National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

patientuddannelse.info

National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

Lær at leve med kronisk sygdomNational opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisksygdom. Rapporten viser både data for kursister, der har gennemført et kursus, ogkursister der er frafaldet et kursus 1 .De kommunale indberetninger viser, at i alt 735 kursister har deltaget på et kursus iløbet af 2012. Heraf gennemførte 562 kursister kurset, mens 173 faldt fra.Denne rapport er baseret på evalueringer fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor 508 2gennemførende kursister samt 69 frafaldende kursister har besvaret et spørgeskema.Det svarer til en besvarelsesprocent på i alt 78,5 %. Svarprocenten for de kursister,der har gennemført et kursus, er 90,4 %, mens den for de frafaldne er 39,9 %.Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer. Rapporten kan bl.a.bruges til at sammenligne data fra kurserne i kommunen med disse samlede nationaledata.1 Kursister har gennemført et kursus, hvis de har deltaget på mindst 4 af de 6 moduler.2 Summen på respondenterne varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldtemissings, hvilket vil sige, at de kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder, og derfor vil densamlede sum på dette spørgsmål overskride hhv. 508 for gennemførte og 69 for frafaldne.1


Indholdsfortegnelse1. Baggrundsdata ......................................................................................................... 3Køn ................................................................................................................................................................ 3Alder ............................................................................................................................................................. 4Civilstatus ..................................................................................................................................................... 5Etnisk baggrund .......................................................................................................................................... 6Uddannelse ................................................................................................................................................... 7Nuværende beskæftigelse ............................................................................................................................ 8Deltagelse på kurset som del af en jobplan ............................................................................................... 9Årsag til deltagelse på kurset .................................................................................................................... 11Langvarige/kroniske sygdomme .............................................................................................................. 12Varighed af sygdom ................................................................................................................................... 142. Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset ............................................. 15Udbytte af kurset ....................................................................................................................................... 15Tilfredshedsudsagn .................................................................................................................................... 203. Organisering og kvalitetssikring af kurset ............................................................ 274. Opsummering.......................................................................................................... 322


1. BaggrundsdataKøn1%25%MandKvindeUbesvaret74%Figur 1.1. Procentvis fordeling af køn for kursister, der har gennemført et kursus4%24%MandKvindeUbesvaret72%Figur 1.2. Procentvis fordeling af køn for kursister, der er frafaldet et kursusFigur 1.1. og 1.2. viser, at der stort set ikke er forskel på kønsfordelingen blandt de kursister, derhhv. har gennemført eller er faldet fra et kursus i 2012. Det ses af figuren, at størstedelen af degennemførte (74 %) og frafaldne (72 %) kursister var kvinder.3


Alder16,0%14,0%12,0%10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%Figur 1.3. Procentvis fordeling af alder for kursister, der har gennemført et kursusGennemsnitsalderen for kursister, der har gennemført et kursus er 57,2 år.16,0%14,0%12,0%10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%Figur 1.4. Procentvis fordeling af alder for kursister, der er frafaldet et kursusGennemsnitsalderen for kursister, der er frafaldet et kursus er 56,5 år.Figur 1.3. og 1.4. viser, at der er flest kursister i alderen 51-60 år blandt de gennemførte (29,8 %),mens den største gruppe blandt de frafaldne er de 46-55-årige (29,4 %). Der ses en mindre andelkursister i alderen 56-60 år blandt de frafaldne sammenlignet med de gennemførte kursister. Detskal her nævnes, at figuren for de frafaldne dækker over et noget mindre antal kursister end de4


gennemførte. Figuren viser endvidere, at der er færrest kursister i alderen under 35 år eller over 80år for både gennemførte og frafaldne.Civilstatus10%1%18%11%60%Gift/samlevendeFraskilt eller separeretEnlig/singleEnke/enkemandUbesvaretFigur 1.5. Procentvis fordeling af civilstatus for kursister, der har gennemført et kursus9%6%20%56%Gift/samlevendeFraskilt eller separeretEnlig/singleEnke/EnkemandUbesvaret9%Figur 1.6. Procentvis fordeling af civilstatus for kursister, der er frafaldet et kursusFigur 1.5. og 1.6. viser, at fordelingen af civilstatus er nogenlunde ens blandt de gennemførte ogfrafaldne. Flest kursister er gift/samlevende hhv. 60 % af de gennemførte og 56 % af de frafaldne.Tilsvarende er der en nogenlunde lige stor andel af de gennemførte og frafaldne, der er enlige/single(ca. 20 %), fraskilt/separeret (ca. 10 %) eller enke/enkemand (ca. 10 %). En lidt højere andel erubesvaret blandt de frafaldne (6 %) end blandt de gennemførte (1 %).5


Etnisk baggrund3%1%DanskAnden etnisk baggrundend danskUbesvaret96%Figur 1.7. Procentvis fordeling af etnisk baggrund for kursister, der har gennemført et kursus4%3%DanskAnden etnisk baggrundend danskUbesvaret93%Figur 1.8. Procentvis fordeling af etnisk baggrund for kursister, der er frafaldet et kursusFigur 1.7. og 1.8. viser, at størstedelen af kursisterne er etnisk danske, hhv. 96 % af de gennemførteog 93 % af de frafaldne. Procentdelen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk udgør enlille del for både gennemførte (3 %) og frafaldne (4 %) kursister.Der var i alt 20 ud af 580 kursister blandt de gennemførte og frafaldne med anden etnisk baggrundend dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Tyskland, Sverige, Tyrkiet,Afghanistan, Korea, Somalia, Libanon, Pakistan, Indien, Bosnien, Serbien, Island og Filippinerne.6


UddannelseRespondenter ProcentFolkeskole, mellemskole, realeksamen 102 20,1 %EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 15 3,0 %HH/Studentereksamen/HF 15 3,0 %Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) 107 21,1 %Kort videregående uddannelse (1-2 år) 81 15,9 %Mellemlangvideregående uddannelse (3-4 år) 147 28,9 %Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 26 5,1 %Ubesvaret 15 3,0 %I alt 508 100,0 %Figur 1.9. Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der har gennemført et kursusRespondenter ProcentFolkeskole, mellemskole, realeksamen 17 24,6 %EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 2 2,9 %HH/Studentereksamen/HF 1 1,4 %Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) 11 15,9 %Kort videregående uddannelse (1-2 år) 9 13,0 %Mellemlangvideregående uddannelse (3-4 år) 21 30,4 %Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 1 1,4 %Ubesvaret 7 10,1 %I alt 69 100,0 %Figur 1.10. Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der er frafaldet et kursusFigur 1.9. og 1.10. viser, at den procentvise fordeling af kursisternes uddannelsesbaggrund stort seter den samme for kursister, der har gennemført eller er faldet fra et kursus. Størstedelen af degennemførte (28,9 %) og de frafaldne (30,4 %) kursister har angivet, at de har en mellemlangvideregående uddannelse bag sig. De næststørste uddannelsesgrupper blandt de gennemførte ererhvervsuddannelse (21,1 %), folkeskole/mellemskole/realeksamen (20,1 %) og kort videregående(15,9 %). Ligeledes ser det ud for de frafaldne kursister, idet de næststørste uddannelsesgrupper erfolkeskole/mellemskole/realeksamen (24,6 %), erhvervsuddannelse (15,9 %) og kort videregåendeuddannelse (13,0 %).7


Nuværende beskæftigelseRespondenter ProcentUnder uddannelse 3 0,6 %I arbejde 35 6,9 %Sygemeldt 71 14,0 %Flexjob 58 11,4 %Førtidspensionist 134 26,4 %Jobsøgende 14 2,8 %Folkepensionist 116 22,8 %Jobtræning 7 1,4 %Efterløn 28 5,5 %Revalidering 6 1,2 %Kontanthjælpsmodtager 26 5,1 %Anden beskæftigelse 7 1,8 %Ubesvaret 3 0,6 %I alt 508 100,0 %Figur 1.11. Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der har gennemført et kursusRespondenter ProcentUnder uddannelse 1 1,4 %I arbejde 4 5,8 %Sygemeldt 12 17,4 %Flexjob 3 4,3 %Førtidspensionist 22 31,9 %Jobsøgende 4 5,8 %Folkepensionist 14 20,3 %Jobtræning 0 0,0 %Efterløn 1 1,4 %Revalidering 0 0,0 %Kontanthjælpsmodtager 4 5,8 %Anden beskæftigelse 0 0,0 %Ubesvaret 4 5,8 %I alt 69 100,0 %Figur 1.12. Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der er frafaldet et kursus8


Figur 1.11. og 1.12. viser, at den største beskæftigelsesgruppe blandt kursister, der har gennemførteller er frafaldet et kursus, er førtidspensionist er (26,4 % for de gennemførte og 31,9 % for defrafaldne) eller folkepensionist er (22,4 % for de gennemførte og 20,3 % for de frafaldne). Dennæststørste beskæftigelsesgruppe er sygemeldte, som udgør 14,0 % af de gennemførte og 15,9 % afde frafaldne kursister. De resterende kursister blandt både gennemførte og frafaldne er nogenlundeligeligt fordelt på de øvrige beskæftigelser. Der er dog flere ubesvarede blandt de frafaldne (5,8 %)end de gennemførte (0,6 %).7 gennemførte kursister (1,8 %) angav ”Anden beskæftigelse” som: hjemmegående ellerselvstændig. Ingen frafaldne kursister angav, at de havde en ”Anden beskæftigelse”.Deltagelse på kurset som del af en jobplan2%11%NejJaUbesvaret87%Figur 1.13. Procentvis fordeling af deltagelse som del af en jobplan for kursister, der hargennemført et kursus9


4%6%NejJaUbesvaret90%Figur 1.14. Procentvis fordeling af deltagelse som del af en jobplan for kursister, der hargennemført et kursusFigur 1.13. og 1.14. viser, hvorvidt de gennemførte og frafaldne kursister deltog på kurset som endel af deres jobplan. Langt størstedelen af hhv. de gennemførte (87 %) og frafaldne (90 %) kursisterangav ”Nej” til, at de deltog på kurset som en del af en jobplan. Dog ses det, at lidt flere af degennemførte kursister angav ”Ja” (11 %) sammenlignet med de frafaldne (4 %). Og omvendt sesdet, at der var flere ubesvarede blandt de frafaldne kursister end blandt de gennemførte.10


Årsag til deltagelse på kurset6%3% 1% Har kronisk sygdom90%Har kronisk sygdom og erpårørendeEr pårørende til en medkronisk sygdomUbesvaretFigur 1.15. Procentvis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der har gennemførtet kursus1%3% 3%Har kronisk sygdomHar kronisk sygdom og erpårørendeEr pårørende til en medkronisk sygdomUbesvaret93%Figur 1.16. Procentvis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der er frafaldet etkursusFigur 1.15. og 1.16. viser, at langt størstedelen af kursisterne blandt både gennemførte (90,0 %) ogfrafaldne (93,0 %) har deltaget på kurset, fordi de selv har en langvarig/kronisk sygdom. Derudoverses det, at der procentvis er lidt flere kursister blandt de gennemførte (6 %), der har enlangvarig/kronisk sygdom og er pårørende, sammenlignet med de frafaldne (1 %). 3 % af hhv. degennemførte og frafaldne kursister angav, at de var pårørende til en med langvarig/kronisk sygdom.11


Langvarige/kroniske sygdommeRespondenterProcentSygdomme i knogler, muskler og bindevævGigtsygdom 177 34,8 %Ryg- og nakkelidelser 125 24,6 %Fibromyalgi 49 9,6 %Knogleskørhed 29 5,7 %Smerter i bevægeapparatet 14 2,7 %Piskesmæld/diskusprolaps 13 2,6 %Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 12 2,4 %NervesygdommeSclerose 24 4,7 %Parkinson 8 1,6 %Migræne 9 1,8 %Nervebetændelse 6 1,2 %Andre nervesygdomme 21 4,1 %Psykisk lidelsePsykisk lidelse 69 13,6 %Sygdomme i åndedrætsorganerAstma/allergi 42 8,3 %KOL/Lungesygdom 51 10,0 %Endokrine og ernæringsbetingede sygdommesamt stofskiftesygdommeDiabetes 56 11,0 %Stofskiftesygdom 8 1,6 %Forhøjet blodtryk og/eller kolesterol 13 2,6 %Sygdomme i kredsløbsorganerHjertesygdom 46 9,0 %Apopleksi (slagtilfælde) 28 5,5 %CancerCancer 29 5,7 %InfektionssygdommeKronisk tarmsygdom 6 1,2 %Sygdomme i urin- og kønsorganerSygdomme i urin- og kønsorganer 9 1,8 %Anden sygdomAnden sygdom 41 8,0 %Ubesvaret 4 0,8 %Totalt antal respondenter 3 508 100,0 %3 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal besvarelser overstige 100 %.12


Figur 1.17. Fordeling af sygdomme for kursister, der har gennemført et kursusRespondenterProcentSygdomme i knogler, muskler og bindevævGigtsygdom 27 39,7 %Ryglidelser 14 20,6 %Fibromyalgi 8 11,8 %Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 6 8,8 %NervesygdommeSclerose 3 4,4 %Migræne 1 1,5 %Psykisk lidelsePsykisk lidelse 16 23,5 %Sygdomme i åndedrætsorganerKOL/Lungesygdom 12 17,6 %Astma/allergi 2 2,9 %Endokrine og ernæringsbetingede sygdommesamt stofskiftesygdommeDiabetes 11 16,2 %Andre ernæringsbetingede sygdomme 3 4,4 %Sygdomme i kredsløbsorganerHjertesygdom 4 5,9 %Apopleksi (slagtilfælde) 2 2,9 %Andre sygdomme i kredsløbsorganer 3 4,4 %CancerCancer 29 3,3 %Anden sygdomAnden sygdom 7 10,3 %Ubesvaret 1 1,5 %Total antal respondenter 4 68 100,0 %Figur 1.18. Fordeling af sygdomme for kursister, der er frafaldet et kursusFigur 1.17. og 1.18. viser, at kursisternes sygdomsbaggrund for de gennemførte og frafaldnekursister fordeler sig nogenlunde ens på de forskellige sygdomskategorier bortset fra psykiskelidelser. Der er 10 % flere af de frafaldne kursister, der angiver at have en psykisk sygdomsammenlignet med de gennemførte. Den største sygdomsgruppe for gennemførte (34,8 %) og4 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal besvarelser overstige 100 %.13


frafaldne (39,7 %) kursister er gigtsygdom. Kategorien ”Anden sygdom” dækker blandt andetdækker over kursister med mén efter operation eller ulykke og fantomsmerter.Varighed af sygdomRespondenterProcentMindre end 1 år 28 5,8 %1 til 5 år 182 37,4 %6 til 10 år 90 18,5 %Mere end 10 år 183 37,7 %Ubesvaret 3 0,6 %I alt 486 100,0 %Figur 1.19. Fordeling af sygdomsvarighed for kursister, der har gennemført et kursusRespondenterProcentMindre end 1 år 2 2,9 %1 til 5 år 22 32,4 %6 til 10 år 11 16,2 %Mere end 10 år 31 45,6 %Ubesvaret 2 2,9 %I alt 68 100,0 %Figur 1.20. Fordeling af sygdomsvarighed for kursister, der er frafaldet et kursusFigur 1.19. og 1.20. viser, at kun et fåtal af kursisterne (5,8 % af de gennemførte og 2,9 % af defrafaldne) har haft en langvarig/kronisk sygdom i mindre end et år. Flest kursister blandt degennemførte har haft en langvarig/kronisk sygdom i 1-5 år (37,4 %) eller i mere end 10 år (37,7 %).Ligeledes ser det ud for de frafaldne, idet 45,6 % har haft en langvarig/kronisk sygdom i mere end10 år og 32,4 % i 1-5 år. Der er således ikke de store forskelle på fordelingen af varighed af sygdommellem de to grupper.14


2. Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kursetDette afsnit er udelukkende baseret på evalueringer fra kursister, der har gennemført et kursus, dakursister, der er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Afsnittet nedenforomhandler de gennemførte kursisters udbytte og tilfredshed med kurset, mens de frafaldende istedet er blevet spurgt om årsag til frafald, samt hvornår i kursusforløbet de faldt fra.Udbytte af kursetDe gennemførte kursister blev adspurgt om 9 forskellige udsagn vedrørende udbytte af kurset.Følgende tabeller viser, at kursisterne generelt var enige i udsagnene.Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter migRespondenterProcentI høj grad enig 66 13,2 %Enig 289 57,7 %Hverken enig eller uenig 113 22,6 %Uenig 8 1,6 %I høj grad uenig 4 0,8 %Ikke relevant 7 1,4 %Ubesvaret 14 2,8 %I alt 501 100,0 %Figur 2.1.Figur 2.1. viser, at 70,9 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet om, at de er blevetbedre til at nå de mål, de sætter sig. 22,6 % er hverken enig eller uenig, mens 2,4 % angiver, at de eruenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 1,4 % angiver, at udsagnet ikke er relevant.15


Jeg har lært at arbejde med problemløsningRespondenterProcentI høj grad enig 102 20,4 %Enig 300 59,9 %Hverken enig eller uenig 64 12,8 %Uenig 8 1,6 %I høj grad uenig 5 1,0 %Ikke relevant 11 2,2 %Ubesvaret 11 2,2 %I alt 501 100,0 %Figur 2.2.Figur 2.2. viser, at 80,3 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de har lært at arbejdemed problemløsning. 12,8 % er hverken enige eller uenige, 2,6 % af kursisterne er uenige eller i højgrad uenige i udsagnet, og 2,2 % angiver, at udsagnet ikke er relevant.Jeg har lært at anvende forskellige teknikker (fx afledning, afspænding, fantasirejse ogpositiv tænkning)RespondenterProcentI høj grad enig 111 22,2 %Enig 285 56,9 %Hverken enig eller uenig 76 15,2 %Uenig 5 1,0 %I høj grad uenig 3 0,6 %Ikke relevant 10 2,0 %Ubesvaret 11 2,2 %I alt 501 100,0 %Figur 2.3.Figur 2.3. viser, at 79,1 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 15,2 % angiver, at dehverken er enige eller uenige i udsagnet. Få kursister, i alt 1,6 % er uenige eller i høj grad uenige iudsagnet, og 2,0 % finder ikke udsagnet relevant.16


Jeg har fået sundere madvanerRespondenterProcentI høj grad enig 28 5,6 %Enig 123 24,6 %Hverken enig eller uenig 242 48,3 %Uenig 45 9,0 %I høj grad uenig 10 2,0 %Ikke relevant 27 5,4 %Ubesvaret 26 5,2 %I alt 501 100,0 %Figur 2.4.Figur 2.4. viser, at 30,2 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet om,at de har fået sundere madvaner, mens 48,3 % hverken er enige eller uenige. 11,0 % af kursisterneangiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 5,4 % af kursisterne angiver, det ikkeer relevant.Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til enmed sygdomRespondenterProcentI høj grad enig 28 5,6 %Enig 138 27,5 %Hverken enig eller uenig 100 20,0 %Uenig 7 1,4 %I høj grad uenig 6 1,2 %Ikke relevant 98 19,6 %Ubesvaret 124 24,8 %I alt 501 100,0 %Figur 2.5.Figur 2.5. viser, at 33,1 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet om, at de er blevet bedre til athåndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med sygdom. Antallet afkursister, der angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, udgør 20,0 %, mens andelen afkursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet ligger på 2,6 %. 19,6 % angiver, atudsagnet ikke er relevant og 24,8 % er ubesvaret.17


Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fxsmerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser)RespondenterProcentI høj grad enig 49 9,8 %Enig 246 49,1 %Hverken enig eller uenig 148 29,5 %Uenig 17 3,4 %I høj grad uenig 6 1,2 %Ikke relevant 12 2,4 %Ubesvaret 23 4,6 %I alt 501 100,0 %Figur 2.6.Figur 2.6. viser, at 58,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til athåndtere deres symptomer, mens 29,5 % hverken er enige eller uenige. Under 5 % af kursisterneangiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,4 % angiver, at udsagnet ikke errelevant.Jeg er begyndt at bevæge mig mereRespondenterProcentI høj grad enig 56 11,2 %Enig 204 40,7 %Hverken enig eller uenig 154 30,7 %Uenig 39 7,8 %I høj grad uenig 9 1,8 %Ikke relevant 19 3,8 %Ubesvaret 20 4,0 %I alt 501 100,0 %Figur 2.7.Figur 2.7. viser, at 51,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er begyndt at bevægesig mere, mens 30,7 % hverken er enige eller uenige. 9,6 % af kursisterne angiver, at de er uenigeeller i høj grad uenige i udsagnet. Andel af kursister, der ikke finder udsagnet relevant udgør 3,8 %.18


Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelleRespondenterProcentI høj grad enig 27 5,4 %Enig 135 26,9 %Hverken enig eller uenig 233 46,5 %Uenig 40 8,0 %I høj grad uenig 14 2,8 %Ikke relevant 24 4,8 %Ubesvaret 28 5,6 %I alt 501 100,0 %Figur 2.8.Figur 2.8. viser, at 32,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til atkommunikere med deres læge og andre sundhedsprofessionelle. 46,5 % er hverken enige elleruenige i udsagnet, mens kun 7,6 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige. 4,8 % finderudsagnet irrelevant for dem.Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og vennerRespondenterProcentI høj grad enig 45 9,0 %Enig 193 38,5 %Hverken enig eller uenig 194 38,7 %Uenig 21 4,2 %I høj grad uenig 10 2,0 %Ikke relevant 18 3,6 %Ubesvaret 20 4,0 %I alt 501 100,0 %Figur 2.9.Figur 2.9. viser, at 47,5 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til atkommunikere med familie og venner. 38,7 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 6,2 %angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Andelen af kursister, der angiver, atudsagnet ikke er relevant for dem, ligger på 3,6 %.19


TilfredshedsudsagnJeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kursetRespondenterProcentI høj grad enig 175 34,9 %Enig 275 54,9 %Hverken enig eller uenig 37 7,4 %Uenig 2 0,4 %I høj grad uenig 1 0,2 %Ubesvaret 11 2,2 %I alt 501 100,0 %Figur 2.10.Figur 2.10. viser, at 89,8 % af kursisterne angiver, at de har tillid til de informationer oganvisninger, som de har fået på kurset, mens 7,4 % hverken er enige eller uenige. Under 1 % afkursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig mådeRespondenterProcentI høj grad enig 222 44,3 %Enig 220 43,9 %Hverken enig eller uenig 35 7,0 %Uenig 8 1,6 %I høj grad uenig 4 0,8 %Ubesvaret 12 2,4 %I alt 501 100,0 %Figur 2.11.Figur 2.11. viser, at 88,2 % af kursisterne angiver, at de instruktørerne har formået at formidlestoffet på en pædagogisk og forståelig måde, og kun 7,0 % er hverken enige eller uenige i dette. Dekursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, udgør 2,4 %.20


Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kursetRespondenterProcentI høj grad enig 226 45,1 %Enig 197 39,3 %Hverken enig eller uenig 46 9,2 %Uenig 12 2,4 %I høj grad uenig 7 1,4 %Ubesvaret 13 2,6 %I alt 501 100,0 %Figur 2.12.Figur 2.12. viser, at 84,4 % af kursisterne angiver, at det har været tiden og kræfterne værd atdeltage i kurset, og 9,2 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i dette. Andelen af dekursister, der er uenige eller i høj grad uenige i dette udsagn udgør 3,8.Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en langvarig/kronisk sygdomRespondenterProcentI høj grad enig 274 54,7 %Enig 167 33,3 %Hverken enig eller uenig 39 7,8 %Uenig 5 1,0 %I høj grad uenig 3 0,6 %Ubesvaret 13 2,6 %I alt 501 100,0 %Figur 2.13.Figur 2.13. viser, at 88,0 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at det er en fordel, atinstruktørerne på kurset selv lever med en langvarig/kronisk sygdom. 7,8 % er hverken enig elleruenig, mens blot 1,6 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.21


Indholdet i kurset var meget relevant for min situationRespondenterProcentI høj grad enig 143 28,5 %Enig 245 48,9 %Hverken enig eller uenig 83 16,6 %Uenig 11 2,2 %I høj grad uenig 5 1,0 %Ubesvaret 14 2,8 %I alt 501 100,0 %Figur 2.14.Figur 2.14. viser, at 77,4 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at indholdet i kurset varmeget relevant for deres situation. 16,6 % er hverken enig eller uenig, mens 3,2 % angiver, at de eruenige eller i høj grad uenige i udsagnet.Instruktørerne var dygtige og velforberedteRespondenterProcentI høj grad enig 254 50,7 %Enig 198 39,5 %Hverken enig eller uenig 25 5,0 %Uenig 5 1,0 %I høj grad uenig 6 1,2 %Ubesvaret 13 2,6 %I alt 501 100,0 %Figur 2.15.Figur 2.15. viser, at 90,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at instruktørerne vardygtige og velforberedte. 5,0 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 2,2 % angiver, at de eruenige eller i høj grad uenige i udsagnet.22


Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kursetRespondenterProcentI høj grad enig 210 41,9 %Enig 238 47,5 %Hverken enig eller uenig 33 6,6 %Uenig 7 1,4 %I høj grad uenig 0 0,0 %Ubesvaret 13 2,6 %I alt 501 100,0 %Figur 2.16.Figur 2.16. viser, at 89,4 % er enige eller i høj grad enige i, at de havde en god dialog med deresmedkursister på kurset, mens 6,6 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet. Fåkursister, i alt 1,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerneRespondenterProcentI høj grad enig 208 41,5 %Enig 215 42,9 %Hverken enig eller uenig 48 9,6 %Uenig 10 2,0 %I høj grad uenig 7 1,4 %Ubesvaret 13 2,6 %I alt 501 100,0 %Figur 2.17.Figur 2.17. viser, at 84,4 % af kursisterne angiver, at svære emner og diskussioner blev håndteretgodt af instruktørerne. 9,6 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, mens andelenaf de kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i dette udsagn udgør 3,4 %.23


Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kursetRespondenterProcentI høj grad enig 210 41,9 %Enig 228 45,5 %Hverken enig eller uenig 44 8,8 %Uenig 5 1,0 %I høj grad uenig 2 0,4 %Ubesvaret 12 2,4 %I alt 501 100,0 %Figur 2.18.Figur 2.18. viser, at 87,4 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de havdeen god dialog med instruktøren på kurset, og 8,8 % er hverken enige eller uenige i dette. Dekursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet udgør 1,4 %.Jeg vil fortælle andre, at kurset er godtRespondenterProcentI høj grad enig 225 44,9 %Enig 194 38,7 %Hverken enig eller uenig 56 11,2 %Uenig 9 1,8 %I høj grad uenig 4 0,8 %Ubesvaret 13 2,6 %I alt 501 100,0 %Figur 2.19.Figur 2.19. viser, at 83,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de vil fortælle andre, atkurset er godt. 11,2 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 2,6 % angiver, at de er uenigeeller i høj grad uenige i udsagnet.24


Hvor tilfreds har du været med kursuslokalet?RespondenterProcentMeget tilfreds 179 35,9 %Tilfreds 242 48,5 %Hverken tilfreds eller utilfreds 54 10,8 %Utilfreds 18 3,6 %Meget utilfreds 6 1,2 %I alt 499 100,0 %Figur 2.20.Figur 2.20. viser, at 84,4 % er meget tilfredse eller tilfredse med kursuslokalet, mens 10,8 %angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. 4,8 % er meget utilfredse eller utilfredse medkursuslokalet.I hvilket tidsrum vil du helst være på kursus?RespondenterProcentFormiddag (mellem 9-12) 259 51,8 %Eftermiddag (mellem 12-17) 202 40,4 %Aften (mellem 17-20) 39 7,8 %I alt 500 100,0 %Figur 2.21.Figur 2.21. viser, at 51,8 % helst vil på kursus om formiddagen, 40,4 % helst vil om eftermiddagen,mens mindre end 10 % ønsker at kurset afholdes om aftenen.25


Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at leve med kronisk sygdom?Respondenter ProcentMeget tilfreds 220 44,1 %Tilfreds 215 43,1 %Hverken tilfreds eller utilfreds 51 10,2 %Utilfreds 8 1,6 %Meget utilfreds 2 0,4 %Ubesvaret 3 0,6 %I alt 499 100,0 %Figur 2.22.Figur 2.22. viser, at 87,2 % af kursisterne samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med kurset Lærat leve med kronisk sygdom. 10,2 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens under 2 % angiver, atde er meget utilfredse eller utilfredse med kurset.26


3. Organisering og kvalitetssikring af kursetDette afsnit omhandler kursisternes vurdering af kursets organisering.Afsnittet er struktureret således, at der først præsenteres frekvenser ud fra gennemførte kursistersevalueringer efterfulgt af frekvenser for de frafaldne. Opdelingen skyldes, at de kursister, der hargennemført og er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Alle kursister er blevetbedt om at besvare det sidste spørgsmål vedrørende forventningsafstemning.Besvarelser fra kursister, der har gennemført Lær at leve med kronisk sygdomHar du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet?RespondenterProcentJa - 1 gang 182 36,5 %Ja - 2 gange 60 12,0 %Nej 241 48,4 %Ubesvaret 15 3,0 %I alt 498 100,0 %Figur 3.1. Fordeling af fraværsmønster for kursister, der har gennemført et kursusFigur 3.1. viser, at 36,5 % har haft fravær i forbindelse med kurset én gang i løbet af de 6 moduler.48,4 % af kursisterne angiver, at de ikke har haft fravær i løbet af kurset.Hvad var årsagen til fraværet?RespondenterProcentSygdom 101 39,9 %Ferie 33 13,0 %Jeg havde ikke tid 14 5,5 %Jeg havde ingen transportmulighed 4 1,6 %Jeg var for træt/uoplagt 21 8,3 %Kurset levede ikke op til mine forventninger 0 0,0 %Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol ellerlignende 33 13,0 %Anden årsag 64 25,3 %Ubesvaret 14 5,5 %I alt 253 100,0 %27


Figur 3.2. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der har gennemført et kursusKnap 40 % angiver, at årsagen til fravær var på grund af sygdom. Den næst-hyppigste årsag tilfravær var ”anden årsag”, som dækker over indlæggelse på hospitalet, arbejde eller begivenhedermed familie eller venner. Derudover angav hhv. 13 % af kursisterne, at de var på ferie, og 13 %skulle til lægen.Hvordan kommer du til kursusstedet?RespondenterProcentJeg kører selv i bil 282 56,7 %Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende 13 2,6 %Jeg kører i tog eller bus 49 9,9 %Jeg cykler 48 9,7 %Jeg går 65 13,1 %Jeg kører med handicapkørsel eller lignende 67 13,5 %Jeg kører på knallert/scooter/crosser 5 1,0 %På anden måde 16 3,2 %Ubesvaret 9 1,8 %I alt 497 100,0 %Figur 3.3. Fordeling af transportmuligheder til kurset for kursister, der har gennemført etkursusFiguren viser, at stort set alle selv transporter sig til kursusstedet, størstedelen i bil (56,7 %).Kursister, der har svaret på ’anden måde’, er kommet til kurset med taxa eller ved kørsel med andenkursist.28


Hvor har du fået kendskab til kurset?RespondenterProcentVia en annonce i den lokale avis 240 48,3 %Hos lægen 39 7,8 %På hospitalet 5 1,0 %Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 9 1,8 %På kommunen 56 11,3 %På kommunens hjemmeside 19 3,8 %På hjemmesiden www.patientuddannelse.info 9 1,8 %På biblioteket 7 1,4 %Gennem en ven/bekendt 51 10,3 %Andet sted 105 21,1 %Ubesvaret 9 1,8 %I alt 497 100,0 %Figur 3.4. Overblik over kilde til kendskab til kurset for kursister, der har gennemført etkursusDen hyppigste kilde til kendskab til kurset er annonce i den lokale avis, nemlig 48,3 % afkursisterne. Størsteparten af de kursister, der har svaret ’andet sted’, har fået kendskab til kurset viakompetencecenter, livsstilssygeplejerske, et andet kursus eller på et lokalt sundhedscenter. Andrehar fået kendskab til kurset via sagsbehandler eller på apoteket.Besvarelser fra kursister, der er faldet fra Lær at leve med kronisk sygdomHvor mange moduler har du deltaget i?RespondenterProcent1 modul 23 34,8 %2 moduler 23 34,8 %3 moduler 20 30,3 %I alt 66 100,0 %Figur 3.5. Fordeling af frafaldstidspunkt for kursister, der er faldet fra et kursusBlandt de kursister der er frafaldet kurset har 34,8 % deltaget på 1 modul, 34,8 % har deltaget på 2moduler, og 30,3 % deltaget på 3 moduler.29


