SCHÆFERHUNDEN - Schæferhundeklubben for Danmark

schaeferhund.dk

SCHÆFERHUNDEN - Schæferhundeklubben for Danmark

SCHÆFERHUNDENUdgivet af Schæferhundeklubben for Danmark ❙ Nr. 4 ❙ april 2007 ❙ 35. årgang


INDHOLDSCHÆFERHUNDENISSN 0900-633835. årgang ❙ Nr. 4, april 2007Oplag: 4.200Tryk: Elbo Grafi sk A/S Svanemærket trykkerilicens 541 119Udgivet af:Schæferhundeklubben for DanmarkSkolevej 42A ❙ 5690 TommerupTlf. 6476 1326 ❙ Fax 6476 2790Tlf. tid: Mandag kl. 15-18samt tirsdag, torsdag og fredag kl. 11-14E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dkwww.schaeferhund.dkRedaktion og annonceekspedition:Indtil redaktør er fundet:Karin Christiansen ❙ Bovvej 40 ❙ 6534 Agerskov,Tlf. 7483 3705 ❙ email: karin@schaeferhund.dkOverordnede bladansvar:HovedbestyrelsenKorrektur:Asa GarodkinUdgivelsesplan 2007:Schæferhunden udkommer 10 gange om året(to gange i december). Bladet udkommer ikkei januar, juli og november. Fra afl evering tilpostvæsenet går der ca. 1 uge, før bladet erude hos medlemmerne.Nr. Deadline Aflevering tilpostvæsenet1-2 11/1 12/23 20/2 19/34 20/3 16/45 20/4 21/56 20/5 25/67-8 20/7 20/89 20/8 17/910 20/9 15/1011 (HAS) 01/10 19/1112 01/11 10/12Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.Udebliver medlemsbladet, skal man i førsteomgang rette henvendelse til sit lokale postkontor.Giver dette ikke resultat, rettes henvendelsetil klubbens sekretariat, som står foradresselisterne - ikke til redaktionen.Annoncepriser 2007:1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr. 3.200,003/4 side (184x195 mm) kr. 2.575,002/3 side (184x170 mm) kr. 2.350,001/2 side tværformat (184x129 mm) kr. 1.700,001/3 side (184x83 mm) kr. 1.350,001/4 side (90x129 mm) kr. 950,001/8 side (90x62,5 mm) kr. 575,001/16 side (90x29,5 mm) kr. 325,00Rubrikannoncer – max. 7 linier kr. 165,00Pr. ekstra linie kr. 20,00Kennelannonce- 9 ordinære numre pr. kalenderår:Enkelt (kun tekst) kr. 800,00Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr. 1.200,00Alle priser er excl. moms – incl. 4-farverI dette nummer…55Landsformanden har ordet .........................................................................4Poul Meineche Hansen 60 år .....................................................................5Tips & tricks fra hundeskolen .....................................................................6Velkommen til HAS 2007 i kreds 62 Vallensbæk ........................................7AK i Præstø ................................................................................................8Nyt fra BHR-formanden ..............................................................................8Rubrikannoncer ..........................................................................................9Kommende avlskåringer .............................................................................9Anmeldte brugsprøver .............................................................................10Ny brugsprøvedommer ............................................................................10Debatindlæg ............................................................................................11Kredsenes adresseliste .............................................................................12Danmarks Hund .......................................................................................17Adresselisten ............................................................................................18Kenneloversigten .....................................................................................19Arrangementskalender .............................................................................23Kredsannoncer .........................................................................................25Forsidebillede:”Så er foråret vist kommet.”Indsendt af Martin Joensen6Schæferhunden. nr. 4. april 2007 3


LEDERLandsformandenhar ordetSom nyvalgt landsformand på repræsentantskabsmødetd. 25/3 har jeg ønsket at skriveet par ord her på lederens plads.Først og fremmest er jeg glad for at repræsentantskabetvalgte, så valgene blev engod blanding af siddende og nye medlemmer.Det er ikke godt for en klub, hvis der kommernye folk på alle poster, for så vil der ofte gåalt for meget tid med at finde fælles fodslagog finde ud af, hvordan tingene fungerer. Derer en forretningsorden og nogle regler, derskal holdes.Det er mit håb, at vi med den nye sammensætningi hovedbestyrelse, brugshunderådog avlsråd kan få tid til at arbejde noget meremed hund, og at mængden af sager og indberetningermå tage knap så meget af vorestid som hidtil.I skrivende stund er der aftalt møder i HB,avls- og brugshunderåd, men pga. deadlinekan der desværre ikke nå at komme noget idette aprilnummer.Noget af det første HB skal have løst, erat finde en redaktør. Dette blad er kommet istand med velvillig assistance fra AnnemarieMortensen og trykkeriet Elbo. Hvis dette nummerikke helt ser ud, som det plejer, så er detpga. manglende redaktør. Dette håber vi dogat få løst allerede til næste gang, når majnummeret udkommer.Derudover er det mit håb for klubben, atvi nu med fuld besætning kan skabe ro ogstabilitet, og at dette vil brede sig til kredsenetil gavn og glæde for alle medlemmer.Vi har schæferhund af mange årsager:Som tjenestehund, som konkurrencehund påsåvel brugs- som udstillingsfronten eller somfremragende familiehund. Men fælles for dethele er, at schæferhunden bliver en integreretdel af vores liv.Det skulle jo gerne være sådan, at når manhar schæferhund, og skal vælge mellem allede træningstilbud, der findesblandt hundeklubberne ogprivate træningstilbud, ja, såskal det være Schæferhundeklubben,man vælger. Viskal være de bedste. Vi skalhave de bedste trænere ogdet bedste tilbud til hundeførerne.Det kræver meget,og det kan vi kun gøre ifællesskab.Hvis vi i kredsene kan give de nye hundeførereen start, de kan magte, kan det være,mange flere vælger at blive - og måske enddafår taget prøver. Bliver de derimod præsenteretfor noget, de ikke kan overskue, vil nogle måskeforlade klubben igen.Hvis vi bliver i stand til at holde på dissemedlemmer, får vi større bredde, som vil sikreeliten langt ud i fremtiden. Vi bliver nødt til atindse, at uden disse medlemmer kan kredseneog ej heller vores klub fungere optimalt.Det er mit håb, at kredsene vil tage godtimod ALLE hundeførere, så folk føler sighjemme, føler sig godt tilpas. De helt fundamentaleting som kammeratskab og klubåndbør selvsagt være til stede, hvis vi skal havemedlemsfremgang fremover.Husk, at have en hobby er noget man gør isin fritid, for sin egen fornøjelses skyld.Når I læser dette står en af vores hovedbegivenhederfor døren, nemlig BHP3-DM i kr.17 – Silkeborg, som har sat alle sejl til, for atdet bliver at vellykket arrangement. Jeg er heltsikker på, at vi alle kan se frem til en veltilrettelagtweekend i det midtjyske, med masseraf dejligt hundearbejde! Alle deltagere ønskesheld og lykke – og husk uanset hvordan detgår, er det en flot bedrift at deltage.Vel mødt til DM i Silkeborg d. 5.-6. maj.Karin Christiansenlandsformand4Schæferhunden. nr. 4. april 2007


PERSONLIGEPoul Meineche 60 årDen 19. maj runder Poul Meineche et skarpthjørne, og selv om det er en hundemand med enalder en del over gennemsnittet i foreningen, erdet også en hundemand, der kan se tilbage påmange års hunde- og foreningsarbejde.Poul har været hele raden rundt fra enbegyndelse som aktiv udstiller blandt andetmed den succesrige Lilskåns Bill, aktiv brugshundemand,opdrætter med kennelnavnetMeineche, en kennel, der har lavet mange godeog typerigtige hunde, f.eks. husker vi MeinechesQueen, og endelig og ikke mindst huskes han forsin store indsats i foreningsarbejdet. Her lagdehan ud som brugsprøve- og udstillingsdommer,og på begge områder har han ydet en højtrespekteret indsats. Ved brugsprøverne foregikdet i en hyggelig og humoristisk atmosfære,så ingen nerveplagede deltagere behøvede atgå ud af deres gode skind. På udstillingernedemonstrerede Poul sin sikre sans for denrigtige type.Det er dog ikke mindst som en succesrigformand for avlsrådet, vi først og fremmesthusker Poul. I over 20 år fra 1978 sad Poul sommedlem af avlsrådet først som menigt medlemsiden som formand. Det skulle vise sig, at hanblev en meget dygtig formand, og det blev etmeget velfungerende avlsråd, han kom til atstå i spidsen for. Når det var så vellykket enperiode, skyldtes det, at rådet udover at få selveavlsrådsarbejdet til at glide også var præget afen rigtig god stemning og et megetgodt kammeratskab. Sådan nogetkommer ikke af sig selv, og nårdet gik så fint, skyldtes det blandtandet, at Poul var den rigtige formandmed evner for lederskab. Detbetød, at han foruden at kunnegå foran og stikke linier ud, visevejen og skabe inspiration ogsåforstod værdien af at give pladstil de øvrige. Rådet blev kort oggodt et team, et begreb, der ikkevar opfundet dengang, men somnu er alment anerkendt.I Pouls periode som avlsrådsformandfandt avlsrådsarbejdet sin form, og derblev skabt et system med dommerudddannelse,fastlæggelse af procedure for avlskåringer,landsdelsskuer i sammenhæng med HAS ogen avlsplan, der lagde et fundament, somopdrætterne bakkede op om.At have en god struktur i arbejdet er envigtig ting, men det skader heller ikke at haveforstand på det, man har med at gøre, og dethar Poul. Han kan sit job, og jeg tænker herikke på det med klipningen, men på at kunnese på hund. Det sikre blik for typen har altidværet et kendetegn for Pouls dommerarbejdeog det blev også bestemmende for linien i detpraktiske avlsrådsarbejde.Pouls indsats for klubben og for racen hargjort, at man godt kunne forestille sig, at hanogså som landsformand kunne have gjort enindsats. At det er en tanke, mange kunne gåind for, viste klapsalverne på det nyligt afholdterepræsentantskabsmøde, da Poul blev forslåetsom kandidat. Det kunne ikke blive til noget,da Poul ikke ønskede at stille op.Nu kan noget af energien bruges på landetsnæststørste frisørkæde og på vindyrkning.Forhåbentlig bliver der også tid til fortsat dommergerningpå begge fronter.Poul, jeg tror, at der er mange, ikke blot dinegamle kammerater i avlsrådet, men også mangeandre hundefolk, der sender dig en venlig tankepå din fødselsdag. Til lykke med de 60. ❙Arne Bak RasmussenVinterskuet 2007 Kolding”Der kom en vældig vind, den daw ude fravest; uha da da ”. Sådan sang de nattergalefor år tilbage, og sådan var såmænd også vejretsøndag d. 11/3 - 2007. Dagen for afholdelseaf vinter-landsdelsskuet 2007. Traditionentro, var vejret noget man lagde mærke til påvinterskuet. Højt flot forårssolskin, med en stridvind, fejende hen over banerne. Vinterskuethavde igen fundet vej til kreds 13 Kolding. Etbåde glædeligt og hjerteligt gensyn, thi vinterskuethar tidligere altid hørt kolding-egnentil. Ja man kan nærmest sige, at vinterskuet itidernes morgen, blev født der!Rammerne for et vellykket arrangement varafgjort tilstede. 118 tilmeldte hunde fra nær ogfjern, der alle havde smidt vinterens sløvsind afsig, og mødte frem med et friskt forårsglimt iøjnene. Oplagte dommere, der alle var klar til atbyde en ny sæson et kærkomment velkommen.Og ikke mindst de af kreds 13’ s medlemmer,der havde gjort alt dette muligt.Specielt til dagen, var der faktisk anlagtdiv. søer med ænder, svaner og andet, så selven Morten Korch måtte bøje sig i støvet!!Hundematerialet var i de voksne klasser,præget af gamle kendinge som Thomsebo’sNimbus og Kratmosens Naomi, lige som hvalpeklassevinderen(tæver) Slottet’s Chanel no1 også var tilstede, og som de forrige nævnte,vandt også hun sin klasse. I hvalpeklassernevar der mange nye hundeansigter, nogle afdem, som gjorde sig særdeles bemærket pådagen var bl.a Greves Jenna i 6 - 8 mdr. tæver& Skovhyttens Cora i 10 - 12 mdr. tæver. BeggeNimbus børn. ❙På kreds 13’ s vegneMorten LyagerSchæferhunden. nr. 4. april 2007 5


TRÆNINGSTIPSTIPS & TRICKS fra HundeskolenDer findes lige så mange måder at træne hund på, som der findes hunde ogmennesker… Nogle principper og idéer passer til nogen og nogle til andre.Derfor skal denne klumme ikke opfattes som andet end inspiration.A - SPORHøjt søgHar du problemer med højt søg, fx i modvind,kan du arbejde med at grave godbiddernened. Du laver et godt hælspor, lægger gufi, og træder jorden ned over igen. Sørg forat hunden er ordentlig sulten, og at det ernoget den kan lide, så den godt gider graveguffen op.SidevindHar du problemer med at hunden flakker isidevind, kan du træne sporsøget i sidevind,med guf i alle fodspor, det holder hundeninde på sporet. Så trapper du ned, hver andetfodspor osv. Hvis hunden begynder at flakkeigen, er du gået for hurtigt frem, og du skalgå tilbage i sværhedsgrad. Du fortsætter indtildu har dit almindelige antal guf tilbage oghunden holder sig i sporet.B - LYDIGHEDSpringDu kan lære hunden at springe frem og tilbageved hjælp af "targetstikken", pinden. Så fårdu en hund som springer målrettet frem ogtilbage. En hund som kan belønnes for ikkeat strejfe, og som lærer at udføre en handlingpå kommando efter springet.Du starter med et lille flugtspring, som duer sikker på at hunden kan komme over, udenanstrengelse, og uden at strejfe. Ca. 2 meterbag springet sætter du din pind i jorden, gørdet sammen med hunden, så den ved at dener der. Stil dig foran springet, ikke for langt fra,og giv kommando "spring" & og hjælp evt.hunden over springet. Når den lander giverdu kommando "pind" og hjælper den tilbageover springet, hvor du belønner den.Efter 2-3 forsøg skulle hunden gerne springeaf sig selv, målrettet mod pinden. Du kan klikke,både over springet, efter den har rørt pinden(på kommando) og for tilbagespringet, ogbelønne den når den er tilbage ved dig, detbliver en såkaldt kæde.Hvis hunden fejler, løber uden om springetpå vej ud, giver du ikke kommando "pind",men kalder den tilbage. Hvis hunden strejfer,klikker du ikke. Hvis hunden løber uden omspringet, på vej retur, ignorerer du fejlen ogprøver igen. Hvis hunden fejler flere gange mådu sætte springet ned, eller træne "pind" udenforhindring. Eller i nød, anvende en "kravlegård"hvor den ikke kan løbe uden om.Du øger gradvis højden på springet ogafstanden til springet og til pinden.Det er en stor fordel, for springteknikkenat hunden er målrettet over springet, og detmindsker antallet af strejf. Det er også enfordel at hunden har lært at udføre en handlingefter "spring", så bliver "apport" lettereat indøve. Det er samme fremgangsmåde påklatrespringet, og det er en fordel, hvis detkan sættes ned/lægges ned, så hunden ikkefår nogle dårlige oplevelser. ❙6Schæferhunden. nr. 4. april 2007


