsættes et Vestas uddannelsesforløb fraaugust 2010. Holdet skal bestå af både folk udefraog nuværende medarbejdere.Kurt Thomsen fandt det realistisk, at Siemens ligeledesigangsætter et forløb fra august 2010. Der vilfra virksomhedens side være et stærkt ønske om,at skoleundervisningen placeres på Tech CollegeÅlborg.5. Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalg 5. Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalgUdvalget opfordrer til, at organisationerne nedsætteret lokalt uddannelsesudvalg ved UddannelsescenterRingkøbing Skjern så hurtigt som muligt.6. Meddelelser6.1 Udvalgets sammensætningChristine Bernt Henriksen, DI, er indtrådt i udvalget istedet for Ravn Eriksen. Joan Iversen har forladt LMGlasfiber, og DI vil snarest udpege et nyt medlem. PiaMaul Andersen, 3F, er fra 1. januar 2010 formand forudvalget, medens Christine Bernt Henriksen er næstformand.Revideret udvalgsliste vedlagt som Bilag 6.1.6. Meddelelser6.2. Møder i 2010Formandskabet har, som tidligere nævnt, reserveretfølgende datoer til møder i udviklingsudvalget resten af2010:27. maj30. august25. novemberMødetidspunkt og sted er endnu ikke fastlagt.Side 3 af 4


DAGSORDENREFERAT6. Eventuelt 6. EventueltSide 4 af 4


Bilag 3.1.Chefkonsulent Jette HøjbjerreIndustriens FællesudvalgVesterbrogade 6,D, 4.1780 København V.Afdelingen for erhvervsfagligeuddannelserVester Voldgade 1231552 København VTlf. 3392 5600Fax 3392 5666E-mail uvm@uvm.dkwww.uvm.dkCVR nr. 20-45-30-44Ansøgning om udvidelse af skoleundervisningen i erhvervsuddannelsentil vindmølleoperatørDet faglige udvalg har ved brev af 30. november 2009 ansøgt om at ændrevindmølleoperatøruddannelsen således, at varigheden af hovedforløbetsskoleundervisning ændres fra 12 uger til 20 uger med virkning fraden 1. august 2010.16. april 2010Sags nr.:018.841.021Ministeriet må desværre meddele, at ansøgningen ikke kan imødekommes,da der ikke er bevillingsmæssig hjemmel til at udvide uddannelsensskoleundervisning med virkning for 2010.Ministeriet skal i forbindelse med den videre behandling af ansøgningenmed henblik på eventuel tilvejebringelse af bevillingsmæssige forudsætningerfor at godkende en forlængelse, anmode det faglige udvalg om ennærmere begrundelse for, at der er behov for den ikke uvæsentlige udvidelseaf skoleundervisningen, som ansøgningen indebærer.Udvalget bedes endvidere give en begrundet redegørelse for forventningernetil det årlige antal uddannelsesaftaler for den reviderede uddannelse.Med venlig hilsenJørgen Torsbjerg MøllerKontorchefDirekte tlf. 3392 5734JOMOL1@uvm.dk


Bilag 3.2.Afdelingen for erhvervsfaglige UddannelserVester Voldgade 1231552 København VAtt.: Kontorchef Jørgen Torsbjerg Møller22. april 2010Industriens Fællesudvalgs ansøgning om trin tre i plastmageruddannelsen samt udvidelse afskoleundervisningen i erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatørUndervisningsministeriet (UVM) har i brev af 16. april 2010 meddelt Industriens Fællesudvalg (IF), at deto ansøgninger om forslag til kvalitative og kvantitative ændringer af bilag til bekendtgørelse af henholdsvisplastmageruddannelsen og vindmølleoperatøruddannelsen ikke kan imødekommes.Begrundelsen herfor er, at der ikke er bevillingsmæssig hjemmel til ændringerne i forhold til IF’s ønskeom otte ekstra skoleuger i vindmølleoperatøruddannelsens hovedforløb og udvidelse af plastmageruddannelsenmed et trin tre.Udvalget finder disse afgørelser yderst beklagelige. Ikke mindst fordi der gennem hele processen, forbegge uddannelsers vedkommende, har været en løbende dialog med UVM omkring ønsket om de kvalitativeforbedringer af uddannelserne. Denne dialog har givet IF det indtryk, at der i ministeriet var fundeten økonomisk løsning, som muliggjorde at indføre de ønskede ændringer i de to uddannelser allerede fraaugust 2010, på trods af at de ikke formelt var blevet indarbejdet i finansloven for 2010.Således har IF med meget kort varsel udarbejdet bilag til bekendtgørelser, da UVM i slutningen af januar2010 oplyste, at deadlines for indsendelse af disse var fastsat til 15. Februar, og uddannelsesordningerneefterfølgende skulle sendes i høring senest d. 15. marts. I denne forbindelse gav ministeriet, i relation tilvindmølleoperatøruddannelsen, udtryk for, at man så frem til, at udvalget kunne løfte denne opgave, såalt ville gå ” efter planen og vi kan få den reviderede uddannelse på plads til efteråret 2010”.Ministeriet udbeder sig for begge uddannelsers vedkommende en nærmere begrundelse for behovet forde konkrete ændringer af uddannelserne. Det er udvalgets opfattelse, at disse begrundelser er givet iudvalgets udviklingsredegørelse for 2010 samt efterfølgende i ansøgninger af 30. november 2009 (vindmølleoperatøruddannelsen)og 21. januar 2010 (plastmageruddannelsen).Udvalget vil naturligvis gerne uddybe disse begrundelser og foreslår derfor, at der afholdes et afklarendemøde mellem UVM og IF snarest.Side 1/2


Det skal kraftigt pointeres, at udvalget inddrager en række relevante virksomheder og deres medarbejderei den løbende proces for at sikre, at vindmølleoperatør- og plastmageruddannelsen har de kompetencer,som er centrale for brancherne. For virksomhederne er det af afgørende betydning, at kvalitetenaf uddannelserne matcher de kompetencekrav, der stilles til faglærte medarbejdere.En række virksomheder har stillet kompetente medarbejdere til rådighed for deltagelse i det konkreteudviklingsarbejde med at udarbejde nye kompetencemål. Engagementet har været begrundet i et ønskeom at sikre, at de kvalitative ændringer, som foreslås i de indsendte udkast til bekendtgørelser imødekommes,så det stadig kan være attraktivt for virksomheder at ansætte elever.Disse virksomheder, medarbejdere samt kommende elever har, på baggrund af dialogen med ministeriet,en forventning om, at ændringerne i de to uddannelser vil blive godkendt og implementeret med virkningfra august 2010. Flere virksomheder og elever har allerede planer om konkrete uddannelsesaftaler medudgangspunkt i det kvalitative løft af uddannelserne. På baggrund af UVM’s tidligere, meget positive,udmeldinger har udvalget allerede planlagt markedsføringsaktiviteter af de to kvalitativt forbedrede uddannelser.Det må ligeledes være i minsteriets interesse at få skabt yderligere praktikpladser på områderne.For IF er det derfor meget vigtigt at sikre, at de ændringer der foreslås kan imødekommes inden for dennærmeste fremtid. Ligeledes er der vigtigt, at beslutning om implementeringen træffes hurtigst muligt ogudmeldes til de berørte parter, således at yderligere uklarhed og misforståelser om implementeringenundgås.Det skal afslutningsvis bemærkes, at IF har noteret, at der er foretaget mindre indholdsmæssige og redaktionelleændringer i de to udkast til bekendtgørelser, som udvalget d. 15. februar fremsendte til UVM.Det skal hertil bemærkes, at ændringerne i de to bekendtgørelser fra udvalgets side var foretaget medhenblik på de kvalitative og kvantitative ændringer af uddannelserne.Som nævnt ser udvalget frem til et kommende møde med UVM om sagen, og skal foreslå at mødet afholdesinden for den nærmeste fremtid.Med venlig hilsenPia M. Andersen, 3FForhandlingssekretærChristine Bernt Henriksen, DIUddannelseskonsulentSide 2/2


