12.07.2015 Views

Februar.pdf - Dansk Handicap Forbund

Februar.pdf - Dansk Handicap Forbund

Februar.pdf - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Her er feriehusethvor man føler sigvelkommen med kørestolSamsø, Limfjorden, Falsterog Sjællands Odde4 huse i Trend ved Limfjorden.2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby.6 huse i Marielyst på Falster.3 huse i Vig ved Sjællands Odde.Her er tale om rigtig nybyggerstil,indrettet med tidens krav til luksus,og det meget rustikke materialeskaber en helt speciel atmosfærebåde ude og inde.• Feriehusene er 108-124 m2 +6-20 m2 overdækket terrasse.• Plads til 6-12 personer,heraf 2-6 kørestolsbrugere.• Husene i Vig er 170 m2 med 10-12sovepladser.Godkendt afDansk HandicapForbund• Priser fra kr. 3.900/ugeCimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


Indhold6HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 20103F o t o : p o u l e r i k b ø g e l u n d"Det er imponerende,hvad vi har fået sat igang, i Nicaragua", menerUlla Trøjmer, der besøgtelandet i november.Ulandsarbejde nytter 6Gode resultater af Dansk Handicap Forbunds arbejde i Nicaragua og Honduras.Hjulspind 10Jeg savner ildsjæle og engagement 12Mød Nina Poulsen, tidligere formand for Helsingør afdeling.Dansk Handicap Dag 16Oversigt over arrangementer i anledning af Dansk Handicap Dag.Kort nyt 18Midt i bladet 21Sommer på Sct. Knudsborg 29Tag på 14 dages ferieophold på Sct. Knudsborg på Nordfyn.Læserne skriver 30Sommerhuse 32Lej sommerhus gennem Dansk Handicap Forbund.Tema om BPA – Borgerstyret personlig assistance 36Hvor der er vilje, er der vejLea Nielsen fik efter lang tids tovtrækkeri en BPA.Det sku’ vær’ så godt 38Svær start for BPA.Med BPA på højskole 40På Egmont Højskolen lærer både borgere og hjælpere at udfylde rollen.Kort om BPA 44Noter om BPA – fx rådgivning og kurser.F o t o : E g m o n t H ø j s k o l e n40På Egmont Højskolen kanborgere og hjælpere bådevære højskoleelever og afprøveen hjælpeordning.”Jeg kunne ønskemig en handicaprevolution– et oprørmod adgangsforholdene.”1229Hold ferie ved vandet. 14 dages opholdpå Sct. Knudsborg på Nordfyn.www.danskhandicapforbund.dk


LederHANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 20105En narresutaf dimensionerDet piner og irriterer mig, at jeg nu må skrive om de nye hjælpeordninger – Borgerstyretpersonlig assistance (BPA) – under denne overskrift. Der er så store problemer med at få de nyeordninger til at fungere ude i kommunerne, at jeg af og til griber mig i at tænke – gid vi aldrighavde fået indført dem!Men det mener jeg selvfølgelig ikke. Ideen bag BPA-ordningerne er fantastisk. Det er drømmenom fleksibel og borgerstyret hjælp, som potentielt vil kunne gøre det muligt for langt fleremennesker med handicap at bidrage aktivt til samfundet – og til at få en meningsfuld tilværelse.Som en enlig svale bringer vi i dette nummer en artikel om et ungt menneske, som har fåetgavn af den nye ordning, hun trods store forhindringer fik. Desværre kan denne type historierlige nu tælles på en hånd.Der er flere alvorlige problemer. Kommunerne afviser at anvende overenskomsten for handicaphjælpereog vil ikke udmåle de nødvendige minimumsbeløb til administrationsudgifter.Der blev lovet en udvidelse af målgruppen, men i stedet ser vi nu kommuner, som er i gangmed at revisitere og afvikle hjælpeordninger.Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker? Ministeriet og servicestyrelsen opfordrede os ihandicaporganisationer til at løfte opgaven med at starte en nonprofit-forening, som skullevaretage arbejdsgiveransvaret. Vi trak i arbejdstøjet. Vi gik seriøst til opgaven. Vi stillede økonomisksikkerhed for den nystartede arbejdsgiverorganisation – alt sammen i håb om, at det villeskabe bedre vilkår for vores medlemmer. Vi håbede og glædede os, men vi blev slemt skuffede!Lige nu har vi fået et miskmask af kommunale fortolkninger, besparelser i stedet for målgruppeudvidelser,slagsmål om overenskomster, utilstrækkelige midler til administration og påtoppen af det hele en minister, som overhovedet ikke vil tage stilling til dette kaos, fordi det jo- som Karen Ellemann efterhånden har fået rigtig god øvelse i at sige - alene er kommunernesansvar at løfte denne opgave.Jeg må konstatere, at det, vi har fået, ikke blev en revolution på handicapområdet, men i stedeten gigantisk narresut, som ministeriet brystede sig af ved de indledende skåltaler, men somikke er ret meget værd i praksis.Jeg savner, at man fra ministeriets side tør forklare kommunerne, hvad der var intentionenmed lovgivningen. Og jeg savner, at kommunernes tør tænke bare en lille smule visionært oglære af de få kommuner, som har taget den nye BPA-lov til sig og har tænkt muligheder frem forbegrænsninger.”Jeg må konstatere,at det, vi har fået, ikkeblev en revolution påhandicapområdet,men i stedet engigantisk narresut.”NB! Også Danske Handicaporganisationer har reageret på problemerne omkring BPA.Læs formandens åbne brev til socialministeren på www.handicap.dk.Susanne OlsenLandsformandKontrolleret oplag i perioden1. juli 2007 - 30. juni 2008: 9.366Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www.dhf-net.dk.Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: Handicap-nyt er produceret CO2-neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S. Oplag: 8.400. Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fåspå lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55 for bestilling. ISSN: 0904-8081. 83. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.00, Fredag kl. 9.00 – 14.15.Landsformand: Susanne Olsen. Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 19. april. Deadline: 10. marts 2010.


Ulandsarbejdewww.DANSKHANDIC APFORBUND.dk6UlandsarbejA f B e n t e R ø d s g a a r dF o t o : U l l a T r ø j m e r o g P o u l E r i k B ø g e l u n dUlla Trøjmer besøgte Dansk Handicap Forbunds samarbejdspartnere i Nicaragua ogHonduras, som hører til blandt verdens fattigste lande. Overalt arbejdes der for atændre vilkårene, og frivillige spiller en stor rolle”Når det gælder praktisk ulandsarbejde, er jeg blank,men da jeg arbejdede som socialrådgiver, havde jegmange sager med flygtninge og indvandrere, så jegved en del om kulturforskelle og kulturforståelse, ogjeg har længe haft lyst til ulandsarbejde”, fortæller UllaTrøjmer. Hun kom med i Dansk Handicap Forbunds(DHF) ulandsudvalg i sommeren 2009, og i novembervar hun på et 14 dages besøg til forbundets projekter iNicaragua og Honduras.Til møde i bjergeneHun landende problemfrit i Tegucigalpa - Hondurashovedstad. Folk taler kun spansk, som hun ikke kunneet ord af, men Ulla havde en parlør med, og i løbet af14 dage lærte hun at gøre sig lidt forståelig.Turens første stop var en kursusejendom, højt oppe ibjergene ca. en halv times kørsel fra Nicaraguas grænseog nogle timer fra lufthavnen i Tegucigalpa. Ullahar aldrig været i Mellemamerika før, så hun kiggedekonstant nysgerrigt ud ad vinduerne.”90 % af alle huse er præget af ekstrem fattigdom.Folk bor i papkassebyer helt ud til vejen. Men folkser rene ud, og gør alt, hvad de kan for at se værdigeud. Overalt hænger der vasketøj, kvinderne går medmake-up og mændene er pænt klippede."På kursusejendommen skulle Ulla deltage i et todagesmøde med handicaporganisationer fra bådeHonduras og Nicaragua.”Der var også en fiskefarm, og hele stedet og stemningenvar lidt som at være på en bondegårdspensionI midten af billedet ses Ulla Trøjmer og Henry Lind – begge fra Dansk Handicap Forbund – til et af de mange møder, Ulla deltog i.


