Halvårsrapport 2007 - Danica Pension

danicapension.dk

Halvårsrapport 2007 - Danica Pension

DANICA TRADITIONEL, KUNDEMIDLERBEHOLDNING OG AFKAST 1. halvår 2007 1. halvår 2006(Mia. kr.) Værdi Afkast Værdi AfkastPct.Pct..Ejendomme 16,4 4,2 16,2 11,1Danske obligationer 59,0 -1,2 56,2 -2,3Indeksobligationer 23,3 -8,9 26,8 -2,8Udenlandske obligationer 24,4 -2,3 24,2 -5,2Kreditobligationer 12,8 1,0 11,9 -1,5Obligationer I alt 119,5 -2,8 119,1 -3,0Danske aktier 6,9 13,0 5,4 3,3Udenlandske aktier 38,9 8,4 32,1 1,4Aktier i alt 45,8 9,1 37,5 1,6Andre finansielle aktiver 0,1 - 3,6 -I alt afkast af aktiver 181,8 -0,4 176,4 -3,7Afkast efter ændring imerhensættelser - 2,9 - 1,2De forsikringsmæssige driftsomkostninger i1. halvår 2007 udgjorde 619 mio. kr. Omkostningsprocenteni koncernen steg fra 7,0 i1. halvår 2006 til 7,3 i 1. halvår 2007, og forDanicas aktiviteter i Danmark steg omkostningsprocentenfra 6,5 i 1. halvår 2006 til 6,8i 1. halvår 2007. Stigningen, der var forventet,skal ses i sammenhæng med, at en stordel af it-udviklingen i 2006 udgiftsføres i2007 og de følgende år.OMKOSTNINGSPROCENT1. halvår20071. halvår2006Danica koncernen 7,3 7,0Danicas danske aktiviteter 6,8 6,5Omkostningsresultatet i Danica Pension blevpå 19 mio. kr., og der var således balancemellem selskabets omkostninger og de tillæg,der opkræves.I forlængelse af Danicas internationaliseringhar Danica i 1. halvår stiftet et selskab i Irland.Resultatet af syge- og ulykkesforsikring i dendanske forretning var ikke tilfredsstillende.Når der ses bort fra investeringsafkastet, blevunderskuddet dog reduceret til 80 mio. kr.mod 115 i 1. halvår 2006.Resultatet før skat udgjorde 917 mio. kr.RESULTAT FØR SKAT(Mio. kr.)1. halvår2007I 1. halvår 2007 blev risikotillægget opgjorttil 526 mio. kr. Som følge af det positiveinvesteringsafkast i 1. halvår 2007 blev detsåkaldte realiserede resultat 2,5 mia. kr., ogdet var derfor muligt at give risikotillæg.Den samlede skat i Danica koncernen udgjorde130 mio. kr. og omfatter skat af periodensresultat på 232 mio. kr., udgift vedrørendetidligere år på 5 mio. kr. samt indtægtpå 107 mio. kr. vedr. ændring i udskudt skatsom følge af nedsættelse af skatteprocentenfra 28 til 25.Danica koncernens resultat efter skat udgjorde787 mio. kr. mod 130 mio. kr. i 1. halvår2006.Egenkapitalforrentningen i 1. halvår 2007udgjorde 4,6 pct. efter skat.1. halvår2006Resultat af forsikringsdrift mv. 2 23Resultat Danica Pension 886 111Resultat Danica Pensjonsforsikring 29 20Resultat før skat 917 154DANICA PENSION, RESULTAT FØR SKAT(Mio. kr.)1. halvår20071. halvår2006Andel af forsikringsmæssigehensættelser 526 524Syge- og ulykkesresultat -123 -309Investeringsafkast af egenkapitalen 510 151Resultat af Danica Pension I -48 -62Risikoresultat Forenede Gruppeliv 21 22Overført til livkunder fra skyggekonto - -215Resultat før skat 886 111FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 5


Balance, kapitalstyrke og risikoKoncernbalancen udgjorde 245 mia. kr. ultimojuni 2007.Kundemidlerne i Danica Pension udgjorde182 mia. kr. ultimo juni 2007 og bestod af 25pct. aktier, 66 pct. obligationer inkl. afledtefinansielle instrumenter og 9 pct. ejendomme.Hensættelser for unit-link kontrakter steg fra24,7 mia. kr. ultimo december 2006 til 28,5mia. kr. ultimo juni 2007.Belastningen af kundernes midler udgjorde-0,22 pct. i 1. halvår 2007 mod -0,48 pct. forhele 2006. Kundebelastningen er positivtpåvirket af, at der er balance mellem indtægterog omkostninger samt af et gunstigt risikoresultat.Koncernens egenkapital udgjorde 17,5 mia.kr. ultimo juni 2007. Basiskapitalen, derbestår af egenkapital og supplerende kapital,udgjorde 20,3 mia. kr. mod et solvenskrav på7,8 mia.Kollektivt bonuspotentiale udgjorde 15,1mia. kr. ultimo juni 2007 svarende til enbonusgrad på 9,6 pct.KOLLEKTIVT BONUSPOTENTIALE(Mia. kr.)1. halvår20071. halvår2006Afkast af kundemidler -0,7 -6,8Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser5,8 9,15,1 2,3Pensionsafkastskat 0,1 1,1Periodens rentetilskrivning -3,5 -3,4Omkostnings- og risikoresultat 0,1 0,0Risikotillæg af hensættelser -0,5 -0,5Overført til skyggekonto - 0,2Andet -0,1 0,0Ændring i kollektivt bonuspotentiale 1,2 -0,3Som det fremgår, har det været muligt atstyrke kollektivt bonuspotentiale samtidigmed, at kunderne har fået tilskrevet en kontorentesvarende til 4,5 pct. p.a. efter skat.BELASTNING AF KUNDERNES MIDLER(Mio. kr.)1. halvår20071. halvår2006Risikotillæg af hensættelser -526 -524Omkostningsresultat 19 22Risikoresultat 121 77Ansvarlig lånekapital -8 -4Samlet belastning -394 -429Overført til/fra skyggekonto - 215I alt -394 -214I pct. af hensættelser -0,22% -0,12%Selskabets kapitalstyrke, dvs. basiskapital ogkollektivt bonuspotentiale med fradrag afsolvenskrav, udgjorde 27,6 mia. kr. ultimojuni 2007. Hertil kommer bonuspotentiale påfripoliceydelser med 15,2 mia. kr., der delviskan anvendes til at dække kurstab. Kapitalstyrkener udtryk for den sikkerhed, der erfor kundernes penge. Danica Pension har enrating på AA- hos Standard & Poor’s.Danica koncernen har gennem 1. halvår 2007overholdt såvel ”de røde som de gule lys”.Et aktiekursfald på 30 pct. ville ultimo juni2007 reducere kollektivt bonuspotentialemed 11,6 mia. kr. og ville påvirke egenkapitalenmed 1,0 mia. kr. En rentestigning på 1,0procentpoint ville reducere kollektivt bonuspotentialemed 2,7 mia. kr. og egenkapitalenmed 0,1 mia. kr. Et rentefald på 1,0 procentpointville øge kollektivt bonuspotentialemed 0,4 mia. kr. og egenkapitalen med 0,1mia. kr.Overskudspolitikken i Danica Pension eruændret for 2007 bortset fra, at syge- ogulykkesresultatet ikke længere indgår i risikotillægget.6 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007


Forventninger til 2007Årets resultat vil bl.a. afhænge af udviklingenpå de finansielle markeder. Ved et uændretrenteniveau og et aktieafkast på mere end-5 pct. i andet halvår 2007 forventes der etresultat for 2007 lidt over resultatet for 2006.FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 7


LedelsespåtegningBestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt halvårsrapporten for ForsikringsselskabetDanica, Skadeforsikringsselskab af 1999 A/S for 1. halvår 2007.Koncernregnskabet for 1. halvår 2007 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim FinancialReporting, og halvårsregnskabet for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.Halvårsregnskabet for moderselskabet aflægges herudover i overensstemmelse med bekendtgørelseom finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.Det er vor opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabetsaktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af koncernens ogmoderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. januar - 30. juni 2007.København, den 9. august 2007DirektionenHenrik Ramlau-Hansen Jørgen Klejnstrup Jesper WinkelmannadministrerendeBestyrelsenPeter Straarup Sven Lystbæk Tonny Thierry AndersenformandnæstformandJakob Brogaard Thomas Falck Gitte JensenJens RasmussenErik Sevaldsen8 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007


