Kursuskatalog forår 2012 - ADHD: Foreningen

adhd.dk

Kursuskatalog forår 2012 - ADHD: Foreningen

nummer 5 | oktober 2011 | ADHD-foreningenKender du det?5 nye film om ogaf børn med ADHDSide 33RejseholdetViden om ADHDSide 13Konference medTryk på Side 8-10Kursuskatalogforår 2012Side 21-28


nummer 5 | oktober 2011 | ADHD-foreningen3ANNONCETEGNINGDansk Blad Service ApSVestergade 11 A, Postboks 16,5540 Ullerslev, tlf. 70 70 12 25kl. 08.30-12.00 og 12.30-15.00info@danskbladservice.dk– hvortil alle spørgsmål vedr.annoncer bedes rettetUDGIVET AFADHD-foreningenRugårdsvej 101 . 5000 Odense CTlf.: 70 21 50 55 . Fax: 63 13 42 60E-mail: info@adhd.dk . www.adhd.dkKONTORTID:Mandag 10-15 - Tirsdag 11-15 - Onsdag lukket -Torsdag 10-15 - Fredag 10-15RÅDGIVNING:Socialrådgiver Susanne Obel Frydkjær.Brevkasse: www.adhd.dk/brevkasse.htmlMail: socialrdg@adhd.dkFORMANDSKABFormand Jette MyglegaardE-mail: formanden@adhd.dkNæstformand Jan Høj SørensenE-mail: jhs@adhd.dkANSVARSHAVENDE REDAKTØRMads Peder NordboRedaktionen modtager gerne artikler til bladetpå mail: mpn@adhd.dkArtiklerne i bladet står for forfatternes egenregning og udtrykker ikke nødvendigvisredaktionens eller foreningens holdning.Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerei indsendt materiale og til at publiceredet på ADHD-foreningens hjemmeside:www.adhd.dkTRYKGlumsø Bogtrykkeri A/SISSN 1604-1186Oplag: 8300DEADLINE for blad nr. 6/20119. november 2011.Udkommer december.Jette Myglegaard,formandUdløs potentialetI al, al for lang tid har der været for lidt fokus på ADHD i almindelighed ogADHD hos voksne i særdeleshed.Alt for mange voksne lever med vanskeligheder, der kan tilskrives ADHD -uanset om de har diagnose eller ej.Størsteparten får ikke den hjælp, de har brug for, fordi de ikke har fåetstillet diagnosen, men også mange, der har diagnosen, mangler en relevantog systematisk behandling. En behandling, som kan bestå af relevant opfølgningpå den medicinske behandling kombineret med tid, rum og hjælptil forståelse af eget handicap, indlæring og opbygning af mestringsstrategier.Alt sammen forudsætninger for at kunne deltage aktivt i samfundet idag.Når Morten på 30 år fortæller mig, at han har ADHD, at han blev afvisttre gange på psykiatrisk skadestue (efter han var startet på medicin forsin ADHD) selvom han var selvmordstruet; at han på trods af sit hårde livsom misbruger og på trods af, at han tredje gang måtte gå grædende frapsykiatrisk skadestue uden hjælp, alligevel i dag er fuldstændig clean ogvelmedicineret for sin ADHD. Morten klarer sit familieliv samtidig med, athan går på en voksenskole for at lære at læse, skrive og regne. En mentorhjælper Morten med at holde styr på kalender, opgaver og med at sikre atder er fremdrift i Mortens udvikling og at han stille og roligt nærmer sig sået liv så tæt på ”det normale” som muligt.Inden Morten fik diagnosen ADHD, havde han fået 10 misbrugsbehandlingeri håbet om at kunne stoppe misbruget. Morten har afsonet 3 voldsdomme,og som Morten siger: ”Ja, dem havde jeg fortjent. Mit hoved var joså ’fucked up’, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. I dag kunne jeg aldrigdrømme om slå. Min hjerne virker jo”.Set ud fra et større perspektiv er det væsentligt, at Mortens historie ikkebehøver at gentages. For det enkelte menneske er livet uden for mange nederlagog med mange sejre eftertragtet, og det er dét, vi gror og bliver stærkeaf. Mortens mor havde ham i gå-sele langt op i alderen, da det var deneneste måde, hun kunne holde styr på ham. I skolen tilbragte han megen tidudenfor døren og på forskellige skolelederes kontor. To dage nåede Mortenat få af 7. Klasse, før den var hel gal. Han blev i stedet sendt ud som arbejdsdrengi en virksomhed og kom aldrig tilbage til skolen igen. Nu er Mortensom sagt 30 år og i gang med at lære at læse, skrive og regne. Morten var29 år, da han fik diagnosen ADHD.Ny regering, nye tider. Jeg håber, at den nye regering finder en investeringsstrategi,der gør at Mortens mor må blive hørt i sin afmagt, at Mortenmå få berettiget udredning langt tidligere; at der vil være en relevant behandlingsindsats,der gør at potentialet udløses langt, langt tidligere, såMorten kan få lov at bidrage til samfundet i stedet for at være en omkostningi form af fængselsophold og misbrugsbehandlinger – og folkeskoleundervisningi voksenregi.ADHD STÅR FORAttention Deficit Hyperactivity Disorder.Diagnosen findes i det amerikanskediagnosesystem DSM-IV. ADHDindebærer, at der er afvigelser indenfor områderne opmærksomhed, aktivitetog impulsivitet.Informationer om foreningen –se side 45.I N D H O L D S F O R T E G N E L S EAt se ADHD i et nyt perspektiv ............................4Direktørens klumme ..................................................19Forsidefoto:ModelfotoKender du det?5 nye film om ogaf børn med ADHDSide 33Konference medTryk på Side 8-10RejseholdetViden om ADHDSide 13Kursuskatalogforår 2012Side 21-28En sommerlejr fuld af muligheder ....................6Tryk på ADHD - konference med kant ...........8Rejseholdet - Viden om ADHDtil 6 kommuner... ............................................................11Udsatte børn pilles ud af specialskoler.......15Vild & Stille .........................................................................17Kursuskatalog ..................................................................21Giv massage til dit barn ..........................................29Kender du det? ...............................................................33Lokalafdelinger ...............................................................35ADHD-foreningen ........................................................45


4At se ADHD i etandet perspektivVi er tilbage i København, Danmark. Den pulserenderytme på Manhattens gader medsnakkende mennesker og tilfældige folk, somdanser og synger højlydt i undergrunden, erblevet erstattet af et mere roligt miljø, hvorde fleste danskere passer sig selv i bussen.Projekt ADHD i New YorkHvem:Christina Blæsbjerg (27) og Mette Rønberg(26).Feltarbejde:Feltarbejdet varer fra 31.januar-27.maj2011 og er en obligatorisk del af kandidatuddannelsenpå Antropologi vedKøbenhavns Universitet. Feltarbejdetskal danne baggrund for vores senerespeciale om voksne med diagnosenADHD på arbejdsmarkedet. Data bliverindsamlet via kvalitative metoder, dvs.via deltagerobservation, interviews,erhvervede erfaringer og observationer.Antropologi:Antropologien forsøger at begribe, hvordanvi som mennesker forstår os selv, oghvordan vi interagerer med og forstårandre mennesker og vores omgivelser.I bred forstand er det læren om mennesketog herunder kulturforståelse ogsamfundstyper.Debat:Hvad synes du? Er ADHD en gave elleren forbandelse? Skriv meget gerne dinholdning til enten cb@adhd.dk eller mr@adhd.dk. Vi lover ikke at kvittere med etsvar, men vi lover at læse dit bud medstor interesse.Linkshttp://www.maaddsg.org/home.htmlhttp://www.drhallowell.com/Det er nu halvanden måned siden, at vi komhjem fra New York, hvilket har gjort, at vihar fået sat tingene lidt i perspektiv og harfået tid til at reflektere over, hvordan ADHDtager sig ud i henholdsvis Danmark og USA.De kulturelle forskelleVi oplevede New York som et sted, hvor derskal meget til, før man falder uden for normalsamfundetog andre kigger skævt til en.New York er ligeledes et sted, hvor der ikke erlangt fra tanke til handling, hvilket er perfekt,hvis man har ADHD. De fleste med ADHDhar nemlig lyst til at springe på toget meddet samme, de får en god ide. De gider ikkeat skulle sætte sig ved det runde bord ogdrøfte det nye forslag i flere måneder. Nej,der skal handling til, og ikke i morgen, menlige nu og her. Derfor er New York på mangemåder et nemmere sted at leve med ADHDend i Danmark, hvor vi ofte har en tendenstil at træde vande i vores af og til alt forbureaukratiske-ikke-venlige-ADHD-samfund.Vi har i Danmark store forventninger ogkrav til det offentlige system, som vi alle ermed til at finansiere via skattekroner. De flesteaf os er vokset op i en af verdens dyrestevelfærdsstater, og det ligger derfor dybt i os,at den enkelte har ret til kvalificeret hjælp,hvis man har brug for det. Alle kræver deresret til at få en bid af kagen. Finder vi ikke denoffentlige hjælp god nok, ja, så brokker vi os.


5Med en officiel ADHD-diagnose i Danmarkhar man, som både barn og voksen, mulighedfor at søge en række hjælpeforanstaltningersåsom medicintilskud, mentorordning, fleksjobetc. via eksempelvis Socialforvaltningenog jobcentret. Der er en lang række mulighederfor at få støtte, som der ikke er til stede iUSA, hvilket mange amerikanere med ADHDmisunder og beundrer os for.For at få tildelt disse hjælpeforanstaltningerer det dog nødvendigt at overbevisedet danske system om, at man lider og erhæmmet af ADHD, før man er berettiget til atmodtage hjælpen. Denne struktur sætter denenkelte med ADHD i en position, hvor vedkommendemå italesætte sig selv som syg,hvilket kan være med til at skabe et negativtselvbillede, hvor personen med ADHD, opfattersig selv som et sygt menneske.Diagnosens ansigt udadtilDet er bestemt ikke ligegyldigt, hvordanADHD defineres og kategoriseres i det danskesamfund, da det er afgørende for, hvorvidtman får adgang til vores fælles ressourcer.Det giver derfor utrolig god mening atdefinere ADHD som noget negativt, somen lidelse, der skaber sociale problemer ogsom sågar er et handicap for den enkelte.Det kan være med til at give lægelig anerkendelseog øget social forståelse. Men mankan vove at påstå, at den danske velfærdsstater med til at skabe sygdomskategorier somblandt andre ADHD, fordi vores system erstruktureret således, at man bliver nødt tilat fokusere på det negative ved sig selv ogalt det man ikke kan i mødet med systemet,før man kan få hjælp. På den måde kan det”betale sig” at sygeliggøre sig selv yderligere,frem for at fokusere på positive egenskaberved sig selv og ADHD. På den måde kan man ien vis forstand sige, at vores danske system,er skabt på en måde, hvor folk måske blivermere syge, end de egentligt er i kraft af atman i ansøgninger til socialforvaltningen måfremstille sig selv meget negativt for at fåden fornødne hjælp, som man som personmed ADHD i høj grad har brug for. Så hvorforegentlig fokusere på det positive?Tager vi udgangspunkt i vores feltarbejde iNew York, hvor vi var på jagt efter det positiveaspekt ved ADHD, ser det noget anderledesud. Ligesom i Danmark er ADHD en lidelse iUSA, hvor det klart er mindretallet som serADHD som en gave. Havde man mulighedenville de helst være fri for at have ADHD. Somen informant sagde: Det stinker og jeg haderdet! Men alligevel er der en tendens til at sepå ADHD som mere end blot en lidelse. I enamerikansk kontekst kan det nemlig bedre”betale sig” at kategorisere ADHD som nogetpositivt frem for noget negativt, så man påden måde er på lige fod med de andre påarbejdsmarkedet og ikke er i fare for at blivefravalgt en stilling på grund af sit handicap.Der er nemlig arbejdsgivere, som bevidstfravælger at ansætte personer, hvis de erbevidst om, at personen har ADHD.At anskue ADHD som en diagnose medpositive træk kan være godt for den enkeltemed ADHD. Man kan på den måde løsrive sigfra den eventuelle sygerolle, man føler man eri og fra at blive pacificeret af systemet. Detpositive kan kaste lys på alt det man kan ogmåske derved hjælpe en i en bedre retning ilivet og opnå tilfredsstillelse på baggrund afegne evner. ADHD bliver på den måde ogsåden enkeltes ansvar og ikke kun statens. Detkan være med til at give empowerment hosden voksne med ADHD frem for at fastholdepersonen i en form for afhængighedsrolle tilsystemet og samtidig skulle blive i en sygerollefor at kunne få den nødvendige hjælp.Måske vi i Danmark ikke ville tage yderligereskade af at se lidt positivt på tingene,og tro på, at mennesker med en eller andenform for handicap er meget mere end sithandicap?!Det medmenneskelige ansvarI slutningen af vores feltarbejde i New Yorkgjorde vi os en interessant observation. Nårvi spurgte vores amerikanske informanterom, hvad der kunne gøres bedre for demi forhold til det at have ADHD, kiggede demeget mærkeligt på os og spurgte os: Hvadmener I? Da vi spurgte de voksne vi talte medi Danmark inden vi tog af sted på feltarbejdet,havde de en klar ide om, hvad er kunne gøresbedre i det offentlige system, hvilke ydelserder kunne forbedres og så videre. I New Yorkrefererede de til sig selv, når noget kunnegøres bedre. De kunne prøve en anden salgsmedicin, begynde til yoga, spørge om hjælppå arbejdet, få en coach, prøve neurofeedbacketc. De stillede krav til sig selv og ikke staten,og det gav stof til eftertanke at opdage, atamerikanerne ikke har samme store krav tildet offentlige, som vi har i Danmark. Detvar egentlig inspirerende at se, hvordan devoksne med ADHD, var ”nødsaget” til at gåtil folk i deres nærmiljø, når de havde brugfor hjælp, såsom venner, andre med ADHD,kollegaer og familie.Herhjemme glemmer vi måske at brugehinanden og vores nærmeste medmennesker,og mange tager ikke ansvar for hinandenpå samme som man gør i andre samfundog kulturer, da vi har et stærkt velfærdssystem.Den danske stat har på flere måder fåetkarakter af at være en pseudofamilie, hvorvi placerer en stor del af det menneskeligeansvar hos denne instans. Vi er vant til, at derer en sagsbehandler, som tager sig af voresmedmennesker, hvilket gør, at vi ikke selvbehøver at bekymre os om vores ensommenabo eller vores kollega med ADHD, da dernok er en anden fra systemet, som tagersig af det.Måske ville vi have godt af at ”få brugfor” vores nærmeste igen, så vi tager os afhinanden og ikke lader systemet tage sig afos. Dette er blot nogle refleksioner som er etresultat af at se ADHD fra et andet kultureltperspektiv end det danske.


6En sommerlejr fuld af mulighederPå ADHD-foreningens sommerlejrpå Djursland fik børn og voksnemed og uden ADHD mulighed forat hygge sig, udveksle erfaringer,danne netværk og blive klogerepå sig selv og andre i sammesituationAf Torben Svane ChristensenI fem dage hyggede 83 forældre og børn sigpå Pindstrup Centrets campingplads. Ud over,at børnene kunne lege sammen med andremed ADHD, og de voksne med ADHD kunneudveksle erfaringer og netværk, så var derogså rig mulighed for ægtefæller, kæresterog søskende uden ADHD til at udveksle erfaringer.På lejren deltog 35 forældre og i alt48 børn mellem 6 og 15 år.Der var foredrag to af aftenerne. MassørHenny Kjær fortalte om forskellige formerfor massage med hænderne, bolde, børster,massageruller og andre redskaber. Underforedraget viste hun metoderne på en frivillig,og massøren havde under lejren stillet ettelt op, hvor man kunne bestille tid til at fågode råd om, hvordan man masserer sit barn.”ADHD-børn reagerer meget forskellige,derfor skal massagen tilpasses netop ditbarn. Nogle børn vil gerne have en lidt hårdmassage, så de føler, de kan mærke sig selv.Andre skal have det blidt og kærligt”, sagdeHenny Kjær.Om tirsdagen var der foredrag med HamidFarah Bakhsh, som er psykolog med specialei ADHD. Han har i en lang årrække arbejdetmed specialundervisning, psykiatri og familiebehandling.Han har flere års erfaring idiagnosticering og behandling af børn/ungesamt voksne med ADHD og andre hjerneorganiskevanskeligheder.I sit oplæg, der var fuld af humor, sammenlignedehan hjernen med en fabrik, ognår det handler om en ADHD-hjerne, så sammenlignedehan den med en fabrik, hvordirektøren er taget på ferie; der er ingen til atlave strategier og løse problemer. Foredragetblev fulgt af en spørgerunde, hvor lejrensdeltagere kunne spørge eksperten om det,der lå dem på sinde.Om onsdagen tog alle deltagere på enbetalt tur til Djurs Sommerland, og som enmor sagde: ”Det ville jeg nok ikke have gjortalene med mine børn, men det var dejligttrygt, at vi var mange afsted, så man kunnefinde sammen”.”Djurs Sommerland lå lige for. Vi havdeogså snakket om en tur til Randers Regnskov,men vi blev enige om, at det ville blive formeget, når lejren kun var i fem dage”, sagdeTina Voltelen, uddannelseskonsulent i ADHDForeningen og tovholder på sommerlejren,og hun er frisk på at lave en sommerlejr i uge31 igen næste år.Der var 14 frivillige til at hjælpe med madlavningog lave aktiviteter for børnene, blandtandet når der var foredrag for de voksne.Familierne blev delt ind i grupper med enfrivillig tilknyttet hver gruppe, og gruppernefik tildelt opgaver, blandt andet i forbindelsemed måltiderne. På lejren opstod der ogsåaktiviteter. En af de voksne deltagere, somer tilknyttet en skytteklub, havde taget etluftgevær med, og der blev lavet en bane ien nærliggende skov. Tre voksne instrueredebørnene, og flere børn var så begejstrede foraktiviteten, som kræver stor koncentrationog fokusering, at de proklamerede, de villegå til det, når de kom hjem.Mor fik mulighed for ferieEn af deltagerne var Mette Bruus, 38 år, derikke selv har diagnosen. Hun havde sine 4børn med, hvor de tre har ADHD.”Jeg læste om sommerlejren i ADHD-Bladet, og jeg søgte kommunen om at fålejren betalt for tre af mine børn og mig selv.Det fik jeg bevilliget, og jeg har så selv betaltfor det sidste barn. Det var første gang, jegskulle holde ferie med mine børn alene, ogjeg synes, det var en god ide at tage på feriemed andre, der har de samme ressourcer”,sagde hun.Hun fortalte, at lejren i høj grad har levetop til hendes forventninger.”Både jeg og mine børn har haft en fantastiskferie, og hvis vi ikke havde haft denher mulighed, så var vi nok slet ikke kommetpå ferie, og vi havde i hvert fald ikke haft rådtil at tage i Djurs Sommerland alle sammen.Det har været et rigtig godt program. Derhar været aktiviteter hver dag, men der harogså været plads til, at vi kunne gøre det, vi


7selv havde lyst til”, siger Mette Bruus, der tildaglig arbejder som kordegn i en kirke i enlille landsby i nærheden af Odder”Det er rart at snakke med andre i sammesituation og høre, at de går og bøvler meddet samme, som jeg gør”, sagde Mette Bruus.Hun er klar til at tage af sted igen næsteår på sommerlejr, og hun synes, det er en godide med en facebookside, hvor deltagernekan holde kontakten ved lige: ”Mine børnhar også lavet aftaler med nogen, de skalses med, når vi kommer hjem”, sagde hunpå lejrens fjerde dag.Der er lavet en lukket side på Facebook,hvor deltagerne på årets lejr udveksler erfaringer.Frivillig fik testet sig selvRasmus Skov Nielsen, 21 år, er også frisk på atgentage succesen. Han fik diagnosen ADHDfor to år siden. Han kontaktede selv ADHDforeningenfor at høre, om de ikke kunnebruge en frivillig til årets sommerlejr.”Det var lidt et tilfælde, at jeg læste omsommerlejren. Jeg søgte egentlig efter nogetom SU handicaptillæg i forbindelse med envideregående uddannelse, og så kom jeg indpå ADHD-foreningens hjemmeside og læsteom sommerlejren. Så jeg sendte en mail, hvorjeg tilbød at være frivillig hjælper. Projektlederenkontaktede mig, og hun var begejstretover, at jeg ville hjælpe til, men så hørte jegikke noget, før jeg fik tilsendt materiale tredage inden lejren skulle starte, og så tænktejeg, nå skal jeg med, og jeg blev meget glad”,sagde han i en pause fra aktiviteterne medlejrens børn.På lejren fik han besked om, at han varkommet ind på pædagoguddannelsen i Jelling,og han er frivillig i projekt ”Hold Fast” iVejle Kommune, hvor han hjælper gymnasieelevermed at komme igennem en gymnasialuddannelse.”Jeg vil gerne arbejde med unge, der harADHD, og sommerlejeren var en god mulighedfor at prøve det af. Samtidig havde jegen forventning om, at jeg kunne ”dampe af”og være mig selv. Det gik i opfyldelse. Jeg harfundet ud af, at jeg er god til at motivere børnog unge med ADHD. Jeg ved jo, hvad der skaltil, og hvordan de har det”, siger han.Lejren har også budt på overraskelser forden frivillige.”Jeg er overrasket over, hvordan den rettekobling af mennesker kan give et så godtsamvær, som jeg har oplevet her på lejren.Det er gået hurtigt med at lære nye at kende,og så er det kommet bag på mig, hvor mangeder egentlig ved så lidt om den støtte, manrent faktisk kan få, når man har ADHD. Sådet har også været en god mulighed for atudveksle erfaringer. Jeg er på igen næste år.Det er 100 % sikkert!”, sagde han med etstort smil, inden han vendte tilbage til sintjans med at holde opsyn med hoppeborgen.Penge fra pulje og fondTina Voltelen fik opgaven med at stable sommerlejrenpå benene og være tovholder påprojektet.”I 2007 lavede en af vores lokalafdelingeren sommerlejr, og jeg fik opgaven medat arrangere dette års sommerlejr. Jeg harikke prøvet det før, så jeg var lidt spændt på,om der var interesse. Der meldte sig hurtigtnogen, der ville være med til at arrangerelejren”, fortalte hun i en pause med at koordinerepå lejren.Tovholderen søgte handicappuljen om120.000 kroner til lejren, og hun fik 60.000kroner.”Så fik jeg en melding fra Novo Nordisk,der ville støtte projektet med 40.000 kroner.Derudover har vi fået sponsoreret en masselegetøj, og bl.a. Arla har givet 500 proteindrikke”,sagde hun, og fortsatte:”Ambitionen var at gøre egenbetalingenså lav som muligt, så flest mulig havde rådtil at være med på lejren. I begyndelsen varlejren tænkt for enlige med ADHD og børnmed ADHD, men så gjorde jeg undtagelser,fordi det ville være godt at få flere mændmed og pårørende uden ADHD. Der var 80deltagere på lejren, og der har været storinteresse. Vi måtte desværre give afslag til60 ansøgere.Selv om årets sommerlejr primært er enbørnelejr, så har det hele tiden været tanken,at forældrene selv skulle stå for børnepasningen.”Det er lykkedes rigtig godt. Der har ikkevære de store konflikter. Et andet formålmed lejren har været at skabe netværk. Jegkører kurser for nydiagnosticerede, og herer det vigtigt, at de får øjnene op for, at deikke er alene om at have ADHD. Det er isærvigtigt nu, hvor vi oplever, at kommunerneskærer helt ind til benet. Alle her på lejren harkunne søge støtte fra deres hjemkommunetil betalingen, men vi har hørt om mange,der har fået afslag”, sagde hun.Hendes råd er, at man læser paragraf 41og 42 i Serviceloven, og så skal man ikke tageet nej for et nej:”Det er desværre sådan, at man er nødttil at sætte sig ind i lovgivningen, og i ADHDForeningen har vi en socialrådgiver, der sidderklar til at rådgive”.Tovholderen på dette års sommerlejrhavde en bøn i forbindelse med næste års lejr.Mette Bruus fik mulighed for at give sinefire børn en dejlig oplevelse på ADHD Foreningenssommerlejr.”Vi vil gerne have frivillige, der kan sættespændende aktiviteter i gang. I år var vi heldige,at vi kunne trække på unge, der harrelationer til nogle i foreningen, og deresvenner. Der er også et par studerende, somer med som frivillige, og det var skønt, at Rasmusselv henvendte sig”, sagde Tina Voltelen.Foreningens kursusledere m.fl. får chancenigen til næste år for at give en håndmed, og flere af deltagerne fra dette års lejrhar også meldt sig som frivillige hjælpere tilnæste års lejr.Læs mere om massage som kilde til afslapningpå side 29 i dette blad.Rasmus Skov Nielsen var en af de frivilligepå sommerleren, der selv havde taget kontakttil ADHD-Foreningen. Han er begyndtat læse til pædagog, og han fik prøvet sineevner af i forhold til at motivere børn ogunge med ADHD.


8Salen lytter nysgerrigt til Poul Nyrup Rasmussens åbningstale.Tryk på ADHDKonferenceAf Mads Peder NordboTorsdag den 1. september blev årets storeADHD-konference skudt i gang. Over 600deltagere var vi samlet i den største sal påHotel Nyborg Strand, og vi kunne efter englad velkomst fra formand Jette Myglegaardopleve Poul Nyrup Rasmussen i stor form.Med en fantastisk indlevelse åbnede hankonferencen og talte om det at være psykisksårbar. Med både humor og bevægelsefortalte Poul om sine egne oplevelser ogfik løbende tilsat en del anekdoter fra enbarndom, der bestemt ikke var let, men bådevarm og underholdende. Det gennemgåendebudskab fra Poul var, at det vigtigste i hansegen opvækst var kærlighed. Så længe etbarn føler sig elsket og værdsat derhjemme,kan det bedre holde til ikke helt at passe indi skolen m.m.


9Esther Sobanski (MD, certificeret i børne- ogungdomspsykiatri samt psykoterapi fraMannheim) (D) holdt oplæg om de følelsesmæssigeaspekter af ADHD.Sandra Kooij (MD, PhD, leder af PsyQklinikkeni Haag) (NL) holdt oplæg omdiagnosticering og behandling af voksnemed ADHD.medkant!Den glade vinder af Aalykke Prisen.Straks efter åbningstalen var scenen klartil Professor Sandra Kooij fra Holland, deri mange år har været en ledende figur iopbygningen af ADHD-centre i Holland. Viaet solidt hovedoplæg gennemgik hun sitarbejde med diagnosticering og behandlingaf voksne med ADHD. En del af detteer diagnosticeringsværktøjet, DIVA 2.0, dergennem de seneste år har haft stor succesi Holland. Det er ADHD-foreningens ansvarat følge med i udviklingen indenfor området,og vi håber, at DIVA 2.0 også i Danmark kanbidrage til en fagligt, dygtig diagnosticeringaf voksne med ADHD.Efter Sandra Kooijs oplæg spredte de mangedeltager sig rundt på de forskellige workshops,hvor der især var fokus på inklusionog behandling af både børn og voksne med➠


11Niels Egelund (Dr. Pæd. og PhD) sparkedefredag gang i den pædagogiske debat ogsatte rummelighed og inklusion på dagsordenenmed et oplæg om, hvorvidt det ermuligt – eller rimeligt – at det store antalelever fra specialundervisningen skal gå inormalskolens almindelige klasser.ADHD. Nogle workshops var oplysende, andredybtfølte og enkelte provokerende med detformål at få os til at se lidt anderledes påtingene. Alt i alt en perfekt sammensætningaf viden, erfaring og følelser.Så snart vi hver især havde forladt voresworkshops – klogere, varmere eller måskeendda lidt vredere – blev der lukket op fordagens sidste to store oplæg af henholdsvisEsther Sobanski og Michael Kaster, derfra hver deres side og baggrund angrebgåden bag ADHD. Du kan hente deres slidesfra oplæggene på vores hjemmesidewww.adhd.dkSidste indslag før middagen og aftenensfestivitas var lanceringen af ADHD-foreningensnye pris, Aalykke Prisen. En pris, der eropstået som følge af en enkelt mands kampfor ADHD-sagen. Denne mand er MortenAalykke, der i 2010 i forbindelse med afviklingenaf Lindøværftet sørgede for en milliondonationfra fællesklubben til foreningensarbejde med unge mennesker. Prisen, derfremover vil blive uddelt på den årlige konference,består af 5.000 kr. plus et maleri.Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussenholdt en underholdende og godåbningstale.Anders Stjernholm sluttede igen i år konferencenaf med et brag af et standup-show.Det føltes godt at afslutte en god og alvorligkonference med et godt grin.Prisen vil hvert år blive uddelt til en person,der på særlig vis har ydet en ekstraordinærindsats for arbejdet med ADHD. Dette år gikprisen naturligvis til Morten, der dog valgteat give beløbet tilbage til foreningen, mentakkede mange gange for maleriet lavet ogdoneret af Troels Trier.På konferencens anden dag var det professorNiels Egelund, der åbnede med et hovedoplæg,der handlede om specialundervisningkontra rummelighed. Der var mange, derhavde set spændt frem til dette oplæg, noglemåske også med en smule skepsis, men efteroplægget sad de fleste tilbage med et styrketsyn på området og en større indsigt iudviklingen i specialundervisningen gennemde seneste år.Efterfølgende var det igen blevet tid tilat deles op i en række fantastiske workshop,hvor emnerne spredte sig fra børn med særligebehov over kærlighed i kaos til fastholdelsepå arbejdsmarkedet.Midt på dagen kunne vi præsentere etstærkt debatpanel, der skulle debattere inklusionog folkeskole. Panelet bestod af BenedikteAsk Skotte (landsformand i Skole ogForældre), Peter Albæk (formand for foreningenBørns Vilkår), Anders Bondo Christensen(formand for Danmarks Lærerforening) ogAnders Dinsen (forælder til barn med ADHD).Ordstyrer var Peter Rundle, der blandt andenguidede panelet gennem en række diagrammerom inklusion. Diagrammerne var baseretpå indsamlede svar fra konferencens deltagere,og det samlede output af både deltagersvarog paneldebat vil efterfølgende isamarbejde med paneldeltagerne blive formulerettil en politik på området.ADHD-foreningen takker alle for enfantastisk konference, og vi håber at semange af jer næste år igen. Vi er megetstolte af, at sådan en lille forening somvores kan afholde så god en konferencemed så mange engagerede deltagere,oplægsholdere og undervisere.


13Viden om ADHDtil 6 kommunerI efteråret turnerer ADHD-foreningens rejseholdrundt i landet. Det tilbyder viden omADHD til lærere, sagsbehandlere og andrefagpersoner samt til elever, forældre og interesseredeborger.Bornholm, Hørsholm, Rebild, Køge, Fredericiaog Faaborg Midtfyn er de kommuner,som besøges.Forud for besøget udsendes øvelsertil skoler og daginstitutioner. Øvelsernebestår blandt andet af ”Alle mine kyllinger”,hvor nogle af kyllingerne har et handicap,filmene ”kender du det?”, hvor børn medADHD fortæller om livet med ADHD (filmenekan ses her: www.adhd.dk/kenderdudet) ogen skulptør-øvelse hvor eleverne arbejdermed situationer, hvor det kan være sværtat koncentrere sig eller at styre sin vrede.Øvelserne er udviklet for at sætte fokus påADHD og for at give eleverne forståelse forat nogle er anderledes, og derfor har brugfor ekstra støtte.Udover øvelserne udsendes pjecer tilunge, forældre og til fagpersoner.Under besøget afholdes temamøder forfagpersoner og forældre. Det er kommunernesom har valgt, hvilke temamøder, derafholdes. Hvorefter det er ADHD-foreningensom står for afholdelse af dem. Du kan seugeplaner for de enkelte besøg her: www.videnomadhd.dkUden et godt samarbejde med kommunernesamt finansiering fra TrygFonden, vardenne informations- og aktivitetskampagneikke blevet gennemført, så en stor tak til dem.


15Udsatte børn pillesud af specialskolerAf Ingvald KamarinumEt stort antal børn med ADHD, svage handicapeller andre problemer får ikke længeretilbud om undervisning og støtte i en egnetspecialskole. I stedet bliver de placeret i heltalmindelige folkeskoler. ”En katastrofe forbørnene,” advarer en specialskoleleder.Kommuner over hele landet er i øjeblikketi gang med at fjerne udsatte børn fralandets specialskoler. Børnene, der i mangetilfælde lider af ADHD eller har andre diagnoser,skal nu rummes i landets folkeskoler,som samtidig er ramt af store besparelserog derfor må fyre lærere og øge antallet afelever i klasserne.”Det er hverken rimeligt eller fornuftigt atinkludere sårbare elever i en helt almindeligfolkeskole. Man skal huske på, at mange afdisse børn er behandlingskrævende, og detkræver dyb indsigt og erfaring at håndteredem på den rigtige måde. Den viden findes pålandets mange specialskoler. Men nu sparkerman krykkerne væk under de svageste børn,fjerner dem fra deres vante miljø og placererdem i folkeskoler, som ikke kan rumme dem.Det er en katastrofe for børnene,” siger IngvaldKamarinum, der er skoleleder på den privat-offentligeinstitution Fjordskolen, som eren specialskole for børn med særlige behov.En skjult spareøvelseI Danmarks største kommune, København,har et bredt politisk flertal for nylig vedtageten specialreform, som ifølge børne- ogungdomsborgmester Anne Vang (S) har deterklærede mål, ”at flere børn kan blive gåendei den almindelige folkeskole i stedet for atskulle i specialskole.”Det ideologiske grundlag for den politik,der arbejdes med over hele landet, er densåkaldte Salamanca-erklæring, der for 17 årsiden blev vedtaget på en verdenskonferenceom specialundervisning i Spanien. Ierklæringen står der blandt andet, at børnmed særlige behov skal gå i almindelige folkeskoler.Det skal bl.a. ske for at bekæmpediskrimination, og for at øge uddannelsessystemetseffektivitet og ressourceudnyttelse.Ifølge Ingvald Kamarinum er kommunernesinklusionspolitik intet andet end en skjultspareøvelse.”Kommunerne skal spare penge, og derforbruger de en 17 år gammel ideologisk ogpolitisk erklæring som påskud for at hiveudsatte børn med særlige behov ud af specialskolerneog placere dem i almindeligefolkeskoler, hvor de ikke hører hjemme. Det erjo bemærkelsesværdigt, at denne inklusionspolitikførst bliver gennemført så mange årefter erklæringen blev vedtaget. Det skyldessikkert, at en sådan politik nok gavner kommunekasserne,men bestemt ikke børnene,”siger Ingvald Kamarinum.Læs mere om Københavns Kommunes specialreformog Salamanca-erklæring på side17 i ADHD-bladet nr. 4 2011.Vil du sælge skrabelodder for ADHD-foreningen?Vi har nu skudt vores årlige skrabelotterii gang, og vi vil gerne have DIG tilat hjælpe med at sælge dem. Loddernekan sælges frem til d. 31/12-11.Lodderne koster 25,- og for hvert lod, dusælger, tjener du 5,-. Hvis du er interessereti at sælge lodder eller bare vil høremere om det, skal du kontakte Birgit påe-mail: bl@adhd.dk eller tlf. 7021 5055.VI ERALLEVILDE&STILLELod 25 kr.og støt børn med ADHDVed at deltage i dette lotteristøtter du ADHD-foreningensarbejde med at skabe plads tilbåde Vilde og Stille børn i dedanske skoler.ADHD er en medfødt lidelse,der kan give forstyrrelser iopmærksomheden, stor impulsivitetog øget aktivitet.Læs mere på www.adhd.dk.


19Direktørens klummeKære medlemmerKonstitueret direktørCamilla Louise LydiksenJeg er berørt af de mange henvendelser,vi modtager fra forældre, bedsteforældre,lærere og pædagoger i forbindelse med denverserende inklusionsdebat.Jeg tror på inklusion. Jeg vil inklusion. Jegstøtter inklusion, men det skal være en procesover tid. En proces med fokus på tilrettelæggelseaf forløbspakker og redskaber. Og så ervi nødt til at italesætte og være enige om, atikke alle kan eller skal inkluderes. Det er velmeningen, at inklusion skal forstås positivt,og betyde, at det skal gavne den enkelte ogbidrage til fællesskabet? Sådan forstå jeg det.Og det er på den baggrund, jeg tror på det.Når jeg ser at 84.000 elever, eller 14,3% afalle 6-16årige modtager specialundervisning(heraf får 33.000 børn (5,6%) undervisning isegregerede tilbud), kan der da kun være enløsning; folkeskolen skal være mere inkluderende.Når det er sagt, så er vi jo allerede stegetombord på inklusionstoget. Det er nu, vi skalholde fast og være fokuseret. For der er fartpå. Det er nu, vi skal hjælpe hinanden til atrumme hinanden. Derfor var det også bekymrendeat se en Gallup-undersøgelse i oktober2010, der viste, at 62% af de adspurgteforældre sagde nej, til at børn med speciellebehov skulle inkluderes i folkeskolen. Dog vardet opmuntrende at se KL’s rapport fortagetaf Gallup i sommeren 2011, hvor hovedkonklusionenvar, at forældre selv mener, de kanyde en ekstra indsats og bidrage til at løseinklusionsproblematikken samt, at samarbejdetmellem skole og forældre bør øges. Nuvil 61% af forældrene gerne yde en ekstraindsats i forhold til, at skolen skal inkludereflere elever end i dag. Dermed er vi alleredeet skridt på vejen til at lykkes.Hvad gør ADHD-foreningen?Vi har kontaktet de 9 politiske partier ogspurgt om følgende:• Børn med særlige behov inkluderes i denalmindelige skole. Det betyder at mangebørn med ADHD ikke længere har adgangtil specialiseret hjælp. Hvordan vil du i denkommende folketingssamling arbejde forden fortsatte udvikling og trivsel for børnmed særlige behov.Det var glædeligt, at vi fik 6 svar retur, somsamlet set kan bidrage betydeligt til en inkluderendefolkeskole. Kort opridset lød svarene:• Indførelse af systematiske målinger aftrivsel i skolen som værktøj til at screenefor trivselsproblemer og evaluering afskolens indsats (Konservative).• Oprettelse af nationaltforum til formidlingaf erfaringer (Kristendemokraterne)• Efteruddannelse af lærerne og at folkeskolenikke konsekvent udsættes forbesparelser (Socialistisk Folkeparti).• Gode vilkår for et godt børneliv i folkeskolenmed fokus på voksenkontakt ogomsorg for det enkelte barn og specialiserethjælp til dem med behov (Enhedslisten).• Specialiseret hjælp til dem der har behov,selvom de er inkluderet i en almindeligklasse. Der skal skabes retningslinjer påområdet (Dansk Folkeparti).• Opprioritering af nødvendige støtteforanstaltningeri folkeskolen og sikre gode tilbudi specialskoler (Socialdemokraterne).Ovennævnte er taget ud af en længere besvarelse.Du kan se svarene fra partierne i deresfulde længe på www.adhd.dk. Vi holder partierneop på deres besvarelser og vil indlededialog med partierne senere på året.Vi ved alle, at vi er skubbet ud i denneforandring på grund af nationale sparringsplaner,men lad os hjælpes ad med at vendeinklusionsdebatten til noget positivt, dersætter trivsel, skole-forældresamarbejde,fællesskab og faglighed på den offentligedagsorden.


ADHD-foreningenskursusplan forLæs dette, inden du søger om økonomisk støtte i din kommunetil et forældrekursus eller en temadagHvis kommunen vurderer, at barnet har en varig og betydelig nedsatfunktionsevne, er det muligt at søge dækning af kursusudgiften efterservicelovens §41. Kurset kan bevilges, hvis kommunen vurderer, at I vilblive bedre i stand til at tage vare på jeres barn ved at få mere viden ogbedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder. Der kan også søgesdækning af nødvendige pasningsudgifter, transportgodtgørelse samttabt arbejdsfortjeneste, hvis I skulle have været på arbejde og derfortrækkes i løn.Hvis barnet ikke er omfattet af §41, kan kommunen i nogle situationervurdere ansøgningen efter §11 og bevilge kurset, hvis de finder, at det erden rette måde at støtte jer på.For begge bestemmelser gælder, at I som forældre skal forklare sagsbehandleren,hvorfor det er nødvendigt at komme på netop det kursusmed netop det indhold, og hvad I forventer at få ud af kurset.Hvis I f.eks. vil søge et kursus om unge med ADHD på vej til voksenlivet,kan det være relevant at fortælle sagsbehandleren, at I som forældreforventer at få ny viden og værktøjer ift. at tackle de særlige teenageudfordringer,den unge med ADHD kan have samt til at forberede jerpå, hvad der venter, når den unge bliver voksen.Hvis I søger kursus om Konflikthåndtering, er det vigtigt, at I forklarerom de vanskeligheder, I har i det daglige, og at I forventer at få redskaberog metoder med hjem, fordi kurset byder på både oplæg, træning ogerfaringsudveksling.Har barnet for nylig fået sin diagnose, kan I fortælle sagsbehandleren,at kurset indeholder viden om det at have et barn med ADHD, omsøvnvanskeligheder og medicin samt bud på, hvordan man som forældrebedre kan tackle de daglige udfordringer.2012foråret 20128 siderkursuskatalog...lige til at tage ud!


Kursus 1 – 12(dobbeltkursus)ADHD – hvad nu?Et basiskursusHvem er kurset for: Forældre til børnog unge, der for nylig har fået diagnosenADHD. Medlemmer af familienetværketer også velkomne på kurset.Hvad sker der: Kurset har som formål atintroducere ny viden og nye muligheder forde forældre, som for nylig har fået diagnosticeretderes barn. Eksperter ved megetom ADHD, men forældrene skal også haveviden og kunne anvende den viden i dereshverdag. Kurset sætter viden og anvendelighedind i et samspil, der berører helefamilien. Kurset slutter med, at forældreneudarbejder vigtige punkter til brug i helefamiliens situation i dagligdagen, hjemmeog ude.Hvad får du ud af det: Viden om• Hvad er ADHD• Hvordan opstår det• Hvad kan der gøres• Hvad sker der med barnet lige nu oghvilke udfordringer ligger der i fremtiden• Sociale muligheder og rettigheder• Praktiske råd og redskaber til hverdageHvem underviser: Inge Louv, HamidBakshs, JHO-Consult v/Rikke & Jan HaveOdgaard, Trish Nymark. Der deltager 3undervisere på hvert kursus og 1 af ADHDforeningenskursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.2. marts kl. 18.30 og slutter søndag d. 4.marts kl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på Trinity Hotel& KonferenceCenter, Gl. Færgevej 30, 7000Fredericia.Pris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.Kursus 2 – 12Stærkere forældrerolleri familierm/ADHDHvem er kurset for: Forældre og børn m/ADHD og evt. søskende og andre familiemedlemmer.Alder på børn og søskende; 7 – 18 årHvad sker der: Kurset henvender sig tilforældre, som ønsker at blive styrket i deresrolle som forældre til et barn eller en ungmed ADHD. Kurset vil præsentere forældrenefor forskellige metoder, som kanhjælpe dem med at stå stærkere sammensom forældre og med at få en større forståelseog bedre handlemuligheder i forholdtil barnets eller den unges adfærd. Forældrenevil få kendskab til nogle praktiskeværktøjer, der kan give dem mere styringog overblik i familien og styrke dem i atforebygge og håndtere konflikter. Børnenemed ADHD og deres søskende vil lære omADHD, om vanskeligheder og styrker, ogom muligheder for positivt samarbejde ogkonflikthåndtering.Forældrene forventes at være motiveredefor at skabe ændringer i deres familieliv ogat være indstillede på at arbejde intenstmed deres forældrerolle.Hvad får du ud af det:• Du bliver styrket i forældrerollen• Du får bedre handlemuligheder• Du får nogle praktiske værktøjer• Du lærer at håndtere konflikter• Børnene lærer om ADHD og om vanskelighederog styrker• De lærer om positivt samarbejdeHvem underviser: Marianne Christensen,Ole Stephansen.Der deltager 3 af ADHD-foreningens kursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.2. marts kl. 18.30 og slutter søndag d. 4.marts kl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på MiddelfartResort & KonferenceCenter, Oddevejen 8,5500 Middelfart.Pris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.Kursus 3 – 12Konflikthåndtering ifamilier m/ADHD IHvem er kurset for: Forældre til bådesmå og store børn med ADHD. Medlemmeraf familienetværket er også velkomnepå kurset.Hvad sker der: Kurset vil give indsigt i,hvad konflikter er. Det er meget generelt,fordi konflikter er en del af al menneskeligtsamvær. I løbet af kurset vil I få mulighedfor at arbejde med jeres konkrete erfaringeri øvelser og diskussioner. Øvelser,hvor vi prøver at håndtere konflikter ellertale om, hvordan I oplever konflikterne.Ved kursets afslutning bevæger vi os igen”op i helikopteren” med henblik på, atsætte konflikthåndtering ind i en fremtidigramme for jer.Deltagerne vil få indsigt i, samt træne meden vækstmodel. Modellen tager udgangspunkti en værdsættende tankegang, derskaber motivation for forandring.Hvad får du ud af det: Viden om• Hvordan du bliver bedre til at rummekonflikter• Hvordan du kan træne egen tålmodighedog forståelse, når du står midt iorkanens øje• Hvordan du kan håndtere dine egnepersonlige konflikter.Hvem underviser: Jan Bjerregaard, JanHave Odgaard, Merethe Helvig Møller.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.9. marts kl. 18.30 og slutter søndag d. 11.marts kl. ca. 14.00


Hvor er det: Kurset holdes på Hotel Scandic,Odense, Hvidkærvej 25, 5250 OdenseSV.Pris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.Kursus 4 – 12En nemmerehverdag med ADHDHvem er det for: Forældre, medlemmeraf familienetværket er også velkomne.Hvad sker der: Familier, hvor en eller fleremedlemmer har ADHD, har ofte flereudfordringer end andre familier. Det kanskabe frustrationer og unødige forstyrrelseri forhold til familiens harmoni og trivsel.Udfordringerne kommer oftest til udtrykpå forskellige måder og med større ellermindre intensivitet. Disse vanskelighederer naturligvis til stor irritation både for forældreog de involverede børn. Hyppigt kandisse uløste konflikter føre til en fastlåstdårlig trivsel, og belaste sparsomme socialerelationer, megen skæld ud på børnene, oget sårbart familiesammenhold.Kom og hør hvordan vi kan skabe merero og nærvær i familiens hverdag. Videngiver som bekendt indflydelse og denneproaktive indflydelse kan du bruge tilat støtte barnets selvværd, via et bedreomgangssprog, mindre skældud samt enøget anerkendelse af dit barns/ dine børnskompetencer.Hvad får du ud af det:• Du får indsigt i hvordan ADHD påvirkerhjernen og vores tænkning, og dermedvores måde at håndtere hverdagensopgaver på.• Du får lært nogle strategier til at beherskeaggression• Du vil opnå en bedre forståelse af dinebørns situation, så du bliver bedre til atkomme konflikter i forkøbet.• Du vil lære, hvordan du skaber en godomgangstone, som en hjælp til at øgefamiliens sammenholdHvem underviser: Hamid Bakshs. Der deltager1 af ADHD-foreningens kursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.9. kl. 18.30 og slutter søndag d. 11. martskl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på Hotel Trinity,Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.Pris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.Kursus 5 – 12Søskendekursusfor forældre, børnmed ADHD og deressøskendeHvem er det for: Forældre, deres børn m/ADHD og søskende mellem 10 og 16 år.Medlemmer af familienetværket er ogsåvelkomne.Hvad sker der: Kurset har fokus på detat være bror eller søster til en søskende,der har ADHD.Kurset er tilrettelagt, så der gives en fællesforståelse i forhold til de vanskeligheder detkan medføre at have ADHD, samt konkreteanvisninger på, hvordan familien kansamarbejde med henblik på at skabe nyemuligheder for alle.Målet er, at familierne støttes til at findederes egen måde til at skabe trivsel for alle ifamilien. Der tages afsæt i det, der alleredevirker og det, der er sjovt.Søskende får mulighed for i grupper, at deleerfaringer, tanker og følelser omkring detat være søster eller bror til en med ADHD.Der arbejdes konkret med forståelse, oghvordan det kan bidrage positivt til trivselfor alle uden at tilsidesætte egne ønskerog behov. De børn, der har ADHD, fårmulighed for at snakke med andre, derer i samme situation, om hvordan det kanlæres at tackles på forskellig vis.Forældrene får gennem gruppearbejde ogerfaringsudveksling, forståelse for deresbørns forskellige roller i familien. Gennemerfaringsudveksling og pædagogiske redskaberfår de støtte til at klarlægge ønskertil ændringer i familien og støtte til at findemulige løsninger til at nå de mål de sættersig.Hvad får I ud af det:• Viden om hvordan familien kan samarbejdeog skabe trivsel for alle.• Mulighed for erfaringsudveksling• Erfaringsudveksling i et gruppearbejdefor både børn og voksne• Indsigt i den ”gode” samtale• Søskende får viden om ADHD og mulighedfor at dele erfaringer, tanker ogfølelser med andre søskende.• De børn der har ADHD, lærer af andrei samme situationHvem underviser: Dorthe Holm, LotteFensbo. Der deltager 3 af ADHD-foreningenskursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.16.kl. 18.30 og slutter søndag d. 18. martskl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på MiddelfartResort og KonferenceCenter, Oddevejen8, 5500 Middelfart.Pris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.