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 20107de nytterlangt ude på landet. Senere på dagen, kom de andredeltagere, men der er altid problemer med tilgængeligtransport, så mange kommer for sent."Glæde og taknemmelighedDansk Handicap Forbund støtter i begge lande medorganisering og opbygning.”Vi hjælper også med at synliggøre mål, og tal er megetvigtige, fx tal for hvor tit man nævnes i medierne,hvor ofte man holder møder med lokalpolitikerne osv.Handicaparbejdet er mere bredt og tæller ikke kunmennesker med bevægelseshandicap, men også blindeog døve. Det slog mig, hvor utroligt hjælpsommede forskellige handicapgrupper var over for hinanden."På mødet blev der lagt handlingsplaner for dekommende år, hvor man vil sætte fokus på ligestillingmellem mænd og kvinder, rettigheder, tilgængelighed,transport samt job og beskæftigelse. Ulla havdetolk på til alle møderne, der oversatte fra spansk tilengelsk direkte ind i hendes høresnegl, men detgjorde møderne anstrengende. Efter mødet gik turentilbage til Tegucigalpa, hvor hun de næste dage besøgteforskellige handicaporganisationer.”De bruger mange superlativer, når de omtalerDansk Handicap Forbund, og de er meget glade ogtaknemmelige, men omme bag de mange ord lurerfrygten for, hvad der skal ske, når vi bakker ud om fireår og overlader dem til sig selv. Jeg tror det er vigtigt,at vi hjælper dem med at finde samarbejdspartnere igod tid."Nicaragua skal klare sig selvNæste stop var Managua - hovedstaden i Nicaragua.Også her er der udbredt fattigdom og mennesker, dergør alt for at se præsentable ud. Ulla mødte mange tiggere.”De går mellem bilerne, og det er ofte små børnmed endnu mindre søskende på armen. Det gør ondtat se på, men det nytter ikke noget, man må lære atlukke af, selvom det skærer i hjertet”.”I Managua boede vi på hotel i nærheden af DHFsI en kommende oplysningsbogkan man bl.a.læse om Fatima på otteår, som Ulla også besøgte.Her ses Fatima sammenmed sin kusine.Overalt er fattigdommen stor. Her ses totoiletter – det lyserøde til kvinder, det hvidetil mænd. Et forhæng kan dog trækkes for.


