12.07.2015 Views

1. Notat om forventet merforbrug til hjemmehjælp ... - Greve Kommune

1. Notat om forventet merforbrug til hjemmehjælp ... - Greve Kommune

1. Notat om forventet merforbrug til hjemmehjælp ... - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Notat</strong> <strong>til</strong> dagsordenpunktForvaltningSocial og SundhedsforvaltningenSagsbehandlerJakob RasmussenDato 28.04.2005Sagsnummer 49298Forventet <strong>merforbrug</strong> <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong> over statusrammen i2005<strong>1.</strong> BaggrundPå budget<strong>om</strong>rådet <strong>til</strong> ældre og <strong>om</strong>sorg er der i 2005 afsat et nettobudget på180 mio. kr. Der er budgetteret med indtægter på 52 millioner kroner, mensudgiftsbudgettet på 232 mio. kr. er fordelt på et fast budget på 124 mio. kr.samt et variabelt budget på 108 mio. kr. <strong>til</strong> statusrammen, der dækkerudgifterne <strong>til</strong> de visiterede ydelser i form af praktisk hjælp og personlig pleje iden integrerede ordning i hjemmeplejen.På baggrund af forbruget i <strong>1.</strong> kvartal 2005 skønnes der ikke at være de heltstore afvigelser fra budgettet på indtægtssiden og det faste udgiftsbudget.Men på det variable budget <strong>til</strong> statusrammen forventes der udgifter på ca.117-118 mio. kr. – svarende <strong>til</strong> et <strong>merforbrug</strong> på 9-10 mio. kr.I dette notat søges det klarlagt, hvilke forhold der har betydning for detforventede <strong>merforbrug</strong>.2. Om budgetlægning og forbrug over statusrammen <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong>Da <strong>Greve</strong> K<strong>om</strong>mune i disse år gennemgår en demografisk udvikling, hvorantallet af ældre stiger markant, stiger behovet for hjemmmehjælpsydelserogså fra år <strong>til</strong> år. For at tage højde for denne udvikling, reguleres budgettetårligt i forhold <strong>til</strong> befolkningsprognosen for borgere over 67 år.Fremskrivningsmodellen blev senest korrigeret med budgetlægningen for2004-07. Herefter er der ikke blevet foretaget en fremskrivning af den del afbudgettet, der bliver brugt <strong>til</strong> ydelser for borgere under 67 år.1


Udmøntningen af budgettet sker efter en BUM-model ud fra borgernes behovfor <strong>hjemmehjælp</strong>, s<strong>om</strong> det afspejler sig i antallet af visiterede timer. Stigerborgernes behov for <strong>hjemmehjælp</strong> vil antallet af visiterede timer stige - ogdermed udgifterne over den såkaldte statusramme for <strong>hjemmehjælp</strong>. Falder<strong>om</strong>vendt behovet for hjælp vil der opstå et mindreforbrug <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong>over statusrammen.Balancen mellem budget og regnskab afhænger af, <strong>om</strong> behovet for<strong>hjemmehjælp</strong> stiger mere eller mindre end forudset ved budgetlægningen.Social- og Sundhedsforvaltningen følger af samme grund forbruget ogudviklingen i antallet af visiterede timer tæt.Hvis forbruget over statusrammen ikke svarer <strong>til</strong> det afsatte budget, er der t<strong>om</strong>uligheder: Enten må der reguleres i budgettet, eller også må der reguleres påserviceniveauet.3. Udviklingen i den visiterede tid de sidste to år.Tabel 1: Antal visiterede borgereAntal Praktisk Pleje/<strong>om</strong>sorg Pleje/<strong>om</strong>sorg Alle Indexborgere Hjælp dag aften/nat borgere Marts 04=100mar-03 1145 530 312 1233 95,8jun-03 1152 544 321 1246 96,8sep-03 1172 550 318 1279 99,4dec-03 1158 528 305 1250 97,1mar-04 1174 531 302 1287 100,0jun-04 1190 547 319 1308 101,6sep-04 1217 550 318 1323 102,8dec-04 1239 577 317 1345 104,5mar-05 1249 576 318 1365 106,1Tabel 1 viser udviklingen i antallet af borgere visiteret <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong> overstatusrammen fra marts 2003 <strong>til</strong> marts 2005. S<strong>om</strong> det fremgår, steg antallet afvisiterede borgere med 55 det første år, mens der det andet år har været enstigning på 78 borgere. Stigningen på 6,1 % gennem det sidste år må holdesop mod, at budgettet blev fremskrevet med 3,45 %. Omregnet i kroner svarerdet <strong>til</strong> en difference på 3,2 mio. kr.Det må endvidere nævnes, at den relativt største stigning det sidste år er sket igruppen af borgere der er visiteret <strong>til</strong> pleje og <strong>om</strong>sorg <strong>om</strong> dagen – 8,5 %. Det2


lægger yderligere pres på budgettet, da over halvdelen af alle visiterede timerbruges på pleje og <strong>om</strong>sorg <strong>om</strong> dagen, s<strong>om</strong> det fremgår af tabel 2.Tabel 2: Antal visiterede timer pr. ugePraktisk Pleje/<strong>om</strong>sorg Pleje/<strong>om</strong>sorgIndexTimer pr. uge Hjælp dagaften/nat 1 Hovedtotal Marts 04=100mar-03 1460 4546 2100 8106 98,4jun-03 1484 4577 2160 8221 99,8sep-03 1500 4376 2105 7982 96,9dec-03 1474 4216 2011 7701 93,5mar-04 1506 4700 2034 8240 100,0jun-04 1546 4972 2176 8694 105,5sep-04 1573 4867 2159 8598 104,3dec-04 1585 4884 2099 8568 104,0mar-05 1582 5066 2175 8823 107,1% af alle ydelser 17, 9 % 57, 4 % 24,7 % 100 %Tabel 2 viser udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejenfinansieret over statusrammen fra marts 2003 <strong>til</strong> marts 2005. S<strong>om</strong> det fremgåraf tabellen var antallet af visiterede timer det første år noget svingende, mensder det sidste år har været en klar stigende tendens, med en samlet stigning på7,1 %. Denne stigning må igen sammenholdes med budgetfremskrivningen på3,45 %. Omregnet i kroner svarer det <strong>til</strong> 4,5 mio. kr.Både procentvis og i absolutte tal har stigningen været størst i visiterede timer<strong>til</strong> pleje og <strong>om</strong>sorg <strong>om</strong> dagen. Stigningen her skyldes fuldt ud en større<strong>til</strong>gang af borgere – antallet af borgere er det seneste år vokset med 8,5 %,mens antallet af visiterede timer et steget med 7,8 %.På samme vis har stigningen i antallet af borgere visiteret <strong>til</strong> praktisk hjælpværet større end stigningen i antallet af visiterede timer.Til gengæld har stigningen i ressourceforbruget <strong>til</strong> pleje- og <strong>om</strong>sorg aften ognat det sidste år været større, end <strong>til</strong>gangen af borgere. Stigningen i timeforbrugethar været på 6,9 % mod en stigning i antallet af borgere på 5,3 %.Stigningen må dog holdes op mod, at der i det forgående år faktisk var et faldpå 3,3 % i antallet af visiterede timer <strong>til</strong> pleje og <strong>om</strong>sorg aften og nat.1 Mellem marts og juni 2004 overgik personlig pleje <strong>om</strong> natten fra individuelt visiteredetimer <strong>til</strong> fast budget, jf. S4/04.03.04. For at kunne sammenligne ressourceforbruget er detfaste budget <strong>til</strong> pleje <strong>om</strong> natten blevet <strong>om</strong>regnet <strong>til</strong> timer.3


Forklaringen på det forøgede brug aften og nat er <strong>om</strong>lægningen fraindividuelt visiterede ydelser <strong>om</strong> natten <strong>til</strong> et fast budget <strong>til</strong> ydelser <strong>om</strong>natten. 2Baggrunden for <strong>om</strong>lægningen var bl.a. at der af sikkerheds- og beredskabsmæssigegrunde altid skal være minimum tre nattevagter på hvert plejecenter,bl.a. for at det kan være muligt for to medarbejdere at køre ud <strong>til</strong> borgere ieget hjem. Desuden er der store udsving i behovet for hjælp <strong>om</strong> natten for deenkelte borgere, hvor de på forhånd fastlagte opgaver kun er en del afopgaven.Derfor er der nu budgetlagt efter en fast normering <strong>om</strong> natten, der ikkereguleres efter individuelle visitationer. I første <strong>om</strong>gang har det medført enressourceforøgelse <strong>om</strong> natten. Men da budgettet ikke forøges i takt med<strong>til</strong>gangen af borgere, forventes dette <strong>merforbrug</strong> i løbet af budgetoverførselsårenevære vendt <strong>til</strong> et mindreforbrug, i forhold <strong>til</strong> den tidligere model medindividuelt visiterede ydelser <strong>om</strong> natten.Bemærk i den forbindelse, at <strong>om</strong>lægningen skete mellem marts og juni 2004,og ressourceforbruget i marts 2005 ikke var højere, end det var i juni 2004.Tabel 3: Visiterede timer pr. borgerI gennemsnit pr. Indexborger pr. uge Timer Marts 04 = 100mar-03 6,57 102,7jun-03 6,60 103,0sep-03 6,24 97,5dec-03 6,16 96,2mar-04 6,40 100,0jun-04 6,65 103,8sep-04 6,50 101,5dec-04 6,37 99,5mar-05 6,46 101,0Tabel 3 viser det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. borger.S<strong>om</strong> det fremgår af tabellen, er udsvingene ikke store og går ikke i nogenbestemt retning – nogen gange lidt op, og andre gange lidt ned.S<strong>om</strong> det fremgik af teksten ovenfor, har der det sidste år været en stigning iden gennemsnitlige hjælp aften og nat, mens der <strong>til</strong> gengæld har været et faldi gennemsnittet <strong>til</strong> såvel praktisk hjælp s<strong>om</strong> personlig pleje i dagtimerne.2 Beslutningen <strong>om</strong> <strong>om</strong>lægningen blev truffet af Socialudvalget S4/04.03.044


Samlet set viser tabellen, at det ikke er en ændret visitationspraksis, der ligger<strong>til</strong> grund for <strong>merforbrug</strong>et.Men for at undersøge visitationspraksis konkret, har Social- ogSundhedsforvaltningen undersøgt udviklingen i den visiterede tid, for deborgere der blev førstegangsvisiteret i foråret 2004.49 borgere blev førstegangsvisiteret i foråret 2004.I marts 2005:• Var 4 borgere afgået ved døden• Havde 5 borgere fået stoppet hjælpen igen• Var 1 borger flyttet i midlertidig bolig• Havde 8 borgere fået reduceret i den visiterede tid• Havde 20 borgere en uændret visitation• Havde 11 borgere fået øget den visiterede tid• Af 30 borgere, der oprindelig kun var visiteret <strong>til</strong> praktisk hjælp, var 2nu visiteret <strong>til</strong> personlig pleje• Af 19 borgere, der oprindelig var visiteret <strong>til</strong> personlig pleje ogpraktisk hjælp var 1 nu kun visiteret <strong>til</strong> praktisk hjælp.Forvaltningens samlede konklusion er, at det stigende forbrug overstatusrammen ikke skyldes en ændret visitationspraksis, men en størrestigning i det reelle behov for <strong>hjemmehjælp</strong>, end det var forudset vedbudgetlægningen.4. Borgere under 67 år.S<strong>om</strong> nævnt under punkt 2, blev modellen for budgetregulering efterbefolkningsprognosen ændret, med effekt fra budget 2004 og frem.Fremskrivningen blev reduceret ud fra en betragtning <strong>om</strong>, at udgifterne <strong>til</strong>hjælp <strong>til</strong> borgere under 67 år ikke ville stige med befolkningstallet, men værekonstant.Imidlertid har det siden vist sig, at udgifterne <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong> <strong>til</strong> borgereunder 67 år ikke har været konstant, men faktisk er steget relativt mere endudgifterne <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong> for personer over 67 år.Tabel 4: Visiterede ydelser i % <strong>til</strong> borgere under 67 år2003 16.9 %2004 20,3 %2005 20,1 %5


