Den kommunale indsats overfor børn og unge med psykisk sygdom ...

psykiatri.regionh.dk
  • No tags were found...

Den kommunale indsats overfor børn og unge med psykisk sygdom ...

Den kommunale indsats overfor børn og unge med psykisk sygdom -strategierne i PPR i Københavns kommuneRigshospitalet 6.10.2011ved PPR leder Jette Lentz, Børne- og Ungdomsforvaltningenwww.kk.dkKØBENHAVNS KOMMUNEForvaltningAfdeling / kontorDATO


PPR i København5 PPR i områderne: Amager, Valby-Vesterbro, IndreBy-Østerbro, Vanløse-Husum og Nørrebro-Bispebjerg.Psykologer og talehørelærere i PPR arbejder tætsammen med sundhedsplejersker, pædagogiskekonsulenter,støttepædagoger, inklusionskonsulenterm. fl. i området.PPR servicerer folkeskoler, privatskoler ogdaginstitutioner2 PRÆSENTATIONSTITELDATO


PPRs lovgrundlag(§3)Hvis en elev antages at have særlige undervisningsmæssige behoveller elevens skolesituation giver anledning til alvorlig bekymring,indstilles eleven til pædagogisk-psykologisk vurdering (PPR).Indstillingen afgives gennem skolens leder(§4)Beslutning om iværksættelse af specialpædagogisk bistand træffes afskolens leder.Kommunalbestyrelsen (BUF I København) kan træffe beslutning om at henvise tilspecialpædagogisk bistandtil anden skole, specialskole, dagbehandling m.v.Der lægges betydelig vægt på forældrenes ønske vedr. den nærmere tilrettelæggelse af denspcialpædagogiske bistand m.v.Partshøring – dvs har skolelederne taget forældrene i ed om specialundervisningen eller evt.indstillingtil specialskole?3 PRÆSENTATIONSTITELDATO


Københavns kommunes retningslinjer“Hvis du er bekymret for et barn” fra SOF ogBUFRetningslinjer for tidlig og forebyggendeindsatsRetningslinjer for det tværfaglige samarbejdeInklusion og Specialreformen: Flere børn medsærlige behov inkluderes i almenområdet4 PRÆSENTATIONSTITELDATO


PPRs visionerVision: At så mange børn som muligt bevares Ialmenområdet og nærmiljøet. Børn medsærlige behov skal have den hjælp, som dehar brug for. Der tages udgangspunkt i barnetsbehov, når en særlig støtte planlægges.Det konkrete arbejde: PPR laver undersøgelserog indgår i konsultative forløb. PPRpsykologen vurderer, om barnet bedst hjælpesgennem en inddividuel vurdering eller gennemdé voksne, som har betydning for barnetsfaglige og social udvikling.5 PRÆSENTATIONSTITELDATO


Børn i vanskeligheder?OverordnedepolitikkerLærerneskompetencerAndre elevers/forældresbetydningPPR/EksternesbidragBørn”med særligebehov ””Etos”på skolenSkoleledelsensbetydningTeamsamarbejdetSkole-hjemsamarbejdetDATO PRÆSENTATIONSTITEL 6


”Børn i vanskeligheder”Det er ikke barnet, der er problemet.Det er problemet, der er problemet.7 PRÆSENTATIONSTITELDATO


Paradigmer i PPREn individfokuseret udviklingsforståelseEn miljøfokuseret udviklingsforståelseEn interaktionel / relationeludviklingsforståelse8 PRÆSENTATIONSTITELDATO


Nye udviklingsforståelserHåb og tro på nye udviklingsmulighederBarnets adfærd er invitationer til de voksneJf. Søren Hertz, 2008:Vi andre – rundt omkring barnet- skal medudgangspunkt I barnets perspektiv bidrage påalle mulige måder til at udvikle betingelser,således at barnet får de bedste forudsætningerfor at handle og udvikle sig.9 PRÆSENTATIONSTITELDATO


Inkluderende vurderingerHvordan præger den nye udviklingspsykologipsykologernes arbejde i PPR?- Fokus på barnets eget perspektiv/barnet som aktør- Fokus på børnefællesskabet og børns bestræbelser på at “væremed” uanset handicap- Fokus på “systemet”, relationerne og netværket – mindre pådiagnosen- Undersøgelse af barnet sker i en kontekst – fx medobservationeraf barnet om de gensidige relationer/ indv. tests/ beskrivelser fradebetydningsfulde voksne m.v. (en udredning/en ppv medanbefalinger og forslag)- Facilitering af forandringsprocesser og nye handlemuligheder forbarnetog de voksne ( forældre, lærere og pædagoger)10 PRÆSENTATIONSTITELDATO


PPR arbejdet i praksisAlmindelige procedurer/faser, når lærere m.fl. skal yde en særligindsatsfor et barn:1. Læreren/pædagogen iagttager tegn på, at noget kan være galt2. Lærerne/pædagogerne udarbejder et udkast til en pædagogiskhandleplan/ pædagogisk notat3. Skole/dagtilbud afholder møder med forældrene4. Pædagogisk notat /planer justeres/revideres5. Overvej indstilling til PPR hvis problemet ikke er afhjulpet6. Opfølgning på ppv eller / og underretning til børnefamlieteamet7. Evt. henvisning til børnepsykiatrisk undersøgelse11 PRÆSENTATIONSTITELDATO


Børn der indstilles til børnepsykiatriskeundersøgelser- Samarbejdsaftale med BUC fordrer et forpligtendesamarbejde eks. ved ind- og udskrivning- Afslutning af undersøgelse på BUC: Her er PPR ogevt. SOF med i forhold til at sikre indsatser med barneti kommunen – skole og hjem- Eks. på indsatser i skolen: pædagogisk handleplan(pæd. notat), løbende evaluering, rådgivning til lærereog forældre, indsatser i børnefælleskabet, samtalermed forældre m.v.


Fælles indsats ? Forbundethed? Dynamik?PPRBUCskolerbørnehaverprivatehospitaler/psykiaterBarn ivanskelighederfamilieSOFsundhedsplejerske/praktiserendelægeskoleleder13 PRÆSENTATIONSTITELDATO


AFSLUTNINGMulighed for spørgsmål senere..


Udfordringer i samarbejdetHvad der sker det ene sted har betydning for, hvad vi kan komme til at gøre detandet sted for børn med psykiske forstyrrelser?- Hvordan forbinder vi vores hjælp til børn med psykiske forstyrrelser og deres familier- på tværsaf instanser, opgaver, fagligheder og personer, når de ofte i børnenes hverdags liv er adskilte?- Hvad betyder det for børn og deres familier, at vi formulerer deres vanskeligheder forskelligt:som børn der har særlige behov eller diagnosticérbare handicaps (specialområdet) eller sombørn der har brug for udviklingsorienteret specialpædagogik og at deres læring knytter sig tilmuligheder for deltagelse i sociale sammenhænge (almenområdet)?- Hvad betyder det for et barn og dets familie, at de forskellige typer af erfaringer og viden ikkebruges, og at der arbejdes ud fra forskellige problemopfattelser og mål, og man belastes afuklarheder og konflikter, ventetid og manglende opbakning?- Hvordan kan de professionelles betingelser for at kunne overskride de gængse opdelinger ogarbejde både med det enkelte barns vanskeligheder og dets sociale muligheder for at være deli læringsfællesskabet ? (Fx hvordan forbindes en psykiaters undersøgelse af et barn medbeskrivelse af dets vanskeligheder med lærernes arbejde i klassen?)15 PRÆSENTATIONSTITELDATO

More magazines by this user
Similar magazines