Anvendt regnskabspraksisKoncernens halvårsrapport 2007 er for førstegang udarbejdet i overensstemmelse med IAS34 Interim Financial Reporting samt i overensstemmelsemed IFRS-bekendtgørelsen forfinansielle virksomheder.Kommende standarder og fortolkningsbidragInternational Accounting Standards Board(IASB) har godkendt en række internationaleregnskabsstandarder og fortolkningsbidrag,der endnu ikke er trådt i kraft. Ingen af disseforventes at have væsentlig indflydelse påkoncernens regnskabsaflæggelse.Koncernens halvårsrapport 2007 er såledesudarbejdet på grundlag af International FinancialReporting Standards (IFRS) udstedtaf International Accounting Standards Board(IASB), som godkendt af EU, med tilhørendefortolkningsbidrag udstedt af InternationalFinancial Reporting Interpretations Committee(IFRIC). Overgangen er behandlet efterreglerne i IFRS 1 ”First-time Adoption ofInternational Financial Reporting Standards”med overgangsdato 1. januar 2004, idet ForsikringsselskabetDanica indgår i moderselskabetDanske Bank A/S’ koncernregnskab,som pr. denne dato for første gang blev aflagtefter IFRS.Moderselskabets regnskabspraksisModerselskabet Forsikringsselskabet Danica,Skadeforsikringsaktieselskab af 1999’s regnskabaflægges efter Lov om finansiel virksomhed,herunder Finanstilsynets bekendtgørelseom finansielle rapporter for forsikringsselskaberog tværgående pensionskasser.Regelsættet er identisk med koncernens værdiansættelseefter IFRS, hvorimod opstillingsformenfor moderselskabets regnskabafviger fra koncernens opstilling efter IFRS.Anvendt regnskabspraksis for moderselskabeter uændret i forhold til 2006.Overgangen til IFRS har ikke påvirket koncernensresultat, egenkapital eller aktiver ialt, men alene medført enkelte uvæsentligeændringer til opstillingsformen. Sammenligningstallenefor 2006 er tilpasset den ændredeopstillingsform.Årsrapporten 2006 indeholder den fuldebeskrivelse af den da anvendte regnskabspraksis.Overgangen til IFRS har ikke påvirketværdiansættelsesregler eller indregningskriterier.Der er ikke foretaget review eller revision afhalvårsrapporten.FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 9


Balance - Forsikringsselskabet Danica KoncernenAktiverNote Mio. kr.30.06.200731.12.200630.06.2006IMMATERIELLE AKTIVERDriftsmidlerDomicilejendomme95134892134910112-MATERIELLE AKTIVER, I ALT616212InvesteringsejendommeKapitalandele i associerede virksomhederUdlån til associerede virksomheder17.4701.02320116.976 17.3851.023209956227Investeringer i associerede virksomheder, i alt1.2241.2321.183KapitalandeleInvesteringsforeningsandeleObligationerIndlån i kreditinstitutterDerivater43.22718.740127.46556681640.09918.067132.5571.4202.79634.60617.606126.2702.0711.619Finansielle investeringsaktiver, i alt190.814194.939182.172INVESTERINGSAKTIVER, I ALT209.508213.147200.740INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINK KONTRAKTER28.03124.12219.522Genforsikringsandele af præmiehensættelserGenforsikringsandele af livsforsikringshensættelserGenforsikringsandele af erstatningshensættelserGenforsikringsandele af hensættelser til unit-link kontrakter181.590126-21.7281320141.64811320Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt1.7341.8621.795Tilgodehavender hos forsikringstagereTilgodehavender hos forsikringsvirksomhederTilgodehavender hos tilknyttede virksomhederAndre tilgodehavender2341.33676846181.063506103501.038671.407TILGODEHAVENDER, I ALT3.9954.2034.657Aktuelle skatteaktiverUdskudte skatteaktiverLikvide beholdninger4734993223--370 318ANDRE AKTIVER, I ALT549402341Tilgodehavende renter samt optjent lejeAndre periodeafgrænsningsposter2.3413762.1283632.053364PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT2.7172.4912.417AKTIVER, I ALT244.956244.519227.790FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 11


Kapitalforhold - Forsikringsselskabet Danica KoncernenMio. kr.AndrehenlæggelserAktiekapitalOverførtoverskudI altEgenkapital, 1. januar 2007Omregning af udenlandske enhederHedge af udenlandske enhederSkat af egenkapitalposteringer1.000---10.408 5.2669--10-3-16.6749-103Indkomst indregnet direkte på egenkapitalenResultat--2788--12787Indkomst, i alt-790 -1789Egenkapital, 30. juni 20071.00011.1985.26517.463Egenkapital, 1. januar 2006Omregning af udenlandske enhederSkat af egenkapitalposteringer1.000 9.2435.219--1--1 -15.462-11Indkomst indregnet direkte på egenkapitalenResultat--0-4 1260130Indkomst, i alt-4 126130Egenkapital, 30. juni 20061.000 9.2475.34515.592FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 13


Kapitalforhold - Forsikringsselskabet Danica KoncernenMio. kr.30.06.200731.12.2006 30.06.2006Solvenskrav og basiskapitalEgenkapital17.46316.674 15.592Kernekapital- Immaterielle aktiver- Skatteaktiver17.463-95-316.674-92-15.592-101-Reduceret kernekapital17.36516.58215.491Supplerende kapital2.9612.967-Reduceret supplerende kapital2.9612.967 -Basiskapital20.32619.54915.491Solvenskrav for livsforsikringSolvenskrav for syge- og ulykkesforsikring7.4823147.6963407.458338Solvenskrav, i alt7.7968.0367.796Overskydende basiskapital12.530 11.5137.69514 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007


Pengestrømsopgørelse - Forsikringsselskabet Danica KoncernenMio. kr.30.06.200731.12.2006 30.06.2006Pengestrømme fra driftsaktivitetetPeriodens resultatRegulering for ikke-likvide driftsposter787-1.3211.215-3.859130391Pengestrømme fra driftsaktivitetPengestrømme fra investeringsaktivitetUdbytte ejendomsselskabKøb af kapitalandeleKøb af obligationerSalg af obligationerKøb af derivaterSalg af derivaterPengestrømme fra investeringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitetOptagelse af ansvarlig lånekapitalGæld til kreditinstitutterPengestrømme fra finansieringsaktivitetLikvider primoÆndring i året-53433--4.2653.796-16-420-2112111.808-743-2.644 5213131-3.000-3.000-15.088-6.06419.12710.090-2 -212 -1.080 1.0552.967 -804883.047 4883253251.483 2.064Likvider ultimo 1.0651.808 2.389FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 15


Noter - Forsikringsselskabet Danica KoncernenNote Mio. kr.1 FORRETNINGSSEGMENTER 30.06.2007TraditionelUnit-linkSyge- ogulykkeElimineringI altRESULTATOPGØRELSEPræmierInvesteringsafkast allokeret til forsikringsteknisk resultatForsikringsydelserÆndring i hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakterForsikringsmæssige driftsomkostninger i altResultat af genforsikring5.057 3.367-6821.147-8.694-7625.326-3.568-343-116-278-10669-59-509-155-106-4-7968378891-18.297489-9.1771.612-726-131Forsikringsteknisk resultatEgenkapitalens investeringsafkastAndre indtægter548462--1041794-164-1284-17-1536446291Resultat før skat1.0107-15252917Ikke likvide driftsposter udgør:1.477 -2.739Elimineringerne på præmier og ydelser vedører overførte forsikringer fra traditionel til unit-link.-59 --1.321BALANCEInvesteringsaktiverØvrige aktiver198.6227.05829.2607677.562-2.095-408237.5397.417Aktiver i alt205.68030.0277.5621.687244.956Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakterØvrige forpligtelserEgenkapital 1)184.5305.38515.76528.5438536317.397165--6201.067220.4707.02317.463Forpligtelser og egenkapital, i alt205.68030.0277.562 1.687244.956FORRETNINGSSEGMENTER 30.06.2006RESULTATOPGØRELSEPræmierInvesteringsafkast allokeret til forsikringsteknisk resultatForsikringsydelserÆndring i hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakterForsikringsmæssige driftsomkostninger i altResultat af genforsikringForsikringsteknisk resultatEgenkapitalens investeringsafkast m.v.Andre indtægter5.397 2.860 694 -1.0937.858-5.861 -91 -239 96 -6.095-8.177 -361 -483 1.088-7.9339.483 -2.309 -174 5 7.005-363 -201-125 -689-131 -1 -5 -1-138348 -103-3328910 - -10- 56 6 -595 88957Resultat før skat437 -37 -326 80154Ikke likvide driftsposter udgør:3.245 -2.715 -139 - 391Elimineringerne på præmier og ydelser vedører overførte forsikringer fra traditionel til unit-link.BALANCEInvesteringsaktiverØvrige aktiver192.560 20.525 7.315 -138 220.2627.277 571143 -463 7.528Aktiver, i alt199.837 21.0967.458 -601 227.790Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakterØvrige forpligtelserEgenkapital 1)181.388 19.9507.116 - 208.4544.536 506 342 -1.640 3.74413.913 640- 1.039 15.592Forpligtelser og egenkapital, i alt199.83721.096 7.458 -601 227.7901) Egenkapitalen i Traditionel svarer til egenkapitalen i Danica Pension mens egenkapitalen i Unit-link består af egenkapitalen iDanica Pension I, Danica Fondförsäkring og Danica Pensjonsforsikring.16 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007