S<strong>om</strong> det fremgår af tabel 4, steg andelen af visiterede <strong>hjemmehjælp</strong>sydelser<strong>til</strong> personer under 67 år markant fra 2003 <strong>til</strong> 2004.Fra 2004 <strong>til</strong> 2005 er andelen faldet en anelse, men er næsten uændret. Detdækker imidlertid over to forhold: For det første er <strong>hjemmehjælp</strong>en <strong>til</strong>personer under 67 år steget i samme takt s<strong>om</strong> den øvrige hjælp – imodsætning <strong>til</strong> antagelsen i budgetlægningen. Det <strong>til</strong>syneladende lille falddækker reelt faktisk over en udgiftsstigning på 1,3 mio. kr.For det andet er de ydelser, der supplerer eller erstatter <strong>hjemmehjælp</strong> stegetmarkant, og her er modtagerne primært borgere under 67 år. Stigningen erfinansieret over statusrammen.5. Udgifter <strong>til</strong> ydelser der supplerer eller erstatter hjemmeplejenAntallet af borgere der vælger eller bliver visiteret <strong>til</strong> andre form for hjælp,der direkte eller indirekte supplerer eller erstatter den traditionelle<strong>hjemmehjælp</strong> er i kraftig stigning. Ordningerne kan deles i to:- Ordninger, der direkte erstatter den traditionelle <strong>hjemmehjælp</strong>- Ordninger med en mere indirekte sammenhæng med den traditionelle<strong>hjemmehjælp</strong>.5.1 Ordninger der direkte erstatter den traditionelle <strong>hjemmehjælp</strong>Servicelovens § 75c, Stk. 6.En person, s<strong>om</strong> er berettiget <strong>til</strong> hjælp eller støtte efter § 71, kan vælge selv atudpege en person <strong>til</strong> at udføre opgaverne. Den udpegede person skalgodkendes af k<strong>om</strong>munen, s<strong>om</strong> herefter skal indgå kontrakt med denpågældende <strong>om</strong> <strong>om</strong>fang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed, jf. § 75b, stk. 1, samt <strong>om</strong> betaling m.v.Kontant<strong>til</strong>skudsmodellenEn forsøgsordning gældende i tre år fra primo 2004.Modellen indebærer, at borgerne kan vælge et kontant <strong>til</strong>skud, s<strong>om</strong> de selvadministrerer s<strong>om</strong> alternativ <strong>til</strong> at modtage hjemmeplejeydelser.Borgerne visiteres jf. gældende kvalitetsstandarder og udfra en konkretfunktionsvurdering.Hjælpen bevilges ud fra gældende kvalitetsstandarder og udmøntes ipakkerne. Borgerne modtager herefter et månedligt beløb, der svarer <strong>til</strong> enfastsat timepris og udbetales på baggrund af antallet af visiterede pakker.Beløbet indsættes direkte på borgerens konto.6


