kratten - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

kratten - LKB-Gistrup

Beretning20123Bedømt ud fra fremmødet til årets generalforsamling er detden absolut mindste del af medlemmerne, der har hørt beretningenså her er den i sin helhed for alle, der ikke var med.Siden sidste generalforsamling er vores klub fyldt 70 år fordet skete i juni måned sidste år. Vi havde på forhånd valgt ikkeat markere det for den 31. LKB Cup faldt utroligt sent sidste årfra den 1. juni til Grundlovsdag den 5. juni. Da vi samtidigt varvært for et landsmesterskab i U12 og U13 i fodbold under DGIi de dage, der kunne være relevant til at fejre den runde dag,besluttede vi helt bevidst at vente med at fejre klubbens rundedag til vi nu om godt fire år bliver 75 år. Det viste sig da også atblive nogle særdeles travle dage for sidste års LKB Cup blevsom bekendt den markant største både med hensyn til antalletaf indkvarterede hold og med hensyn til antallet af kampeog gav et overskud, kun de vildeste havde drømt om. Det helegik således op i en højere enhed og da vejret samtidigt vargodt, lykkedes det også at få en ganske god omsætning. Lados håbe at noget lignende bliver tilfældet i år for alt andet ligeer forudsætningerne til stede for antallet af hold, der skal indkvarteres,er fuldt på højde med sidste år. Der er dog en væsentligforskel, som vi skal være meget opmærksomme påfor der er langt færre klubber med i år, men til gengæld har delangt flere hold med. Umiddelbart er det en tiltalende udvikling,men den gør os meget sårbare den dag en af de ”store”klubber vælger ikke at komme og er de mange mindre klubber,der var med sidste år og ikke dukker op i år, blevet skræmtvæk af de ”store”? For fodboldturneringen er det afgjort ogsåen klar fordel, at så mange forskellige klubber er med for hvorsjovt er det at rejse så langt for at møde ens eget andet- ogtredjehold i den indledende turnering under den 32. LKB Cup?Som nævnt skal der være fest i 2016, men så længe skal viheldigvis ikke vente på at få det festligt. Efter nogle år medmindre midler til lederpleje end tidligere er det besluttet, atden traditionelle medhjælperfest et par uger efter afslutningenaf årets LKB Cup nu udvides til at blive en fest for samtligeledere og trænere i LKB-Gistrup. Der vil således blivesatset på at få underholdning af høj kvalitet og samtidigt skalårets LKB’er naturligvis kåres blandt de ledere og trænere,der reelt alle er kandidater. Det er naturligvis helt op til os selvat få den ”nye” fest gjort til en succes og jeg håber derfor, atsamtlige afdelinger vil bakke op om ideen og møde op medbestyrelse, ledere og trænere samt instruktører og frivilligehjælpere med mere. Der vil i sagens natur snart kommemere om festen først i juni og det er absolut tilladt at kommemed gode ideer til indhold og bespisning med mere.På en ekstraordinær generalforsamling i april sidste år fikLKB-Gistrup nye struktur og i forbindelse med en foreløbigevaluering i det sene efterår tyder meget på, at den nye strukturfungerer efter hensigten. Der er naturligvis lang vej endnuinden de nye rutiner er kørt ind og der venter en del arbejdemed at få hele organisationen opgraderet i henhold til de nyevedtægter. En af de ting, der er blevet mest rost i den forbindelse,er den nye funktion som aktivitetskoordinator for herføler afdelingerne, at der er noget at hente. Den større selvstændighedtil afdelingerne sættes der også pris på, så i detstore hele fungere de nye paragraffer godt. Der er dog en enkeltdetalje, som den nyvalgte bestyrelse ønsker at ændre ogdet er princippet om at overføre over- og underskud fra år tilår i afdelingerne. Den ordning er svær at styre administrativtog den vil ramme de ”svage” afdelinger for det giver ikke størreråderum at skulle overføre et underskud år efter år. Detkan heller ikke være meningen, at der skal spares op i deenkelte afdelinger. Det bør ske i hovedforeningen, som dervedfår bedre mulighed for at hjælpe bredt i afdelingerne, når derer et behov for ekstraordinære investering i nye rekvisitter.Der har længe været fokuseret på den dag, hvor Bent Sørensenikke længere var på kontoret og ønskede at trappe ned.Den dag er kommet for her pr. 1. januar 2012 er det LoneLaursen, der står i spidsen for kontoret og det gør hun aldelesglimrende – med stor respekt fra Bent Sørensens side. Vi kanderfor konstatere, at den svære overgang er gået over al forventningog derfor skal der lyde en stor tak både til Lone ogBent for at have klaret overdragelsen så flot, som tilfældet er.Der skal i fortsættelse heraf lyde en stor tak til vores aktivitetskoordinator,der gennem hyppige samtaler sørger for atkontoret og vores øvrige ansatte fungerer på bedste vis. I endel af 2011 var vi så heldige at have Orla Sørensen ansat iklubben som ”hjælper” til inspektøren. Det team kom der enmasse godt arbejde ud af, men nu har Orla fået job på skolenog derfor starter der netop i disse dage en anden som inspektørmedhjælper.I fortsættelse af de mange opgaver, der blevløst på bedste vis i 2011, skal der naturligvis også lyde en stortak til Jan Jensen og Orla Sørensen.Som jeg omtalte på hovedgeneralforsamlingen sidste år,gjorde vi meget for at forbedre forholdene for vores ansatte iforbindelse med en såkaldt APV. Der var således overraskendemeget at forbedre og de nødvendige investeringer blevforetaget. Som lovet har Arbejdstilsynet været på besøg iklubben og resultatet af anstrengelserne blev en smiley ogikke et påbud. Det var en rigtig succeshistorie, så en megetstor tak til Thomas Bay for at forudse problemet.

More magazines by this user
Similar magazines