Noter - Forsikringsselskabet Danica KoncernenNote Mio. kr.30.06.2007 30.06.20062 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakterDirekte forsikringer:Løbende præmierEngangspræmierDirekte forsikringer, i alt6.0092.4595.5902.5208.468 8.110Bruttopræmier, i alt8.4688.110I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter,som ikke indgår i resultatopgørelsen:Løbende indbetalingerEngangsindbetalingerIndbetalinger, i altBruttopræmier i resultatopgørelsen, i alt346 274494 672840 9467.628 7.1643 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRINGBruttopræmierAfgivne genforsikringspræmierÆndring i præmiehensættelserÆndring i genforsikringsandel af præmiehensættelserPræmieindtægter f.e.r.Forsikringsteknisk renteUdbetalte bruttoerstatningerModtaget genforsikringsdækningÆndring i erstatningshensættelserÆndring i genforsikringsandel af erstatningshensættelserErstatningsudgifter f.e.r.Bonus og præmierabatterErhvervelsesomkostningerAdministrationsomkostningerProvisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaberForsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i altInvesteringsafkastFORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING669-42-216641-5-50911-8311-570-70-29-770-106-54-164694-40612672-48-4839-16811-631-12-40-853-122-191-332Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt:BruttoFor egen regningBeregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast:Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikringForsikringsteknisk rente, beløbDiskontering erstatningshensættelseDiskontering stigende risiko m. alderForsikringsteknisk rente f.e.r. - efter diskonteringInvesteringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikringKursregulering erstatningshensættelserInvesteringsafkast i alt, inkl. kursreguleringerHeraf overført til forsikringsteknisk renteInvesteringsafkast0056146-130-21-5563692-146-54-173-14095-121-22-48-14044-96-95-191FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 17


Noter - Forsikringsselskabet Danica KoncernenNote Mio. kr. 30.06.2007 30.06.20064 SIKKERHEDSSTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSERDanica Pension hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørendesamtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S.Koncernen har en lejeforpligtelse med en restløbetid på 19 år og en årlig bruttohusleje påTil sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo påUafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo41 41211.934 197.9966.407 1.182Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo63.39338.601Koncernen har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele med et beløb påKoncernen er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, og der hviler herpå en resterendemomsreguleringsforpligtelse påDer er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i altHerudover er der gæld med sikkerhed i grunde og bygninger påKoncernen hæfter som deltager i interessentskaber for en gæld på i altHeraf indgår i koncernens balance1.995 1.375320 3002.5112.81635 3814264119 52Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber,der indgik i sambeskatningen med Danske Bank A/S før 2005. Selskaberne er fællesregistreret for lønsumsafgiftog moms og hæfter solidarisk herfor.Danica koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen til stadighed er part i diverseretssager. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica koncernensøkonomiske stilling.18 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007


