Read article (pdf - 1496 KB) - Jens Bursell

bursell.dk
  • No tags were found...

Read article (pdf - 1496 KB) - Jens Bursell

“JO MERE VAND DU KOMMEROVER – DESTO STØRRECHANCE ER DER FOR, AT DURAMMER EN FISK, DER VILNOGET”.■ SPIN OG FLUE:FEDTFINNESUCCES I ÅENFrederik Iversen har fanget store mængder af laks og havørred fra en række forskellige åer – både påspin og flue. I år er det blevet til laks over 16 kilo fra Storåen og havørred op til 7 kilo fra Karup Å. Vi harkigget den garvede åfisker over skuldrene – her får du hans bedste tips til, hvad du kan gøre for at fangeflere fisk i åen.Af Jens Bursell78 · Fisk & Fri


FEDTFINNER I ÅEN➛og så ellers komme videre derudaf.Når jeg fisker i åer eller påstræk, hvor der er mange brede oglavvandede partier – eksempelvisStoråen, vælger jeg ofte fluestangen,der fungerer perfekt til detteformål.En anden situation, hvor jegofte vælger fluestangen, er når jegnatfisker. Her er det simpelthenlettere og mere bekvemt at kastemed fluestangen – bl.a. fordi manofte har en fast linelængde ude,som gør det lettere at undgå, atman sætter sig fast i den modsattebred i mørket. Desuden er det oftelettere med fluestangen. Når deter mørkt, kan man nemlig ikke segrødepartierne. Her er det oftenemmere med fluestangen, fordien let flue fisket i overfladen ernemmere at styre hen over grødepartier,uden at de hænger fast.Men – hvis man er en erfarenkaster og har styr på kasteteknikkenmed spinnegrejet, kan mansom spinnefisker dog sagtens gåog fiske med fx wobler en hel nat– det kræver bare lidt mere koncentration.Udover de praktiskeovervejelser – går mit valg af“FORDELEN VED ATBRUGE ETBEGRÆNSETANTAL AGN, SOMMAN KENDER TILBUNDS ER, AT MANFÅR BEDRE FØLINGMED OM DEN GÅRRIGTIGT, HVORDYBT DEN FISKER –OG OM EN FISKPUFFER TILAGNEN”.stang også ofte på, hvad jeg harmest lyst til. Nogle gange er jeg ihumør til spinnestangen, mens jegandre gange er mere tændt på atlufte fluekæppen. Sådan er detbare.Skulle Frederik vælge én enestespinner til resten af sine dage,ville det blive Mepps Aglia str. 4med sølvfarvet blad. Den virkerbare hver gang – og jeg ser ingengrund til at prøve andet.Jeg køber derfor normalt 50af gangen, når jeg skal fyldelageret op...LAKS ELLER HAVØRRED? – Når jegfisker med spinnestangen, er derikke nogen forskel på valg af grej,line og kunstagn, uddyber Frederik.– Det samme gælder standpladserne.Laks og havørred viloptimalt set gerne stå de sammesteder, men fordi laksene typisk erstørre og derfor mere dominante,er det normalt dem, der løber afmed de bedste standpladser. Fangerman en havørred på en »lakseplads«,er det ofte en rigtig grovhavørred, der er stor nok til at jageen mindre laks væk.Et godt eksempel på de mest attraktivestandpladser er indgangeneller udgangen af et sving,dybe render eller huller samt diversestrømlæ som fx sten, alknudereller træer, der ligger ude ivandet. Hvis der ikke var nogenlaks, ville havørrederne helt sikkertstå på de steder, hvor man oftestfanger laksene. I forhold tilvalg af standpladser er den primæreforskel på laks og havørred,at laks ikke er nær så sky. Laksenvil gerne have strømlæ og stå pådybe steder, men den har ikkesamme tendens som havørredentil at ville have »tag over hovedet«.Typiske gode havørredpladserer derfor ofte tæt oppe ad brinkerne,hvor der er skygge ellermåske udhængende brinker ogdermed også tag over hovedet. Enanden forskel på laks og havørreder, at havørreden er mere tilbøjeligtil at trække ind på lavere partieraf åen – typisk når mørketsænker sig. Et godt eksempeler inderkurven af svingeneeller andre lavvandedestræk.Frederik er gået over til udelukkende at fiske sinewoblere på varianter over det glidende releasetakel, somdu kunne læse om i sidste nummer. Til fiskeri med korte bløde kast imindre åer eller fiskeri med relativt stive krogtafser af fx fluorocarbon, fungererdet fint med snap-lock’en vendt med åbningen opad. Men – kombinerer du lange, hårdekast i fx kraftig vind og relativt bløde krogtafser af fletline eller nylon, så er det bedst at vendesnaplocken med åbningen nedad for at modvirke ophægtninger. Her ses Jackson Easy Clip,der er en af de mest elegante på markedet.80 · Fisk & Fri


Hvis du vil vide mere om debedste standpladser i din lokale å,kan jeg varmt anbefale dig at gåen tur ved åen, når vandet er klarestog lavest. Husk hvad du ser,og du vil pludselig have et megetbedre billede af huller, render ogstrømlæ, der er guld værd i situationer,hvor det er sværere at læse“RELEASE-TAKLERTIL WOBLERFISKERIHAR ET KÆMPEPOTENTIALE I ÅEN.MINE WOBLEREGÅR MARKANTBEDRE, OG JEG ERSIKKER PÅ, AT DEDANSKE ÅFISKEREVIL KOMME TIL ATSKOVLE FISK MEDDENNE NYEMETODE”.vandet – eksempelvis i uklartvand og ved høj vandføring.Det bedste tip, når du ikke kenderåen særlig godt er – få fartover feltet og afsøg en massevand. Læg et kast og flyt straks fxti meter længere, inden du læggeret nyt. Hvis fiskene er til noget,skal de nok flytte sig efter agnen.Der er ingen grund til at spilde formeget tid på at lægge flere kasthvert sted – kun hvis der er ensærlig oplagt plads. Jo mere vanddu kommer over, desto størrechancer er der for at, du rammeren fisk, der vil noget. Der er ingengrund til at spilde en halv time påen fisk, der alligevel ikke vil noget.– FLUEUDSTYRET er også nogenlundedet samme, men når der fiskesefter laks – som jo i Danmarktypisk er mest aktive inden fornormal kontortid mellem 10 og18, så er der helt klart en forskel ifluevalget, afhængigt af om jeggår efter havørred eller laks. Dajeg typisk tager laksene på dagsfiskeri,vælger jeg fluer, der kommerned i vandet. Til havørredfiskeri,som oftest er aften, nat ogtidligt morgenfiskeri, vælger jegderimod fluer, som trækker enbule i overfladen, og derfor letterebliver set i mørke eller svagt lys.Fisk dem, så de trækker en bule påoverfladen den første tredjedelmeter ud fra brinken, hvorefter delangsomt synker en anelse underoverfladen.Vil man gå målrettet efter havørredog undgå laks – eksempelvisfordi ens kvote er opbrugt – såer det derfor oplagt af koncentrereEt kig i Frederiks wobleræskeafslører bl.a. favoritterne RapalaShad Rap, Original, Countdownog Jointed. Især førstnævnte harhan haft ekstremt gode resultatermed de sidste par år.sit fiskeri omkring de gyldne timersamt om natten.– SPIN ER GODT hele året. Ofte fiskerspinnerne bedst om foråret.Her er normalt koldt og megetvand. Under disse forhold gælderdet om at komme godt ned – ogdet er spinneren god til. I april fiskerjeg aldrig opstrøms, hvis jeggår målrettet efter laks. I denneperiode har jeg altid haft bedst erfaringmed at kaste tværstrøms oglade den synke helt ned til bunden,inden jeg starter indspinningen,idet den svinger nedstrøms.Mine all-time favoritter er MeppsAglia str. 4 og kondomspinneren,men hvis strømmen er megethård, vælger jeg tit lidt tungerespinnere med et smallere blad.Når vi kommer hen i maj ogjuni, så fungerer opstrømsfiskerietmed spinner altid – bådetil laks og havørred. Vil du undgålaks, har jeg god erfaring med atfyre spinneren midt ud i åen, ladeden synke til bunden – og så ellershamre den ind for fuld fart. Laksen,derimod vil hellere have lidtmere vinkel på – dvs, at man kasterover til modsatte side og spinnerind. Men selvfølgelig – der eringen regel uden undtagelser.WOBLERNE er ofte mere effektive,når vi kommer længere hen påsommeren – typisk i juli eller august,alt efter hvordan forholdenehar været. Især hvis der er megetvand i åen er woblerne normaltvæsentligt bedre end spinnere på➛Frederiks største havørred i årfra Karup Å vejede 7 kilo.Den smukke fisk faldt for en jagæt selv: Mepps 4 i sølv.Fisk & Fri · 81


FEDTFINNER I ÅEN➛dette tidspunkt. Men – manglerder vand, så kører woblerfiskerietofte dårligere – et godt eksempeler her i 2009, hvor vandstandenmange steder har været ret lav.Her har spinneren været mest effektivtfor mig – selv helt hen i juliog august.Når jeg fisker wobler, vil jeg tilenhver tid helst slikke modsattebred i kastet, når jeg fisker efterhavørred. De er nemlig vilde mednoget, der lander og farer væk fradem – i modsætningen til laksen,der er lidt mere ligeglad. Havørredernekan selvfølgelig også stålangs egen bred og se den forbipasserendewobler, men det harmåske ikke altid samme overraskelseseffekt, som en wobler derfarer ud fra brinken, når den trækkestværstrøms. Fordi en woblerved modsatte bred lettere opfattessom et flygtende bytte, som manskal reagere hurtigt på, inden deter for sent, udløser det oftere etvoldsomt hug end i de tilfælde,hvor fisken hugger på en wobler,der stille og roligt bliver trukketind langs egen bred. Når fiskenhugger ved egen bred er det – isæri dagtimerne – ofte ensbetydendemed, at de forsigtigt napper efterwoblerens hale, hvilket tit resultereri mistede fisk, fordi krogenkun får fat i den hårde forkæbeuden at sætte sig ordentligt fast.Og første gang fisken ryster medhovedet, er risikoen for, at woblerenmister sit fæste stor.Mit woblerfiskeri foregår mesttvær- og nedstrøms. I nogle tilfældekan opstrømsfiskeri dogvære givtigt – og her vælger jegnormalt mindre 2-3 centimeterswoblere, som fiskes relativt langsomtpå en meter forfang belastetmed et lod. Det kan være super effektivt– især til sky fisk som harset det meste. Teknikken er lettestat praktisere med en relativt langstang – fx 10-11 fod. Men helt genereltfungerer mit opstrøms fiskerimed spinner så godt, at jegnormalt foretrækker det – ogsåfordi det giver en hurtigere – ogdermed mere effektiv afsøgningaf åen.Når du fisker med wobler, vildu af og til komme ud for, at dentrækker lidt skævt i vandet – ogflakser med maven op til en bestemtside. Dette kan du kompenserefor ved at klemme woblerøjeten anelse med hånden. Venderwobleren bug mod venstre, skaldu klemme woblerens trækøje lidttil højre – og omvendt. Ofte er detSelv tidligt på sæsonen i april harFrederik normal stabil succesmed laksefiskeriet – og det erisær på spinner, at han får deblanke forårsfisk.en minimal forskydning af øjet,der skal til for at rette woblerensgang op. På samme måde kan manRapala Original i flydende er etsikkert kort, der også har givetFrederik masser af laks og havørredergennem årene.få wobleren til at gå dybere ellerhøjere ved at skubbe øjet henholdsvislidt op og lidt ned; op nården skal gå dybere og ned, når denskal gå højere.AGNSKIFT kan i nogle tilfældevære godt, men der er også en fordelved stort set altid at bruge densamme agn, når ellers man er heltsikker på, at man har valgt en agn,som fisken vil ha’. Jo færre forskelligeagn du bruger, destobedre føling får du nemlig med,hvor dybt den fisker, om den skraberbunden – eller om der er enfisk, der forsigtigt støder ellerpuffer til agnen. Alt sammen ting,der er uhyre vigtige, for at du fiskereffektivt.Det vigtigste er at være megetopmærksom på, hvad der foregår,tænke over hvad man gør – oghuske, hvad det var man gjorderigtigt, når man fik hugget:hvor dybt fiskede agnen,hvor hurtigt blev den kørtind – og hvor helt præcistfaldt hugget. Det er ydersvigtigt, hvis man vil gentagesuccesen. Og i taktmed, at man har fisketlænge, vil man få et billedeaf, hvor der er henholdsvisstandpladser,stoppladser – samt andresteder, hvor det kanbetale sig at fokusere sinindsats under bestemte vejr, vandog temperaturforhold.– VARIATIONER i agnens bevægelseshastighedkan være rigtig godt.Jeg har ikke gode erfaringer meddeciderede spinstop ved åfiskeri,men små ryk eller hastighedsændringer,hvor man pludselig speederagnen op i fart, kan tit udløseen reaktion. Vil man speede fartenop – eksempelvis når agnen rammervandet ved modsatte bred, erdet et godt trick, at mende linennedstrøms. På denne måde hjælperstrømmens øgede træk i linentil at sætte hastigheden på agnenop – uden at den bliver trukketvæk fra fiskene ved modsatte bredalt for hurtigt. Fisker du til enstandplads, der ligger fx en trediedelude fra modsatte bred, trækkerdu forsigtigt ind – og mender så lineni det samme agnen passererover standpladsen.Varierende indspinningshastigheder også vigtig, når manfisker opstrøms med spinner.Ofte starter jeg med at lade spinnerensynke til bunds, hvorefterjeg spinner langsomt ind, når jegfx ved, at der er dybt. Omvendt –hvis spinneren er på vej mod laverevand, kværner jeg den lynhurtigtind – evt med løftetstangtop, for at den ikke skal gå ibunden. Generelt tilstræber jegat fiske spinner eller woblercirka en 0,5-1 meter over bundenEt andet eksempel på variationer,der kan udløse et hug fra enfisk, som man ved er der, menikke hugger, er følgende. Fiskerdu fx nedstrøms uden reaktion –så prøv at gå længere ned og læget kast opstrøms over sammeplads. Ofte kan det udløse hugget,fordi agnen bliver serveretpå en ny måde, fra en helt andenvinkel. Jeg har prøvet dette utalligegange, især når jeg fiskermed kondomspinner. Af sammeårsag foregår min fisketur oftepå den måde, at jeg starter med atfiske opstrøms, hvorefter jeg tagerdet samme stræk med nedstrømsfiskeripå tilbagevejen.Jeg elsker at fiske – og der ingengrund til at gå uden at fiske, nårman faktisk kan udløse et udebleventhug, blot ved at præsentereagnen fra en ny vinkel.Samme teknik, men med modsatfortegn, er selvfølgelig ligeså god, hvis man starter nedstrømsog slutter med opstrømsfiskeri. Husk, at der kan væreforeninger, som har specielleregler for nedstrøms vs opstrømsfiskeri.Ved en del vandehar opstrømsfiskere nemlig »vigepligt«for nedstrøms fiskere,slutter Frederik.82 · Fisk & Fri

More magazines by this user
Similar magazines