Referat fra Regionsbestyrelsesmøde den 14. juni 2012

radiograf.dk

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde den 14. juni 2012

Referat af regionsbestyrelsesmøde torsdag d. 14. juni 2012 kl.10:00 – 14:30.Mødested: Kolding sygehus. Lokale: KS 2 i administrationen.Afbud: Nick og RenéPunkt 1. Valg af ordstyrer:MettePunkt 2. Valg af referent:SarahPunkt 3. Godkendelse af dagsorden: .GodkendtPunkt 4. Opfølgning på referat fra d. 13. april 2012:Sarah behøver ikke et dyrt IT-kursus – har fundet ud af at opdatere hjemmesiden uden.Punkt 5. Høring – Retningslinier for organisationsændringer, der medførerreduktion af stillinger:ROS (Regionalt Organisations Samarbejde) havde møde den 11/6 for at lave høringssvartil regionen.Region Syddanmark vil lave job-garantien om. I den ”gamle” skulle der tages hensyn tilbl.a. fagområde og geografi. Dette ændres.Vigtigt at det afklares hvorvidt man bliver karantæneramt hvis man siger nej tak til etinternt job.Høringssvaret fra ROS sendes rundt til bestyrelsens medlemmer og lægges påhjemmesiden.Punkt 6. Regionens hjemmeside på Radiograf.dk: Vi skal på mødet havde aftalt hvadder skal revideres på hjemmesiden. Som forberedelse kan hjemmesiden ses igennem ogforslag medtages til mødet.Alle sender et billede (af dem selv) til Sarah så det kan lægges på hjemmesiden.Sarah får forholdsvis fri hånd til at rydde op på hjemmesiden. Har nogle noget der kunnevære af andet end lokal interesse, sendes det til Sarah så det kan komme påhjemmesiden.Referat af Radiograf Rådet Region Syddanmark regionsbestyrelsesmøde 14. juni 2012 Side 1 af 3


Punkt 7. HB mødet 18. juni 2012: Vi gennemgår HB dagsordnen. Dagsordnen medtilhørende bilag er udsendt i en tidligere mail.Vedr. pkt. 6:Der har været afholdt ”kick-off” for TR/HB medlemmer hvor det gennemgående tema varat der er krise.... Men vi skal selvfølgelig forsøge at få så meget ud af det som muligt.Kravindsamlingen foregår i august.Vedr. pkt. 7:Den nye lejlighed er snart færdig. Så flyttes fra den gamle til den ny, så den gamle kanblive sat i stand.Vedr. pkt. 8:dag 2 (lørdag) er vores egen. Afholdes på Vejle Centerhotel. På næste bestyrelsesmødeplanlægges hvad og hvordan vi vil bruge vores tid. Alle bestyrelsesmedlemmer tænkerover hvad der kunne være relevant at arbejde med. Herunder visionerne fra den gamlebestyrelse.Alle bestyrelsesmedlemmer kommer til næste møde d. 3/9 med et forslag til kommendeaktivitet, så vi har noget at diskutere ud fra som vi kan fremlægge om fredagen.Generelt synes vi programmet om fredagen er tyndt. Vi vil gerne have noget praktisk ombestyrelsesarbejde, inddragelse af medlemmer og lignende. Som minimum bør ”holdeneblandes”, så det ikke er hver region for sig → så kunne vi lige så godt gøre det selv ogsende det rundt.Vedr. pkt. 11.:Ingen idé om hvad det handler om. Sekretariatet opfordres til at man som minimum afoverskriften, kan se hvad punktet handler om.Punkt 8. Orientering fra formand:A - ROS møde 11/6Svarprocenten på en stor undersøgelse vedrørende sygefravær var mellem 48-52%.Årsagen er at udsendings proceduren fra regionens side var meget bøvlet. Den samlederapport kommer til efteråret.Ny AMIR og TR aftale i regionen. Men der fulgte ikke lønkroner med i forhold til tillægget tilAMIR. Alle tillæg landede i øvrigt på minimumssatsen.B – EventyrløbAfviklet med rimelig succes. Knap 50 tilmeldte deltagere. Pga. vejret var der ikke såmange der ”bare” kom forbi.Det skal undersøges hvorvidt det er muligt at trykke yderligere trøjer som medlemmernekan købe. Et prisniveau omkring 100-150 kr.C - Lønaftale vedrørende stråleterapien OdenseDe første radiografer med stråleterapi linie blev uddannet ultimo januar. Lars er involveret iløn/tillægs forhandlinger i forhold til stråleterapien i Odense. Ville egentlig gerne have detløftet op på landsniveau. Lars tager det op i HB.D – Erkendtlighed ved jubilæumDa den administrative del i at opspore jubilarer har vist sig vanskelig, afskaffes denautomatiske gave da nogle følte sig forbigået.Referat af Radiograf Rådet Region Syddanmark regionsbestyrelsesmøde 14. juni 2012 Side 2 af 3


E – SundhedskartelletSundhedskartellet i regionen planlægger et fælles seminar om bestyrelsesarbejde.Planlægges til primo 2013. Oplæg, input og debat.Punkt 9. Orientering fra næstformand:René var desværre ikke tilstede.Punkt 10. Orientering fra resten af bestyrelsen:RSD: bowlingarrangement med alle tre skoler. 31 fra UCL deltog hvilket var flere end frade to øvrige skoler. Nyt bestyrelsesmedlem fra UCL fundet. En fra 4. modul.Mette: implementeringen af sygefraværspolitikken er meget vanskelig. Den enkeltemedarbejder føler sig skyldiggjort. Der ønskes en tilbagemelding fra Hovedudvalget.Sarah: har været på konference omhandlende klinisk etik.Punkt 11. Eventuelt:Næste møde 3/9 2012 i Odense.Referat af Radiograf Rådet Region Syddanmark regionsbestyrelsesmøde 14. juni 2012 Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines