NM 100 Gulv - Rockidan

rockidan.dk

NM 100 Gulv - Rockidan

NM 100 - reelt uopslideligtFørste gulv stadig i funktion efter 40 årDokumentation for slidfasthed foreliggerReelt uopslidelig, hvis korrekt dimensioneret efter brug100% kontakt til underlaget - også efter lang tids brugKan anvendes både inde og udeHvor mange gange skal gulvbeslutningerhave lov til at tage din tid ?Der findes ingen generel eller internationalt anerkendtmålestok for slidstyrke på gulvmalinger og -belægninger.Slidstyrken afgøres af en mængde faktorer, der relaterersig til såvel underlag, materiale, fysisk og kemisk påvirkningsom forhold i lokalet m.v. Derfor skal man se siguhyggeligt godt for og holde alternativerne op mod denforventede anvendelse i gulvets levetid, hvis man vilundgå ubehagelige overraskelser.Med mindre man altså erkender, at det er umuligt atforudsige anvendelse og belastning 20 år frem i tidenog derfor bare vælger NM 100 Gulv over det hele og gårvidere til vigtigere ting i tilværelsen.Hvordan skal gulvet bruges ?Der skal tages hensyn til om sliddet opstår som følge afgangtrafik, rullende trafik eller eventuelt i forbindelsemed at gods eller andre emner slæbes henover gulvet.Generelt bør større vægt og hårdere emner føre til valg afstærkere (og tykkere) gulvløsninger.Hvor meget trafik vil det blive udsat for ?En gulvbehandling skal vælges efter forventet normaltbrug. En høj slidfrekvens kræver en stærkere løsning.F.eks. udgør konstant rullende trafik i en central køregang,naturligvis en stor belastning af dette gulv, som derforbør dimensioneres herefter. Hvis gulvet omvendt kunlejlighedsvis belastes af rullende trafik, er en løsning medstørre slidstyrke måske ikke påkrævet.Hvor kommer de svage punkter ?Hjul, der drejer belaster gulvet ekstra på grund af drejningsmomentetog udskridning vil give slid på tværs afkøreretningen. Derfor er sliddet ofte ekstra stort pålæsse- og lossearealer og ved reolganges udløb i størrekøregange. Desuden bør man være særlig opmærksom påat overgange og kanter sikres, så en belægning ikke baretynder ud til ingenting, men beholder den nødvendige lagtykkelsehelt ud til kanten, som vist på skitsen til højre.Hvor meget kommer vi til at gøre rent ?Spild, snavs fra paller eller jord og sand fra køretøjer,der bruges både ude og inde, fungerer som nedbrydendeslibemiddel. Slibeeffekten vil kunne minimeres afdaglig rengøring, fordi slidkilden hele tiden fjernes. Hvisrengøring omvendt vil forekomme sjældent, bør man derforsikre sig en løsning, der tager højde for det større slid.Udfræset rilleNM 50 BPGrundering SBetonNM 100 Gulv


Intet er for tungtTrykfordelende belægning, der dæmper støj fra kørselBliver ikke sprød med tidenEffektiv overfladearmering af betongulvetMulighed for integreret skridsikringOptimal rengøringsvenlighedTrykfordeling eropskriften på succesDe fleste kender sammenligningen med elefantfoden og entynd stilethæl, hvor trykfordelingen betyder, at stilettenfaktisk trykker hårdest på underlaget. På samme mådeskal en moderne gulvbelægning klare langt større og merehverdagsagtige punktbelastninger end det, som en gaffeltruckeller forsvarets drabeligste kampvogne kan byde på.Inden for lager- og transportområdet vil en gammeldagsløftevogn med hårde nylonhjul trykke massivt på meget fåkvadratcentimeter og punktbelastningen, når paller på ettil to tons løftes og flyttes er derfor enorm.Og så er det jo godt, at man har NM 100 Gulv. Den trykfordelendeopbygning betyder, at punktbelastningen påoverfladen fordeles ned igennem belægningens tykkelse ogpå den måde skåner den underliggende beton. Er betonensvag, kan man derfor kompensere med en større lagtykkelse,så punktbelastningen fordeles over et større areal.Belægningens sejhårde opbygning, der giver den trykfordelendeeffekt, er skabt ved at indbygge egenskaber franylon i epoxyens molekylestruktur. Med dette produktionstekniskefif opnås desuden, at belægningen ikke bliversprød med tiden, men bevarer sin oprindelige elasticitet.NM 100 Gulv har også gennem årene været en populærløsning i landbrugssektoren, hvor mange landmænd haropdaget, at selv ekstra stærk beton i malkestalden ikkekunne klare punktbelastningen fra køernes klove. Betonensmuldrer under belastningen, og hen ad vejen sprederskaderne sig i overfladen. Til sidst er selv hårdhændetrengøring ikke tilstrækkelig til at opretholde den hygiejniskestandard. Det problem er løst med NM 100 Gulv.NM 50 BPGrundering SNM 100 GulvBetonNM 80 Gulvmed tilslagI landbrugssammenhæng tæller det også positivt, at NM100 Gulv er både rengøringsvenlig og fuldstændig resistentover for den kemiske belastning fra både dyrenes efterladenskaberog den daglige rengøring.For at køerne kan stå fast, udføres belægningen med integreretskridsikring. Enten som en ekstra behandling ovenpå belægningen eller ved idrysning af sand eller skærveri den våde belægning, der efterfølgende forsegles. Fulddrysningaf den våde belægning vil i modsætning til denekstra behandling nedsætte belægningens trykfordelendeeffekt. Skridsikringen kan uanset grovhed udføres, så denlukkede, rengøringsvenlige overflade bevares.