Resultatopgørelse - moderselskabet Forsikringsselskabet DanicaNote Mio. kr.30.06.200730.06.2006BruttopræmierÆndring i præmiehensættelserPræmieindtægter f.e.r.Forsikringsteknisk renteUdbetalte bruttoerstatningerModtaget genforsikringsdækningÆndring i erstatningshensættelserErstatningsudgifter f.e.r.Bonus og præmierabatterErhvervelsesomkostningerAdministrationsomkostningerForsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i altFORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT139 104-31 -18108 863 -2-141 -114- 146 42-95 -712 1-3 -3-28 -12-31 -15-13 -1Indtægter fra tilknyttede virksomhederRenteindtægter og udbytter m.v.KursreguleringerRenteudgifterAdministrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhedInvesteringsafkast i altForrentning af forsikringsmæssige hensættelserINVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTEAndre indtægterAndre omkostningerRESULTAT FØR SKATSkatRESULTAT91548-33-7-1922-491834-22917-13078713131-20-4-11371214931-25154-24130FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 19


Balance - moderselskabet Forsikringsselskabet DanicaAktiverNote Mio. kr.30.06.200731.12.200630.06.2006IMMATERIELLE AKTIVERDriftsmidler950921982MATERIELLE AKTIVER I ALT012Kapitalandele i tilknyttede virksomhederUdlån til tilknyttede virksomheder15.974-15.180-14.1262.000Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt15.97415.18016.126ObligationerIndlån i kreditinstitutter2.302482.391-415-Andre finansielle investeringsaktiver, i alt2.3502.391415INVESTERINGSAKTIVER, I ALT18.32417.57116.541Tilgodehavender hos forsikringstagereTilgodehavender hos tilknyttede virksomheder262112-235TILGODEHAVENDER, I ALT471228Udskudte skatteaktiver341ANDRE AKTIVER, I ALT341Tilgodehavende renter samt optjent lejeAndre periodeafgrænsningsposter32535595PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT374014AKTIVER, I ALT18.50617.72016.68420 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007


Balance - moderselskabet Forsikringsselskabet DanicaPassiverNote Mio. kr.30.06.200731.12.200630.06.2006Aktiekapital1.0001.0001.000Andre henlæggelser11.19810.4089.247Overført overskud5.2655.2665.345EGENKAPITAL, I ALT17.46316.67415.592Præmiehensættelser37624ErstatningshensættelserHensættelser til bonus og præmierabatter6536699871313HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT696713750Gæld i forbindelse med direkte forsikringGæld til kreditinstitutterGæld til tilknyttede virksomhederAktuelle skatteforpligtelserAnden gæld2324-7141307106912784752GÆLD, I ALT347333342PASSIVER, I ALT18.50617.72016.6841 EventualforpligtelserFORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 21


Kapitalforhold - moderselskabet Forsikringsselskabet DanicaMio. kr.30.06.2007 30.06.2006Solvenskrav og basiskapitalEgenkapitalAndel af datterforsikringsselskabers basiskapital- Værdien af den pågældende ejerandelKernekapital- Immaterielle aktiver- Skatteaktiver- Andel af kapitalkrav i datterforsikringsselskab17.463 15.59220.237 15.526-17.275 -16.12620.425 14.992-95-98-3 -1-7.758-7.168Reduceret kernekapitalBasiskapitalSolvenskrav12.56912.569397.7257.72531Solvenskrav i altOverskydende basiskapital39 3112.530 7.69422 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007


Noter - moderselskabet Forsikringsselskabet DanicaNote Mio. kr.30.06.200730.06.20061 EVENTUALFORPLIGTELSERSelskabet har en lejeforpligtelse med en restløbetid på 19 år og en årlig bruttohusleje påTil sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo påUafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimoUafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimoSelskabet hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber, der indgik i sambeskatningenmed Danske Bank A/S før 2005. Fra og med 2005 hæfter selskabet alene for egen selskabsskat.Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og momsog hæfter solidarisk herfor.41725-1041863--FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 23


Danica koncernen - selskabsoversigtForsikringsselskabetDanicaDanica Life -IrlandDanica Liv &Danica PensionPensionDanicaPensjonsforsikring -NorgeDanica Pension IDanica Liv IIIDanicaFondförsäkring -SverigeDanicaButiksCenterDanicaEjendomsselskabBGP.INV 06524 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007


AdresseForsikringsselskabet Danica,Skadeforsikringsaktieselskab af 1999Parallelvej 172800 Kgs. LyngbyTelefon: 45 23 23 23Telefax: 45 23 20 20www.danicapension.dkRegistreringsnummerCVR 25020634FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - HALVÅRSRAPPORT 2007 25

More magazines by this user
Similar magazines