VELKOMMEN TIL HAS 2007Hvem er Kreds 62Kreds 62 har den fornøjelse, at skulle afholdeen af årets store begivenheder i Schæferhundeklubben,HAS 2007, arrangementet fi ndersted i dagene 10-12 august i VallensbækIdrætscenter.Kreds 62 har tidligere, i 1994 og 1996forestået afviklingen af HAS.Kreds 62 blev stiftet i 1982 og er ganskeroligt ekspanderet til i dag at have 200 medlemmer,som er en blanding af udstillings-,brugs – og nu også har fået et nyt tiltagmed agility.Hver onsdag, med start i april/maj påbegyndesringtræningen frem til HAS, ikke kunfor kredsens medlemmer, men for alle, derfinder denne træning interessant. Vi har deltringtræningen op således, at hvalpe er påmellem kl 18.00 og 19.00 og voksne mellemkl 19.00 og 20.00. Vores køkken har til hvergang nye og spændende menuer til særdelesfornuftige priser, hvilke betyder, at der er stortilslutning omkring dette, at det kammeratligeog hyggelige samvær fungerer. Det ernormalt mellem 15-25 hvalpe og det sammeaf voksne.Kredsen afholder endvidere kombiarrangement,kåringer og agilitystævner.Vi har afholdt medlemsmøde og nedsaten styregruppe, der nu arbejder hårdt med deindledende forhandlinger, dels med Vallensbækkommune, som er utrolig hjælpsom og imødekommendeoverfor kredsen og arrangementet.Ligeledes skal alle myndigheder, såsom politi,brandvæsen m.fl., kontaktes. HAShjemmesidener i skrivende stund under udarbejdelse og nårbladet er udkommet har hjemmesiden væretpå nettet et stykke tid.Vi har besluttet at tage initiativer til nyetiltag på HAS i år, som vi tror vil blive velmodtaget. Blandt nogle af disse initiativerkan nævnes Agility for Schæferhunde, somikke nødvendigvis er tilmeldt HAS.Et anderledes tiltag, som vi tror kan givevor klub og vore kredse et tiltrængt pust er, at”fru Jensen” kan møde frem og få en bedømmelse/beskrivelseaf sin schæferhund, her erpåtænkt, at opdrættere kan få deres tidligerehvalpekøbere, som ikke har fået en beskrivelseaf sin hund tidligere, til at møde frem, og vivil ifm HASannoncer i lokalaviserne, profilereat alle schæferhundeejere gratis kan deltagei dette indslag. Her kan andre kredse bidragemed at få deres lokalaviser til at bringe sammeopfordring til schæferhundeejere.Et agilityarrangement med deltagelse af alleracetyper er ligeledes på programmet.Som det sidste nye tiltag, vil der lørdageftermiddag være mulighed for at fremstillesin avlstæve eller avlshan, med sit afkom iflere generationer, børn, børnebørn, osv, etindslag med hunde, som ikke behøver at væretilmeldt HAS.Disse tiltag som arrangeres af kredsen, eret forsøg på at skabe en større bredde på HAS,som formedentlig også vil medvirke til at HASvil blive tiltrukket af et andet publikum endkun klubbens medlemmer, til gavn for kredsen,klubben og sponsorer m fl.Vi håber, at det vil blive vel modtaget ogkan give HAS nye indgangsvinkler til gavnfor os alle.Med denne lille orientering, ønsker jeg allesærdeles velkommen til HAS 2007 i VallensbækIdrætscenter. ❙Jytte Jensen,formand kreds 62 Vallensbæk.Schæferhunden. nr. 4. april 2007 7


NYT FRA AVLSRÅDETKåringsdommer: Fritz Bennedbæk.Avlskåring i Præstø- den 19. november 2006Hanner kåret i kl. 1Hulgaard’s YengoFødt 30/5-2003 BHP1 UHP HD:A, DKK11370/2003 (Hulgaard’s Karlo, PH-P, PH-K,PH-V - Glarbo Ciff, BHP1). Opdr.: Carl Hulgaard,Salbyvej 166, 4600 Køge. Ejer: Ulla Henriksen,Ringstedvej 596A, 4100 Ringsted.Stor, dertil passende kraft- og substansfuld, harmoniskopbygget, særdeles godt pigmenterethan af særdeles god type. Godt udtryksfuldthoved, mørke øjne, korrekt ørestilling. Ikkehelt faste rygbånd, fast lænd, godt velformetkryds af god længde. Overarm og skulderblader af god længde og godt lejret. Særdeles godtvinklet bag, godt for- og underbryst. Normalfrontstilling , træder parallelt. Fast bag, lidtindfodet for. Bevægelsen er særdeles harmoniskog parallel med særdeles godt fraskub ogdertil passende fremgreb. Mod og kampdriftudpræget. Slipper.Hanner kåret i kl. 2Rowicks FalkMai Tuk ExonTæver kåret i kl. 2Satoris PinkyBayogi UsshiHulgaard’s CoraSatoris HulaTæve avlsmønstretHulgaard’s YvettTæver ej kåretBayogi TillaMai Tuk FaithSvogerslevs LeicaBHR-formand – igen !Så sidder jeg her igen – ikke af trods – og ikke af tvang.Det er efter lang overvejelse og helt frivilligt,som meget af det arbejde, der i forvejen udføresi vores klub er, det er MEGET vigtigt at huske på.Det er en af de ting vi skal være meget taknemmeligefor. Alt for mange af os forventer (for)hurtig information, (for) hurtige beslutningerog så kan det jo nemt blive forhastet og ikkegennemtænkt – så derfor – giv lidt tid.Som ny ”genvalgt” BHR-formand glæder jegmig utroligt til samarbejdet med de ligeledesnye mennesker, der er kommet med ind i rådet.En enkelt er genganger nemlig Erik Ahrends– vi har arbejdet sammen tidligere med godtresultat – derfor var han et naturligt valg formig til genvalg.Som jeg ser det – er det et BHR, der udstrålerbredde og engagement. Et BHR som klubbenog dens medlemmer forhåbentlig kan få storglæde og gavn af.Når dette blad modtages har vi alleredeafholdt vores første møde, hvor vi har fåetplaceret ansvaret for diverse arbejdsopgavermellem os. Vi er forhåbentlig kommet gennem deværste bunker af ”gamle” sager og kan kommetil at se fremad mod nye spændende opgaver.Og så krydser vi fingre for, at vi slipper for altfor mange personsager, så vi kan bruge tidentil noget mere fornuftigt, også for vores klubskyld, for det er trods alt den vi alle sammenskal arbejde for.Jeg mener, vi har nogle meget vigtige opgaveromkring vores kursusstruktur, kursusindholdog instruktørområde, vi skal have taget fat påfor at bibeholde bredden i vores klub og gerneom muligt øge den.Eliten skal nok klare sig – vil nogen nokmene. Jeg mener dog stadig, at vi skylder dehundeførere, som bruger næsten hver enestedag i ugen – man kunne populært skrive 24-7– stadig at bakke op om de aktiviteter, dertiltrækker dem. Vi skal sørge for at opretholdekvaliteten til vores udtagelser og DM’er, så vialtid stiller med stærkeste hold til de internationalekonkurrencer.Jeg tror, at kan vi få vores medlemstal tilat stagnere på nuværende tidspunkt, så vil viom kort tid se en stigning.I den forbindelse kan jeg ikke lade væremed at komme med en bemærkning om, at viskal være meget opmærksomme på, hvilketsignal vi sender til vores omverden gennemvores officielle kanaler – her tænker jeg påhjemmesiden og bladet.Som en lille opfordring til klubbens medlemmersynes jeg, det er vigtigt at BHR modtagerinput fra bredde som top – vi kan ikke finde pådet hele selv – kom derfor ud af busken.I skrivende stund er vores næste storearrangement DM for BHP3, som afholdes iKreds 17-Silkeborg – en kreds, der er vant tilat arrangere så mon ikke vi kan forvente, at derbare er styr på sagerne – jeg tror det. ❙Vel mødt i Silkeborg.Lene Carlson BHR-formand8Schæferhunden. nr. 4. april 2007


NYT FRA ALVSRÅDETRUBRIKANNONCERRubrikannoncer sendes (elektronisk) til redaktøren på lotte.albret@privat.dk (se kolofonen side 3 for øvrige kontaktdetaljer)❙ Betaling opkræves, når bladet er udkommet med annoncen ❙ Spaltebredden for rubrikannoncer er 89 mm. Minimumprisenfor en meddelelse er 165 kr. for op til 7 linier à ca. 70 karakterer (bogstaver, mellemrum og tegn) inkl. navn ogadresse. For hver ekstra linie ud over de 7 betales 20 kr ❙ Hvor annoncen handler om hvalpekuld, kan kun optages kuld,der kan og vil blive stambogsført i Dansk Kennel Klub. Indsenderen hæfter for, at ovenstående overholdes og er ansvarligherfor over for Schæferhundeklubben og Dansk Kennel Klub ❙ Annoncører i Kenneloversigten kan gratis få optaget op til 7linier rubrikannonce pr. blad. Derudover betales 20 kr. pr. ekstra linie.Kennel Degn v/Jill og Leif Degn, Østerlarsvej 22, 2770 Kastrup,3252 0726 – 4020 0726, degn@kennel-degn.dk, www.kenneldegn.dkmeddeler:1) Degns Freja BHP1, AK, HD:A, AA:0, dansk index 135 (Melano vomCap Arkona SchH3 – Degns Uni BHP1) har d. 7/3-07 født 2,3 mørktpigmenterede hvalpe efter Ajax Röhnsaler Bach SchH3 (98/93/96=287),AK1, HD & ED: a-normal, SV index 79 (Troll von Haus Milinda SchH3,IPO3, FH, 4xWUSV – Igruschka vom Karthago SchH3).2) Degns Uni BHP1, AK, HD:A, dansk index 133 (Degns Glena – Ollyvon der Horst) har d. 13/3-07 født 5,2 mørkt pigmenterede hvalpe efterUno vom Stadtfeld SchH3 (96/97/98=291), AK/1, SV index 82 (Etzelvom Stadtfeld – Here vom Stadtfeld).Hvalpene er salgsklare i hhv. uge 18 og 19. En tæve udstationeres pågode vilkår.Kennel Sundhund v/ Anita & Parly Carlsen, Godthåbsvej 17, 3751Østermarie, 5647 0714 - 2752 2795, a.carlsen@worldonline.dk,www.sundhund.dk meddeler:Flicka von den Rabauken er parret d. 14/1-07 med Falko v. Wolfsblick.Har d. 15/3-07 født 2 drenge og 2 piger.Jens & Aase Dalsgaard Larsen, Risumvej 16, 8600 Silkeborg,sortezambo@larsen.mail.dk, vestmar@email.dk meddeler:Pa-Schacks Kannie (Bajko v. Peroh) er d. 14/3-07 parret med Jucanv Peroh (Karn v. Fegelhof).Kennel Houen v/Lise Lotte & Chr. Houen og Kennel Garodkinv/Asa & John Garodkin, Abildgaardsvej 183, Sterup, 9760 Vrå,9898 8881 – 4015 7766, kennelhouen@hotmail.com, www.kennel.houen.dk meddeler:AVKL Garodkin Nadine SchH3, HD:A, AA:0, AK/1-D (Garodkin DizzyMiss Lizzy SchH1, HD:B1, AK/1-D – AVKL Trillinggaards Ambi BHP3)har d. 9/3-07 født 3,3 efter Houen Ilko BHP2, AK/1 (Houen CirkelineBHP3, IPO3, AK – AVKL Karats Ulko BHP3, IPO3, AK/1).Kennel Hulgaard v/ Carl Hulgaard, Salbyvej 166, 4600 Køge, tlf.5682 1360, www.kennelhulgaard.dk meddeler:1) Hulgaards’s Yvett BHP1, AM (AK i 2007), HD:B, AA:0 (Hulgaard’sKarlo – Glarbo Ciff) den 28.03.07 født 4,2 hvalpe efter Degn’s RockyBHP3, DM-delt. 2007, AK, HD:B, AA:0 (Ukas v.d. Heidenschanze– Degn’s Una).2) Hulgaard’s Cora BHP1, AK, HD:A, AA:0 (Hulgaard’s Karlo – GlarboCiff) føder sidst i maj 2007 hvalpe efter Degn’s Rocky.Kennel Staudt v/Niels Christian Staudt, Nørregade 107, 9870Sindal, tlf. 9893 4278, www.staudt.dk meddeler:V Hanny vom Wulfsdiek SchH1, AK1-D (VA Laurus von Batu) er den9. marts parret med VA9 Nando vom Gollerweiher SchH3, IPO3, FH2(VA Yello vom St.-Michaels-Berg). Hvalpe forventes ca. 8. maj.v/ Anita og Parly Carlsen, godthåbsvej 17, 3751 østermarie,TLF: 5647071427522795, a.carlsen@worldonline.dk, www.sundhund.dk.Sundhund`s Bertha, er parret den 27-01-2007 med Branko vom Salztalblick.Har født 4-4 den 27-03-2007KOMMENDE AVLSKÅRINGEROBS! Tilmeldingen skal være modtaget senest 14 dage før kåringen. Tilmeldingsblanketten skal være udfyldt korrekt med underskrift,kopi af stamtavle med dokumentation for DNA, samt kopi af HD/AA. Hvis du har spørgsmål, så henvend dig til din avlsvejleder,som gerne vil være dig behjælpelig ❙ HUSK på dagen at medbringe original stamtavle, resultathæfte, dokumentation forHD-resultat samt DNA-test ❙ Er din hund HD-fotograferet eller har brugsprøver i Tyskland, skal resultatet være registreret iDansk Kennel Klub. Originale papirer skal medbringes med påskrift fra DKK på kåringsdagen. Er det ikke i orden, afvises hunden.Kreds 2-Amager, søndag den 13. maj 2007kl. 9.00 på kredsens træningsplads: Selinevej 15, 2300 Kbh.S.Kåringsdommer: Renè JørgensenKåringsleder: Ejler Nielsen, Søsvinget 33, 2635 Ishøj,tlf.: 4373 1012 - 2888 1100Kreds 22-Bornholm, søndag den 20. maj 2007kl. 10.00 på kredsens træningsplads: Myregårdsvej 10, Aaker PlantageKåringsdommer: Fritz BennedbækKåringsleder: Birgitte Hertz, Aspevej 20, 3751 Østermarie, tlf.: 56470213Schæferhunden. nr. 4. april 2007 9