Kursus 6 – 12ADHD – betydningfor forældrerollenHvem er kurset for: Forældre som gernevil udfylde deres rolle som mor eller farbedre.Hvad sker der: Det kan være svært at væreforældre til et eller flere børn med ADHD.Det kan i perioder give følelser af afmagt,krise og stress i forældrerollen. Følelser,der ind i mellem næsten kan overskyggeglæden ved forældreskabet og succesoplevelsernei rollen som forældre. Dette kursusvil sætte fokus på håndteringsstrategier vedat tage afsæt i en indentifikation af de ting,der faktisk lykkesHvad får du ud af det:• Du får indsigt i og bevidsthed om dinmåde at være forældre på. Eksempelvis;hvorfor du vælger som du gør, hvorstammer dine håndteringsstrategierfra, hvordan var forældreskabet i dinbarndom osv.• Du får et overblik over den relation derudspilles mellem dig, dit barn og restenaf familien.• Du får forskellige værktøjer til problemhåndtering,der er tilpasset netop ditbarn.• Du får hjælp til at skabe balance i digselv, og til at være i ro med den forældrestildu er i gang med at justere.Hvem underviser: Hamid Bakshs. Der deltager1 af ADHD-foreningens kursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.23. marts kl. 18.30 og slutter søndag d.25. marts kl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på Trinity Hotel& KonferenceCenter, Gl. Færgevej 30, 7000Fredericia.Pris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.Kursus 7 – 12Det værste mankan sige er:Tag dig sammenHvem er kurset for: Familier med børnmellem 12 og 16 år der har ADHD. I kursetdeltager forældre, børn med ADHD ogsøskende over 10 år. Medlemmer af familienetværketer også velkomne på kurset.Hvad sker der: Familier med ADHD erogså familier med konflikter – ofte flereend gennemsnittet. At tilrettelægge sitfamilieliv struktureret og i faste rammer eren betydelig hjælp til at minimere og styredisse konflikter. Men i takt med at børnenebliver større, kræver beslutninger om struktur,regler og faste rammer større og størreaktiv demokratisk deltagelse af børnene.At samarbejde med teenagebørn kan oftevære en stor udfordring og at samarbejdemed teenagebørn, der har ADHD, er enendnu større udfordring.Hvad får I ud af det:• Redskaber til at bearbejde konflikter,både som voksen og som ung• Redskaber til hvordan forældre kanudvikle ideer og måder til at etableresamarbejdsmodeller med deres storebørn• Redskaber til hvordan børn kan udvikleejerskab til de strukturer i hverdagen derer brug for• Redskaber til hvordan I kan udvikle jeresbørns kompetencer, så de kan håndterederes egen ADHD, i forhold til sig selvog til andre• Viden om, hvordan søskende kan fåideer til og lære at tilgodese sig selv ien familie, hvor ADHD fylder megetHvem underviser: Kirsten Børsting, TrishNymark. Der deltager 3 af ADHD-foreningenskursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.23. marts kl. 18.30 og slutter søndag d.25. marts kl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på MiddelfartResort og KonferenceCenter, Oddevejen8, 5500 Middelfart.Pris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.Kursus 8 – 12Problemløsendesamarbejde i familiermed ADHDHvem er kurset for: Forældre til små ogstore børn med ADHD, der har svært vedat håndtere deres frustrationer og reagereruhensigtsmæssigt i forskellige situationer.Børn der har vanskeligheder med fleksibilitet,at omstille sig, lav frustrationstolerance,og svært ved at håndtere deres følelser. Problemløsningkan være, at generere forskelligeløsninger til at håndtere dagligdagensproblemer. Medlemmer af familienetværketer også velkomne på kurset.Hvad sker der: Kurset skal give deltagerneen forståelse for børnenes vanskelighederog med denne forståelse en nyog anerkendende tilgang til opdragelseog kommunikation. Deltagerne kan fåredskaber i problemløsende samarbejde,der vil nedsætte konflikterne i familien ogskabe en mere rolig og stabil dagligdag.Samtidig vil børnene gennem arbejdet medproblemløsende samarbejde lære og trænevigtige færdigheder, der vil gøre dem bedrei stand til at håndtere situationer på merehensigtsmæssige måder.Hvad får du ud af det:• En ny forståelse for dit barns særligeudfordringer• Nye måder at håndtere uhensigtsmæssigadfærd og konflikter


• Nye redskaber til opdragelse og kommunikation• Færre konflikter i dagligdagenHvem underviser: Jenny BohrDer deltager 1 af ADHD-foreningens kursusledere.Hvornår er det: Kurset er delt over 2lørdageFørste gang lørdag d. 31. marts fra kl. 10.00til kl. 16.00Anden gang lørdag d. 28. april fra kl. 10.00til kl. 16.00Hvor er det: Kurset holdes på Hotel ScandicRingsted, Nørretorv 57, 4100 RingstedPris: 3.600 kr. pr. deltager inklusiv forplejningog kursusmateriale.Kursus 9 – 12KonflikthåndteringIII (for de, der harværet på Konflikt Iog II)Hvem er kurset for: Forældre til bådesmå og store børn med ADHD. Medlemmeraf familienetværket er også velkomnepå kurset.Hvad sker der: På kurset arbejdes dervidere med metoder og værktøjer, som ergennemgåede på Konflikt I og II. Konflikt IIItager udgangspunkt i deltagernes konkreteerfaringer med konflikthåndtering i egnefamilier med ADHD med det fokus, at sikreog/eller styrke familiernes evner til at anvendeog videreudvikle de indlærte metoder ogværktøjer i konflikthåndteringen. Kursetsindhold baseres på deltagernes egne erfaringermed at anvende de tidligere indlærtemetoder i konflikthåndtering, dermed erforudsætning for deltagelse, at man hardeltaget på både konflikt I og II.Hvad får du ud af det:• Sikkerhed i forståelse og metoder, dergiver evne til at fastholde og videreudvikleden sunde konflikthåndtering isamarbejde med dine børn, og dermedtil at gøre de forskellige metoder ogværktøjer til jeres egne. Når jeres familiepå den måde har ejerskab af de metoderI bruger sammen, bliver både dine børnog du bedre i stand til at håndtere konfliktmed metoder, der både tilgodeserden almene ramme i samfundet, såvelsom mennesker med ADHD.• Jeres familie har indtil nu haft mulighedfor at samarbejde ud fra den forståelsesrammeog de metoder, der er opnåetpå Konflikt I og II. Når familier begynderat gøre ”gamle ting på ny måder”opstår der nye og hidtil uforudsigeligeudfordringer i familiens samarbejde. Deter naturligt at dette sker som en konsekvensaf forandringen i forældreneshåndtering af konflikter i hjemmet, mendet er også naturligt, at der er behovfor at kunne få vejledning/supervision iforholdet til, hvordan man så forholdersig til de udfordringer, der er opstået.Der gives på Konflikt III mulighed for atvende tilbage til undervisere fra KonfliktI og II, for at få hjælp til dette.• I undervisningen arbejdes der på højtfagligt niveau med at håndtere bådeegne og andre familiers udfordringer,dermed sikres der i undervisningen aterfaringerne fra de forskellige familiergeneraliseres, således at deltagerne ogsåsættes i stand til at generalisere egneerfaringer, og dermed bliver endnu bedretil at overføre disse erfaringer til selv,at skabe gode løsninger til mange ogforskelligartede konflikter i eller omkringfamilien.• Familierne får mulighed for at få hjælptil konkrete eller særskilte problemstillingeri håndteringen af konflikter i elleromkring familien.Hvem underviser: Jan Bjerregaard, JHO-Consult v. Rikke & Jan Have OdgaardHvornår er det: Kurset starter lørdag d.21.april kl. 10.00 og slutter søndag d. 22.marts kl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på Trinity Hotel& KonferenceCenter, Gl. Færgevej 30, 7000Fredericia.Pris: 3.900 kr. pr. deltager inklusiv 1 overnatning,forplejning og kursusmateriale.Kursus 10 – 12(Temadag)Inklusion i folkeskolenaf børn der harADHDHvem er kurset for: Forældre til børnmed ADHD i skolealderen. Medlemmeraf familienetværket er også velkomne påtemadagen.Hvad sker der: Det er en kendsgerningat mange børn med ADHD er eller vil bliveinkluderet i folkeskolen. Det vil kræve enstor indsats fra både lærere og elever. Forhvad skal der til for at inkludere alle debørn, der har specifikke vanskelighedersom de hver især har med sig i deres rygsæk,sammen med bøger og madpakker.Hvilke samfundsmæssige, økonomiske,menneskelige og sociale årsager er baggrundenfor inkluderingen? Er folkeskolenrummelig nok? Kan alle børnene få bådeet kvantitativt og et kvalitativt udbytte?Hvad får du ud af det: Viden om• Fordele og ulemper ved inklusion ogspecialundervisning/specialskoler• Folkeskolens rammer• Metoder til at arbejde med motivationhos børn der har ADHD• Konkrete værktøjer til at støtte børn i,hvordan de håndterer deres ADHD,• Viden og redskaber til at videreformidle➠


deres børns vanskeligheder og børnenesbehov for støtte til inklusionHvem underviser: Hamid Bakshs. Der deltager1 af ADHD-foreningens kursusledere.Hvornår er det: Temadagen starter lørdagd. 21. april kl. 10.00 og slutter kl. ca. 16.00Hvor er det: Temadagen holdes på TrinityHotel & KonferenceCenter, GL. Færgevej30, 7000 Fredericia.Pris: 1.900 kr. pr. deltager inklusiv forplejningog kursusmateriale.Kursus 11 – 12(dobbeltkursus)ADHD – hvad nu?Et basiskursusHvem er kurset for: Forældre til børnog unge, der for nylig har fået diagnosenADHD. Medlemmer af familienetværketer også velkomne på kurset.Hvad sker der: Kurset har som formål atintroducere ny viden og nye muligheder forde forældre, som for nylig har fået diagnosticeretderes barn. Eksperter ved megetom ADHD, men forældrene skal kunneanvende og bruge den viden i deres hverdag.Kurset sætter viden og anvendelighedind i et samspil, de berører hele familien ogkurset slutter med, at forældrene udarbejdervigtige punkter til brug i dagligdagen,hjemme og ude.Hvad får du ud af det: Viden om• Hvad er ADHD• Hvordan opstår det• Hvad kan der gøres• Hvad sker der med barnet lige nu oghvilke udfordringer ligger der i fremtiden• Sociale muligheder og rettigheder• Praktiske råd og redskaber til hverdageHvem underviser: Inge Louv, HamidBakshs, JHO-Consult v/Rikke & Jan HaveOdgaard, Trish Nymark. Der deltager 3undervisere på hvert kursus og 1 af ADHDforeningenskursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.27. april kl. 18.30 og slutter søndag d. 29.april kl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på Trinity Hotel& KonferenceCenter, Gl. Færgevej 30, 7000Fredericia.Pris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.Kursus 12 – 12Børn, unge medADHD, og deressociale relationerHvem er kurset for: Forældre som ønskerinspiration til at styrke deres børns socialerelationer. Medlemmer af familienetværketer også velkomne på kurset.Hvad sker der: Mange børn oplever sigselv som ensomme, og det gælder i særdeleshedbørn og unge med ADHD. Atopleve sig selv som ensom kan hængesammen med at se sig selv som anderledesend andre, men det kan også hængesammen med vanskeligheder med atetablere betydningsfuld kontakt til andre.Børn og unge kan godt opleve sig selvsom ensomme, selvom de tilsyneladendeer en del af en gruppe. Uanset årsager tilfølelsen af ensomhed er det nødvendigt atbarnet/den unge kan skabe, indgå og forståsociale relationer med andre. Det er faktisken ganske kompliceret proces og kræveren række færdigheder, der er rigtig sværefor børn og unge med ADHD. Samtidigskifter det sociale omdrejningspunkt fraforældre til venner, som børnene vokser, ogderfor kan det være nyttigt at understøtteog udvikle de store børns færdigheder i atbegå sig socialt.Hvad får du ud af det: Viden om• Hvordan man som forældre kan værehjælpsom i denne proces• Hvordan man som forældre kan udvikleegne ideer, til at understøtte sine børnsog unges kompetencer• Konkrete eksempler fra praksisHvem underviser: Jenny Bohr. Der deltager1 af ADHD-foreningens kursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.11. maj kl. 18.30 og slutter søndag d. 13.maj kl. ca. 14Hvor er det: Kurset holdes på Trinity Hotel& KonferenceCenter, Gl. Færgevej 30, 7000Fredericia.Pris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.Kursus 13 – 12Hjælp til at fåstruktur i hverdagenHvem er kurset for: Forældre og deresbørn med ADHD og evt. søskende fra 7år og opefter. Medlemmer af familienetværketer også meget velkomne på kurset.Hvad sker der: Kursets ide er at introducereredskaber til at strukturere og synliggøreplanlægning i hverdagen via oversigter,piktogrammer, IT-programmer osv. Familierneudarbejder redskaber til deres egendagligdag. I kurset indgår hele familien, dvs.både de voksne og børnene. Familiernemedbringer selv en PC.Der er en opfølgningsdag, hvor resultaterneaf de nye redskaber kan drøftes, udbyggesog evt. justeres.Hvad får du ud af det: Børnene og deresforældre bliver i fællesskab undervist i hvordande:• laver visuelle konkrete tiltag med storeffekt for alle medlemmer af familien.


• holder familiemøder, med den godefamiliesamtale for øje.• laver aftaler, planer, oversigter, piktogrammerindividuelt tilpasset denenkelte I deres familie• møder udfordringer i familien med enanerkendende tilgang• Stressminimere gennem planlægningog overblik• Metode til at samtale og identificereudfordringer• Hjælp til hvordan man planlægger samtaleni familien• Praktisk fremstilling af materiale derunderstøtter overbliks- og koncentrationsvanskeligheder.Opfølgningsdagen:Indhold på opfølgningsdagen:• Oplæg - fortæl om det der virker• Hver enkelt familie, gerne børnene, skalfremlægge hvad de har øvet og implementereti familien.• Vidensdeling familierne imellem, vi skallære af hinandens gode erfaringer.• Tilpasning eller udvikling af alleredeeksisterende tiltag.• Nye tiltag med fremtidsperspektiver dertilgodeser mestring af eget liv.• Praktisk fremstilling af materiale derunderstøtter overbliks- og koncentrationsvanskeligheder.• Vedligeholdelse og udvikling af deopståede netværksgrupper, der bliveretableret af flere familier, på de 3 førstekursusdage.• Afrunding.Hvem underviser: Dorthe Holm, BirgitteSchmidt. Der deltager 3 af ADHD-foreningenskursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.1. juni kl. 18.30 og slutter søndag d. 3.juni kl. ca. 14.Der er en opfølgningsdag lørdag d. 25.august.Hvor er det: Kurset holdes på MiddelfartResort & KonferenceCenter, Oddevejen 8,5500 Middelfart. Samme sted for opfølgningsdagen.Pris: 15.500 kr. pr. familie (max 2 børn pr.familie), inklusiv 2 overnatninger, forplejningog kursusmateriale.Kursus 14 – 12KonflikthåndteringII (for de, der harværet på Konflikt I)Hvem er kurset for: Forældre til bådesmå og store børn med ADHD. Medlemmeraf familienetværket er også velkomnepå kurset.Hvad sker der: Kurset er en opfølgningpå kurset Konflikthåndtering I. Kurset viluddybe kendskabet til konflikthåndteringmed mange flere løsninger og konkretetræningsredskaber samt øvelser.Hvad får du ud af det:• Et væsentligt element af konflikthåndteringer, at kunne forstå og at kunnerumme den konkrete konflikt. KonfliktII giver med fokus på betydningen afADHD i konflikten, forståelse for konfliktenbåde på det generelle niveau, såvelsom på det konkrete niveau. Når du påkurset opnår denne forståelse bliver dui stand til også at forstå, hvad der skaltil i dit eget personlige arbejde for atkunne rumme de forskellige konkretekonflikter, der opstår i og omkring dinfamilie• Du lærer at motivere til forandring i dinfamilie, ved at du på kurset undervises iværdsættende tankegang og metoder,der er det nødvendige grundlag for, atjeres familien sammen kan få mod, lystog evne til at skabe de forandringer Ihar behov for.• Der undervises specifikt i forskelligeværktøjer og metoder der kan anvendesi konflikthåndtering. Undervisningenveksler mellem brug af øvelser og undervisning,således at man får mulighed fori praksis at arbejde med de nye metoderunder instruktion og vejledning afunderviserne.• De erfaringer der er gjort med konflikthåndteringefter deltagelse på KonflikthåndteringI vil blive anvendt, og medudgangspunkt i de erfaringer, vil deltagernefå mulighed for at arbejde medfokus på håndtering af både konkret,såvel som af en mere overordnet konflikt.Hvem underviser: Jan Bjerregaard, JHOConsult v. Rikke og Jan Have OdgaardHvornår er det: Kurset starter lørdag d. 2.juni kl. 10.00 og slutter søndag d. 3. junikl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på Hotel Scandic,Odense, Hvidkærvej 25, 5250 OdenseSV.Pris: 3.900 kr. pr. deltager inklusiv 1 overnatning,forplejning og kursusmateriale.Kursus 15 – 12(Temadag) De specielleting ved pigermed ADHDHvem er kurset for: Forældre til pigermed ADHD i alderen 8 til 18 år. Medlemmeraf familienetværket er også velkomnepå temadagen.Hvad sker der: Pigers adfærd er ofteanderledes end drenges adfærd, og pigersADHD viser sig da også forskelligt fra drenges.Det kan gøre det vanskeligt at genkendeADHD hos piger.Hvad får du ud af det: Viden om• Hvordan ADHD viser sig hos piger


• Hvad pigerne har svært ved• Hvordan vi som forældre kan støtte vorespiger igennem barndom og ungdomHvem underviser: Trish Nymark. Der deltager1 af ADHD-foreningens kursusledere.Hvornår er det: Temadagen starter lørdagd. 2. juni kl. 10.00 og slutter kl. 16.00Hvor er det: Kurset holdes på Trinity Hotel& KonferenceCenter, GL. Færgevej 30,7000 Fredericia.Pris: 1.900 kr. pr. deltager inklusiv forplejningog kursusmateriale.Hvem underviser: Inge Louv, HamidBakshs, JHO-Consult v/Rikke & Jan HaveOdgaard, Trish Nymark. Der deltager 3undervisere på hvert kursus og 1 af ADHDforeningenskursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.8. juni kl. 18.30 og slutter søndag d. 10.juni kl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på Hotel ScandicRingsted, Nørretorv 57, 4100 RingstedPris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.Hvem underviser: Kirsten Børsting, TrishNymark. Der deltager 3 af ADHD-foreningenskursusledere.Hvornår er det: Kurset starter fredag d.15. juni kl. 18.30 og slutter søndag d. 17.juni kl. ca. 14.00.Hvor er det: Kurset holdes på MiddelfartResort og KonferenceCenter, Oddevejen8, 5500 Middelfart.Pris: 4.800 kr. pr. deltager inklusiv 2 overnatninger,forplejning og kursusmateriale.Kursus 16 – 12(dobbeltkursus)ADHD – hvad nu?Et basiskursusHvem er kurset for: Forældre til børnog unge, der for nylig har fået diagnosenADHD. Medlemmer af familienetværketer også velkomne på kurset.Hvad sker der: Kurset har som formål atintroducere ny viden og nye muligheder forde forældre, som for nylig har fået diagnosticeretderes barn. Eksperter ved megetom ADHD, men forældrene skal også haveviden og kunne anvende den viden i dereshverdag. Kurset sætter viden og anvendelighedind i et samspil, der berører helefamilien. Kurset slutter med, at forældreneudarbejder vigtige punkter til brug i helefamiliens situation i dagligdagen, hjemmeog ude.Hvad får du ud af det: Viden om• Hvad er ADHD• Hvordan opstår det• Hvad kan der gøres• Hvad sker der med barnet lige nu oghvilke udfordringer ligger der i fremtiden• Sociale muligheder og rettigheder• Praktiske råd og redskaber til hverdageKursus 17 – 12Udvikling for allei familier med ADHDHvem er kurset for: Familier med børnmellem 12 og 16 år der har ADHD. I kursetdeltager forældre, børn med ADHD ogsøskende over 12 år. Medlemmer af familienetværketer også velkomne på kurset.Hvad sker der: I familier hvor der bådeer voksne og børn med ADHD handlerdet om at skabe plads og rum til alle. Detkan være en udfordring og det kræverindsigt og forståelse, for hvad der skal til,hos alle familiemedlemmerne. Der er brugfor redskaber, der kan forstås og bruges afbåde voksne og børn.Hvad får I ud af det: Viden om• Hvordan der kan arbejdes med fællesskaberog forskelligheder i familier medADHD• Kommunikation med fokus på lytningog at ”stille sig i den andens sko”• Konflikter og hvordan I kan arbejdemed konflikthåndtering imellem børnog forældre og imellem søskende• Hvordan I kan arbejde med at ændreuhensigtsmæssig adfærd i familien.TilmeldingDu tilmelder dig på ADHD-foreningenshjemmeside www.adhd.dk under menupunktet”Kurser”. Tilmelding er bindende.Hvis du melder afbud senere end 1månedfør kursusstart, skal du betale kursusafgiften.Afbud til kurserne skal være skriftllige,og det skal bekræftes af ADHD-foreningenfor at være gyldigt.Økonomisk støtteKommunen kan søges om tilskud i henholdtil Serviceloven §41, da kurserne erhandicaprettede.Bemærk, at kommunen også kan søgesom betaling af børnepasning og om kompensationfor tabt arbejdsfortjeneste, hvisman er nødsaget til at holde fri fra arbejdefor at deltage. Der kan også søges omtransportgodtgørelse.Yderligere oplysningerADHD-foreningens kursussekretær stårtil rådighed med flere oplysninger på tlf.7021 5055 eller mail: kurser@adhd.dkErfaringsmæssigt er der stor interesse forvores kurser, så vi anbefaler at indsendetilmelding hurtigst muligt for at være sikkerpå at få en plads. Der er begrænsetantal pladser, og deltagerne optages iden rækkefølge, de er tilmeldt. Husk, atfølge med hos din lokalafdeling også,da de ligeledes afholder forældrekurser.


29Giv massage til dit barn– og I vil begge nyde det!30 dejlige børn fik massage på ADHD-foreningens sommmerlejr 2011Af Henny Kjær”Hvornår er det min tur?””Kan jeg ikke også få massage idag?””Jeg gav mit barn massage iaftes inden det skulle sove, oghun faldt i søvn med det samme,hvilket sker meget sjældent.””Tak for spændende inspiration!”Ovenstående tilkendegivelser er nogle afdem, jeg fik fra børn og voksne under mitophold på ADHD-foreningens sommerlejr2011 i Pindstrup som massør.I 4 dage gav jeg massage til en massedejlige børn, og jeg lærte forældrene, hvordande kan arbejde med massagen derhjemme.Hvorfor give massage?Børnene reagerer meget forskelligt påmassagen. Nogle kan lide blide og nænsommehænder, andre skal have en merefast hånd, mange kan lide, at der bruges forskelligeredskaber: børster, massagebolde,”kartoffelhandsker”m.m. Det gælder om atfinde netop den massage, der passer til detenkelte barn.Man kan selvfølgelig spørge: Skal mit barni det hele taget have massage?Der er rigtig mange gode grunde til atgive sit barn massage f.eks.:• Barnet oplever sig set og bekræftet• Massagen øger kropsbevidstheden, ogbarnet kan i højere grad mærke sig selv.• Barnet bliver afslappet og roligt.• Et afslappet, roligt barn, der kan mærkesig selv, føler større tryghed, mere selvsikkerhedog bliver bedre til at koncentreresig.The Touch Institut i USA forsker i berøringensog massagens betydning, og de har fundetud af, at systematisk og regelmæssig berøringhar en positiv effekt på børn/unge medADHD. Massagen/berøringen har effekt på:• fokus og koncentration• velbefindende• udvikling• mulighed for at lære og være kreativ• evnen til at indgå i sociale relationerOxytocinMassage virker generelt beroligende på nervesystemet.Kroppen og psyken har brug forro og afspænding. Det er i den tilstand vibygges op og ”gør os klar til endnu en tørn påudfordringernes holdeplads”. Kirstin Mobergpå Karolinska Instituttet i Stokholm har forsketen del i antistresshormonet oxytocin.Hun er bl.a. kommet frem til at massage/venlig berøring er det, der stimulerer oxytocinproduktionenbedst. Oxytocin i blodet fårbl.a. mængden at stresshormoner til at falde,vi bliver venligere, roligere, og vi kan bedrekoncentrere os.Taktil skyhedMange børn med ADHD har en taktil skyhed:måske undviger de til os, når vi vil give demet kram, måske kan de ikke lide at gå mednoget bestemt tøj.Man kan fejlagtigt tro, at barnet ikkeønsker berøringen. Deres reaktion handlerom en overfølsomhed. Det er ikke det sammesom, at de ikke har brug for berøringen,måske tværtimod. Mange af de børn har detfint med berøringen, når de selv tager initiativettil den, og de har rigtig megen gavn afat få taktilsansen stimuleret. Det kan fx gøresmed den rigtige massage.➠