S<strong>om</strong> det fremgår ovenfor, kan borgere, der er visiteret <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong>, efterServicelovens § 75 C selv vælge at ansætte en hjælper <strong>til</strong> at udføre hjælpen.Udgiften <strong>til</strong> denne ordning steg fra 55.000 kr. i regnskab 2002 <strong>til</strong> kr. <strong>til</strong>769.000 kr. i regnskab 2004. Udgiften forventes at blive mindre i 2005, danogle af de visiterede borgere har valgt at skifte <strong>til</strong> kontant<strong>til</strong>skudsmodellen.I 2004 indførte <strong>Greve</strong> K<strong>om</strong>mune s<strong>om</strong> forsøg den mere vidtgående kontant<strong>til</strong>skudsmodel.Der blev ikke afsat separat budget <strong>til</strong> ordningen, da målgruppener borgere, der er visiteret <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong> over statusrammen.Udgiften <strong>til</strong> kontant<strong>til</strong>skudsmodellen skønnes i 2005 at ville udgøre 2millioner kr.Borgere, der vælger en af disse to ordninger er altså visiteret <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong>,på linie med alle andre, men indgår ikke i den opgørelse, der blev gennemgåetovenfor. Så reelt har stigningen i antallet af visiterede borgere og visiteredetimer altså været lidt større, end det fremgår af tabellerne under punkt 3.5.2 Ordninger med en mere indirekte sammenhæng med dentraditionelle <strong>hjemmehjælp</strong>Servicelovens § 73K<strong>om</strong>munen sørger for <strong>til</strong>bud <strong>om</strong> hjælp, <strong>om</strong>sorg eller støtte samt optræning oghjælp <strong>til</strong> udvikling af færdigheder <strong>til</strong> personer, der har behov herfor på grundaf betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige socialeproblemer.Servicelovens § 76Hvis k<strong>om</strong>munen ikke kan s<strong>til</strong>le den nødvendige hjælp <strong>til</strong> rådighed for enperson, der har behov for hjælp efter §§ 71 og 72, kan k<strong>om</strong>munen i stedetudbetale et <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> hjælp, s<strong>om</strong> den pågældende selv antager.Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte <strong>til</strong>løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timerugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> hjælp, s<strong>om</strong> denpågældende selv antager.Den mest benyttede af de ordninger, der supplerer eller erstatter dentraditionelle <strong>hjemmehjælp</strong> er ansættelse af handicaphjælpere efter § 76.Udgifterne er de senere år steget så kraftigt, at det ved budgetlægningen for2005 blev skønnet nødvendigt, at <strong>til</strong>føre budgettet 3 mio. kr., der blevfinansieret over statusrammen.7


Stigningerne <strong>til</strong> § 76 fremgår af tabel 5, der viser årsregnskabet for ordningeni de sidste 4 regnskabsår samt det afsatte budget i 2005 efter budget<strong>til</strong>førslen:Tabel 5:Opgørelse over udgifter <strong>til</strong>hjælpere efter § 76- i <strong>1.</strong>000 kr. i årets priserRegnskab 2001 <strong>1.</strong>904Regnskab 2002 2.757Regnskab 2003 4.219Regnskab 2004 4.816Budget 2005 6.255I løbet af de sidste par år er der blevet visiteret nogle få, men dyre <strong>til</strong>bud <strong>om</strong>brug af socialpædagogisk bistand efter § 73. For at finansiere disse <strong>til</strong>bud blevder i budget 2005 afsat 1 mio. kr. der overførtes fra statusrammen. Dettebudget forventes allerede i budget 2006 at skulle forøges <strong>til</strong> <strong>til</strong> 2,7 mio. kr.For at finansiere de stigende udgifter <strong>til</strong> disse to ordninger er der således ibudget 2005 overført 4 mio. kr. fra statusrammen her<strong>til</strong> – 3 mio. kr. <strong>til</strong> § 76og 1 mio. kr. <strong>til</strong> § 73. Begrundelsen var, at borgerne alternativt skulle haveværet visiteret <strong>til</strong> traditionel <strong>hjemmehjælp</strong>. Men s<strong>om</strong> det skulle værefremgået, har det ikke afspejlet sig i mindre efterspørgsel efter dentraditionelle <strong>hjemmehjælp</strong>.Det gælder for alle de fire <strong>om</strong>talte ordninger, at de primært henvender sig <strong>til</strong>borgere under 67 år. Derfor kan det være, at grunden <strong>til</strong> at andelen afmodtagere af traditionel <strong>hjemmehjælp</strong> ikke steg fra 2004 <strong>til</strong> 2005 – imodsætning <strong>til</strong> året før – er at en stigende del af denne gruppe har valgt en afde fire andre ordninger, der her er nævnt.Vi er dermed <strong>til</strong>bage i den problems<strong>til</strong>ling, at den nuværendefremskrivningsmodel efter befolkningsprognosen ikke tager højde for, atudgifterne <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong> er stigende i gruppen under 67 år. Her vil enfremskrivning efter befolkningsprognosen ikke umiddelbart være anvendelig,da der faktisk er et fald i befolkningstallet under 67 år.Socialudvalget vedtog S3/3<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>05 at nedsætte en projektgruppe, <strong>til</strong> at belyseog analysere voksenhandicap<strong>om</strong>rådet, med henblik på at vurdere mulighedenfor at <strong>om</strong>lægge indsatsen. I analysen indgår blandt andet indsatsen efter § 73og § 76. Resultatet af analysen forventes forelagt for Socialudvalget efters<strong>om</strong>merferien.8


6. Hvem er de nye yngre brugere?At udgifterne <strong>til</strong> gruppen af borgere under 67 år er stigende, hængerformodentlig sammen med, at der i samfundet gennem flere år er arbejdet udfra en målsætning <strong>om</strong> at skabe gode og nære pleje, <strong>om</strong>sorgs- ogaktivitets<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> yngre borgere med funktionstab, i lokalsamfundene. Dethar været højt prioriteret at denne gruppe af borgere kunne forblive i tryggenærmiljøer og tæt på familien også i deres voksenliv.Denne generelle udvikling har medført lukning af større døgninstitutioner ogen lovudvikling, hvor det i højere og højere grad bliver en reel mulighed atblive i eget hjem <strong>til</strong> trods for også <strong>om</strong>fattende funktionstab. Alternativet <strong>til</strong> atforblive i eget hjem, er bosætning i mindre bo- og levemiljøer ogbofællesskaber, men også her dækkes beboernes behov i høj grad gennemhjemmeplejeparagrafferne og reglerne <strong>om</strong>kring socialpædagogisk støtte.Da der også er tale <strong>om</strong> borgere med meget <strong>om</strong>fattende funktionstab i dennegruppe, betyder det, at vi i dag har en gruppe af borgere s<strong>om</strong> i eget hjem erbevilget tæt på døgndækning af personaler, hvilket er en meget dyr løsningsammenholdt med tidligere døgninstitutions<strong>til</strong>bud, hvor der var mangebeboere <strong>om</strong> at dele eksempelvis aften og nattevagter samt weekendbemanding.Anslået koster en døgninstitutionsplads <strong>1.</strong>200 – <strong>1.</strong>500 kr. idøgnet, hvor en ordning i eget hjem koster mellem kr. 160 – 300 pr. time.Gruppen af yngre borgere er s<strong>om</strong> tidligere nævnt meget forskellig, der er delstale <strong>om</strong> borgere med medførte funktionstab, det kan eks. være gruppen af sentudviklede og fysiske medfødte lidelser og dels tale <strong>om</strong> borgere s<strong>om</strong> i ensenere alder får funktionstab s<strong>om</strong> følge af sygd<strong>om</strong> eller ulykker.I <strong>Greve</strong> K<strong>om</strong>mune spænder gruppen vidt - fra borgere s<strong>om</strong> alene får hjælp <strong>til</strong>rengøring, <strong>til</strong> borgere s<strong>om</strong> er tæt på at have en fuld døgndækning afmedarbejdere.Gruppen af borgere s<strong>om</strong> modtager ganske få timer er ofte gruppen af sentudviklede, der er relativt velfungerende i hverdagen og deltager i beskyttedebeskæftigelses<strong>til</strong>bud, og s<strong>om</strong> typisk har et særdeles velfungerende netværk.I gruppen, der modtager tæt på døgndækning, finder vi borgere med<strong>om</strong>fattende medførte lidelser, f.eks. spastikere og blinde, men flest er deborgere s<strong>om</strong> er blevet syge s<strong>om</strong> følge af eks. sclerose, muskelsvind, cancereller ulykker.Fælles for alle er, at de gennem sociallovgivningen har ret <strong>til</strong> at blive boende ieget hjem lige s<strong>om</strong> de for størstepartens del har ret <strong>til</strong> selv at ansætte egne9