NYT FRA BRUGSHUNDERÅDETAnmeldte brugsprøverTIL HUNDEFØRERENHUSK! at indsende alle nødvendige oplysninger ved tilmelding til brugsprøve, såsom hundens fulde navn (som angivet på stambogen,hvis en sådan haves), tidl. beståede prøver, køn, fødselsdato, DKK reg.nr. og øretatoveringsnr., prøve der tilmeldes i, samtejers navn, adresse, tlf.nr. og medlemskreds. Indsend gerne en kopi af stambogen til prøvelederen, det vil gøre det nemmereat udfylde resultat- og dommerlister m.v. ❙ Forsikring: For at kunne afl ægge prøve, skal hunden være dækket af en udvidet ansvarsforsikring.Kvittering herfor skal kunne forevises på forlangende.Maj2/5. Kr. 57- Møn, FP, D: Bent Andersen, P:Jeannette Sjöberg, tlf. 2320 0030, startkl. 17.008/5. Kr. 43-Hvidovre, UHP, D: Svend ErikLundkvist, P: Jesper Svanberg, tlf. 23499960, start kl. 18.009/5. Kr. 10-Hjørring, BEG, BHP, IPO, SPH,FP, D: Erik Johannesson, P: Søren Vejen,tlf. 2872 8003, start kl. 16.3012/5. Kr. 2-Amager, BEG, BHP, IPO, SL, D:Lene Carlson, P: Wia Petersen, tlf. 44654948, start kl. 9.0012/5. Kr. 11-Randers, BEG, BHP, SPH, SL,D: Flemming Due, P: Irene Thygesen, tlf.4079 1165, start kl. 9.0019/5. Kr. 80-Viborg, BEG, BHP, IPO, SPH,FP, SL, D: Per Svoldgaard Nielsen, P: PatFunnell, tlf. 9757 4636, start kl. 9.0020/5. Kr. 30-Greve, BEG, BHP, IPO, SPH, SL,D: Peter Larsen, P: Randi Salzwedell, tlf.2128 5575, start kl. 9.0026/5. Kr. 47-Suså, BEG, BHP, IPO, SPH, SL,D: Lene Carlson, P: Heino Andersen, tlf.5570 2223, start kl. 9.0031/5. Kr. 41-Nykøbing F., UHP, D: LeneCarlson, P: Jette Ecklundh, tlf. 4040 7210,start kl. 17.0031/5. Kr. 81-Løkken/Vrå, BEG, BHP, IPO, FP,SL, D: Poul M. Hansen, P: Søren Jensen,2127 8111, start kl. 16.309/6. Kr. 71-Grenå. BEG, BHP, IPO, SPH, SL,D: Erik S. Ahrends, P: Niels Ove Rasmussen,tlf. 8632 5518, start kl. 9.009/6. Kr. 84-Skovbo, BEG, BHP, IPO, SPH, D:Harry Hansen, P: Lene Carlson, tlf. 56561333, start kl. 9.0012/6. Kr. 62-Vallensbæk, UHP, D: Sved ErikLundkvist, P: Gert Helmer, tlf. 3649 2044,start kl. 18.0013/6. Kr. 53-Nibe, BEG, BHP, IPO, FP, D:Poul Meineche Hansen, P: Günter Krieg,tlf. 9862 6022, start kl. 17.0016/6. Kr. 38-Haderslev, BEG, BHP, IPO, SPH,SL, D: Harry Hansen, P: Louise Kjeldstrøm,tlf. 5918 5531, start kl. 9.0012/5. Kr. 55-Furesø, FP. D: Peter Larsen,P: Henning Nielsen, tlf. 4817 4080/ 23304580, start kl. 9.0012/5. Kr. 57-Møn, BEG, BHP, IPO, SPH, SL,D: Bent Andersen, P: Jeannette Sjöberg,tlf. 2320 0030, start kl. 9.0019/5. Kr. 55-Furesø, BEG, BHP, IPO, SPH, SL,D: Lene Carlson, P: Lisbeth Pedersen, tlf.2890 6345 / 4495 4689, start kl. 8.00Juni2/6. Kr. 55-Furesø, BEG, BHP, IPO, SPH, SL,D: Lene Carlson, P: Lisbeth Pedersen, tlf.2890 6345/4495 4689, start kl. 8.009/6. Kr. 1-Rødovre, BEG, BHP, IPO, SPH, SL,D: Helle Priess, P: Steen Hansen, tlf. 38741808, start kl. 8.009/6. Kr. 12-Århus, Danmarks bedste BEGB, D: Lars Juhl, P: Ann Madsen, tlf. 86281625/2858 3771, start kl. 8.00Ny brugsprøvedommer16/6. Kr. 43-Hvidove, BEG, BHP, IPO, SL, D:Lene Carlson, P: Jesper Svanberg, tlf. 23499960, start kl. 8.3017/6. Kr. 5-Hillerød, BEG, BHP, IPO, SL, D:Lene Carlson, P: Annette Haaknel, tlf. 48796310, start kl. 9.0017/6. Kr. 32-Ringkøbing, BEG, BHP, IPO,SPH, FP, SL, D: Poul Meineche Hansen, P:Maja B. Kristensen, tlf. 9733 0133, startkl. 9.00Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, Borup, 8420 Knebeltlf. 8635 6099, E-mail: vivi@gilsager.dkhar bestået eksamen som brugsprøvedommer d. 3/12 2006, og er nu godkendt til også atdømme i Schæferhundeklubben.Vivi har været medlem af Schæferhundeklubben i mere end 20 år. Hun har været medlem afkr. 56, men har, siden hun flyttede til Jylland i 1996, været medlem af kr. 65.10Schæferhunden. nr. 4. april 2007


DEBATSIDERNE❙ Om debatindlæg:Debatindlæg skal være af bred, almen interesse og må ikke virke anstødelige, indeholde personangreb, have et racistisk eller ærekrænkende indholdeller virke mod Schæferhundeklubbens interesser.Indlæg indsendes elektronisk (dispensation kun efter aftale med redaktøren) og må max. fylde 450 ord. Redaktøren forbeholder sig ret til at forkortelængere indlæg.For læserbreve, som kræver besvarelse af anden person, må påregnes en længere ekspeditionstid, og disse må derfor indsendes i god tid (ca. 2uger før normal redaktionsfrist).Hvad skal vi gøre for bredden?Jeg har netop læst den sidste hovedbladslederaf Karin Christiansen. Jeg læser om en bekymringfor klubbens fremtid, som vi alle kan bliveenige om er velbegrundet. Men jeg læser ogsåflere ting som jeg absolut ikke er enig i.For det første skriver Karin at klubbens eliteovertager de konkurrencer, der var tiltænktbredden. Det var ikke tilfældet i 2006.Til Begynder-B-DM 2006 deltog der 20hundeførere, ikke en eneste af dem var fraeliten, hvis eliten er ”BHP3 udtagelseshundeførere”Til Hvidovre Open 2006 var der ingen fraeliten og til Rødovre Open 2006 var der 1.Til BHP1-DM 2006 deltog 24 hundeførere,af dem var kun 4 fra eliten.Det synes jeg ikke kan kaldes at overtage.Desuden synes jeg, at det er godt, at elitendeltager med deres nye unge hunde i fx BHP1DM. Det er godt for arrangementet, at der altidkommer nogen "kendte". Det er godt for deltagerne,at der er nogen med, som har prøvetalting før. Det er godt for de unge hunde, atkomme ud til en rigtig konkurrence, hvor der erpres og nerver på, tidligt i uddannelsen.At flere konkurrencer skal hjælpe klubbenmed at beholde bredden og medlemmerne,det er noget pjat. Så er man jo i gang med atlave bredden til elite – og det var netop ikkedet som var meningen!Det eneste der er brug for, er velfungerendekredse.Kredse med dygtige trænere og figuranter,og med en god atmosfære! Kredse hvorman kan få kvalificeret hjælp til at træne sinhund, og hvor man kan hygge sig med andrehundetosser.Det lyder simpelt, og det er det også! Det eropgaven at finde ud af, hvorfor det ikke lykkesrundt i alle kredse. Hvad er problemet?Hvis man svarer, at problemet er, at derikke er nogen medlemmer – så griber man detforkert an! Dét er ikke problemet. Problemeter, hvorfor de ikke er der.Er de, ligesom jeg, trætte af at læse i hovedbladetom træningsmetoder? Og tænker:Det er vist ikke en klub for lille "Delle" ogmig? Er de trætte af, dårlig træning? Er detrætte af at der ikke er nogen træner? Er detrætte af at træne BHP? Er hundematerialetfor dårligt?Vi ved det ikke, vi kan kun gætte, så det børundersøges! Så man ved hvor vi skal gribe ind.Start med at spørge alle kredse, hvordan gårdet? Hvad går godt og hvad går skidt? –Oghvorfor? Derefter bør de medlemmer, somforlader os spørges. Hvorfor vil du ikke væreher mere? Hvad kan vi gøre bedre?Saml erfaringerne fra de kredse, hvor detgår godt, og hjælp der, hvor det går skidt!Det kræver et stort arbejde, mange menneskerog en masse tid at drive en kreds. Alle3 ting er mangelvarer i vores samfund i dag.Netop derfor er der ingen grund til at opfindeden dybe tallerken flere gange. ❙Xenia Kruse, Kreds 3.Schæferhunden. nr. 4. april 2007 11


KREDSENES ADRESSELISTEKredsenes adresseliste❙ Forkortelser:FM: KredsformandenARK: Avlsrådets kontaktperson(* = uddannet avlsvejleder)BRK: BrugshunderådetskontaktpersonPRK: PR-kontaktpersonT: TræningspladsKREDS 1 - RØDOVREFM: Keld Schrøder, Troldkærvej 5,2610 Rødovre, tlf. 3641 3646ARK: IngenBRK: Steen Hansen, Roskildevej 138A, 2.,2500 Valby, tlf. 3874 1808PRK: Søren H. Christiansen, Kongeslusen 9,2610 Rødovre, tlf. 2275 1422T: Korsdalsvej 128 A, RødovreKREDS 2 - AMAGERFM: Henning Visholm, Finderupvej 71,2770 Kastrup, tlf. 3251 3175ARK: Henning Visholm, Finderupvej 71,2770 Kastrup, tlf. 3251 3175BRK: Ove Frederiksen, Søvænget 11, 2770Kastrup, tlf. 3251 2388PRK: Michael Thorgrimson, Månsansväg 38,Malmø, SverigeT: Selinevej 15 (ved Sjællandsbroen overfor Lossepladsvej), 2300 København S,tlf. 2961 3281KREDS 3 af 1996- BALLERUPFM: Mikkel Kruse, Sankt Markus Plads 12,3. th., 1921 Frederiksberg C,tlf. 4051 2135, xemi@post11.tele.dkARK: Anne B. Rasmussen, Bøgevang 43,2830 Virum, tlf. 4585 4230BRK: Eva Olsen, Vingetoften 17,2730 Herlev, tlf. 4494 0882,eko@nuevolution.comPRK: Jette Müller-Johansen, Bukketornvej17, 3300 Frederiksværk, tlf. 47770170, jmjhome@webspeed.dkT: Kildedal 5, MåløvKREDS 4 - ROSKILDEFM: Erling Hansen, Nørrevej 10,4621 Gadstrup, tlf. 4619 0057,formand@kreds4.dkARK: *Jan Siebenhaar, Kirkevænget 53A,4360 Kr. Eskilstrup, tlf. 5918 0153BRK: Erling Hansen, Nørrevej 10,4621 Gadstrup, tlf. 4619 0057PRK: IngenT: Darupvang 15, RoskildeKREDS 5 - HILLERØDFM: Annette Haaknel, Gurremarken 12,3200 Helsinge, tlf. 4879 6310,haaknel@get2net.dkARK: *Sven Erik Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød, tlf. 4825 1510BRK: John Hansen, Krogvej 13,3320 Skævinge, tlf. 4828 9042PRK: John Hansen, Krogvej 13,3320 Skævinge, tlf. 4828 9042T: Jagtvej 23, Hillerød, tlf. 4226 5925KREDS 6 - FREDERIKSSUNDFM: Svend Rungstrøm, Hovedgaden 119,3630 Jægerspris, tlf. 4753 1209ARK: * Svend Rungstrøm, Hovedgaden 119,3630 Jægerspris, tlf. 4753 1209BRK: Yvonne Beicker, Hvedemarken 29,3550 Slangerup, tlf. 4233 3799PRK: IngenT: Holmensvej 29, FrederikssundKREDS 7 - KALUNDBORGFM: Viggo Pedersen, Aldersrovej 5,4400 Kalundborg, tlf. 5950 0281ARK: Viggo Pedersen, Aldersrovej 5,4400 Kalundborg, tlf. 5950 0281BRK: Allan Florin Pedersen, Rørmosevej 6 A,4400 Kalundborg, tlf. 5956 0202PRK: Finn J.B. Larsen, Rørmosevej 15,4400 Kalundborg, tlf. 5951 6851T: Arnakkevej, Kalred, EskebjergKREDS 8 - RØNNEDEFM: Jan René Nielsen, Spangsvej 127,4750 Lundby, tlf. 5551 2515,jn@kreds8.dkARK: *Lilli Nagel, Alslevvej 8B, 4653 Karise,tlf. 5678 9407, AU@kreds8.dkBRK: Dorte Janne Kondrup Nielsen, Spangsvej127, 4750 Lundby, tlf. 5551 2515brk@kreds8.dkPRK: Steen Andersen, Præstøvej 2a, st. tv.,4640 Fakse, tlf. 2334 2623,SA@kreds8.dkKREDS 9 - ODENSEFM: Jan Stilling, Appevej 90,5690 Tommerup, tlf. 6476 3009ARK: *Karsten S. Andersen, Fyllestedvej 44,5463 Harndrup, tlf. 6444 2676BRK: Jacob Christensen, Kærlighedsstien26, 5560 Aarup, tlf. 6443 1393PRK: John Handberg Larsen, Markhaven 20,5320 Agedrup, tlf. 6610 7212T: Bjerggårdsgyden, SedenKREDS 10 - HJØRRINGFM: Aase Jensen, Haurholmvej 80,9800 Hjørring, tlf. 9898 6318ARK: Aase Jensen, Haurholmvej 80,9800 Hjørring, tlf. 9898 6318BRK: Søren Vejen,Enighedsvej 56,9900 Frederikshavn, tlf. 9842 5728.PRK: Allan Chr. Andersen, Markager 7,9750 Vrå, tlf. 9898 8698T: Vinstrupvej 69, HjørringKREDS 11 - RANDERSFM: Tommy Sørensen, Pinborgvej 34,8900 Randers, tlf. 6181 9720ARK: *Mona Bech Sørensen, Pinborgvej 34,8900 Randers, tlf. 8649 6749BRK: Ole Hansen, Solbakken 5,9560 Hadsund, tlf. 2216 1264PRK: Tommy Sørensen, Pinborgvej 34,8900 Randers, tlf. 6181 9720T: Langvangen 10, Randers,tlf. 8641 1571KREDS 12 - AARHUSFM: Ole Holst, Nørrestrandsgade 60,8700 Horsens, tlf. 7562 1775,formand@kreds12.dkARK: *Poul Granslev, Præstegårdsvej 89,8320 Mårslet, tlf. 8629 5520BRK: Ann Madsen, Rosendalvej 34,8260 Viby J., tlf. 8628 1625,taja@post6.tele.dkPRK: IngenT: Rugholmvej 54, Viby, tlf. 8614 6156KREDS 13 - KOLDINGFM: Morten Lyager, Østermarksvej 8,7182 Bredsten, tlf. 2290 8400ARK: *Morten Lyager, tlf. 7588 4086BRK: Werner Schuhmacher, Fuglsangsvej 1,8660 Skanderborg, tlf. 3055 8676PRK: Morten Lyager, Østermarksvej 8,7182 Bredsten, tlf. 2290 8400T: Petersmindevej 2, 6000 KoldingKREDS 14 - HERNINGFM: Harry Max Jensen,Sunds Hovedgade 62,7451 Sunds, tlf. 9714 2307ARK: *Poul Schmøkel, Ollingvej 9, 6933 Kibæk,tlf. 9660 0178,pakasch@mail.tele.dk12Schæferhunden. nr. 4. april 2007


