Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

sst.dk

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009Vejledning om håndholdterøntgenanalyseanlæg2009


Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009Redaktion:Statens Institut for StrålebeskyttelseSundhedsstyrelsenKnapholm 72730 HerlevEmneord: strålebeskyttelse, håndholdt røntgenanalyseanlægKategori: rådgivningSprog: danskURL: www.sis.dkVersion: 1Versionsdato: 2. januar 2009Format: pdfUdgivet af: Sundhedsstyrelsen, januar 2009


Indhold1. Forord 12. Anmeldelse og godkendelse 22.1 Anmeldelse af røntgenanalyseanlæg 22.2 Godkendelse 22.3 Bidrag og gebyr 23. Ansvarsforhold og kvalifikationer 33.1 Virksomhedens ansvar 33.2 Krav til strålingsansvarlig 33.2.1 Kvalifikationer 33.2.2. Ansvarsforhold 33.3 Krav til personale 44. Strålebeskyttelse under arbejdet 54.1 Strålebeskyttelse generelt 54.2. Radiografi uden for anlæg 55. Krav til apparatur. 66. Krav til kortfattet brugermanual 77. Eftersyn af røntgenanalyseanlæg 78. Tilsyn 89. Yderligere oplysninger 89.1 Bekendtgørelser, vejledninger mv. 89.2 Rådgivning om strålebeskyttelse 810. Ordforklaringer 9


1. ForordDenne vejledning beskriver gældende regler og giver råd om strålebeskyttelse ved arbejdemed håndholdt røntgenanalyseanlæg til brug ved industriel radiografi. Det primæreregelgrundlag for vejledningen findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse571/1981 om røntgenanalyseanlæg.Vejledningen er udarbejdet af Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS), som er et instituti Sundhedsstyrelsen. SIS forvalter bl.a. røntgen- og radioaktivitetsloven og varetageropgaver af faglig og administrativ karakter inden for de områder, hvor der anvendesioniserende stråling.Vejledningen er kun tiltænkt håndholdte apparater og skal derfor ikke benyttes ved stationæreåbne- og lukkede røntgenanalyseanlæg.Ord i kursiv er forklaret i kapitel 10.Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 1


2. Anmeldelse og godkendelse2.1 Anmeldelse af røntgenanalyseanlægSIS registrerer alle røntgenapparater i Danmark, herunder røntgenanalyseanlæg. Derskal indsendes et anmeldelsesskema til SIS når virksomheden anskaffer et nyt anlæg.Anmeldelsesskemaet kan hentes på www.sis.dk.2.2 GodkendelseAnlæggene godkendes til brug, efter indsendelse af anmeldelsesblanket, en kopi af enkortfattet vejledning til bruger/operatør (se kap 6) og dokumentation for uddannelse afden strålingsansvarlige hos leverandør.2.3 Bidrag og gebyrSIS opkræver et engangsgebyr for registrering og godkendelse af røntgenapparater. Detteskal indbetales samtidig med anmeldelsen. Gebyret for 2008 udgjorde 10.550 kr.Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 2


3. Ansvarsforhold og kvalifikationer3.1 Virksomhedens ansvarVed virksomheden forstås den person, der (fysisk eller juridisk) ejer røntgenanlægget.Det er virksomheden, der har det overordnede ansvar for, at alle bestemmelser i bekendtgørelsensamt de krav og betingelser, der er stillet af SIS, opfyldes og overholdes.Det er virksomheden, der er ansvarlig for, at der til enhver tid, til alle røntgenanalyseanlæg,er tilknyttet en strålingsansvarlig. I god tid inden den strålingsansvarlige fratrædersin stilling, skal virksomheden meddele SIS, hvem der skal være ny strålingsansvarlig.3.2 Krav til strålingsansvarlig3.2.1 KvalifikationerDen strålingsansvarlige skal godkendes af SIS. For at blive godkendt som strålingsansvarligskal ansøgeren som minimum have kendskab til:• Ioniserende stråling og måling heraf.• Strålebiologi og strålebeskyttelse.Den strålingsansvarlige for virksomheden skal gennemgå kursus/oplæring hos producentenaf udstyret. SIS kan dog godkende en grundig oplæring hos en person med erfaringmed det pågældende udstyr, som værende tilstrækkelig praktisk uddannelse.Virksomheder, der forhandler og dermed i denne sammenhæng idriftsætter anlæg, skalhave autorisation fra SIS til dette.Virksomheder, der foretager indgreb i røntgenapparater, skal have autorisation fra SIS.Oplysning, om hvilke krav der stilles for at opnå autorisationer, kan fås ved henvendelsetil SIS.3.2.2. AnsvarsforholdDen strålingsansvarlige skal over for SIS vedkende sig sit ansvar, ved at underskriveanmeldelsesblanketten. Den strålingsansvarlige skal straks informere SIS, hvis han/hunfratræder sit ansvarsområde.Den strålingsansvarliges overordnede opgave er at sikre, at kravene i bekendtgørelsensamt eventuelle yderligere krav stillet i virksomhedens godkendelse fra SIS er opfyldt.Den strålingsansvarlige har til opgave at oplære personalet i at arbejde strålebeskyttelsesmæssigtforsvarligt. Dette indebærer bl.a., at den strålingsansvarlige skal sørge for:Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 3