hjælpere og i øvrigt selv administrere den hjælp de visiteres <strong>til</strong> at væreberettigede <strong>til</strong>.7. Udgifter <strong>til</strong> natydelser i demensenhederne.Socialudvalget vedtog S/04.03.04 at den hidtidige lønsum på 1,0 pr.demensbolig midlertidigt kun skulle dække udgifter <strong>til</strong> dag- og aftenvagter,mens udgifter <strong>til</strong> ydelser <strong>om</strong> natten skal finansieres af den faste lønsum <strong>til</strong>natopgaver.Finansieringen af dette er taget fra statusrammen, og koster 2,1 mio. kr. pr. år.Dog gælder der det samme her s<strong>om</strong> for de øvrige natpakker, at budgettet imodsætning <strong>til</strong> statusrammen ikke fremskrives.8. Besparelse ved at budgettet for ydelser <strong>om</strong> natten ikke forøgesS<strong>om</strong> nævnt under punkterne 3 og 7 er natydelserne finansieringsmæssigtblevet <strong>om</strong>lagt fra variabelt budget baseret på individuel visitation <strong>til</strong> et fastbudget. I første <strong>om</strong>gang har det medført en merudgift, s<strong>om</strong> der er gjort redefor under de to punkter.Men <strong>om</strong>lægningen betyder også, at et stigende antal visiterede borgere ikkelængere medfører stigende udgifter <strong>til</strong> ydelser <strong>om</strong> natten. Det har allerede heret år efter implementeringen af beslutningen haft en finansiel effekt, idet derikke er <strong>til</strong>ført ressourcer <strong>til</strong> natydelserne siden <strong>om</strong>lægningen i foråret 2004.Det betyder ligeledes, at der forventes en mindre stigning i udgifterne <strong>til</strong>ydelser aften og nat i perioden efter marts 2005, end der var i perioden 2004-2005, da udgifterne <strong>til</strong> natydelser fremover vil være uændrede.Samlet er besparelseseffekten ved natudgifter, der ikke længere bliverreguleret ved individuel visitation af et stigende antal borger, beregnet <strong>til</strong> atudgøre 0,7 mio. kr. i 2005.Besparelsen vil vokse i hvert af overslagsårene.9. Sammenfatning af årsagerne <strong>til</strong> <strong>merforbrug</strong>et på statusrammenAnalysen har vist følgende årsagsforklaringer <strong>til</strong> det forventede <strong>merforbrug</strong>på 9-10 mio. kr. over statusrammen <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong>.Der er ikke sket et skred i visitationspraksis, men:<strong>1.</strong> Antallet af visiterede timer er steget med 7,1 % over det seneste år, mensbudgettet kun er opreguleret med 3,45 %2. Antallet af visiterede borgere er steget med 6,1 %3. Udgifterne <strong>til</strong> <strong>hjemmehjælp</strong> <strong>til</strong> borgere under 67 år er steget mindst lige såmeget s<strong>om</strong> <strong>til</strong> borgere over 67 år – men der er ikke taget højde for dennestigning i mængdereguleringen af budgettet.10


4. Der er sket en kraftig <strong>til</strong>gang <strong>til</strong> ydelser, der direkte eller indirekteerstatter eller supplerer den traditionelle <strong>hjemmehjælp</strong>. For at dækkemerudgifterne her, er der overført 4 mio. kr. fra statusrammen <strong>til</strong> dækningaf stigende udgifter <strong>til</strong> handicaphjælpere efter § 76 og socialpædagogiskbistand efter § 73, uden at dette afspejler sig i et dokumenterbart fald iefterspørgslen efter traditionel <strong>hjemmehjælp</strong>.5. Der er overført 2,1 mio. kr. fra statusrammen <strong>til</strong> dækning af natopgaver idemensenhederne.6. Besparelsen ved at overgår fra variabelt budget <strong>til</strong> fast budget på ydelser<strong>om</strong> natten er beregnet <strong>til</strong> 0,7 mio. kr. i 2005Tabel 6: Samlet oversigt over merudgifter over statusrammenStørre stigning i visiterede timer endindregnet i mængdereguleringenOverført <strong>til</strong> ydelser efterServicelovens § 73 og § 76Overført <strong>til</strong> natydelser idemensenhederneBesparelse ved fastfrysning af budget<strong>til</strong> ydelser <strong>om</strong> nattenI altMerudgifter4,5 mio. kr.4,0 mio. kr.2,1 mio. kr.-0,7 mio. kr.9,9 mio. kr.11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!