31Den taktile sans er den første af vore sanser,der udvikles allerede tidligt i fostertilstanden.Den har betydning for vores evne til at kunne”mærke os selv”. Årsagerne til ubalancernekan være mange, men det er muligt at træneog stimulere den, så barnet i højere grad bliveri stand til f.eks. at modtage den kærligefysiske berøring, som vi alle har så megetbrug for.Læs evt. bogen: ”Hvis du ikke rør mig, sådør jeg” af Ylva Ellneby. Den handler om dentaktile kommunikations betydning for børnsudvikling.Hvornår, hvor tit og hvordan?Lidt ældre børn kan sikkert klare at få massagei længere tid (måske 30 minutter), andrehar fået nok efter 10 minutter. For de mindstegælder det ofte om, at massagen skalleges ind.I forældre er sammen med jeres børn hverdag, og børn har godt af massage/berøringtit og gerne i mindre portioner, derfor er deten god ide, at det er jer forældre, der kommerpå banen. At give massage kan faktiskhave den samme virkning som at få massage,man kommer ind i en tilstand af ro og glæde,så det er begge parter, der kan profitereaf det.Vigtige retningslinier• Du må aldrig tvinge dit barn til at få massage.Gør du det, kan det føles som etovergreb.• Det er barnet, der ved, hvad der føles godtog rigtigt. Det kan godt være, at du selvkan lide en bestemt måde at blive berørtpå, men det er ikke sikkert, andre har detpå samme måde.• Du skal selv have det godt med at givemassage, og du skal have en intention omat gøre noget rigtig godt for dit barn.• Vær nærværende, dvs. vær fuld opmærksompå det, du gør, og forsøg at slå hjernenstendens til hele tiden at vurdere oghave en mening om alt - fra, bare vær tilstede i det, du gør.Berøringslege der stimulerer den taktile sansBage boller: Børnene er dej der æltes, rulles,pensles og formes mm.Bilvask: To børn eller voksne (evt. flere par)står over for hinanden. Barnet bestiller enbilvask til vask, skum, tørring mm. Nogleskal måske have en let omgang, fordi denikke er så snavset, andre skal have en merehårdhændet. (men de der giver skal huske, atdet skal føles rart). Det er en god ide, at ladebørnene fortælle om bilmærke og farve påbilen, inden de kører i vaskehallen.Blindebuk: En har bind for øjnene og skal følesig frem til, hvem de andre er.Kluddermutter: Man holder i hånd i en langrække. Rækken kludrer sig ind i hinanden. Enudefra skal rede ”kludderet” ud igen.Udbryderleg: Børnene står tæt sammen i enrundkreds. To eller tre børn stå i midten ogskal forsøge at bryde ud af kredsen.Rulleleg: Alle børn ligger på maven med armenestrakt op over hovedet på en række. Detyderste barn ruller hen over rækken til denanden ende. Næste barn gør det samme osv.Tumle- og pudelege: Med regler der sikrer, atdet er rart for alle.Frisør: ”vaske hår, rede og sætte frisure”Tegne på ryggen: Man laver en enkel tegningeller skriver tal og bogstaver på ryggen.Den anden skal gætte, hvad man har skrevet.Måske skal den anden tegne det samme pået stykke papir.Ideer til hvordan forældre kan arbejde medberøring /massage med børn?Det vigtigste er, at man har en respekterendelyttende holdning til barnet. Det er barnet,der ved, hvad der føles godt, og det er det,man skal lede efter. Det kan være en godide at prøve to eller tre ting af, og så skal devælge hvilken, der er rarest.1. Klappe, ”nusse”, stryge rundt om helekroppen.2. Pakke barnet ind i et tæppe og nusse rundtom hele kroppen.3. Klappe kroppen igennem: Ben (på allesider), fødder, arme, hænder, kroppen påydersiden (f.eks. ikke maven), ”vaske hår”i hovedbunden, nusse ørerne.4. Børste huden med en (speciel) børste:små lette bevægelser frem og tilbage,eller hårdere hvis barnet ber´ om det.5. Almindelig massage med hænderne ogolie: Gribe og stryge: Husk altid at på armeog ben lægges presset mod hjertet afhensyn til blodets tilbageløb i venerne.6. Fortæl en historie hvortil der laves tilhørendebevægelser på barnets ryg. Materialekan købes på www.taktilrygmassage.dkGod fornøjelse!Henny Kjærwww.holdfokus.dk


33”Kender du det?” er en ny hjemmeside om detat have ADHD, når man er barn og på vej til atblive teenager. I fem, små film fortæller Julius,Dicte, Jens, Stefan og Morten om, hvordande oplever og lever deres liv med ADHD. Dumøder dem og deres familier derhjemme ogkommer med dem i skole, til fritidsaktiviteterog til nogle af de ting, de glæder sig allermesttil - men lige som mange andre børn medADHD måske også er lidt nervøse for.De taler om de problemer, de kan havemed at styre deres temperament og medat koncentrere sig samt fokusere.Ud over det giver de fem børn også tipsog tricks til, hvordan andre børn med ADHDkan hjælpe sig selv til en bedre hverdag.Hvis du selv har ADHD - eller måske harmistanke om, at du har det, kan du forhåbentligfå noget ud af at se, hvordan de herfem børn lever deres liv. På samme måde vildu sikkert også få noget ud af at se filmene,hvis du er i familie med nogle, der har ADHD- eller en af dine klassekammerater eller vennerhar det. Den her side, handler nemlig ikkeom, hvordan voksne oplever ADHD, men omhvordan børnene selv oplever det. På dennehjemmeside er det børnene, der har ordet.”Det er os, der snakker nu!”Jeg hedder Jens, er 10år og bor sammenmed min mor, min farog har tre brødre. Førstegang jeg fik at vide,at jeg har ADHD, troedejeg det var en kampsport. Men det visersig, at min mor også har ADHD, så vi snakkermeget om, hvordan vi bedre kommerigennem hverdagen. Jeg går i en almindeligfolkeskole, hvor jeg får ekstra hjælp - og såelsker jeg at hoppe i trampolin og lave mineegne film til YouTube sammen med minstorebror.Jeg hedder Dicte, er10 år og bor sammenmed min mor og minfar og min lillesøster.Folk, der ikke kendermig, bliver overrasketover, at jeg har ADHD, for de tror, at så skalman være meget urolig - men jeg har baremeget svært ved at koncentrere mig. Jeg gårtil klaver og spiller fodbold og har forskelligetricks til at huske de ting jeg skal - blandtandet en tavle der hænger derhjemme.Jeg hedder Steffan,er 13 år og bor sammenmed min mor ogmine brødre - jeg hartre brødre og vi haralle ADHD. Jeg elskerat spille computerspil med mine venner oghøre musik - blandt andet rockmusik. Jeggår på en specialskole med 7 elever i klassenog havde først lidt svært ved at acceptere,at jeg havde ADHD. Men nu ved jeg at detbare er en del af mig - ligesom mine briller. Ifilmen kan du møde mig og mine venner ogkomme med mig til koncert.Jeg hedder Julius, er12 år og bor sammenmed min mor, far oglillesøster. Jeg elsker atvære aktiv. Jeg hopperpå hoppepude, gårtil ridning og springgymnastik. Jeg går i enspecialskole, og min ADHD gør, at jeg godtkan godt kan fare op, men jeg bliver hurtigtglad igen. Jeg har også noget, der hedderTourettes Syndrom, som gør, at jeg kan fåtics - sådan nogle små ufrivillige bevægelser.I filmen kan du se mig begynde at lære parkour,som er det næste, jeg gerne vil gå til.Jeg hedder Morten,er 11 år og bor sammenmed min mor ogmin stedfar. Jeg gåri en gruppeordningfor børn med ADHD ien almindelig folkeskole. Jeg elsker at spillePlaystation og går til badminton, men minADHD gør, at jeg kan have problemer medmit temperament. Det kan også være sværtat bevare overblikket, hvis der er megeturo omkring mig - for eksempel i trafikken.Derfor skal jeg være med i cykelløbet SjælsøRundt for at træne i at cykle.


LOKALAFDELINGER35Følg din lokalafdeling på www.adhd.dk - se under lokalafdelingerArbejdet i lokalafdelingerne foregår på frivillig basis - og i fritiden. Derfor kan du ikke altid forvente at træffe bestyrelsen idagtimerne. Mails besvares løbende, og hvis dit telefonopkald ikke besvares straks, så prøv igen senere.REGION SYDDANMARKSØNDERBORGFormand: Brian IversenLangballe 38, 6400 Sønderborg, tlf. 28 91 14 82E-mail: soenderborg@adhd.dkArrangementerVi pusler med flere arrangementer – herunder flere foredrag, etweekendkursus og evt. en lørdags-/søndagstur i foråret, men det erved deadline 8. september ikke blevet så konkret, at vi kan kommenærmere ind på det.Hvis du giver os din mailadresse, får du invitationer til alle vorearrangementer i din indbakke.Nyt! Vi har startet en netværkscaféHåbet er, at forældre, pårørende og andre, der lever med eller harinteresse for ADHD, kan mødes og udveksle erfaringer, bekymringerog på anden måde støtte hinanden.Sidste tirsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl. 20.45 på Sundhedscentret,Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg.Tilmelding til: Britt Gram på mail: britt_gram@hotmail.com eller pr.sms til: 2324 9235. Husk, venligst at opgive navn og tlf.nr.NetværksgrupperI netværksgrupperne mødes almindelige medlemmer og udvekslererfaringer inden for de emner, der interesserer/berører dem.Vi har nu følgende netværksgrupper:Forældre til børn i alderen 6-13 år med ADHD (2 grupper).”Ny med ADHD”.Unge med ADHD/ADD.Forældre til teenagere med ADHD.En gruppe for plejeforældre er i støbeskeen og en gruppe for bedsteforældrekunne være en mulighed, hvis der er interesse.Check Sønderborgs lokalside på www.adhd.dk, for mere informationog kontaktpersoner.Vi arbejder løbende på at lave arrangementer:• Professionelle foredrag.• Fortælleaftener, hvor almindelige mennesker holder foredrag omderes oplevelser.• Medlemsaftener, hvor vi snakker om løst og fast.Tjek lokalafdeling Sønderborg på ADHD.dkHvis du sender din mailadresse til soenderborg@adhd.dk, kan vi ogsåløbende sende dig invitationer til vore arrangementer.REGION SYDDANMARKSØNDERJYLLANDFormand: Vibeke Jo FrankSøndervej 17, 6270 Tønder, tlf. 29 70 40 32E-mail: soenderjylland@adhd.dkMød de voksnes talerør indenfor kommunal sagsbehandling.Næste arr. er i Haderslev på Skolen v/Stadion tirs. 1. nov. kl. 19.30-21.00.➠ANNONCER


LOKALAFDELINGER37Anna Schultz fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet- fortæller nærmere om DUKH, og om hvordan man som borgermed ADHD eller pårørende kan bruge ordningen.Herudover fortæller Anna Schultz nærmere omkring nogle af deerfaringer, som DUKH har, når det gælder voksne med ADHD, ligesomhun giver en kort introduktion til centrale emner i lovgivningen påvoksenområdet.Det vil være mulighed for at stille spørgsmål. Pris: 50,- kr.Tilmelding på 2970 4032 eller soenderjylland@adhd.dk senest 24. okt.Foreningen byder på en let forfriskning undervejs.Forældrenetværksgruppe i SkærbækMødes første tirsdag hver måned kl. 19.00 i Selvhjælp Sydvest,Skærbæk. Interesserede kan henvende sig til Helle på 6139 5874eller hlmm@bbsyd.dkNetværksgruppe for voksne over 18 år med ADHD i AabenraaInteresserede kan henvende sig til Zabrina: 3126 1959 ellerz.skjoldborg@gmail.comNetværksgruppe for voksne over 18 år med ADHD i HaderslevInteresserede kan henvende sig til Lone på 2785 5093 eller lonebechh@gmail.comMødested og tid aftales indbyrdes i gruppen.Aftenklub for unge i Aabenraa- Har du lyst til at mødes med andre unge?- Har du ADHD/ASF?- Er du mellem 12 og 17 år?Så kom og vær med: sidste onsdag hver måned fra kl. 19 til 21.30 iKlubben Engen, Ladegårdsvej 17, Aabenraa.Du kan spille forskellige boldspil, billard, brætspil, computer, samtsnakke og hygge.Du kan købe kage, sodavand og chips/popcorn.Tilmelding: Hanne Bech på: hanbe@mail.dk eller tlf 2031 9956.Se iøvrigt www.adhd.dk under lokalafd. Sønderjylland eller i facebookgruppen”ADHD Sønderjylland”.Vi mangler en hjælpende hånd til aftenklubben. Har du lyst til at bruge5 onsdag aftner i 1. halvår i 2012 på frivilligt arbejde, så henvend digpå nedenstående tlf nr.Du kan kontakte bestyrelsen på tlf. 2970 4032 eller soenderjylland@adhd.dkVenlig hilsenBestyrelsen i lokalafd. SønderjyllandREGION SJÆLLANDNÆSTVED, FAKSE OG STEVNSFormand: Pia BakkegaardKorshøjgårdsvej 10, Rønnebæk, 4700 Næstved,tlf. 50 88 98 70E-mail: nfs@adhd.dkStor tak til jer der kiggede forbi vores stand på Foreningernes dag iNæstved. Vi havde en god dag.For første gang i Næstved, Faxe og Stevns historie, afholder vi etforedrag for frivillige foreningsledere. Vi ved at det efterspørges,og derfor håber vi på fuldt hus lørdag d. 29. oktober i Næstved. Foryderligere information, se vores hjemmeside.Cafemøderne starter igen den 3. onsdag hver måned og alle er velkomne.Det afholdes i Futura Cafeen, Farimagsvej 22 i Næstved ogstarter kl. 19. Her kan du komme og tale med andre voksne, der harADHD. Det er hensigten, at I skal lære af og støtte hinanden. Hvisder er stemning for det, kan vi arrangere forskellige foredrag. Mødop og lad os se, hvad vi finder ud af.Vi er ved at planlægge foredrag til 2012. Til generalforsamlingenvil der være foredrag først. Det bliver den sidste lørdag i januar. Viskriver, når vi har flere detaljer på plads.➠ANNONCER