Hvad var årsagen til, at du ikke gennemførte hele kurset?RespondenterProcentJeg var for syg til at kunne deltage 18 27,3 %Jeg havde ikke tid 5 7,6 %Kurset levede ikke op til mine forventninger 21 31,8 %Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx lægereller sygeplejersker 12 18,2 %Kurset gav mig ingen ny viden 18 27,3 %Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 14 21,2 %Kurset passede ikke til min situation 10 15,2 %Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 8 12,1 %Der var for lidt tid til at tale sammen 9 13,6 %Jeg havde ingen transportmulighed 0 0,0 %Anden årsag 30 45,5 %Ubesvaret 1 1,5 %I alt 66 100,0 %Figur 3.6. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der er faldet fra et kursusDer er procentvis flest, der angiver, at kurset ikke levede op til deres forventninger (31,8 %), eller atde var for syge til at kunne deltage (27,3 %), som årsager til at de ikke gennemførte kurset. ’Andenårsag’ dækker over egen sygdom, pårørende sygdom samt aktiviteter som arbejde.Ville du deltage på kurset Lær at leve med kronisk sygdom igen, hvis du fik muligheden?RespondenterProcentJa 17 25,8 %Nej 22 33,3 %Måske 18 27,3 %Ubesvaret 9 13,6 %I alt 66 100,0 %Figur 3.7. Fordeling af lyst til at deltage på kurset Lær at leve med kronisk sygdom igen, hvisde fik tilbudt muligheden.33,3 % angiver, at de ikke er interesserede i at deltage i Lær at leve med kronisk sygdom igen, mens25,8 % gerne vil deltage, hvis de fik muligheden og 27,3 % vil måske deltage.30


Besvarelser fra kursister, der har gennemført og er frafaldet Lær at leve med kronisk sygdomVar kurset som du forventede, på baggrund af den information du havde fået forud forkursets start?RespondenterProcentNej 69 13,9 %Ja 330 66,4 %Ved ikke 79 15,9 %Ubesvaret 19 3,8 %I alt 497 100,0 %Figur 3.8. Fordeling af de gennemførte kursisters forventning til kurset, på baggrunds af deninformation de havde fået forud for kursets startStørstedelen af de gennemførte kursister (66,4 %) angiver, at kurset var, som de forventede påbaggrund af den information, de havde fået forud for kursets start. 13,9 angiver, at kurset ikke varsom forventet, mens 15, 9 % svarer ”ved ikke”, i forhold til om kurset var som forventet.Var kurset som du forventede, på baggrund af den information du havde fået forud forkursets start?RespondenterProcentNej 24 34,8 %Ja 28 40,8 %Ved ikke 13 18,8 %Ubesvaret 4 5,7 %I alt 69 100,0 %Figur 3.9. Fordeling af de frafaldne kursisters forventning til kurset, på baggrunds af deninformation de havde fået forud for kursets startI lighed med de gennemførte kursisters evalueringer syntes størstedelen (40,8 %) af de frafaldnekursister, at kurset var, som de forventede på baggrunds af den information, de havde modtagetforud for kurset. 34,8 % syntes ikke det levede op til forventningerne, mens 18,8 % svarede ”vedikke”, i forhold til om kurset var som forventet.31


4. OpsummeringUd fra nærværende rapport ses det, at der ikke er de store forskelle i besvarelserne fra degennemførte og frafaldne kursister. De fleste kursister var danske gifte kvinder med engennemsnitsalder på omkring 57 år. Derudover havde størstedelen af kursisterne en mellemlangvideregående uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en folkeskole/mellemskole/realeksamen bagsig. Endvidere var den hyppigste årsag til kursisternes deltagelse på kurset, at de selv havde enlangvarig/kronisk sygdom. Kursisterne angav mange forskellige langvarige/kroniske sygdomme,hvoraf størstedelen var gigtsygdomme. Endvidere havde flertallet af kursisterne væretlangvarig/kronisk syge i mere end 10 år.Spørgeskemaet var opbygget således, at sidst i spørgeskemaet blev gennemførte og frafaldnekursister adspurgt til forskellige områder. De gennemførte kursister blev spurgt til deres udbytte ogtilfredshed med kurset, hvor størstedelen af kursisterne angav positive og tilfredse tilbagemeldinger.Derudover blev de kursister, der havde gennemført et kursus, spurgt om, hvorledes de har fåetkendskab til kurset, hvoraf størstedelen angav via annonce i den lokale avis. De frafaldne kursisterblev i stedet spurgt om, hvornår i kursusforløbet de faldt fra samt om årsagen til, at de ikkegennemførte kurset.Begge grupper blev adspurgt til årsag til fravær fra kurset. Den hyppigste fraværsårsag, blandt degennemførte kursister, var sygdom, mens de frafaldne kursister primært angav fraværsårsager somsygdom, eller at kurset ikke levede op til deres forventninger. Endvidere blev begge grupper spurgtom, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud forkurset. Både gennemførte og frafaldne kursister angav, at kurset var som forventet på baggrund afden information, de havde fået forud for kurset.32

More magazines by this user
Similar magazines