Ulandsarbejdewww.DANSKHANDIC APFORBUND.dk8kontor. Det havde en rampe og almindeligt toilet, ogfordi jeg kan stå lidt på mine ben, kunne det lade siggøre, ellers skulle jeg have boet på dyrt luksushotel.Jeg synes, det er imponerende, hvad vi har fået sat igang i Nicaragua. Oprindeligt var det nu afdøde JesperGunnarsen, der sammen med ulandskonsulent MichaelN. Larsen startede ulandsarbejdet i Nicaragua. De fiksendt en masse kørestole derovre og startede senereet kørestolsværksted og et snedkerværksted. Beggesteder fungerer stadigvæk, men er overtaget af lokalekooperativer. Folk var meget taknemmelige for DHFsinitiativ, og det gav en god platform til at lave andreprojekter, nemlig at opbygge organisationer. Der blivergjort et stort stykke arbejde på handicaporganisationerneskontorer. Og de har meget at slås med. Der eren meget anderledes kultur i både Nicaragua og i Honduras.Der er meget fattigdom og korruption, så altkræver stærk disciplin og gennemsigtige regnskaberog opbygning.”Glæden ved viden og kunnenI Nicaragua samarbejder DHF lige nu med InternationalBørnesolidaritet om at udgive en bog, som en delaf oplysningsarbejdet. Bogen skal handle om Fatimapå otte år, som er kørestolsbruger. Hende besøgte UllaTrøjmer.Ulla Trøjmer var også med på kursus i FECONORI,som er en paraplyorganisation, som laver kurser foralle handicapgrupper fx om selvværd, tegnsprog ogorganisationsarbejde.”Jeg så mange mennesker i gamle kørestole og meddårlige hjælpemidler, men igen slog det mig, hvorglade folk var. Jeg talte med en blind mand, som havdelært blindskrift og nu selv kan læse bibelen – og hansblinde øjne strålede, det var bare så smukt at se. Folkfortalte mig, at det var godt at mødes og tale med andrei den samme situation og komme ud af deres isolation.Meget af undervisningen foregår ved frivillige fxforældre til handicappede børn. Jeg traf en paraplegiker,som havde lært tegnsprog af interesse – og hvorforikke? Han kunne jo sagtens bevæge hænderne!Op ad bakkeOrganisationsarbejde kræver mange penge, og alleUlla talte med, var kede af, at de ikke har flere penge atgøre godt med. ”Men så fortalte jeg dem af meget afdet handicaparbejde, man sætter i gang, når man ikkeselv at nyde frugten af. DHF har eksisteret i ca. 85 år, ogvi kæmper stadig for tilgængelighed, arbejde osv. Althandicaparbejde er op ad bakke, man må bare bliveved og ved – og jeg tror det trøstede lidt og gav denanerkendelse, de også har så hårdt brug for."Ulla Trøjmer skal nu have styr på sine notater, oplevelser,PowerPoints osv. – og så er hun klar til at dragepå turne til DHFs afdelinger og fortælle om ulandsarbejdeti Mellemamerika – og hun har et hav af billeder.Et af dem forestiller fx Jesper Gunnarsen malet på engavl som en tak til ham og hans iværksætterånd.Og så skal Ulla til at lære spansk og har allerede tilmeldtsig et spanskkursus. nFAKTAI Nicaragua samarbejder Dansk HandicapForbund (DHF) med syv handicaporganisationersamt en paraplyorganisation,og DHF har et kontor i Nicaraguashovedstad Managua.I januar 2009 begyndte DHF et nytfælles projekt for Nicaragua og Honduras.Et fireårigt projekt på godt 22mio. kr., finansieret af Danida. Projektethedder UNIDAD, der betyder enighed,og har til formål at styrke organisationernesevne til at kæmpe for menneskermed handicaps rettigheder og til atstyrke dem organisatorisk. Læs mereunder uland på www.danskhandicapforbund.dk.På gavlmaleriet ses Jesper Gunnarsen i kørestol.Han var med at til at starte forbundets ulandsarbejdei Nicaragua.


Hjulspindwww.DANSKHANDIC APFORBUND.dk10A f B e n t e R ø d s g a a r dKom let ud af sengenEn ny seng gør det lettere for brugere med handicap eller rygproblemer at komme i seng og op igen. RotoFlex er enjapansk-tysk opfindelse. Sengen fungerer som en almindelig elevationsseng, men den har den finesse, at den kandreje madrassen til en oprejst stoleposition. Brugeren skal blot sætte sig i ”sengestolen”, hvorefter madrassen drejersig selv på plads til den ønskede liggeposition.”Mange ældre, handicappede eller personer med ryglidelser oplever det at komme i og ud af sengen som etstørre projekt eller ligefrem en daglig kamp. Mange med særlige behov sætter pris på, at soveværelset stadig ligneret soveværelse., og RotoFlex ligner en ganske almindeligseng. Den kan stå op ad en væg, den har de gængse mål, ogden kræver ikke mere plads end en almindelig plejeseng,"siger indehaver Martin Riis Holm fra Comfort Design.Den fås både som enkeltseng og som dobbeltsengog kan leveres i forskellige træsorter og med forskelligttilbehør fx belysning og sengehest. Den er godkendt somplejeseng og kan bevilges som hjælpemiddel. Enkeltsengfra 85.000 kr. Dobbeltseng fra 87.000 kr.Firmaet Comfort Design har skandinavisk eneforhandlingpå RotoFlex-sengen. Læs mere om hvor du kan sesengen på www.comfortdesign.dk Eller kontakt firmaet påtlf. 75 52 01 51.P r e s s e f o t oFhv. landsformandJan Jørgensen 60 årFhv. landsformand Jan Jørgensenrundede de 60 år den 13.december 2009.Jan har de seneste 35 år fyldt megeti Dansk Handicap Forbund på alle niveauer - framenig medlem til otte år som landsformand i perioden1998 – 2006.Inden han nåede denne toppost har han væretrundt om i forbundet som formand for Ungdomskredsen,medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalgsamt næstformand i forbundet.Herefter valgte han i 1988 og ti år frem at blivefunktionær, nemlig organisationssekretær. Her fikhan en tæt kontakt til lokalafdelinger og kredse,som var lærerigt i forhold til jobbet som formand.Ikke kun inden for egne rækker har Jan lagt sinekræfter. Uden for har han blandt andet kæmpet forhandicapsagen som næstformand i Vanførefonden,som medlem af bestyrelserne i Sahva Fonden, DeSamvirkende Invalideorganisationer, Skolen på Geelsgård,De Vanføres Boligselskab, Nordisk HandicapForbund og Egmont Højskolen. Og så var Jan også ien seksårig periode supersælger af Handicap Jul.I dag er Jan afdelingsformand i Himmerland, hvorhan har valgt at trække sig tilbage sammen med sinfamilie efter sin frivillige afgang som landsformand.Der er grund til at ønske Jan tillykke med denrunde dag, og vi tror på, at han har haft en rigtiggod dag.Helge Barnewitz, direktørFjernbetjente gardinstængerNu kan du styre dine gardiner med en fjernbetjening.Gardinstangen findes i flere udgaver, alt efterhvor mange gardiner du skal styre. Man kan fjernstyreop til fire gardinstænger. Enten en ad gangeneller ved at opdele gardinstængerne i grupper fxto vinduer på en gang, en terrassedør og et vindue.Gardinstangen har indbygget intelligens, der sørgerfor at trække gardinerne for og fra. Du kan programmerestangen til at køre efter tidspunkter, der passerdig. Programmet skelner selv mellem hverdag ogweekend, sommertid- og vintertid og helligdage.Gardinstangen passer sig selv - også når der ikkeer nogen hjemme, så dit hjem udefra ser beboetud, når gardinerne trækkes fra og for, som de plejer.Priser fra ca. 3000. kr. Læs evt. mere på www.odsif.dkeller ring på tlf. 45 81 22 11.