LOKALAFDELINGER39Mulige foredrag i 2012:• Lær at leve med dit handicap.• Forældre til unge med ADHD – hvordan støtter vi den unge oghvordan overlever vi selv som par?• Bedsteforældrekursus.• Brug af board maker.• Betydningen af samspil for børns udvikling. Om neuroaffektivudviklingspsykologi.Bestyrelsen:Søs Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen. Annja Hansen har sagt jatil at deltage i bestyrelsen indtil næste valg. Tak for dit store arbejde,Søs og velkommen til Annja.Mange hilsner fra bestyrelsenREGION MIDTJYLLANDMIDT-VESTJYLLANDFormand: Susanne Raffnsø DallHedeskrænten 92, 8800 Viborg, tlf. 22 77 90 44BEMÆRK: NYT TELEFONNUMMERE-mail: vest@adhd.dkEfteråret 2011:Den 20. august 2011 var det planlagt at afholde sommerfest, desværrevar der kun få tilmeldinger og arrangementet blev derfor aflyst - jeghåber meget, at vi kan afholde et vinterarrangement i stedet for.Dette vil I høre mere om senere. Mere info vil fremgå på hjemmesiden.Konferencen og ADHD ugen er nu vel overstået. Det var nogle godedage på konferencen med blandt andet ny viden. I ADHD-ugen havdevi aftale med nogle af bibliotekerne i vores område. Der var der opstilletfine stande med en blanding af deres og foreningens materialer.Vi har lavet aftaler med Trish Nymark om foredrag i efteråret. Jeglister lige datoerne op her og så vil vores medlemmer modtage mereinformation pr. brev om ikke så længe.Den 3/11 kl. 18.30–22.00: Medicin (en gennemgang af de forskelligetyper medicin brugt ifm ADHD behandling).Den 5/11 kl. 13.00–17.30: Partner til mennesker med ADHD.Den 26/11 kl. 13.00 -17.30: Redskaber /Konflikthåndtering.Den 21/1 2012 kl. 13.00 –17.30: Min teenager med ADHD bliver voksen.Ikke-medlemmer er også velkomne, der vil på vores facebookgruppeADHD i Midt-Vestjylland fremgå på hvilke betingelser.Vi afholder infoaften den 10. november fra 18.30 til 21.30. Det eraftalt med Protac, at de kommer denne aften og fortæller om deresprodukter. Så det kan I godt glæde jer til.Netværk/forældregrupper:Vi har startet to ny netværksgrupper. En nord for Skive og en i HerningFrivilligcenter. Vi kan godt være flere, så har det din/jeres interesse,kan I læse mere om vores netværksgrupper på vores hjemmeside– Vi mødes ca. 1 gang pr. måned – I er velkommen til bare at mødeop. Har du ønske om at komme i en netværksgruppe, kan du se dempå vores hjemmeside, og ellers er du velkommen til at kontakte ospå mail eller telefon.Facebook:Husk, vi har en facebookgruppe, der hedder: ADHD i Midt- og Vestjylland– I er alle velkomne til at melde jer ind der. Der har I mulighedfor at få kontakt med andre, skrive indslag samt følge med i infofra bestyrelsen.Med venlig hilsenformand Susanne Raffnsøe DallSend en SMSHusk du kan sende en SMS til 1231, skriv adhd og donér100 kr. På den måde støtter du ADHD-foreningens fortsattearbejde for at bedre vilkårene for børn, unge ogvoksne med ADHD.ANNONCER


LOKALAFDELINGER41Start af selvkørende netværkgruppeBestyrelsen kommer til Vejle d. 3/11. Esbjerg d. 15/11. og Kolding d.22/11 kl. 19.00.På hvilken adresse, det skal afholdes, kan ses på vores hjemmesideunder http://adhd.dk/lokalafdelinger/sydjylland.htmlVi forventer, at grupperne bliver selvkørende. Vi hjælper gerne meddet praktiske.Yderligere spørgsmål kontakt formand Jens Peter Ravn, tlf. 2620 3081.Fædrekursus for rigtige mænd, knægte og knøseLørdag den 1. oktober 2011, heldags arrangement.Kursusholder: John Zeuthen.Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg.REGION SYDDANMARKSYDJYLLANDFormand: Jens Peter RavnRisbøge 18, 6640 Lunderskov, tlf. 26 20 30 81E-mail: sydjylland@adhd.dkREGION MIDTJYLLANDMIDT-ØSTJYLLANDFormand: Gitte LaugesenRådmandsvej 24, 8700 Horsens, tlf. 26 90 50 73E-mail: aarhus@adhd.dkTelefontidLokalforeningens telefon er åben hver torsdag i tidsrummet 19.-21.Foråret 2012Generalforsamling 2012 og to sideløbende foredragA) foredrag om voksne m/ADHD, B) foredrag om børn m/ADHD.For alle medlemmer. Søndag d. 4. marts 2012, kl. 9.30–17.00. Hvor:Auditoriet, Psykiatrisk hospital, Risskov.OBS! Deadline for indsendelse af materiale til næste blad erden 9. november 2011.Mangebække små...ADHD-foreningen vil gernetakke alle, som har støttetforeningens arbejde med etøkonomisk bidrag eller engave. TAK!Voksne kvinder med ADHDFor piger over 18 år med ADHD (gerne med ledsager). Kursusholder:Trish Nymark. Lørdag d. 14/4 2012, kl. 9.30–12.30. Hvor: Auditoriet,Psykiatrisk hospital, Risskov.Unge piger med ADHDFor unge piger 12-18 år med ADHD (gerne med ledsager). Kursusholder:Trish Nymark. Lørdag d. 14/4 2012, kl. 14–17. Hvor: Auditoriet,Psykiatrisk hospital, Risskov.Efteråret 2012Familiebowling - sept. 2012.Basisviden for bedsteforældre og andre pårørende.Forældregruppen i ÅrhusMette Krag Jensen tlf. 8622 8912 eller Else Hedegaard tlf. 8615 7380.Sted: De9´s lokaler på Psykiatrisk Hospital, indgang 65, Skovagervej2, 8240 Risskov. Forældregruppen henvender sig til forældre til børn/unge/voksne med ADHD. Vi håber, at se nye som gamle forældre – såvel mødt! Der serveres kaffe og lidt mundgodt. Mødes på følgendedatoer fra kl. 19.30-21.30: Tirsdag den 25. oktober (flyttet pga. efterårsferie)og tirsdag den 15. november.Forældregruppen for Randers og omegnSusanne Bjerre Brix tlf. 8644 3660 / sbpb(at)mail.tele.dk. Da vi efterhåndener ved at være rigtig mange til vores møder har vi valgt atmøderne fremover bliver afholdt hos:Frivilligværket - de frivilliges servicecenter Randers. Lokale 412,Vestervold 4, 3 sal, 8900 Randers. Telefon: 2916 1921.Forældregruppen for Odder og omegnDorthe Lykke, tlf. 8655 0860 / d.lykke(at)mail.dkForældregruppen i Horsens og omegnUlla Lysdal, tlf. 2873 0765. Vi mødes hver den 3. torsdag i månedenfra kl. 19.00-21.00 i Sund by butikken, Åboulevarden 52, Horsens. Viforsøger at lave en gruppe for pårørende til ADHD-ramte i HorsensKommune. Kontakten rettes til Camilla i Sund by Horsens: tlf. 76293675 eller mobil 2511 9393. Træffetid tirsdag kl. 8–9. Torsdag kl.8–9 og 18–19.Forældregruppen i HovedgårdJeanette Nielsen, tlf. 7566 2407 / mobil: 2829 2400 / email: 8732@privat.dk. Mødes i: Hvid fløj’s møde lokale, Hovedgård Skole.Forældregruppen i NorddjursAnne Pedersen tlf. 8638 7130.Caféaftener for voksne med ADHD i HorsensAfholdes sidste torsdag i hver måned. Formålet er at skabe et stedog forum, hvor voksne med ADHD kan mødes med ligestillede underuformelle forhold. Der er mulighed for at købe kaffe og te. Sodavandkan medbringes. Hvor: Alle Caféaftener afholdes i Sund By Butikken,Nørretorv, 8700 Horsens. Hvornår: Alle Caféaftener afholdes kl. 19.00.Og huset efterlades senest kl. 22.00. Hvad koster det: Caféaftenerer gratis, bortset fra egen fortæring. Caféaftener kræver ingentilmelding. Kom som du er!Mange hilsner - ADHD Horsens (frivilligt netværk af voksne)➠


LOKALAFDELINGER43Voksne med ADHD i ÅrhusVi er et netværk af voksne med ADHD, der mødes i Århus og omegntil uformel hygge og samvær med ligesindede hvor forskellige emnerdrøftes efter behov. Vi kan kontaktes af andre voksne med ADHDvia: http://www.igroups.dk/groups/group.aspx?group_id=19603. Følganvisningen på siden.Alternativt kan formanden kontaktes.Voksengruppe i RandersVi mødes følgende dage: Torsdag i ulige uger kl. 16-18. Torsdag ilige uger kl. 18-20. Frivillig Værket Randers, Vestervold 4, 3 sal, 8900Randers C. Telefontid onsdag 18-20. Tlf.: 5093 5612.ADHD-smykket2011Med venlig hilsenAnni Veje HenriksenREGION SJÆLLANDVESTSJÆLLANDFormand: Lisbeth Gaarde KofoedMøllebækvej 5, 4560 VigE-mail: lokal@adhd-vestsj.dkHalskæde med 3 ringeADHD er tillid, sammenhold og bevægelseDenne halskæde kommer med en kærlig advarsel! Når du førsthar den om halsen, så kan du slet ikke lade være med at nulremed ringene - uanset om du har ADHD eller ej!Snoren er coated og 80 cm lang. Du kan bære kæden korteller lang alt efter humør. Ringene er i 3 forskellige farver ogde er 2,5 cm i diameter. Ringene er IKKE beregnet som fingerringe!Der står ADHD på den sølvfarvede ring.Alle har brug for at føle sig troet på og godt tilpas. Formennesker med ADHD kan dette bare være lidt sværere atopnå på grund af problemerne med at fokusere og holde siginden for rammerne. I ADHD-foreningen tror vi på, at vi villekomme langt som samfund, hvis vi blev lidt bedre til at læsehinandens signaler. Bedre til at gi’ hinanden plads og til attro på hinanden!Det at have ADHD er ikke bare en diagnose. Det er også etspørgsmål om at turde vise og modtage tillid. Et spørgsmålom at magte de mange kampe for at blive en del af et sammenhold,og så er det et spørgsmål om at kunne bevæge sigi og tilpasse sig et samfund, der ikke føles tilpasset til en selv.ADHD er en forstyrrelse i opmærksomheden, impulsivitetenog aktiviteten. I ADHD-foreningen er vi stolte af allede mennesker, som tager disse kampe hver dag. Derfor harvi fået lavet et smykke, der symboliserer tillid, sammenholdog bevægelse.Når du bærer dette smykke, støtter du de ca. 160.000mennesker med ADHD i Danmark.Vi håber, mange vil få glæde af smykket og sender en stortak til PILGRIM.Pris: 249,00 DKKKan købes på www.adhd.dk


L O K A L A F D E L I N G E RREGION HOVEDSTADENBornholmFormand Jette Heiner-LarsenBorgm. Nielsensvej 883700 RønneTlf. 3032 7045bornholm@adhd.dkNordsjællandFormand Erik JørgensenKulhusvej 533630 JægersprisTlf. 5299 2902nordsjaelland@adhd.dkStorkøbenhavnFormand Christian KirkemoLangesøvej 182770 KastrupTlf. 6131 3567storkbh@adhd.dkREGION SJÆLLANDLolland, Guldborgsundog VordingborgFormand Jens DybdahlKærstrupvej 14960 HolebyTlf. 6017 9454lgv@adhd.dkNæstved, Fakse og StevnsFormand Pia BakkegaardKorshøjgårdsvej 10, Rønnebæk4700 NæstvedTlf. 5088 9870nfs@adhd.dkVestsjællandFormand Lisbeth Gaarde KofoedMøllebækvej 54560 Viglokal@adhd-vestsj.dkØstsjællandFormand Jannie NyholmHjortevænget 144070 Kr. HyllingeTlf.: 4054 3456oestsjaelland@adhd.dkREGION SYDDANMARKFynFormand Kirsten Højsgaard FoghMargrethes Allé 45250 Odense SVTlf. 6613 2869fyn@adhd.dkSydjyllandFormand Jens Peter RavnRisbøge 186640 LunderskovTlf. 2620 3081sydjylland@adhd.dkSønderborgFormand Brian IversenLangballe 386400 SønderborgTlf. 2891 1482soenderborg@adhd.dkSønderjyllandFormand Vibeke Jo FrankSøndervej 176270 TønderTlf. 2970 4032soenderjylland@adhd.dkREGION MIDTJYLLANDMidt-VestjyllandFormand Susanne Raffnsøe DallHedeskrænten 928800 ViborgTlf. 22 77 90 44vest@adhd.dkMidt-ØstjyllandFormand Gitte LaugesenRådmandsvej 248700 HorsensTlf. 2690 5073aarhus@adhd.dkREGION NORDJYLLANDNordjyllandFormand Ulla HenriksenPilevænget 99362 Gandrupnord@adhd.dkTelefonisk kontakt: Rikke NørbalkTlf. 2218 0055ADHD-foreningenshovedbestyrelseJette MyglegaardJan Høj SørensenRikke Vingaard NørbalkJan Have OdgaardLone StormKirsten Sjelborg HansenErik JørgensenAnne Marie Geisler AndersenKnud AarupKira WestNiels HassSusanne Raffnsøe DallJens Peter RavnErik FrederiksenADHD-foreningensformandskabFormand Jette MyglegaardNæstformand Jan Høj Sørensen

More magazines by this user
Similar magazines