HammerstærkTåler selv tunge stød og slagSejhård opbygningFordeler påvirkning i belægningenBeskytter underliggende betonIngen slip mellem belægning og betonEn slagfast belægningsikrer intakt undergulvoverfladen via kvartskornene forplantes lodret ned ibetonunderlaget, som derved beskadiges.NM 100 Gulv har et omvendt forhold mellem epoxymasseog fyldstof, hvor det er lykkedes at få kvartskornene tilat flyde i hele belægningens lagtykkelse. Derved er derstødabsorberende materiale mellem kvartskornene ogpåvirkningen ovenfra spredes således ud til siderne, såpunkteffekten på underlaget bliver mange gange mindre.I en kvartsbelægning vil man se, at de nederste kvartskorner i direkte kontakt med betonen, og at undersiden afbelægningen er fyldt med små huller, fordi epoxymassensuges op i kvartsen. Når bindermaterialet suges bort, nedsættesvedhæftningen, og faren for at belægningen valsesaf i større flager ved f.eks. kørsel med løftevogne stiger.Der er sket meget, siden produktion af maskindele foregiki et smedeværksted med hullede gulve i meget rå beton,hvor den eneste overfladebehandling var løbende oliespild.I dag er produktionen mange steder fuldt automatiseretog måleenhederne i forarbejdningen er nede i de helt småstørrelser. Derfor er det ikke unaturligt, at man i maskinfabrikkergår efter stærke løsninger, der også er lette atholde rene og præsentable.I bunden af en NM 100 Gulvbelægning er der ren epoxymasse,og man er derved sikker på 100% blivende kontaktmellem beton og belægning.Hos Finsø Maskinfabrik er der i alt udlagt ca. 2000 m 2 NM100 Gulv efter forudgående slibning og grunding. Arbejdetblev udført af en af Rockidans rutinerede gulvpartnere.Da man på Finsø Maskinfabrik i Bredebro gik i gang med atrenovere de gamle gulve, der var fulgt med bygningerne,var det vigtigt at få en rengøringsvenlig gulvløsning. Menfor ejeren var det lige så vigtigt, at man ikke igen skulleopleve gulve med skader som følge af tung trafik og tabtværktøj. Derfor faldt valget på den slagfaste NM 100 Gulv.Lagtykkelse er ikke så entydig en faktor, som man måskeskulle tro, når man skal finde en slagfast epoxybelægning.Det er nemt at opnå stor lagtykkelse, hvis epoxymassenmættes med kvarts inden udlægning. En sådan belægningfylder meget, men har en sprød kiks-agtig struktur, som letsmuldrer under tryk og slag. Samtidig vil påvirkningen afNM 100 GulvKvartsbelægning