KREDSENES ADRESSELISTEBRK: Ole Kristensen, Kollund Byvej 82,Kollund, 7400 Herning, tlf. 9722 4519PRK: IngenT: Lollandsvej 10, Industri Nord, Herning,tlf. 9722 2757KREDS 15 - NAKSKOVFM: Leon Jensen, Erantisvej 30,4900 Nakskov, tlf. 4010 6921ARK: IngenBRK: IngenPRK: IngenT: Maglehøjvej, Nakskov, tlf. 5495 1280KREDS 16 - AALBORGFM: Finn Høffler, Hasselvej 14, 9280 Storvorde,tlf. 9831 0744/ 2024 1953ARK: Lise Lotte Houen, Abildgårdsvej 183,Sterup, 9760 Vrå, tlf. 9898 8881BRK: Henrik W. Jensen, Grandisvej 17, V.Hassing, 9310 Vodskov, tlf. 9825 7559/2120 9879PRK: IngenT: Nørkæret 77, 9270 Klarup,tlf. 9831 5670KREDS 17 - SILKEBORGFM: Susanne Vinkler Karlsen, Brunbakkevej2, 8600 Silkeborg, tlf. 8685 5158/2622 9187, fm@schaeferkreds17.dkARK: Aase Overgaard, Lystrupvej 24, Ølsted,8723 LøsingBRK: Jan E. Karlsen, Brunbakkevej 2,8600 Silkeborg, tlf. 8685 5158,brk@schaeferkreds17.dkPRK: Kim Sørensen, Vinderslevholmvej 49,8620 Kjellerup, pr@schaeferkreds17.dkT: F.L. Smidthsvej 7, 8600 Silkeborg,tlf. 8681 5205KREDS 18 - ÅBENRÅFM: Jørn Sørensen, Hesselrøj 8, 6200Åbenrå, tlf. 7468 5166, jorn.sorensen@jubii.dkARK: *John Jensen, Vestervang 14, 6240Løgumkloster, tlf. 7477 5252BRK: Anna Marie Blaudzun, Kidskelundmarkvej6, 6340 Kruså, tlf. 7467 3982,blaudzun@post.tele.dkPRK: Ole Madsen, Buen 68, Stubbæk,6200 Åbenrå, tlf. 7461 3240,madsenbuen68@webspeed.dkT: Drejbjergvej 5-6, SøgårdKREDS 19 - FREDERIKSHAVNFM: Ingrid Jensen, Jyllandsgade 66,9900 Frederikshavn, tlf. 9843 0023,ingrid20@webspeed.dkARK: *Bent N. Hansen, Assensgade 7,9900 Frederikshavn, tlf. 9842 9612BRK: Bjarne Christensen, Lærkevej 2,9970 Strandby, tlf. 9848 2043,hund@mail.dkPRK: Helle Henriksen, Haldsvej 46,9970 Strandby, tlf. 9848 0246,fam.lentz@henriksen.mail.dkT: Hulvej, Sulbæk, SæbyKREDS 20 - ODDERFM: Ole Sarbæk, Gosmervej 21, Øring,8300 Odder, tlf. 8655 4646/ 28255546, kweo@get2net.dkARK: *Ole K. Sarbæk, Gosmervej 21,8300 Odder, tlf. 8655 4646/2825 5546BRK: Michael Hansen, Østergårdsvej 173,8340 Malling, tlf. 8693 7887/ 27252249, michael_s@hansen.tdcadsl.dkPRK: Ole Sarbæk, Gosmervej 21, Øring,8300 Odder, tlf. 8655 4646/ 2825 5546T: Rude Havvej, Odder, tlf. 2538 4481KREDS 21 - DJURSLANDFM: Leif Richardt, Ringdalsvej 4,8550 Ryomgård, tlf. 8639 6606ARK: Leif Richardt, Ringdalsvej 4,8550 Ryomgård, tlf. 8639 6606BRK: Leif Richardt, Ringdalsvej 4,8550 Ryomgård, tlf. 8639 6606PRK: Leif Richardt, Ringdalsvej 4,8550 Ryomgård, tlf. 8639 6606T: Astrupvej, Mesballe, RyomgårdKREDS 22 - BORNHOLMFM: Flemming Larsen, Linde Alle 4,3700 Rønne, tlf. 5696 3376,larsenfa@teliamail.dkARK: Lene Riis Olsen, Aagaardsvej 37, 3700Rønne, tlf. 5696 6688BRK: Jette L. Jensen, Fårebrovejen 7, 3730Nexø, tlf. 5648 8143, jette.lykke.jensen@get2net.dkPRK: Steen S. Larsen, Splitsgårdsvej 9,3782 Klemensker, tlf. 5696 6433,steensejfert@larsen.tdcadsl.dkT: Ll. Myregårdsvej 10, Aaker PlantageKREDS 23 - SLAGELSEFM: Lars Alring, Strandløbervej 4,Bildsø, 4200 Slagelse, tlf. 2030 6098,l.alring@mail.tele.dkARK: Rainer Laursen Råmosevej 11,4200 Slagelse, tlf. 5356 7024,kennelrapi@jubii.dkBRK: Rainer Laursen, Råmosevej 11,4200 Slagelse, tlf. 5356 7024,kennelrapi@jubii.dkPRK: Lars Alring, Strandløbervej 4, Bildsø,4200 Slagelse, tlf. 2030 6098,l.alring@mail.tele.dkT: CF-gården, Sorøvej, SlagelseKREDS 24 - ODSHERREDFM: Käte Christiansen, Stårupvej 25,4500 Nykøbing Sj., tlf. 5993 0364ARK: *Käte Christiansen, Stårupvej 25,4500 Nykøbing Sj., tlf. 5993 0364BRK: Käte Christiansen, Stårupvej 25,4500 Nykøbing Sj., tlf. 5993 0364PRK: Helle Mikkelsen Pil, Gårdvejen 1,4573 Højby, tlf. 5930 4590T: Grønstræde 3, HøjbyKREDS 25 - NORDFYNFM: Poul Christiansen, Rosenvænget 2,Farstrup, 5471 Søndersø, tlf. 6480 1150ARK: Leo Sørensen, Åbjergvej 39, 5464Brenderup, tlf. 6444 1627BRK: Hanna Bonnesen, Odensevej 15, 5471Søndersø, tlf. 64891048PRK: Solveig Christiansen, Rosenvænget 2,5471 Søndersø, tlf. 6480 1150T: Odensevej 137, 5471 SøndersøKREDS 26 - VESTFYNFM: Martin Knudsen, Gl. Højmevej 182,5250 Odense SV, tlf. 6617 6382ARK: Bjarne Petersen, Gl. Skolevej 13,5450 Otterup, tlf. 6485 2212BRK: Ole Jensen, Hjortegyden 20,5560 Årup, tlf. 64792955PRK: Chris Haulrich, Brovej 13,5464 Brenderup, tlf. 6444 1604T: Rørup Skole, Gelstedvej 14, 5560 ÅrupKREDS 27 - NEDLAGTKREDS 28 - SØNDERBORGFM: Anette Wildschiødtz Hansen,Skansebakken 2, 6400 Sønderborg,tlf. 7448 7218ARK: Anette Wildschiødtz Hansen,Skansebakken 2, 6400 Sønderborg,tlf. 7448 7218BRK: Lars Kyndesen, Lundsgårdsvej 4, VSottrup, 6400 Sønderborg, tlf. 74465401PRK: Anette Wildschiødtz Hansen, Skansebakken2, 6400 Sønderborg, tlf. 74487218T: Midtborrevej 3, Kær, 6400 SønderborgKREDS 29 - TØLLØSEFM: Bo Hemmingsen, Knudskovparken 116B, 4300 Holbæk, tlf. 2874 8998Schæferhunden. nr. 4. april 2007 13


KREDSENES ADRESSELISTEARK: Torben Schou, Holtevej 41, Mølleborup,4370 St. Merløse, tlf. 4640 3803BRK: Vinnie Klitgaard, Brohusevej 3, 4173Fjenneslev, tlf. 5780 3405PRK: IngenT: Sønderstrupvej 28, TølløseKREDS 30 - GREVEFM: Robert Drachmann, Karlslunde Mosevej24, 2690 Karlslunde, tlf. 23968878, robert@getto.dkARK: *Per Christiansen, Ørnesædevej 1,4622 Havdrup, tlf. 4613 4337,per@oernesaedet.dkBRK: Randi Salzwedell, Karlslunde Mosevej24, 2690 Karlslunde, tlf. 4613 8878PRK: Nils Brendorp, Åparken 58,2605 Brøndby, tlf. 4396 1238,n.brendorp@get2net.dkT: Greve Centervej 58, 2670 GreveKREDS 31 - SKIVEFM: Jørgen Refsgaard, Brorsonsvej2, 7800 Skive, tlf. 9756 4597,jbrefsgaard@tiscali.dkARK: Mona F. Jakobsen, Tinghøjvej 1,7870 Roslev, tlf. 9757 4714,ej.j@myinternet.dkBRK: Martin Hasager, Årbjergvej7, 7800 Skive, tlf. 2084 6196,hofdaddy@hofdaddy.dkPRK: Jørgen Refsgaard, Brorsonsvej2, 7800 Skive, tlf. 9756 4597,jbrefsgaard@tiscali.dkT: Jegstrupvej, SkiveKREDS 32 - RINGKØBINGFM: Gordon Steffensen, Händelsvej 10,7500 Holstebro, tlf. 9741 4426,gordonsteff@yahoo.dkARK: *Erik Røgen, Kornblomsten 29,6950 Ringkøbing, tlf. 9732 1494BRK: Maja B. Kristensen, Novej 64, Heager,6950 Ringkøbing, tlf. 9733 0133/ 23263133, kennel@heager.dkPRK: Gordon Steffensen, Händelsvej 10,7500 Holstebro, tlf. 9741 4426,gordonsteff@yahoo.dkT: Herningvej 139, Ringkøbing, tlf. 97343142KREDS 33 - HOLSTEBROFM: Georg Flæng, Naurvej 25,7500 Holstebro, tlf. 9743 2026ARK: Per Frost, Houlindvej 3, Bonnet,7620 Lemvig, tlf. 9781 1660BRK: Henriette M. Pedersen, Bredvigvej 7,7400 Herning, tlf. 2483 3004PRK: Glenn E. Jensen, Bredvigvej 7,7400 Herning, tlf. 9716 8789/ 21470410, g.jensen@tdcspace.dkT: Ringkøbingvej over for IdumlundvejKREDS 34 - HORSENSFM: Hanne K. Hansen, Ny Gothersgade 27,8700 Horsens, tlf. 7560 2259,tkmadsen@stofanet.dkARK: *Anders Friis Jørgensen, Steen Blichersvej3, 8700 Horsens, tlf. 7562 6461BRK: John Nielsen, Slåenvej 14, 8700Horsens, tlf. 4042 0530, maildalton@stofanet.dkPRK: Lisbeth Hedevang, Grarupvej 8,7330 Brande, tlf. 4087 0605,lj.dk@stofanet.dkT: Lovbyvej 80, Horsens, tlf. 7562 1141KREDS 35 - SYDFYNFM: Charlotte Dybbro, Hågerupvej 79,5600 Fåborg, tlf. 6264 1224ARK: Charlotte Dybbro, Hågerupvej 79,5600 Fåborg, tlf. 6264 1224BRK: Martin Ladov, Tingskovvej 22, Espe,5750 Ringe, tlf. 6264 1220PRK: Mette Sørensen, Gravvænget 25,5882 Vejstrup, tlf. 6323 0066T: Holmelundsvej, V. SkerningeKREDS 36 - NEDLAGTKREDS 37 - VEJLEFM: Kai Fr. Mortensen, Egelandsvej 83,Fredsted, 6040 Egtved, tlf. 7586 3200/4020 4009, lyshoej@c.dkARK: * Kai Fr. Mortensen, Egelandsvej 83,Fredsted, 6040 Egtved, tlf. 7586 3200/4020 4009, lyshoej@c.dkBRK: Kai Fr. Mortensen, Egelandsvej 83,Fredsted, 6040 Egtved, tlf. 7586 3200/4020 4009, lyshoej@c.dkPRK: Thommas Quorning, Hesselballevej28, 7100 Vejle, tlf. 7566 4949T: Kærbøllinghusevej, VejleKREDS 38 - HADERSLEVFM: Karin Christiansen, Bovvej 40,6534 Agerskov, tlf. 7483 3705, karin.fc@get2net.dkARK: *Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534Agerskov, tlf. 7483 3705BRK: Louise Kjeldstrøm, Diagonalvej 5,Strandelhjørn, 6500 Vojens, tlf. 59185531, lal@os.dkPRK: Louise Kjeldstrøm, Diagonalvej 5,Strandelhjørn, 6500 Vojens, tlf. 59185531, lal@os.dkT: Christian Koldsvej, HaderslevKREDS 39 - ARRESØFM: Bent Larsen, Tågerupvej 27,3200 Helsinge, tlf. 4871 2871,arrekaer@mail.dkARK: *Bent Larsen, Tågerupvej 27,3200 Helsinge, tlf. 4871 2871,arrekaer@mail.dkBRK: Hans Nielsen, Toftevangen 4,Merløse, 320 Skævinge, tlf. 4046 3704,Balckan@mail.dkPRK: Bjarne Larsen, Landagervej 49, 3200Helsinge, tlf. 2126 1660, bjl@pc.dkT: Stenlandsgården, Østergade, HelsingeKREDS 40 - NEDLAGTKREDS 41- NYKØBING FALSTERFM: Lars Pedersen Christensen, Østersøvej27, 4872 Idestrup, tlf. 3031 7012, lars.p.christensen@get2net.dkARK: Lars Pedersen Christensen, Østersøvej27, 4872 Idestrup, tlf. 3031 7012,lars.p.christensen@get2net.dkBRK: Lene Andresen, Grønsundvej 277,4800 Nykøbing Falster, tlf. 5444 7056,leneandresen@post12.tele.dkPRK: Natalie Svendson, Bregningevej 8,4892 Kettinge, tlf. 3125 7201,nathaliejacobsen913@hotmail.comT: Kringelborg Allé 3, 4800 NykøbingFalsterKREDS 42 - HEDENSTEDFM: Karin Gregersen, Gl. Marksvej 3,Hornborg, 8762 Flemming,tlf. 7567 4488ARK: Helle Kristensen, Ny Sebberupvej 45,8723 Løsning, tlf. 7589 5762BRK: IngenPRK: Karin Gregersen, Gl. Marksvej 3, Hornborg,8762 Flemming, tlf. 7567 4488T: Årupvej 65, 8722 HedenstedKREDS 43 - HVIDOVREFM: Anette Jensen, William Boothsvej 7,2650 Hvidovre, tlf. 3678 5215ARK: *Iris Sørensen, Rhodesiavej 72,2770 Kastrup, tlf. 3253 3321BRK: Jesper Svanberg, Fyrren 15,4000 Roskilde, tlf. 2349 9960,svanberg.jesper@gmail.dkPRK: IngenT: Stamholmen, Avedøre Holme,Hvidovre14Schæferhunden. nr. 4. april 2007


KREDSENES ADRESSELISTEKREDS 44 - ESBJERGFM: Hans-Peter Hansen, Sønderengen26, 6700 Esbjerg, tlf. 7515 7415fm@kreds44-esbjerg.dkARK: IngenBRK: Frank Okholm, Jens Kuskvej 2,6731 Tjæreborg, tlf. 7517 1712PRK: Hans-Peter Hansen, Sønderengen26, 6700 Esbjerg, tlf. 7515 7415fm@kreds44-esbjerg.dkT: Frøkærvej, Guldager, EsbjergKREDS 45 - STRUERFM: Leif Andersen, Carl Nielsensvej 8,7500 Holstebro, tlf. 9740 2898,leif.andersen@proactivecompany.dkARK: *Rune Larsen, Houdamsvej 3,7620 Lemvig, tlf. 9782 1811BRK: Pav Nielsen, Dalgårdsvej 29, Resen,7600 Struer, tlf. 9786 8810, pav_trine@mail.dkPRK: Leif Andersen, Carl Nielsensvej 8,7500 Holstebro, tlf. 9740 2898, leif.andersen@proactivecompany.dkT: Brasholmvej 4, Struer, tlf. 9786 5023KREDS 46 - KØGEFM: Susanne Andersen, Tykmosevej 16,4622 Havdrup, tlf. 4618 8646ARK: Margit Sørensen, Køgevej 15,4652 Hårlev, tlf. 5628 6813BRK: Vibeke Enevoldsen, Lergravsvej 2,Ørslev, 4100 Ringested, tlf. 2010 1111PRK: Susanne Andersen, Tykmosevej 16,4622 Havdrup, tlf. 4618 8646T: Bregnegårdsvej 2, 4600 KøgeKREDS 47 - SUSÅFM: Benny Stoico, Snerlevej 35, 4180 Sorø,tlf. 5783 5478ARK: Tommy Jensen, Giesegårdsvej 15,Nordrup, 4100 RingstedBRK: Heino Andersen, Dystedvej 17,4684 Holme-Olstrup, tlf. 5570 2223,hsa@chsystem.dkPRK: Benny Stoico, Snerlevej 35, 4180 Sorø,tlf. 5783 5478T: Nyvangsvej, HerlufmagleKREDS 48 - NEDLAGTKREDS 49 - ODENSE NORDFM: Claus Nørlev Jensen, Rådyrløkken 3,5210 Odense NV, tlf. 6594 2455ARK: *Erling Lynge Larsen, Ølstedvej 3,5672 Broby, tlf. 6263 1236BRK: Robert Blohm, Ågade 61, 5270Odense N, tlf. 6618 1083,robertblohm@nalnet.dkPRK: IngenT: Rugårdsvej 279 (Indk. Rugårdsvej 289)KREDS 50 - NEDLAGTKREDS 51 - BRØNDBYFM: Janine Wright Jørgensen, Pilevang 1,3670 Veksø, tlf. 5672 1599, janine.wright@get2net.dkARK: Erik Dalby, Pilevang 1, 3670 Veksø,tlf. 5672 1599BRK: Erik Dalby, Pilevang 1, 3670 Veksø,tlf. 5672 1599PRK: IngenT: Sydgårdsvej, Brøndby StrandKREDS 52 - ULLERSLEVFM: Finn Kristiansen, L. Kr. Larsensvej 26,5540 Ullerslev, tlf. 6535 3963ARK: Finn Kristiansen, L. Kr. Larsensvej 26,5540 Ullerslev, tlf. 6535 3963BRK: Kirsten Glud, Nymarken 2, 5300 Kerteminde,tlf. 6539 1532PRK: Finn Kristiansen, L. Kr. Larsensvej 26,5540 Ullerslev, tlf. 6535 3963T: Kaliffenlund 3, UllerslevKREDS 53 - NIBEFM: Günter Krieg, Skivumvej 135, 9600Aars, tlf. 9862 6022, gunter@wwi.dkARK: Günter Krieg, Skivumvej 135, 9600Aars, tlf. 9862 6022, gunter@wwi.dkBRK: Thomas Mandrup Nielsen, Teglageren51, 9240 Nibe, tlf. 9810 1740, thomas.mandrup@autohaus.dkPRK: Jane Andersen, Suldrupvej 2,Skivum, 9240 Nibe, tlf. 9742 3252,jesperogjane@mail.dkT: Lundevej, NibeKREDS 54 - BRØNDERSLEVFM: Peter Christiansen, Stenspurvevej 2,9800 Hjørring, tlf. 9890 4096ARK: Peter Christiansen, Stenspurvevej 2,9800 Hjørring, tlf. 9890 4096BRK: Michael Brandenhof, Søndermarksvej5, 9300 Sæby, tlf. 9846 2682PRK: Steen Bonne Larsen, Donstedvej 43,9352 Dybvad, tlf. 6174 3493T: Stadevej v/PlantagenKREDS 55 - FURESØFM: Jeanette Marker, Lindevej 2,3300 Helsinge, tlf. 4847 5418ARK: Lisa Haargaard, Baldersvej 4,3000 Frederiksværk, tlf. 4774 9820BRK: Lisbeth Pedersen, Hvilebækvænge 3,3520 Farum, tlf. 4495 4689PRK: Jeanette Marker, Lindevej 2,3300 Helsinge, tlf. 4847 5418T: Gl. Bregnerødvej 8, FarumKREDS 56 - PRÆSTØFM: Michael Larsen, Strædet 6, Bårse,4720 Præstø, tlf. 5599 0343ARK: *Karin Jørgensen, Brøderupvej 22,4733 Tappernøje, tlf. 5596 7970BRK: Jan Herneth, Maribovej 97,4990 Sakskøbing, tlf. 2338 4362PRK: IngenT: Dyrlevvej 24, PræstøKREDS 57 - MØNFM: Nico Pietens, Redskabsvangen 18, SE-270 21 Glemmingebro, tlf. 6083 5579ARK: IngenBRK: Jeanette Sjöberg, Viemosegade 6,4771 Kalvehave, tlf. 2320 0030PRK: IngenT: Kobbelvej, StegeKREDS 58 - NEDLAGTKREDS 59 - GRINDSTEDFM: Karin Dederding Thing, Askjærvej 2,7250 Hejnsvig, tlf. 5613 1090/ 40797015, formand@kreds59.dkARK: Lilly Skriver, Højene 18, 7250 Heinsvig,tlf. 7533 5242BRK: Kent Dederding Thing, Askærvej 2,7250 Hejnsvig, tlf. 5613 1090/ 40845238, kk_outsider@hotmail.comPRK: Karin Dederding Thing, Askjærvej 2,7250 Hejnsvig, tlf. 5613 1090/ 40797015, formand@kreds59.dkT: Odinsvej 30, GrindstedKREDS 60 - THISTEDFM: Jørgen Saustrup, Troldhøjvej 2, Skjoldborg,7700 Thisted, tlf. 9793 1407ARK: *Per Frost, Moesgårdvej 1,6990 Ulfborg, tlf. 9749 0095BRK: Lars Andersen, I.P. Jacobsensgade 21,7700 Thisted, tlf. 2868 9330PRK: Jørgen Sølvkjær, Islandsvej 4,7700 Thisted, tlf. 9791 2454T: Lerpyttevej, ThistedKREDS 61 - LYNGEFM: Jim Dragsbæk Feldt, Slangerupvej 1,Sigerslevøster, 3550 Slangerup, tlf.4828 4867Schæferhunden. nr. 4. april 2007 15


KREDSENES ADRESSELISTEARK: Frank Olsen, Gl. Slangerupvej 2,3600 Frederikssund, tlf. 4731 7427BRK: Berith Andersen, Gl. Slangerupvej 2,3600 Frederikssund, tlf. 4731 7427PRK: Berith Andersen, Gl. Slangerupvej 2,3600 Frederikssund, tlf. 4231 7427T: Kollerødvej 70, LyngeKREDS 62 - VALLENSBÆKFM: Jytte Jensen, Svenstrupvej 56,2665 Vallensbæk, tlf. 4354 5443,Jyttejensen@besked.comARK: *Gert Helmer, Rylevej 18,2650 Hvidovre, tlf. 3649 2044BRK: IngenPRK: IngenT: Lundbækvej 9, Vallensbæk,tlf. 4354 6240KREDS 63 - HOBROFM: Arne Zink, Møllevænget 16,Rostrup, 9510 Arden, tlf. 9856 6165ARK: Arne Zink, Møllevænget 16,Rostrup, 9510 Arden, tlf. 9856 6165BRK: Bent Godiksen, Korsholmvej 3, 9574Bælum, tlf. 2026 8040PRK: Arne Zink, Møllevænget 16,Rostrup, 9510 Arden, tlf. 9856 6165T: Hostrupkrogen, HobroKREDS 64 - THEMFM: IngenARK: IngenBRK: Torben S.Knudsen, Klochsvej 45,7441 Bording, tlf. 2227 3887,tsknudsen@vip.cybercity.dkPRK: IngenT: Gyvelvej, Knudlund, 8653 ThemKREDS 65 - SKANDERBORGFM: Inger Menander, Lundbyvej 7, 8961Allingåbro, tlf. 8648 1862ARK: Keld T. Svenningsen, Drammelstrupvej6, 8400 Ebeltoft, tlf. 8634 1332BRK: Svend Ravn, Kolt Østervej 36,8361 Hasselager, tlf. 8628 3876PRK: IngenT: Teglgraven 5, v/motorvejen, StillingKREDS 66 - NEDLAGTKREDS 67 - ÅBYBROFM: Anders Bentsen, Røgildvej 51,9460 Brovst, tlf. 9823 8076,formand@kreds67.dkARK: IngenBRK: Bjarne Laursen, Milbakvej 58,9381 Sulsted, tlf. 9826 0388PRK: IngenT: Øster Hovensvej, AabybroKREDS 68 - SKÆRBÆKFM: Mai-Britt Keller, Nissumsgade 3, 1.,6780 Skærbæk, tlf. 7475 2742ARK: Egon Mærsk, Vester Terpbyvej 2,6240 Løgumkloster, tlf. 7474 3609BRK: Bjarne Thomsen, Bakkevænget 10,6520 Toftlund, tlf. 7483 0207PRK: IngenT: Åbenråvej/Industrivej, SkærbækKREDS 69 - NEDLAGTKREDS 70 - FREDERICIAFM: Anne-Mette Lynge, Hørrevej 15,Brøndsted, 7000 Fredericia,tlf. 4055 6973, al@pki.dkARK: Lillian Christensen, Hjortevang Kærvej4, 7160 Tørring, tlf. 7567 6550BRK: Lasse Kaasgaard, Ryttergrøftvej 29,7000 Fredericia, tlf. 7595 8131,lka@fmts.dkPRK: Anne-Mette Lynge, Hørrevej 15,Brøndsted, 7000 Fredericia,tlf. 4055 6973, al@pki.dkT: Bredstrupvej, BredstrupKREDS 71 - GRENÅFM: Niels Ove Rasmussen,Møgelbjergparken 57, 8500 Grenå,tlf. 8632 5518, berani@worldonline.dkARK: *Alice Warrer, Århusvej 10, 8963Auning, tlf. 8648 3946BRK: Kirsten Nielsen, Rådmandsvej 42,8500 Grenå, tlf. 8632 3140PRK: Line Strange Steenberg, Ndr. Strandvej36, 8400 Ebeltoft, tlf. 2216 9612T: Nesgårdsvej 3 A, GrenåKREDS 72 - NEDLAGTKREDS 73 - NEDLAGTKREDS 74 - NEDLAGTKREDS 75 - ÅRHUS NORDFM: Conny Østergaard, Skolebanken 6,8520 Lystrup, tlf. 8622 7190ARK: John Busse, Marie Grubbesvej 31,8830 Tjele, tlf. 8641 5885BRK: Allan Kristensen, Skolebanken 6,8520 Lystrup, tlf. 8622 719PRK: Conny Østergaard, Skolebanken 6,8520 Lystrup, tlf. 8622 7190T: Ølstedvej, Lisbjerg, tlf. 8623 2375KREDS 76 - BRAMMINGFM: Kim Stampe Jensen, Ribevej 57,Foldingbro, 6650 Brørup, tlf. 7538 4817ARK: *Finn Skovbjerg, Hovedvej A1 10,6740 Bramming, tlf. 7519 1888BRK: Kim Stampe Jensen, Ribevej 57, Foldingbro,6650 Brørup, tlf. 7538 4817PRK: Steen Aldenborg, Marsvænget 57,6710 Esbjerg V, tlf. 7515 6458T: Nøråvej 5A, BrammingKREDS 77 - TØRRINGFM: Jan L. Christensen, Grønnedalen 14a,1.mf., 7100 Vejle, tlf. 7582 6776,jlc@mabon.dkARK: Jan L. Christensen, Grønnedalen 14a,1.mf., 7100 Vejle, tlf. 7582 6776,jlc@mabon.dkBRK: John Jensen, Ilvedvej 47, Ildved,7300 Jelling, tlf. 7587 3652,kennelmister@get2net.dkPRK: Jan L. Christensen, Grønnedalen 14a,1.mf., 7100 Vejle, tlf. 7582 6776,jlc@mabon.dkT: Banevang 14, Ølholm, 7160 TørringKREDS 78 - NEDLAGTKREDS 79- ODENSE SYD-VESTFM: Lis L. Jensen, Vesterlaugsvej 35,5690 Tommerup, tlf. 6475 1222ARK: Kaj Thomsen, Amerikavej 12, 5672Broby, tlf. 6263 2972BRK: IngenPRK: IngenT: Glisholmvej, 5260 Odense S.KREDS 80 - VIBORGFM: Ole Tias Nielsen, Dybdal 5, Brandstrup,8840 Rødkærsbro, tlf. 6532 4578,ole-tias@sol.dkARK: Esben Petersen, Elkærvej 30, Knudby,8831 Løgstrup, tlf. 8664 4085, lis.esben@mail.dkBRK: Pat Funnell, Breumvej 8, Jebjerg,7870 Roslev, tlf. 9757 4636,pandp@dlgtele.dkPRK: Pat Funnell, Breumvej 8, Jebjerg,7870 Roslev, tlf. 9757 4636,pandp@dlgtele.dkT: Ravnstrupvej 49, Ravnstrup (Viborg)KREDS 81 - LØKKEN-VRÅFM: LiseLotte Houen, Abildgårdsvej 183,9760 Vrå, tlf. 9898 8881ARK: LiseLotte Houen, Abildgårdsvej 183,9760 Vrå, tlf. 9898 888116Schæferhunden. nr. 4. april 2007


KREDSENES ADRESSELISTEBRK: Søren Jensen, Brunbakkevej 9, 9800Hjørring, tlf. 2127 8111, slj@cool.dkPRK: Claus Ejlertsen, Sulsted Landevej 59,Ajstrup, 9391 Sulsted, tlf. 2126 7887T: Sdr. Vråvej, VråKREDS 82 - KARLEBOFM: Jesper Gjedde, Dronningedammen 3,st. tv., 2970 Hørsholm, tlf. 2521 6030BRK: Inge Bendtsen, Hornbækvej 149,3490 Kvistgård, tlf. 4913 9428ARK: Inge Bendtsen, Hornbækvej 149,3490 Kvistgård, tlf. 4913 9428PRK: Jesper Gjedde, Dronningedammen 3,st. tv., 2970 Hørsholm, tlf. 2521 6030T: Vejenbrødvej, v/motorvejsafkørsel 6,NivåKREDS 83 - NEDLAGTKREDS 84 - SKOVBOFM: Kim Rasmussen, Duehusvej 147,4632 Bjæverskov, tlf. 3678 9270ARK: *Gitte Salemonsen, Skovvej 26,Norup, 4100 Slagelse, tlf. 5764 0181BRK: Lene Carlson, Hærvejen 34,Tommestrup, 4660 St. Heddinge,tlf. 5656 1333PRK: IngenT: Pilebækvej 24, BjæverskovSå har fremtiden også ramtDanmarks Hund.Og dermed er der kommet nyeregler både for point og indberetning.Ændringerne i indberetning er:ResultatafleveringDe deltagende medlemmer er selvansvarlige for indberetning viawww.schaefer hund.dk (klubbenshjemmeside).Det er naturligvis kredsbestyrelsen, derafgør om de vil stå for det overordnede arbejde.Såfremt kredsen ikke ønsker at stå fordet, er valget dit, du kan deltage og selvindberette. Er man ikke i besiddelse af encomputer eller internet, kan Landskoordinatorenfor Danmarks Hund kontaktes ogen indberetningsseddel fremsendes.Tidsfristen for indsendelse af de første stillingertil konkurrencen er den 1. april, 1. juli, 1. oktoberog afslutning på året er senest den 1. januar.Det er vigtigt, at den enkelte deltager er medfra starten, da kun rettidigt indsendte resultatertælles med. Hver kvartal udsendes derstillinger til de deltagende kredse, og kredsensstillinger vil blive annonceret i Hovedbladethvert kvartal.Dermed er der taget en stor/lille (efterhvordan man selv opfatter det) byrde fraKredsene hver især, eftersom der kvartalsvisvil blive fremsendt stilling til hverenkelt kreds og stillingerne vil også bliveannonceret i Hovedbladet. Op til de forskelligekredsfester fremsendes der naturligvisgerne resultater, så kredsene kan delepokaler ud (dem der altså gør det…).Hvad enten man får en ”kredsadministrator”til at indberette, eller man overlader det tilhundeførerne selv, så SKAL alle resultaterindberettes efter ovenstående regler…Hvis I har forslag til ændringer ellerrettelser, modtages de meget gerne påhjem@ramseys.dk eller 21 28 55 75.God ”kamp” til jer alle… ❙Med venlig hilsenRandi SalzwedellLandskoordinator for Danmarks HundOg Else Loft, Avlsrådet – 26-3-07Udtagelser i 2008 og foråret 2009Allerede nu modtager BHR gerne ansøgninger fra kredse, somkunne være interesseret i at afholde henholdsvis udtagelser for BHP3 eller SPH.Ligeledes modtager vi gerne ansøgning fra kredse, som kunne tænke sig at afholde DM i samme periode – gælder både BHP3 og SPH.Ansøgningen sendes til BHR via sekretariatet – frist for ansøgning er 1. september 2007Schæferhunden. nr. 4. april 2007 17


ADRESSELISTENHovedbestyrelsenLandsformand:Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov.Tlf. 7483 3705. E-mail: formand@schaeferhund.dkNæstformand:Allan Chr. Andersen, Markager 7, 9760 VraaTlf.: 9898 8698, E-mail: allan@markager.dkSekretær:Karin Dederding Thing, Askjærvej 2, Fugdal, 7250HejnsvigTlf.: 5613 1090 eller 4079 7015 E-mail:karindederding@hotmail.comKasserer:Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646.E-mail: kasserer@schaeferhund.dkBestyrelsesmedlem:Jørn U. Sørensen, Kalsmosevej 4, Yding, 8752 ØstbirkTlf.: 7576 1850, E-mail: kennel@kala-lu.dk1. suppleant:Charlotte Dybbro, Hågerupvej 79, 5600 FåborgTlf: 6264 12242. suppleant:Henrik Jeberg, Engdraget 2, Stubberup, 4140 BorupTlf: 4484 0111 / 2423 8906Avlsrådsformand:Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,3390 Hundested. Tlf. 4793 9685.E-mail: avr@schaeferhund.dkBrugshunderådsformand:Lene Carlson, Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge.Tlf. 5656 1333. E-mail: LEC@kmd.dkForretningsudvalg:Disciplinærudvalg:Sekretariatet:Jette StormSkolevej 42A, 5690 Tommerup.Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790Tlf.tid: mandag 15-18 samttirsdag, torsdag og fredag 11-14E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dkRedaktør:Klubbens bibliotek:Ida Larsen, Ølstedvej 3, Brobyværk,5672 Broby. Tlf. 6263 1236Avlsrådet:Fritz Juul Bennedbæk (Formand for rådet),Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested.Tlf. 4793 9685. E-mail: avr@schaeferhund.dkKarsten Sonne Andersen, Langgyden 9, 5580 Nr. Åby.Tlf. 6590 3690, mobil: 2066 6976E-mail: an@mail-mg.dkElse Loft, Assentorpvej 90, 4295 Stenlille.Tlf. 4361 0697, E-mail: e.loft@ofir.dkFrank Olsen, Gl. Slangerupvej 2, 3600 Frederikssund.Tlf. 4731 7427. E-mail: chade@post11.tele.dkSvend Rungstrøm, Hovedgaden 119,3630 Jægerspris. Tlf. 2986 8785.E-mail: sr@kennelmaack.comPer Frost, Houlindvej 3, 7620 LemvigTlf: 9781 1660, E-mail: marlboro@wanadoo.dkBrugshunderådet:Lene Carlson, Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge.Tlf. 5656 1333. E-mail: LEC@kmd.dkErik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal, 6500 Vojens.Tlf.: 7454 7776. E-mail: E.ahrends@mail.tele.dkHanne Boe Andersen, Plougslundvej 206, 7190 BillundTlf.: 7533 1807, E-mail: Hanneboea@hotmail.comBerith Andersen, Gl. Slangerupvej 2, 3600 FrederikssundTlf.: 4731 7427Martin Knudsen, Gl. Højmevej 182, 5250 Odense SVTlf.: 6617 6382Jens Hyldvang, Bukkerupvej 166, 4360 Kirke EskildstrupTlf: 5916 1399 / 6066 6766, E-mail: jens@hyldvang.dkEksteriørdommere:Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,3390 Hundested. Tlf. 4793 9685E-mail: avr@schaeferhund.dkHelge Hansen, Horsensvej 471, Boks 1052,7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5513Jørgen Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris.Tlf. 4753 1302Jørgen Jacobsen, Kløftevænget 3B, Stensballe,8700 Horsens. Tlf. 7565 7626Anders Friis Jørgensen, Steen Blichersvej 3,8700 Horsens. Tlf. 7562 6461E-mail: kennel-horsnaes@stofanet.dkRené Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg.Tlf. 3966 6166Tonny L. Jørgensen, Klarup Skolevej 10,9270 Klarup. Tlf. 9831 8368Erik Lassen, Kløvermarksvej 11, Annisse,3200 Helsinge. Tlf. 4879 5392Michael Lumby, Søndervig Landevej 5,6950 Ringkøbing. Tlf. 9732 4846Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup.Tlf. 8644 1390 (bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)E-mail: Poulm@haar-hund.dkPer Nielsen, Paradisvej 8, 2650 Hvidovre.Tlf. 3677 7750 - mobil 2171 5202.Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse.Tlf. 4818 4282Brugsprøvedommere:Erik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal, 6500 Vojens.Tlf.: 7454 7776. E-mail: E.ahrends@mail.tele.dkBent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646E-mail: scheelseng@mail.dkLene Carlson, Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge.Tlf. 5656 1333. E-mail: LEC@kmd.dkFlemming Due, Bredgade 18, 3. tv., 9000 Aalborg.Tlf. 2345 1205 eller 9818 2003E-mail: FD-kultur@aalborg.dkHenrik Egemose, Fuglsangsallé 133,2700 Brønshøj. Tlf. 3874 0960Vivi Gilsager, Olaf Ryesvej 14, Borup,, 8420 KnebelTlf: 8635 6099, E-mail: vivi@gilsager.dkHarry Hansen, Havrevænget 5,3650 Ølstykke. Tlf. 4717 8832Gunner Jensen, Præstetoften 12,5471 Søndersø. Tlf. 6489 2090E-mail: kgjensen@adslhome.dkErik Johannesson, Gl. Viborgvej 378,Ålum, 8900 Randers. Tlf. 2533 9242. E-mail: eij@os.dkLars Juhl, Rugtoften 30, Skodborg,6630 Rødding. Tlf. 7484 8561Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj.Tlf. 3860 7268. E-mail: maltha@e-privat.dkPoul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup.Tlf. 8644 1390 (bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)E-mail: Poulm@haar-hund.dkPer Svoldgaard Nielsen, Breumvej 8, Jebjerg,7870 Roslev. Tlf. 9757 4636. E-mail: pandp@dlgtele.dkVilly Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup.Tlf. 4619 0585Helle Priess, Allindelillevej 20, 4100 Ringsted.Tlf. 5760 0648 el. 2346 3098. E-mail: maituk@maituk.dkChristian Sørensen, Rhodesiavej 72,2770 Kastrup. Tlf. 3253 3321LandsdelskoordinatorerARK:LD 1:LD 4: Lene Riis Olsen, Aagaardsvej 37,3700 Rønne. Tlf. 5696 6688LD 5: Lynge Larsen, Ølstedvej 3,5672 Broby. Tlf. 6263 1236LD 6: Liselotte Houen, Abildgårdsvej 1839760 Vrå. Tlf. 9898 8881E-mail: kennelhouen@hotmail.comLD 7:LD 8: Karin Christiansen, Bovvej 40, 6543Agerskov. Tlf. 7483 3705.E-mail: karin.fc@get2net.dkBRK:LD 1:LD 4: Flemming Larsen, Lindeallé 4, 3700Rønne. Tlf. 5696 3376/4032 1866LD 5: Ida Larsen, Ølstedvej 3, 5672 Broby.Tlf. 6263 1236. E-mail: kennelmaegaard@privat.dkLD 6: Mette Dalsgaard Thomsen,Skodsborgvej 33, 9270 Klarup. Tlf. 9832 6532E-mail: Kreds-53-Nibe@klarupnet.dkLD 7:LD 8: Bente Smidt Bonde, Hindbærvænget 36,6000 Kolding. Tlf. 7556 6690LANDSDELESchæferhundeklubben er opdelt i 6 landsdele(LD) på følgende måde:LD 1 - Sjælland: Kredsene 1 - 2 - 3 af 19964 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 23 -24 - 29 - 30 - 39 - 41 - 4346 - 47 - 51 - 55 - 56 -57 - 61 - 62 - 82 - 84.LD 4 - Bornholm: Kreds 22.LD 5 - Fyn: Kredsene 9 - 25 - 26 -35 - 49 - 52 - 79.LD 6 - Jylland Nord: Kredsene 10 - 11 - 16 - 1953 - 54 - 60 - 63 - 67 - 81.LD 7 - Jylland Midt: Kredsene 12 - 14 - 17 - 2021 - 31 - 32 - 33 - 34 - 4564 - 65 - 71 - 74 - 75 - 80.LD 8 - Jylland Syd: Kredsene 13 - 18 - 27- 2837 - 38 - 42 - 44 - 5968 - 70 - 76 - 77.18Schæferhunden. nr. 4. april 2007


KENNELOVERSIGTENBORNHOLMSund HundParly & Anita Carlsen ....................... 5647 0714Godthåbsvej 17, 3751 ØstermarieE-mail: a.carlsen@worldonline.dkwww.sundhund.dkHajenKatja Cath Carnett ........................... 4361 2828mobil ............................................... 4077 9999Kringsholmvej 15, 2670 GreveE-mail: kennel.hajen@mail.tele.dkwww.kennel-hajen.dkHassenkamTina Hassenkam ...............................3966 6166mobil ...........................2828 6989 / 2177 3922Højvangen 39, 2860 SøborgE-mail: kontakt@kennel-hassenkam.dkwww.kennel-hassenkam.dkSJÆLLAND OGLOLLAND-FALSTERAkaciasKarin Gram ..................................... 4465 7226mobil ............................................... 4014 7226Nederkær 9, 2765 SmørumE-mail: akacias@akacias.dkwww.akacias.dkAlceaPeter Nielsen ................................... 4632 6227Mølleparken 1, 4621 GadstrupE-mail: alcea@alcea.dkwww.alcea.dkDandixieTina Vibeke Rasmussen..............2330 9278Sigerslevvestervej 18, 3600 FrederikssundE-mail: dandixie@dandixie.dkwww.dandixie.dkDegnJill og Leif Degn .............................. 3252 0726mobil .............................4020 0726/3062 1404Østerlarsvej 22, 2770 KastrupE-mail: degn@kennel-degn.dkwww.kennel-degn.dkDisagerHans Peder Søndergaard ................ 5858 1250Disagervej 10, 4200 SlagelseE-mail: hps@disager.dkwww.disager.dkHatani’sEjler Nielsen ..................................... 4373 1012mobil ............................................... 4042 7582Søsvinget 33, 2635 IshøjE-mail: hatani@ishoejby.dkHaus HaargaardLisa Haargaard ............................... 4774 9820Mobil ............................................... 2064 7468Baldersvej 4, 3300 FrederiksværkE-mail: kennel@haus-haargaard.dkwww.haus-haargaard.dkHaus WienersErwin Brocks og Jannie Paustiantelefon/mobil .................4354 9080/2811 9180Bredekærsvænge 212, 2635 IshøjE-mail: e.brocks@ishoejby.dkwww.hauswieners.dkv/Steen PedersenEgmondvej 102791 DragørTelefon 32 53 49 65Mobil 61 46 40 08Email info@kennel-amager.dkwww.kennel-amager.dkElverhøjJackie Månsson ............................. 4075 4027Hornbækvej 517, 3080 TikøbE-mail: elverhoj@c.dkwww.elverhoj.comGarodkinAsa og John Garodkin ..................... 5599 3020Oregårdsvængevej 15, 4720 PræstøE-mail: garodkin@post.tele.dkwww.kennel-garodkin.dkHedegårdKarsten Hedegård Andersen ......... 5492 8006Kirkevej 1, Branderslev, 4900 Nakskov.E-mail: info@kennelhedegaard.dkwww.kennelhedegaard.dkHeksehusetUlla Sørensen ................................. 4613 7788mobil ................................................ 2617 2788Lillemosevej 17, 2640 Hedehusenewww.kennel-heksehuset.dkBannebjergLillian Samuelsen ............................. 4839 1156mobil ............................................... 2532 8016Bannebjergvej 30, 3230 GræstedE-mail: Isa-bannebjerg@mail.dkCoronisGitte & Steen Møllegaard SalmonsenTelefon ............................................ 5764 0181mobil ............................................... 2096 5626Skovvej 26, Nordrup, 4100 RingstedE-mail: coronis@mail.dkHer er der plads tilDIN ANNONCEGreveElse & Erik Loft ............................... 4361 0697mobil .............................................. 4054 0997Assentorpvej 90, 4295 StenlilleE-mail: kennelgreve@kennelgreve.comwww.kennelgreve.comGrænsenMartin Hjort Nielsen & Pernille PedersenTlf./mobil 4618 7170/2445 7870 el. 4083 6915Havdrupvej 13, 4622 HavdrupE-mail: mhn@wanadoo.dkwww.kennelgraensen.dkGubbengaardKaren Gubbengaard & Dan KøberTlf./mobil........................... 4399 9203/51949203 Høje Taastrupvej 24, 2630 TaastrupE-mail: kennel@gubbengaard.dkwww.gubbengaard.dkCarl HulgaardTelefon ...............................................5682 1360Salbyvej 166, Ll. Salby, 4600 KøgeE-mail: kennelhulgaard@get2net.dkwww.kennelhulgaard.dkHer er der plads tilDIN ANNONCESchæferhunden. nr. 4. april 2007 19


KENNELOVERSIGTENLærkbo’sPer Rasmussen Lærke .................... 5534 1402mobil/fax .......................5050 1402/5534 1406Platanvej 10, 4760 VordingborgE-mail: prl@hundesport.dkwww.hundesport.dkSontoSonja Pedersen .............................. 4649 9481mobil ............................................... 2464 0055Skullerupvej 22, 4330 HvalsøE-mail: sonto@tdcadsl.dkwww.sonto.dkJohn & Dorthe JabinaTlf./mobil ........................ 4636 3634/4074 3634Ringstedvej 101 A & B, 4000 RoskildeE-mail: Jabina@tdcadsl.dkwww.jabina.dkTeam SajoSusanne N. Jensen & John NielsenTlf./fax ...........................5852 0823/5852 0823mobil ............................................... 2552 4888Thorvaldsensvej 5, 4200 SlagelseE-mail: teamsajo@stofanet.dkKefasTorben Schou ................................. 4640 3803Hjortholmvej 77, 4340 TølløseE-mail: post@kennel-kefas.dkwww.kennel-kefas.dkTeam SufraSusanne & Frank Pedersen ............ 4640 7054Merløsevej 6, 4295 StenlilleE-mail: sufra@sufra.dk, susanne@sufra.dkwww.sufra.dkMaackSvend Rungstrøm ........................... 4753 1209mobil ............................................... 2986 8785Hovedgaden 119, 3630 JægersprisE-mail: sr@kennelmaack.comwww.kennelmaack.comThomseboThomas Bo Larsen ......................... 4774 9980mobil ............................................... 2461 6351Skåninggårdsvej 1, 3300 FrederiksværkE-mail: vibsi.bo@mail.dkwww.thomsebo.dkKennel Kisa • Birthe og Michael Wang • Holbækvej 54293 Dianalund • Tlf. 58 26 26 59 • Mobil 40 55 15 78kennel@kisas.dk • www.kisas.dkNormannerPia & Fritz Bennedbæk ................... 4793 9685mobil ............................................... 2368 4400Ved Klintebakken 3, 3390 HundestedE-mail: kennel@normanner.dkwww.normanner.dkKorskildeHelge Petersen ............................... 5596 7970Mobil ................................................ 2651 6218Brøderupvej 22, 4733 TappernøjeE-mail: kennel@kennel-korskilde.dkwww.kennel-korskilde.dkPeloPeder og Lotte OlesenTelefon ..........................4619 5442/6171 5442Vilkestrupvej 1, 4623 Ll. SkensvedE-mail: pelo@kennel-pelo.dkKratmosenEva Haargaard ................................ 4589 0649mobil ............................................... 2181 7320Kratmosevej 7, 2950 VedbækE-mail: kratmosen@mail.tele.dkwww.kratmosen.dkRowickPer Dandanell & Tage Wichmann JørgensenTlf. .................................5538 8200/3297 4490mobil ............................................... 2872 7322Hovvej 5, 4771 KalvehaveE-mail: pia.larsen@cirque.dkUlveskovenLouise og Henrik Heiberg WestTlf./mobil .......................5636 1508/4011 1315Munke-Bjergbyvej 15, 4190 Munke BjergbyE-mail: kennel@ulveskoven.dkwww.ulveskoven.dkLangtoftenElsie & Arne Lambrecht .................. 5545 6520mobil ............................................... 6128 6520Byvænget 24, 4262 SandvedE-mail: arne.l@mail.dkSch-caErik Fenger & Annette LarsenTelefon ..................... 5943 6996 el. 2233 6995Orøvej 28, 4300 HolbækE-mail: e.fenger@get2net.dkLena Pichler Bjerre & Erik BjerreBoeslunde Byvej 60, 4242 BoeslundeTlf/Fax: 5814 0239, mobil: 4016 8939E-mail: Kennel@Leri.dkwww.german-shepherd-dog.dewww.leri.dkBenny & Helle Kristensen ............... 5918 8888mobil .............................................. 4015 0880Østrupvej 28, Østrup, 4350 UgerløseE-mail: power@paradis.dkwww.schaeferpower.dkHer er der plads tilDIN ANNONCE20Schæferhunden. nr. 4. april 2007


KENNELOVERSIGTENFYNBjarliBjarne og Lisbeth Petersen ............ 6485 2412mobil ............................................... 2280 5412Gl. Skolevej 13, 5450 OtterupE-mail: bjarne@bjarli.dkwww.bjarli.dkEl HalconAlf RafnYdersmindesvej 5A, 8560 KolindTlf. 8639 1387 · Mobil 2537 2696E-mail: el-halcon@mail.dkwww.el-halcon.dkKiamiKirsten & Poul Granslevtlf./mobil .......................8629 5520/4013 5520Præstegårdsvej 89, 8320 MårsletE-mail: kiami@webspeed.dkwww.kiami.dkKoldbakkenBenny Kristensen ........................... 8644 1291Koldbakken 5, Tvede, 8900 RandersE-mail: koldbakken@mail.tele.dkhttp://home13.inet.tele.dk/koldbak/koldbakDjalsamJette Andersen og Leo SørensenTlf./mobil ......................... 6444 1627/20941627 Åbjergvej 39, 5464 BrenderupE-mail: post@djalsam.dkwww.djalsam.dkMaegaardIda & Lynge Larsen ......................... 6263 1236Ølstedvej 3, 5672 BrobyE-mail: kennelmaegaard@privat.dkwww.kennelmaegaard.dkJYLLANDFatiniLone & Svend Højager .................. 9747 6330mobil ............................................... 2043 4280Hallundbækvej 9, Hodsager, 7490 AulumE-mail: fatini@mail.tele.dkwww.fatini.dkGrønBjarne og Susanne Grøn ................ 7585 1582Ny Agersbølvej 23, Lindved, 7100 VejleE-mail: gron@mail.dkwww.kennel-groen.dkHanitoMerete Søndergård ......7533 1549/2612 9370Annexvej 7, 7190 BillundE-mail: Hanne.Soendergaard@tdcadsl.dkHawetoWerner Schuhmacher ..................... 8615 1504mobil ............................................... 3055 8676Fuglsangsvej 1, 8660 SkanderborgE-mail: haweto@haweto.dkwww.haweto.dkKweoInge Hellmund & Ole Sarbæk...........8655 4646mobil: Ole 2825 5546, Inge 2825 4546Gosmervej 21, Ørting, 8300 OdderE-mail: kweo@get2net.dkhttp://hjem.get2net.dk/kweoKennel LagusoBrugsstærke SchæferhundeGurli & Lars JönssonHavrevej 14DK-8464 GaltenTlf. 86 94 45 62Mob. 21 73 64 61eMail: laguso@post.tele.dkwww.laguso.dkLille-NollerKnud Topgaard Jensen & Gitte KudskTlf./mobil ............................9695 5100/21231984 Egebjergvej 25, 7830 VinderupE-mail: lille-noller@post.tele.dkwww.lille-noller.dkMichael LumbySøndervig Landevej 5, 6950 RingkøbingTlf. 2024 4846E-mail: kennel@alderslyst.dkwww.alderslyst.dkHeagerMaja & Ove Kristensen ................... 9733 0133mobil ............................................... 2326 3133Novej 64, Heager, 6950 RingkøbingE-mail: kennel@heager.dkwww.heager.dkBee-Chief’sBo Bartels ....................................... 9848 4282mobil ............................................... 6167 4282Laulundsvej 16, Stenhøj, 9900 FrederikshavnE-mail: bartels@tele2adsl.dkHorsnæsAnders Friis Jørgensen ................... 7562 6461Steen Blichersvej 3, 8700 HorsensE-mail: kennel-horsnaes@mail1.stofanet.dkwww.kennel-horsnaes.dkBøggildFrank Volter Tlf./mobil 8699 9892 / 2215 1901Bøggildsvej 7, 8530 HjortshøjE-mail: fpv@get2net.dkhttp://kennelboeggild.dkHouenLiseLotte Houen ............................. 9898 8881mobil ............................................... 4015 7766Abildgårdsvej 183, Sterup, 9760 VråE-mail: kennelhouen@hotmail.comDanconHenrik Ludvigsen .............8622 6217 HjortshøjMøllevej 31, 8530 HjortshøjE-mail: dancons@vip.cybercity.dkwww.dancons.dkKala-lu’sAase Overgaard & Jørgen U SørensenTlf./mobil .......................7576 1850/2485 0450Lystrupvej 24, Ølsted, 8723 LøsningE-mail: kennel@kala-lu.dkwww.kala-lu.dkSchæferhunden. nr. 4. april 2007 21