Bilag 5.1.23.februar 2010JHForslag til ny fagfordeling i VindmølleoperatøruddannelsenArbejdsgruppen vedr. ny uddannelsesordning anbefaler følgende fagfordeling på hovedforløbet:FagfordelingForslag til antal uger Eksisterende antal ugerGrundfag 3,0 uger 1,0 ugeOmrådefag 6,0 uger 2,5 ugerBundne Specialefag 7,0 uger 5,5 ugerValgfri specialefag 2,0 uger 1,0 ugeValgfag 2,0 uger 2,0 ugerI alt 20 uger 12 ugerVægtning mellem grundfag, områdefag og specialefag tager hensyn til de ønsker vedrørende nye områderog kompetencemål, som er fremkommet fra virksomhederne på arbejdsgruppemødet d. 11. februar 2010.Forslagene med ny fagvægtning omhandler følgende emner, som er blevet vurderet til enten atvære relevante at integrere i eksisterende områdefag – eller ved etablering af nye grundfageller områdefag:• Teknisk engelsk• Kulturforståelse• Robotteknologi• Planlægning og projektledelse• Personlig sikkerhed• Innovation• LEAN• Six Sigma• 5 S• KvalitetForslaget omfatter 1 nyt grundfag, Fremmedsprog, F niveau samt 2 nye områdefag: Kvalitets-og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer samt CNC og robotteknologi.(En mulighed, som kan overvejes, er at flytte fremmedsprog fra grundfag til områdefagfor at få en større teknisk engelsk vægtning).Fagfordeling, præstationsstandard samt vejledende tid - med rød fremhævelse af ændringsforslag- fremgår af nedenstående.Side /3 1


FagnavnPræstationsstandardVejledende tidGrundfag 3,0 (1,0)Materialeforståelse Modul 1 1,0Fremmedsprog F 2,0Områdefag 6,0 (2,5)Fra idé til produkt, for vindmølleoperatører Begynder 2,5 (0,5)Montage og sammenføjningsteknik Begynder 0,5Arbejdsorganisering og produktionsplanlægning Begynder 1,0 (0,5)Måleteknik Rutineret 0,5Tegningsforståelse og dokumentation Rutineret 0,5Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEANværktøjerBegynder 2,0CNC og robotteknologi Begynder 0,5BundnespecialefagSpecialet VingeproduktionStøbeprocesser Begynder 3,57,0 (5,5)Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Begynder 2,0 (1,0)Reparation og finish Begynder 1,5 (1,0)Specialet, Mekanik og montageComputerkabler og signalledninger Begynder 1,0 (0,5)For- og overfladebehandling Begynder 1,0 (0,5)Montageteknik Rutineret 1,0Hydrauliske anlæg Begynder 1,5El-komponenter og diagrammer Begynder 1.5Sammenføjnings- og bearbejdningsmetoder Begynder 1,0 (0,5)Valgfri specialefag 2,0 (1,0)Fælles valgfri specialefag45364 Etablering af selvstyrende grupper AMU 0,445363 Kunde/leverandørforhold for operatører AMU 0,245365 Teambuilding for selvstyrende grupper AMU 0,445366 Kommunikation i teams AMU 0,643931 Anhugning af byrder AMU 143932 Certifikatuddannelse C for kranførere AMU 1,443686 Gaffeltruck certifikatkursus B AMU 1,445999 Stillads - anvendelse og sikkerhed AMU 0,245566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv AMU 0,243937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører AMU 0,443938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører AMU 0,6Side /3 2


40656 Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma AMU 0,6Specialet, vingeproduktion45683 RTM vakuumstøbning af Epoxykompositter AMU 2,045433 Finish og reparation af epoxyemner AMU 1,045434 Formstøbning-højtemperatur AMU 2,045400 RTM vakuumstøbning af glasfiberemner AMU 2,045432 Finish og reparation af polyesteremner AMU 1Specialet, Mekanik og montage44664 Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører AMU 1,044665 Hydraulikteknik for maskinreparatører AMU 1,044648 El-introduktion for maskinreparatører, el-lære AMU 1.044649 El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik AMU 1.044647 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik AMU 1,0Valgfag 2Side /3 3


2010Bilag 5.2VindmølleoperatøruddannelsenForslag til specialefag2010Industriens Uddannelsermaj 2010/ jh


Side 2 FKB 2752Indholdsfortegnelse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ............................ 245 364 Etablering af selvstyrende grupper (praktisk anvendelse) varighed 2 dage.............................................. 245 363 Kunde/leverandørforhold for operatører (Grundlæggende) varighed 1 dag ............................................. 245 365 Teambuilding for selvstyrende grupper (praktisk anvendelse) varighed 2 dage ...................................... 245 366 Kommunikation i teams (praktisk anvendelse) varighed 3 dage .............................................................. 243 931 Anhugning af byrder varighed 5 dage. ..................................................................................................... 240 558 Certifikatuddannelse C for kranførere Kran C varighed 7 dage ............................................................... 243 686 Gaffeltruck certifikatkursus B, varighed 7 dage ....................................................................................... 345 999 Stillads - anvendelse og sikkerhed varighed 1 dag ................................................................................... 345 566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. varighed 1 dag. .......................................................................... 343 937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører (praktisk anvendelse) varighed 2 dage ................................ 343 938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører (praktisk anvendelse) varighed 3 dage .......................... 340 656 Udarbejdelse af projektdefineringer efter Six Sigma (Grundlæggende) varighed 3 dage ........................ 3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45 364 Etablering af selvstyrende grupper (praktisk anvendelse) varighed 2 dageEfter gennemført uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fravirksomhedens mål og rammer, herunder definere gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe.Deltageren kan anvende viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering af selvstyrendegrupper. Desuden kan deltageren i samarbejde med andre beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midlerfor en selvstyrende gruppes udvikling.45 363 Kunde/leverandørforhold for operatører (Grundlæggende) varighed 1 dagMed baggrund i viden om ”kunde- og leverandørforholdet” i kvalitetsstyrings sammenhænge i virksomheden kan deltageren anvende personlige/fagligeressourcer til at skabe forbedringer af de produkter/ydelser der leveres. Deltageren kan informere og kommunikere korrekt i kundeogleverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader til såvel interne som eksterne kunder og leverandører.45 365 Teambuilding for selvstyrende grupper (praktisk anvendelse) varighed 2 dagePå baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med stærke indbyrdes relationer, kan deltageren definere forbedringsområderi en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål. Til fremme af teamudviklingsprocessen kan deltagerenanvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brugfor.45 366 Kommunikation i teams (praktisk anvendelse) varighed 3 dageEfter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere ogløse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikationog derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunneformulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme ivirksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.43 931 Anhugning af byrder varighed 5 dage.Efter endt uddannelse kan deltageren ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugningaf byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslagog brancherettet specialgrej.Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigtved hjælp af radiokommunikation.I forbindelse med anhugningen kan deltageren anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorersamt kassationsgrænser. Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler forkraner.40 558 Certifikatuddannelse C for kranførere Kran C varighed 7 dageEfter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner.Deltageren:


Side 3 FKB 2752• kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v.“og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. og "Vejledning omArbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat”.• kan udføre kommunikation / radiokommunikation / tegngivning• kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås• kan - under tidspres - udføre kombinerede funktioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af ”kombi-bane”• kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner• kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening• kan udføre korrekt anhugning• er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner• er orienteret om lovpligtige vedligehold og eftersyn af Travers- & Portalkraner43 686 Gaffeltruck certifikatkursus B, varighed 7 dageDeltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fem forskellige typer gaffeltrucks, og en selvkørende gaffelstabler, med forskelligopbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange,snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. På en sikker og forsvarlig måde foretage korrekt stuvning, optagning ogafsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling. Den fysiske placering oggenfinding af varer kan ske ved hjælp af stregkoder og håndterminaler. Udover betjening af gaffeltrucks og gaffelstablere kan deltageren aflæseforskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt medvirke til at iværksættelovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv. Deltageren kan desuden aktivt arbejde med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementærbrandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.45 999 Stillads - anvendelse og sikkerhed varighed 1 dagDeltagerne kan udføre håndværksmæssige opgaver fra stillads, for eksempel opmuring, facadereparationer, vinduesisætning, maling af vinduerog facader mm.I forbindelse med udførelsen af opgaverne sættes særlig fokus på, at deltagerne kan træffe sikkerhedsmæssige foranstaltninger i henhold tilgældende sikkerhedsregler og vejledninger vedrørende færdsel på stillads.Endvidere sættes særlig fokus på, at de kan udvise korrekt adfærd og brug af stilladset, herunder anvende gældende regelsæt vedrørendebelastning af stilladset, således at materialer og værktøj placeres korrekt på stilladset under udførelse af arbejdet.Deltagerne kan foretage rapportering af fejl ved stilladset, f.eks. fjernet afstivning eller forankring, manglende rækværk eller afskærmning mm.45 566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. varighed 1 dag.Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samtgældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset.Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejdeder skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fraviden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv.Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmaterielleter forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader.Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynetsbekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.43 937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører (praktisk anvendelse) varighed 2 dageVed anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden kan deltageren gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde.Deltageren kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene,Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin.43 938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører (praktisk anvendelse) varighed 3 dageVed kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion kan deltageren i samarbejde med andre medarbejdere bruge metoderne fra en værdistrømsanalysetil at bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter. Med baggrund i virksomhedens produktionsflow kan deltageren, medfokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge materiale- og informationsstrømme og tværgående aktiviteter.40 656 Udarbejdelse af projektdefineringer efter Six Sigma (Grundlæggende) varighed 3 dageDeltageren kan med baggrund i viden om udvalgte Six Sigma værktøjer og i samarbejde med andre faggrupper medvirke ved udarbejdelsen afprojektdefineringer efter Six Sigma metoden og kan støtte op om Six Sigma forbedringsprojekter. Med baggrund i viden om CAP Tools og sammenhængemellem Business Excellence, Lean og Six Sigma, kan deltageren medvirke ved udvælgelsen af egnede Six Sigma projekter.


Bilag 7.1.1.MedlemslisteUdviklingsudvalg for Vindmølleindustriens uddannelserArbejdsgiversidens medlemmerUddannelseskonsulent Christine BerntHenriksenDansk Industri1787 København V. 3377 3804Fax 3377 3790Mobil:E-mail: cbh@di.dkArbejdstagersidens medlemmerForhandlingssekretær Pia Maul Andersen3F, IndustrigruppenKampmannsgade 41790 København V. 8892 0417Fax: 8892 0448Mobil: 2327 9082E-mail: pia.andersen@3f.dkMax LehmannVestas Nacelles A/SSmed Sørensens Vej 3A6950 Ringkøbing 9730 1532Mobil: 2963 5139E-mail: mle@vestas.comDirector, Training & DevelopmentRaghad Mahdi PedersenVestas Control Systems A/SFrankrigsvej 158450 Hammel 9730 0000Mobil: 4084 3940Email: rampe@vestas.comLars SørensenBirkevej 8, 7500 HolstebroMobil: 23682631Email: lars@vestas.comVestas, RingkøbingTillidsrepræsentant Kurt ThomsenSiemens A/SFundervej 227442 Engesvang 9660 8112Mobil: 3037 3974Email: kurt.thomsen@siemens.comVaccantTillidsrepræsentant Svend NilssonVestas Blades A/SSmed Hansens Vej 21-16940 Lem 9730 3537Mobil: 2368 2005Email: svn@vestas.comJH/ maj 2010


Bilag 7.2.1.Projektbeskrivelse for analyse af kompetence- og uddannelsesbehov foroperatører i hærdeplastindustrienProjektets formålFormålet med projektet er at udarbejde en analyse af kompetence- og uddannelsesbehovet foroperatørerne i industrien, som arbejder med fremstilling af produkter i hærdeplast.Generelle betragtninger vedr. projektetPlastindustrien i Danmark er ligesom den øvrige industri i høj grad præget af globaliseringen og deninternationale konkurrence. For plastindustrien har det betydet, at en stor del af den produktion, somtidligere er foregået i Danmark, i dag er rykket til udlandet, og virksomhederne arbejder fortsat på atfinde deres særlige niche og den mest optimale produktionstilrettelæggelse på det internationale marked.Det er dog ikke alle områder af plastindustrien, som oplever en lige stor udflytning af produktionen tiludlandet. Inden for den del af industrien, som arbejder med fremstilling af fiberforstærket hærdeplast(glasfiber- eller kompositmaterialer) og polyurethanstøbning, hvilket benævnes hærdeplastområdet,oplever man tværtimod en stigning i produktionen i Danmark. Denne stigning skyldes blandt andet, atdet i mange tilfælde drejer sig om produktionen af store elementer, eksempelvis møllevinger ogbygningsdele, som det er omkostningstungt at transportere, samt at produktionen ofte kræver stor videnog avancerede færdigheder hos operatørerne, hvilket gør det attraktivt at placere produktionen iDanmark.Hærdeplastområdet er endvidere kendetegnet ved en hastig teknologisk udvikling bl.a. i forhold tiludviklingen og anvendelsen af nye materialer. Det drejer sig eksempelvis om en øget anvendelse afkulfiber og nanoteknologi.Hærdeplastområdet er således en interessant og vigtig del af den danske industri, som det er afgørendeat uddannelsesdække på den bedst mulige måde. Industriens Fællesudvalg ønsker derfor at foretage endybdegående analyse af denne branches kompetence- og uddannelsesbehov.ProjektplanFase 1:ForanalyseIndsamling og analyse af den tilgængelige litteratur og øvrig information på området.Analysen vil fokusere på at skabe et overblik over, hvilke materialer og produktionsformerder anvendes inden for hærdeplastområdet samt udarbejdelsen af en oversigt over dedanske virksomheder på området og deres produktion.Fase 1 afsluttes med et notat, som vil indgå i den endelige projektrapport.Fase 2:Virksomheds analysePå baggrund af resultaterne fra fase 1 udvælges 7 virksomheder til endybdegående virksomhedsanalyse. Virksomhederne udvælges således, at de både


giver et indblik i diversiteten i produktionsformerne samt er den mest moderneproduktion inden for branchen.Virksomhedsanalyse omfatter kvalitative interviews og observationer hos hver afde udvalgte virksomheder.Der vil i de kvalitative studier blive lagt vægt på atafdække typiske jobfunktioner i forbindelse med fremstilling af produkter ihærdeplast og virksomhedens forventninger til afledte kompetencekrav på detkorte og mellemlange sigt i forhold til disse jobfunktioner.Fase 3: Afrapportering og formidlingProjektet afsluttes med en rapport, som indeholder resultaterne fra fase 1 og 2.Endvidere vil rapporten udlede anbefalinger til arbejdsmarkedsuddannelser påbaggrund af resultaterne fra fase 1 og 2. I fase 3 vil der desuden indgåovervejelser om formidling af projektets resultater. Projektets resultater skal somminimum videreformidles til relevante virksomheder samt efteruddannelsesudvalg,som udvikler uddannelser til hærdeplastindustrien.BudgetAktivitetBeløbFase 1 – Foranalyse: 25 t.13.125 kr.Fase 2 – Virksomhedsanalyse af 5-7 virksomheder26.250 kr.– inkl. forberedelse: 50 t:Fase 3 – Rapport og formidling: 20 t.15.750 kr.Rejser/kørsel i forbindelse med projektets15.000 kr.aktiviteterBeløb i alt:70.125 kr.TidsplanAktivitetFebruar. 10 Marts 10 April 10 Maj 10Fase 1: ForanalyseLitteraturstudiexSamtale med ressourcepersonerxSamlet notat vedr. resultater af foranalysexFase 2: VirksomhedsanalyseInterviews med 5-7 virksomheder x xUdarbejdelse af resultater af interviewsxFase 3: Afrapportering og formidlingSamlet rapportxFormidlingx

More magazines by this user
Similar magazines