Hård, men støddæmpendeStærk overflade uden mærker efter trykSejhård opbygning, der fordeler trykketMulighed for blød membran, der optager trykOptager trafikstøj (trin og hjul) og reducerer efterklangstidMulighed for usynlig udbedring af punktskaderStudiegulvet samlerunikke egenskaberGulvbelægninger i moderne tv-studier skal leve op til enrække krav for at kunne fungere i hverdagen. De skalkunne tåle en høj punktbelastning fra tunge kameraersmassive hjul, de skal virke lydabsorberende og værebehageligt at gå på.GummimåtteArmeringsvæv ilamineringsklæberNM 100 GulvPU-MatlakTil DR-byens TV-studier krævedes desuden, at gulvet skullevære sort, mat og med mulighed for at kunne udbedrelokale skader på en måde, der bevarer den ensartedeoverflade.Rockidan specialklæberFleksibel RockidanSpartelmasseDa projekteringen af DR-byen gik i gang, havde Rockidanforhandlingen af det franske gummigulv, der oprindeligtvar udset til at udgøre gulvbelægningen i de nye tvstudier.Desværre kneb det med at fremskaffe en specifikdokumentation fra producenten for at gulvet levede op tilalle de særlige miljømæssige krav til DR-gulvet. Så i stedetfor at drage i felten med en svag løsning, valgte manhos Rockidan at satse på flere heste og tog en alternativopbygning med til det første møde med DR-byens arkitekter.BetonOpbygningen blev udviklet til lejligheden og bestod i grovetræk af den slagfaste og næsten uopslidelige industribelægningNM 100 udlagt på en vævarmeret gummimåtte.En klart hårdere og stærkere løsning end den oprindeligeløsning bestående af sammenlimet gummigranulat.Den alternative opbygning bestod kameraeksperterneskrav til underlaget, idet der ikke blev efterladt mærkerefter kamerahjul i belægningen. Gulvets planhed var ogsåmeget tilfredsstillende. Og da en faldprøve med en 12 kgtung jernprofil fra 1 meters højde kun gav en lokal afskalninguden ødelæggelse eller vedhæftningsslip omkringskaden, blev opbygningen formelt godkendt som det nyestudiegulv og lægger i dag bund til DR’s udsendelser.Den stærke, men alligevel støddæmpende belægning harogså tidligere været med til at løse støjproblemer i industrien.NM 100 er f.eks. anvendt på stålsiderne i det storelosningsanlæg ved Ensted-værket i Aabenraa, hvor denstødabsorberende overflade hjalp til at reducere støjgenernefor værkets naboer til et acceptabelt niveau.Som i tilfældet med DR-studierne, var løsningen hellerikke her prøvet før, men blev udviklet og testet gennemen tæt dialog mellem værkets ingeniører og Rockidan.


Kemikalier intet problemBlivende resistent over for stærke kemikalierTestet ved nedsænkning i kemikaliet i 12 månederStærk som et klinkegulv - bare uden fugerUdlægning på gulve i beton eller stål (mezzaniner)Tåler konstante vibrationer fra maskineriKemikalieresistent 24 timer i døgnet- året rundtGulve i kemiindustrien skal lægge ryg til meget. Kemiskbelastning, mekanisk belastning og måske også rystelserfra maskinerne i produktionsanlægget. Hos BASF i Grenaakørte anlægget døgnet rundt 360 dage om året. Dervar kort sagt ikke tid dårlige gulve. Kun 1 gang om åretstoppede man i 5 dage og udbedrede fejl og mangler.Derfor var man naturligvis særdeles opmærksom, da degamle klinke- og betongulve skulle erstattes. Valget faldtpå NM 100 Gulv, fordi den samme belægning kunne udlæggespå såvel betongulve som indskudte metaldæk. Desudenvar det afgørende at belægningen i levetid kunne leve optil kravet på minimum 10 år. Det mere end beviste NM 100Gulv indtil produktionen af B2- og C-vitamin blev indstilleti Grenaa helt fremme i 2005.Mens andre producenter tester resistensen ved kun atbelaste en begrænset overflade og i perioder på helt nedtil 24 timer, går man hos Nils Malmgren mere drastisk tilværks. Her nedsænkes belægningen i kemikaliet i et heltår, inden den får prædikatet som “blivende resistent”.Ud over BASF har NM 100 Gulv bl.a. været hos Kemira, SunChemical samt i medicinalproduktioner og -laboratorier.På grund af produktets rene opbygning uden lappeløsningermed diverse tilsætningsstoffer, får man med NM100 Gulv en meget høj kemikalieresistens. Og selv i deabsolut skrappeste tilfælde, som f.eks. organiske syrer, erder mulighed for at vælge anvende en særlig hærder, derhæver resistensniveauet til verdensklasse. Belægningener således blivende resistent over for etylalkohol (50%),xylen, mælkesyre, fosforsyre (50%) og svovlsyre (70%).NM 370 StåprimerNM 100 GulvStåldækØverst i produktionstårnethersker kliniske tilstande,mens underetagen i en kemiproduktiongodt kan væreen lidt beskidt affære.Der skal dog kun en smulerindende vand til at afsløre,at NM 100 Gulv stadig liggerren og intakt nedenunder.


Optimal rengøringTåler effektiv mekanisk rengøringResistent over for rengørings- og desinficeringsmidlerTåler blivende vandbelastningMulighed for integreret skridsikring100% væsketæt i hele lagtykkelsenEt fødevaregulv skal kunne tåle vand- også når der går kage i detEn gulvrenovering indebærer i værste fald nedtagning afudstyr, reoler og andet inventar, bortslibning af den dårligegulvbelægning, udbedring af skader i underlaget ellerligefrem retablering af betongulv, grunding, spartling ogudlægning af ny belægning. Det ultimative mareridt forenhver virksomhedsejer og produktionsansvarlig.I fødevareindustrien er kravene til gulvbelægning højereend i mange andre dele af industrien, fordi der forudenden praktiske funktion også skal tages højde for skadersindvirkning på hygiejnen. Derfor skal en fødevarebelægningvære tæt og fri for lommer i overfladen, så bakterierikke får mulighed for at gemme sig. Desuden skal belægningenkunne tåle hårdhændet rengøring uden risiko for atkonstant vandbelastning eller desinficeringsmidler påvirkergulvets egenskaber negativt.Fødevarevirksomheden Dan Cake A/S i Give fik i 1997 renovereten række gulve efter en række mislykkede forsøg.Man nåede at afprøve flere forskellige løsninger, indenman kom i tanker om, at det gulv, der i 1979 var blevetrenoveret med Rockidans NM 100 Gulv, stadig var fuldtfunktionsdygtigt. Derfor var der i Give stor tilfredshed, daRockidan efter alle disse år stadig fandtes og NM 100 Gulvfortsat kunne leveres i samme form, farve og kvalitet somtidligere. Og med den gammelkendte løsning fik man igenro på gulvfronten.Eksemplet er ikke enestående og understreger, hvor storforskel der kan være på her og nu pris og totaløkonomienset over gulvets levetid. I enhver produktionsvirksomheder gulvet en afgørende del af produktionsapparatet og gulvetsfunktion en forudsætning for problemfri drift. Ethvertdriftstop som følge af udbedring af skader på gulvet indebærerstore omkostninger, der som oftest langt overstigereventuelle besparelser ved valg af en billigere gulvløsning.NM 100 Gulv kan udføres som én stor fugefri belægningmed integrerede kantløsninger og tætte overgange vedvægge og andre former for overgange mellem bygningsdele.Desuden kan belægningen skridsikres uden atrengøringsvenligheden sættes over styr.På grund af den særlige grunder, der hæfter ubrydeligt tilkeramiske underlag, kan belægningen også udføres ovenpå klinkegulve, hvorved renoveringstiden minimeres.NM 50 BP Grundering SKlinkegulvBetonNM 206 LetspartelNM 100 Gulv


- også til udendørs trafik ...Sikker bund for skridsikring i alle størrelserEtablering på underlag af stål og betonMulighed for fleksibel membran og armeringTåler både tung trafik og hårde hjul100% vandtæt i hele lagtykkelsenBelægning udlagt i Aabenraaog sejlet til SkotlandNM 100 Gulv har gennem årene været anvendt udendørsi mange forskellige sammenhænge, bl.a. som kørebelægningpå broer, læsseramper og parkeringsdæk. Her eropgavestørrelser på 250-300 kvadratmeter ikke usædvanligeog integreret skridsikring er mere reglen end undtagelsen.Men det hører absolut til sjældenhederne, når270 kvadratmeter belægning skal flyttes mere end 1000km i luftlinie efter udlægningen.Det skete i 2004, da DS Sønderjyllands Maskinfabrik vandten opgave om bygningen af en 45 meter lang og 6 meterbred færgerampe til et nyt roll-on/roll-off færgeleje iScrabster på Skotlands nordøstkyst. Rampens længdeskulle kompensere for en tidevandsforskel på op til 5meter, så lastbilgods til Orkney-øerne kan køres omborduden problemer året rundt.Opgaven betød, at alt skulle være 100% i orden ved afskibningenfra Aabenraa Havn, fordi der ikke var plads tiljusteringer eller udbedringer ved den endelig montage.Der blev derfor lagt stor vægt på at finde en troværdig,gennemafprøvet løsning med maksimal driftsikkerhed.Løsningen var en opbygning med 2 x primning med denvandige epoxystålprimer NM 370 og NM 100 Gulv, udlagti 4 mm lagtykkelse. Til slut blev den endnu våde belægningfulddrysset med grove skærver, der sikrer et særdeleseffektivt vejgreb selv på de nordatlantiske kanter.