KENNELOVERSIGTENPri-WatBirgitte Prior og Bent OchwatTlf. ................................................... 9893 0512Mosevej 160, Blæsbjerg, 9870 SindalE-mail: pri-wat@mail.tele.dkwww.kennel-pri-wat.dkSmedIrene Thygesen & Jakob SmedTlf. .................................8640 6812/4079 1165Fiskegårdsvej 30, 8900 RandersE-mail: irene@kennel-smed.dkwww.kennel-smed.dkTotoVivi og Jan Larsen..........6061 4201/2120 9982Allelevvej 2, Allelev,8570 TrustrupRaskErling Rask ...................7586 3090/2033 1090Jægervej 3, Blåkærskov, 6040 EgtvedPå Sjælland: Joan Serritzlev ........... 4642 0112erling@kennelrask.dk - joan@kennelrask.dkwww.kennelrask.dkStaudt.dkNiels Christian StaudtTlf.-fax/mobil ................9893 4278/4096 4278Nørregade 107, 9870 SindalE-mail: kennelstaudt@mail.dkwww.lstaudt.dkUnik DogNiels Arne Ladekarl ........................ 7555 3884Mobil ............................................... 2332 7184Brakker Stationsvej 5, 6040 EgtvedE-mail: Na.birkely@mail.dkStudsdalDanielle og Alex Pedersen Tlf. ......... 7586 3224mobil ............................................... 4052 8018Farrisvej 40, Troldkær, 6630 RøddingE-mail: Studsdal@sport.dkwww.kennelstudsdal.dke-mail: sandkaergaard@christensen.mail.dkwww-adresse: www.sandkaergaard.dkErik Bent JensenRavnsbjerg 29, 6000 KoldingTlf. 7551 8002, mobil: 2129 3379E-mail: kennelvesterlund@privat.dkSchæferhavenBeatrice Thorén og Michael LaursenTlf./mobil .....................9891 1994 / 2089 4994Bjarkesvej 10, 9800 HjørringE-mail: 98911994@stofanet.dkwww.schaeferhaven.dkVittarpSøs & Poul FuglsangTlf./mobil .......................9737 6018/2162 9803Bavnegårdsvej 5, Vittarp, 6880 TarmE-mail: fuglsang@vittarp.dkhttp://www.vittarp.dkSimfanJette J. Maj ...................................... 7556 3398mobil ............................................... 3013 9817Tårupvej 11, Taulov, 7000 FredericiaE-mail: bpz@mail.dkTeam Quindi’sHanne Boe Tlf.mobil. ...................... 7533 1807mobil ............................................... 2815 1741Plougslundvej 206, 7190 BillundE-mail: hanneboea@hotmail.comSkriver’sLilly Skriver ..................................... 7533 5242Højene 18, 7250 HejnsvigE-mail: skrivers@mail.dkTo-FastKent Krog & Lars Jakobsen ............ 9831 7408mobil/fax .......................2220 5132/9832 6444Skodsborgvej 42, 9270 KlarupE-mail: lars.jakobsen@shell.comAVLSHANNERHenvendelse til:Laust JakobsenMob. 6165 22 53 • Email: laust@qato.dkAnnoncen er sponseret afDyrekassen DanmarkAK I, Mønstret politihund i Grp. I, PH-P, PH-K,Læs mere på www.qato.dkSærlige bemærkninger:En særdeles tiltalende grå han, som skalroses for sin størrelse og harmoni. Han fremstilles tør og fast.Kan med fordel tilføres tæver, som savner temperament ogarbejdslyst.www.qato.dkSvogerslevs GuzziIPO 3, SPH 1, SPH 2, IPO-SPH, AKHD: B, AA: 0, DNADeltager ved SPH-DM 2005 + 2006 (nr. 5)Deltager ved DKK SPH-DM 2005 + 2006 (nr. 5)Deltager ved DcH SPH-DM 2004 + 2005 +2006 (nr. 2)F: Hulgaards Karlo – M: Svogerslevs WickyHenvendelse til:Berit KristensenTlf: 86243025/21448678e-mail: berit_k@mail.dkHulgaard’s YengoBHP1(2), AK-1, Skue:F, HD:A, AA:0, index 115Særlige bemærkninger:En psykisk robust, velpigmenteret, udtryksfuld,livlig og harmonisk mørkegrå han, der aflagde ensærdeles effektiv modprøve.Kan med fordel anvendes til forbedring af pigmentering,harmoni og bevægelse.Yderligere info: www.kennelhulgaard.dkHenvendelse:Kennel Hulgaard5682 1360 ellerUlla Henriksen2025 2421.22Schæferhunden. nr. 4. april 2007


ARRANGEMENTSKALENDERArrangementskalender 2007Dato Arrangement LD Kreds Dommere25.03 Repræsentantskabsmøde 5 Odense31.03-01.04 DM/VM-udtagelse 1 2-Amager Lene Carlson, Peter M. Larsen31.03-01.04 SPH-udtagelse 7 71-Grenå Erik AhrendsApril01.04 Kombiskue 6 81-Løkken/Vrå René Jørgensen05.04 Kombiskue 1 84-Skovbo René Jørgensen05.04 Kombiskue 7 33 Holstebro Poul Meineche07-08.04 DM/VM-udtagelse 5 35-Sydfyn Peter M. Larsen, Gunner Jensen09.04 LD-Påskeskue 5 25-Nordfyn Fritz Bennedbæk, Per Nielsen, Michael Lumby14-15.04 DM/VM-udtagelse 1 84-Skovbo Lene Carlson, Villy Petersen14-15.04 SPH-udtagelse 1 1-Rødovre Bent Andersen15.04 AK 8 38-Haderslev Michael Lumby21.04 Limfjordscup 6 16- Ålborg Erik Ahrends, Per Svoldgaard Nielsen21.04 IPO3 VM-udtagelse 1 4-Roskilde ?22.04 Kombiskue 7 12-Århus Fritz Bennedbæk, René Jørgensen28-29.04 SPH-udtagelse 4 22-Bornholm Erik Ahrends29.04 Kombiskue 6 53- Nibe Michael Lumby29.04 DKK-udstilling Hillerød Sven Erik LundkvistMaj04.05 25 års Jubilæumsskue 1 56-Præstø Frank Goldlust, René Jørgensen05-06.05 DM for BHP3 7 17-Silkeborg Lene Carlson, Gunner Jensen, Villy Petersen10-13.05 IPO3 SPH-VM Schweiz ?13.05 AK 1 2-Amager René Jørgensen13.05 Kombiskue 6 19- Frederikshavn Poul Meineche17.05 Kombiskue 1 62-Vallensbæk René Jørgensen20.05 Certifikatudstilling 1 2-Amager Per Nielsen20.05 AK/Kombiskue 4 22-Bornholm Fritz Bennedbæk20.05 Kombiskue 7 20-Odder Michael Lumby28.05 LD-Pinseskue 7 32-Ringkøbing Fritz Bennedbæk, Per Nielsen, Sven Erik LundkvistJuni03.06 Kombiskue 5 09-Odense Fritz Bennedbæk09.06 Danmarks Bedste Beg. B 7 12-Århus Lars Juhl10.06 Kombiskue 8 76-Bramming Poul Meineche10.06 Kombiskue 1 47-Suså Sven Erik Lundkvist, Fritz Bennedbæk16.06 AK (lørdag) 5 09-Odense Fritz Bennedbæk17.06 DKK-udstilling Ballerup Erik Lassen17.06 Kombiskue 1 55-Furesø Lothar Quoll17.06 Kombiskue 7 65-Skanderborg Michael Lumby, Anders Friis Jørgensen24.06 Kombiskue 1 3-Ballerup Albert Woerner, Fritz Bennedbæk24.06 Kombiskue 6 10- Hjørring René Jørgensen30.06 AK (lørdag) 1 23-Slagelse Per NielsenJuli01.07 LD-Skt. Hans Skue 1 23-Slagelse Fritz Bennedbæk, Per Nielsen, René Jørgensen09-14.07 Ungdomslejr Nymindegab13-15.07 Norsk Vinnerudstilling20-22.07 Svensk VinnerudstillingAugust03-05.08 Finsk Vinnerudstilling04-05.08 Hollandsk Siegerschau05.08 AK 7 12-Århus Poul MeinecheSchæferhunden. nr. 4. april 2007 23


ARRANGEMENTSKALENDERArrangementskalender 200710-12.08 HAS 1 62-Vallensbæk Br.H: Fritz Bennedbæk – Br.T: Per Nielsen – Ungh.H: Poul Meineche – Ungh.T: Michael Lumby – Yng.H: Poul Meineche – Yng.T: René Jørgensen – Hv.H+T:Sven Erik Lundkvist11.08 DKK-udstilling (DKK 110 år) Vejen Anders Friis Jørgensen12.08 DKK-udstilling (DKK 110 år) Vejen Elina Tan-Hietalanti, Finland25.08 Junior DM 5 25-Nordfyn Gunner Jensen31.08-02.09 Bundessieger-Zuchtschau Braunschweig, DSeptember31.08-02.09 Bundessieger-Zuchtschau Braunschweig, D06-09.09 IPO3 VM Italien Gr. B: Per Svoldgaard Nielsen09.09 Kombiskue 1 2-Amager Per Nielsen09.09 Kombiskue 5 49-Odense Anders Friis Jørgensen14-16.09 Bundessieger-Prüfung Meppen, D15.09 Danm. bedste BHP 1 8 70-Fredericia Gunner Jensen, Lars Juhl, Erik Ahrends15.09 DKK-udstilling (KBHV) Brøndby Kurt Sørensen15-16.09 SPH udtagelse 1 55-Furesø Peter Maltha Larsen16.09 AK 1 30-Greve René Jørgensen22.09 LD 6 Mix-Match 6 16-Ålborg22.09 Mix-Match 1 62-Vallensbæk Sven Erik Lundkvist29-30.09 SPH-udtagelse 8 59-Grindsted Lars Juhl30.09 Kombiskue 6 11-Randers Poul Meineche30.09 Kombiskue 1 4-Roskilde Per Nielsen, Fritz BennedbækOktober04-07.10 WUSV-VM Bratislava06-07.10 SPH-udtagelse 5 25-Nordfyn Gunner Jensen07.10 Kombiskue 6 67-Åbybro Hans-Peter Schweimer07.10 Certifikatudstilling 8 38-Haderslev Frits Andresen13.10 LD-6 Mesterskab 6 67- Åbybro13-14.10 DM/VM-udtagelse 1 29-Tølløse Peter Maltha Larsen, Henrik Egemose13-14.10 IPO SPH-DM Arr. klub: DcH, Kalø Vig ?14.10 AK 7 33-Holstebro Michael Lumby14.10 Certifikatudstilling 1 47-Suså Sven Erik Lundkvist20-21.10 Sporhunde-DM 7 71-Grenå Bent Andersen, Erik Ahrends20-21.10 IPO3 DM Arr. klub: SBH, Kreds 5 ?21.10 Kombiskue 8 70-Fredericia Lothar Scwittek27-28.10 DM/VM udtagelse 6 54-Brønderslev Gunner Jensen, Per Svoldgaard Nielsen28.10 AK 1 4-Roskilde Sven Erik LundkvistNovember03.11 DKK-udstilling Herning Paula H. Lehkonen, Finland03-04.11 DM/VM udtagelse 1 43-Hvidovre Lene Carlson, Harry Hansen04.11 AK/Kombiskue 4 22-Bornholm Per Nielsen10-11.11 DM/VM udtagelse 8 59-Grindsted Erik Ahrends, Lars Juhl11.11 Kombiskue 1 6-Frederikssund Sven Erik Lundkvist11.11 AK 6 81-Løkken/Vrå Poul MeinecheDecember26.12 Juleskue 1 23-Slagelse Fritz Bennedbæk(Ret til ændringer forbeholdes)1. april: Palmesøndag; 5. april: Skærtorsdag; 6. april: Langfredag; 8. april: Påskedag; 9. april: 2. Påskedag; 4. maj: St. Bededag; 17. maj: KristiHimmelfartsdag; 27. maj: Pinsedag; 28. maj: 2. Pinsedag; 26. december: 2. juledag.24Schæferhunden. nr. 4. april 2007


Kreds 62KOMBISKUEden 17. maj 2007 kl. 09.00på kredsens træningsplads,Lundbækvej 9, 2665Vallensbæk Strand.Motorvej [E20/E47/E55]frakørsel [25] ellerMotorvej [21]frakørsel [3].Dommer: Rene JørgensenDømmes: der dømmes i alle klasser fra 4mdr. hvalpe.Tilmelding: Iris Sørensen, Rhodesiavej 72,2770 Kastrup, tlf.: 3253 3321Flot præmiebordog god forplejningtil rimelige priser.Ved skriftligtilmelding vedlægkopi af stambogtil:Per Horn,Tryggevældevej 622700 BrønshøjTlf. 24 61 03 45På internet:www.kreds62.dkSidste tilmelding:Den 11. maj. 2007HUSK! Ringtræning i Kreds 62 hver onsdag fra april ogfrem til HAS. Unghunde fra kl. 18, voksne fra kl. 19.25 årsJubilæumskombiskueSt. Bededag Fredag d. 4. maj 2007 kl. 10Kreds 56 – PræstøDommere:Hanner (fra 4 mdr.):Tæver (fra 4 mdr.):Frank Goldlust (Tyskland)René JørgensenArrangementet afholdes ved KorskildehallenBrøderupvej 2A • 4733 TappernøjeFølg skiltene fra motorvejsafkørsel 38, TappernøjeTilmelding senest 27/4-07 på kredsenshjemmeside: www.kreds-56.dkellerAsa Garodkin • Oregårdsvængevej 154720 Præstø • Tlf. 55 99 30 20garodkin@post.tele.dkPræmier til alle! Også præmie til den kreds,der deltager med flest hunde.Jubilæumsreception i Kredsen d. 29/4-07 kl. 11-14Hovedsponsor: SydslamSchæferhunden. nr. 4. april 2007 25


Martin SchifferVestergårdsvej 55450 OtterupTlf. 51 88 28 70LD-PINSESKUEi Kreds 32 - Ringkøbing 2. pinsedag 28. maj kl. 9.00på Rindum Skoles sportsplads ved ROFI-centret, Ringkøbing(indkørsel fra Mergelvej, sidevej til Ndr. Ringvej - følg skiltene)Dommere:Fritz BennedbækBrugsklasse hanner,Unghundekl. hanner,Yngste kl. hanner10-12 mdr. hannerPer NielsenBrugsklasse tæver,Unghundekl. tæver,Yngste kl. tæver, 10-12 mdr. tæverSven E. LundkvistAlle veteran og åben kl.6-8 mdr. hanner og tæver8-10 mdr. hanner og tæverSom sædvanliget imponerende pokalbord- med præmier til alledeltagere!Ringkøbing Vandrerhjem 100 m frapladsen - tlf. 9732 2455Telefon på pladsen: 2856 7430Hovedsponsor:For 10. gang iKreds 32Tilmelding:Brug gernetilmeldingsblanketten påwww.heager.dkMaja Kristensen, Novej 64,6950 RingkøbingTlf. 9733 0133Mail: kennel@heager.dkErik Røgen, Kornblomsten 296950 RingkøbingTlf. 9732 1494Mail: roegen@webspeed.dk26Schæferhunden. nr. 4. april 2007


DET GRÅ SKUEKreds 9—Odense arrangererKombiskue2. og 3. juni 2007Dommer:Fritz Bennedbæk(der afløser Wilfried Scheld)Lørdag kl. 1900 er der diskussionsaften medFritz Bennedbæk og Karsten Sonne AndersenKreds 9 vil med dette arrangement fortsætte en tradition for et skue,hvor hunde af sportshundelinjer konkurrerer indbyrdes.Lørdag kl 14.004-6 mdr. 6-8 mdr.8-10 mdr. 10-12 mdr.Åben klasse, samt veteranerKl. 1900 diskussionsaftenSøndag kl 9.00Yngste klasse,unghundeklasse,samt brugsklasse.Tilmelding senest 28/5 tilJan StillingAppevej 905690 Tommeruptlf 64 76 30 09/25 77 64 76Mail: stilling@djappe.dkTræningspladsens adresse:Volderslevvej 36 A.5250 Odense S.Tag afkørsel 51 og kør mod Faaborg -Volderselvvej.MEDLEMMERNES PLETSKUDI kan bare vente jertil jeg bliver stor...fotograf Poul JohnsenSchæferhunden. nr. 4. april 2007 27


Maskinel MagasinpostID NR. 42380Afsender:Postbox 77777000 FredericiaÆndringer vedr. abonnementring venligst 64 76 13 26

More magazines by this user
Similar magazines