• udarbejdelse af en skriftlig vejledning til personalet• at personalet er nøje instrueret i brug af røntgenapparater• at personalet er informeret om strålingsrisici, samt om hvilke forholdsregler derskal tages for at mindske disse risici• at personalet er informeret om hvad de skal gøre i tilfælde af faresituationer oguheld• at personalet er informeret om bekendtgørelsens krav, der særligt vedrører dem• at en kvalificeret person foretager hver eksponeringAndre vigtige opgaver for den strålingsansvarlige er at sørge for:• udbedring af fejl og mangler på røntgenanlægget• kontakt til SIS hvis personer er blevet udsat for utilsigtet stråling• kontakt til SIS hvis virksomheden ikke gennemfører de nødvendige tiltag i forbindelsemed stillede krav• at arbejdet udføres med omhu og samvittighedsfuldhed3.3 Krav til personalePersoner, der arbejder med røntgenanalyseanlæg, skal være tilstrækkeligt uddannede til,at de kan arbejde selvstændigt og strålebeskyttelsesmæssigt forsvarligt.Personalet har pligt til:• at sætte sig ind i bekendtgørelsen, specielt de områder der henvender sig til personalet,samt de betingelser og krav der er stillet af SIS.• at følge alle instrukser og vejledninger, der er givet af den strålingsansvarlige• at tilegne sig viden om brugen af røntgenapparater, udstyr og anlæg• at tilegne sig viden om risikoen ved arbejde med ioniserende stråling, og omhvilke forholdsregler, der skal tages for at mindske risikoen• straks at meddele den strålingsansvarlige, hvis udstyr mv. er i uorden• at tilegne sig viden om, hvad de skal gøre i tilfælde af en faresituation eller uheld• at underrette den strålingsansvarlige, hvis nogen har været udsat for bestråling• at arbejde omhyggeligt og samvittighedsfuldt.Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 4


4. Strålebeskyttelse under arbejdetFor at opnå et optimalt sikkerhedsniveau er det nødvendigt, at personalet har tilstrækkeligekvalifikationer og at røntgenapparatet altid er i god stand. Arbejdet må ikke påbegyndes,hvis det er mere end et år siden udstyret sidst har været efterset.Er håndholdt røntgenanalyseanlæg den eneste form for røntgenapparat personalet anvender,kræves det ikke, at der bæres personlige dosimetre og akustisk instrument underarbejdet. Til specielle arbejdsopgaver kan SIS kan dog tilbyde dosisovervågning affingre over en periode, med henblik på at tilvejebringe et overslag over typiske fingerdoser.4.1 Strålebeskyttelse genereltArbejdet skal i videst muligt omfang ske i dertil indrettede bokse/skabe i en størrelse derpasser til virksomhedens opgaver.Under arbejdet skal det sikres, at ingen personer udsættes for den direkte usvækkedestråling fra apparatet, dette gælder også for folk, der står langt væk.Røntgenanalyserør er særdeles farlige i ukyndiges hænder, fordi dosishastigheden afden usvækkede direkte stråling fra rørets vindue er så høj, at den kan forårsage alvorligpersonskade på ganske få sekunder. Man må derfor end ikke strejfvis bringe blot enfingerspids ind i den direkte stråling.4.2. Radiografi uden for anlægI de situationer, hvor arbejdets art gør, at man ikke kan arbejde i dertil indrettede skabeeller bokse, skal der træffes kompenserende foranstaltninger for at sikre, at et højt strålebeskyttelsesmæssigtniveau stadig opretholdes.Ved anvendelse af håndholdte instrumenter skal der i videst muligt omfang benyttesprøveholder. Prøver må under ingen omstændigheder holdes i hånden under analyse.Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 5


5. Krav til apparatur.Alle anlæg skal til enhver tid opfylde gældende internationale krav og standarder.Her skal bl.a. fremhæves:• På apparatet skal der findes et symbol for ioniserende stråling.• Apparatets fabrikat og serienummer skal tydeligt fremgå.• Al mærkning skal være tydelig og holdbar.• En lampe skal lyse/blinke (rød nuance) når apparatet producerer stråling.• Brug af apparatet skal kun være mulig med nøgle, password, memory card ellerlignende.• Lækstråling fra apparatet ved højeste ydelse, må ikke overstige 5µSv/h i en afstandaf 5 cm fra enhver overflade• Apparatet skal ikke kunne eksponere førend et integreret system fx infrarød føler,har konstateret, at der er en genstand umiddelbart foran fokus, og ikke længereen 1 cm væk.• Alle anlæg skal være forsynet med dødmandsknap.Derudover skal der findes en letforståelig vejledning på dansk, der sikrer, at personaletkan få kendskab til apparatets funktioner. En oversættelse af en teknisk manual vil ikkealtid være tilstrækkelig, da tekniske manualer ofte ikke er særlig brugervenlige.Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 6


8. TilsynRøntgenapparater er underlagt tilsyn af SIS, der til enhver tid skal have adgang tilrøntgenapparater og dokumentation. Dokumentationen skal på forlangende sendes tilSIS.SIS kan forbyde brug af røntgenapparater, indtil krav stillet af SIS er blevet opfyldt.9. Yderligere oplysninger9.1 Bekendtgørelser, vejledninger mv.På www.sis.dk kan følgende hentes:Lov nr. 147 af 15. april 1930 om brugen af røntgenstråler m.v.Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 571 af 7. december 1981 om røntgenanalyseanlægSundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 708 af 29. september 1998 om brugen afrøntgenanlæg med ændringer i bekendtgørelser nr. 550 af 2. juni 2006 og nr. 1334 af 5.december 2006.Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser forioniserende stråling.9.2 Rådgivning om strålebeskyttelseStatens Institut for Strålebeskyttelse Tlf. 44 54 34 54 (kl. 10-15)Knapholm 7 Fax 72 22 74 172730 Herlev E-post sis@sis.dkwww.sis.dkVejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 8

More magazines by this user
Similar magazines