... og hjemlig hyggeTætner mod gennemsivning til betonenTåler terrassestole - også dem uden dupperKræver ingen vedligeholdelseTåler spild af kaffe, vin og saftPåvirkes ikke af konstant vandbelastningStadig intakt efteret kvart århundredeAnker Jørgensen er statsminister i Danmark. Det danskefodboldlandshold vinder 3-1 i Idrætsparken over de senereverdensmestre fra Italien. Tommy Seebach vinder MelodiGrand Prix med "Krøller eller ej" og Per Højholt udgiversine "Gitte Monologer". Ronald Reagan indsættes sompræsident i USA. Den første rumfærge opsendes.Året er 1981 og i Varde gennemfører Borgerligt SocialtBoligselskab en omfattende altanrenovering af Stationsparken.I politikkens, fodboldens, musikkens og litteraturensverden er der unægtelig sket en del siden, menaltanerne i Varde fremstår den dag i dag intakte og effektivtbeskyttede.Ved en nyligt overstået gennemgang kunne det konstateres,at alle NM 100 altanbelægninger fortsat er tætte ogpræsentable, og at overfladebehandling af altanbrystningerog undersider generelt stadig er intakt under den dogefterhånden tiltagende tilsmudsning af alger.Stationsparken i Varde er et traditionelt boligforeningsbyggerifra 50´erne med i alt 71 lejemål. I 1981 vararmeringen i altanerne tæret og årsag til mange afskalninger.Dette skyldtes bl.a., at armeringsjernet lå for højtpå altanernes underside. I forbindelse med renoveringenfik undersiderne derfor et ekstra lag beskyttende beton.Betonrenoveringen af undersider og brystninger blev ogsåforetaget med Rockidan systemløsninger og afsluttet medDisbocret 515 Betonmaling, der den dag i dag stadig erden foretrukne maling til formålet i Rockidan regi.NM 705ElastspartelNM 100 GulvNM 50 BPGrundering SVed altanrenovering er en effektiv udbedring af skaderog en forsvarlig lukning af alle overgange mellem bygningsdeleafgørende for holdbarheden. Til Rockidans programfor altanrenovering hører derfor også en bred vifteaf specialprodukter til reparation, spartling og grundingunder NM 100, der sikrer blivende mod revnedannelse ogefterfølgende fugtskader.NM 206 LetspartelBetonI Varde er altanbundene som sagt stadig i meget fin standefter 26 år. Ved servicegennemgangen af altanerne blevder derfor kun anbefalet et par enkelte udbedringer og engenerel genopfriskning af betonbrystninger og -underside.Gad vide, hvem der er statsminister i 2033 ?


NM 100 Gulv - sort på gråtVerdens kedeligste gulveStandardfarver:Fv. 14Fv. 15Fv. 16Fv. 17Fv. 18Fv. 19Fv. 20Andre farver på bestilling.Med hele 40 år på markedet erNM 100 Gulv vel nok verdens mestveldokumenterede og gennemprøvedegulvsystem.Der foreligger en lang række afprøvningsrapporterog anden dokumentationpå systemets kvalitet både hvadangår indhold, funktion og styrke.Find disse informationer sammen medreferencer og teknisk datablad påproduktet på den særlige hjemmesidefor verdens kedeligste industrigulv påwww.kedeligegulve.dkHer finder du også information omandre af vore gulvsystemer, der holderi en evighed.Rockidan as . Lundsbjerg Industrivej 31, DK-6200 Aabenraa . Tlf. 74 61 33 66 . Fax 74 61 36 29e-mail: mail@rockidan.dk . www.rockidan.dk

More magazines by this user
Similar magazines