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201011TillykkeTo medlemmer af Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse ogforretningsudvalg fylder begge 60 år. Hans Jørgen Møller den 29.januar og Anni Kvisgård den 24. februar.Hans Jørgen Møller har været aktiv i Dansk Handicap Forbund siden1975, hvor han startede i Ungdomskredsen. Han har haft mangetillidsposter og er i dag aktiv i København afdeling, hvor han er formandog regionsrepræsentant. Han er tillige aktiv i DHF’s ulandsudvalg,socialpolitisk udvalg og forretningsudvalg. For nylig var han med til arrangereet kørestolsræs på Amager, hvor han bor, og hvor politikernefik sig noget af en overraskelse over den ringe tilgængelighed.Anni Kvisgård har været medlem siden 1994 og har i en del år væretformand for Køge Afdeling.Hun er tillige formand for DHF’s kursusudvalg og medlem af forretningsudvalgetsamt regionsrepræsentant i Region Sjælland. Hun harfor nylig været med til at planlægge to kurser, der løber af stabelen i 2010med titlerne ”Hjælp mig! Hvordan får jeg kommunen til at lytte?” og ”Når arbejdeer så sundt, hvorfor så ikke give det til de syge?” Kurser, der både afspejler de vanskelighedersom medlemmerne står overfor i mødet med kommunerne, og som har et humoristisk glimti titlerne.Redaktionen ønsker begge til lykke.Voldsomt fald i handicapinvesteringer siden 2001Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har analyseret investeringerne på handicapområdet siden2001 og kommet frem til, at der er sket et drastisk fald.Investeringerne var 518 mio. kr. i 2001, men kun 177 mio. kr. i 2008. Et fald på 340 mio. kr.Havde man i stedet fastholdt at tilføre området samme beløb som i året 2001 – altså 518 mio.kr. - havde investeringerne i stedet beløbet sig til 1,8 mia. kr. – noget af et efterslæb.Og det er bestemt ikke, fordi der er ikke er brug for pengene. Af de 17.000 voksne menneskermed handicap, som bor i botilbud, har 6.400 personer en bolig på under 20 kvadratmetertil rådighed, 35 % af disse har ikke egnet bad og 57 % har ikke køkken. Du kan læse heleanalysen på www.ae.dk/analyse/voldsomt-fald-handicapinvesteringer-siden-2001.Vidste du, atÆldre skilles som aldrig før, visertal fra Danmarks Statistik. 608ægtepar, hvor begge parter erover 60 år, blev skilt i 2008, i1999 var tallet kun 259. Det ermere end en fordobling i antalletpå 10 år.Mange ældre er utrygge ved denye postregler, der betyder, atder skal være et klistermærkepå postkassen, hvis postbudetskal bringe posten højere op.“Klistermærkerne kommer til atvirke som et stort blinkende skilttil kriminelle om, at her bor et letoffer”, siger Zen Donen, ældrepolitiskkonsulent i Ældre Sagen.Ældresagen har derfor rettethenvendelse til Datatilsynet forat få oplyst, om de nye reglerer i strid med persondataloven.Det Kriminalpræventive Råd harogså udtalt, at postmærkerne erproblematiske.Kilde: Berlingske Tidende31.12.2009.Fra september 2010 kan manlæse til civilingeniør i velfærdsteknologipå Syddansk Universitet.Det er meningen, at civilingeniøreri Velfærdsteknologiskal være med til at give sygeog mennesker med handicapet bedre liv ved hjælp af robotterog andre højteknologiskeløsninger. Fx robotter til genoptræningog telemedicinsk udstyrder gør, at patienter kan kommunikeremed sundhedsprofessionellehjemmefra, og evt. fåsin behandling justeret udenindlæggelse.At Danmarks første samledeboligportal for almene boligergiver overblik over handicaptilgængeligheden.Bag portalenstår Indenrigs- og Socialministeriet,Kommunernes Landsforening,Landsbyggefondenog Boligselskabernes Landsforening.Du kan læse om handicapegnetheden,størrelse ogventetid på hjemmesiden www.Danmarkbolig.dk.


Hvor blev de af?www.DANSKHANDIC APFORBUND.dk12”Jeg tror, det nytter at engagere sig, ogpå at almindelige mennesker kan gøreen forskel,” siger Nina Poulsen.


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201013Jeg savnerildsjæleog engagementNina Poulsen var i mange år en aktiv handicappolitiker i Dansk Handicap ForbundIndimellem betragter vi nogle mennesker som fastinventar i en eller anden sammenhæng. Sådan er detogså med nogle af Dansk Handicap Forbunds tillidsfolk.De er aktive i hovedbestyrelse, lokalafdelingerne, diverseudvalg og vi vænner os til altid at regne med vedkommende.Så forlader de pludselig skuden og overladerden til andre. Hvorfor nu det, og hvad gør de så?De spørgsmål stiller vi i Handicap-nyt til nogle afdem, der var aktive for 5-10 år siden. Den første er NinaPoulsen fra Helsingør, der var formand for lokalafdelingeni 24 år, og i løbet af samme periode blandt andetmedlem af hovedbestyrelse, forretningsudvalg, Bolig-,Motor- og Hjælpemiddeludvalget, repræsentant i bestyrelsernefor De Vanføres Boligselskab, Elleslettegårdog Højagergård. Nina deltog i den periode altid i kongresserog på formandsmøder og var kendt for seriøstarbejde, engagerede holdninger, sine meningers modog slagfærdige bemærkninger fra talerstolen.Nina Poulsen, som lige er fyldt 75 år er stadig medlemaf Dansk Handicap Forbund, for som hun siger:”Jeg har gennem 30 år haft så meget ud af at væremed. Herigennem har jeg fået styrke og mod til mangeting, som jeg har glæde den dag i dag. Jeg har mødtfantastiske mennesker, som blev gode kammerater ogjeg har en tro på, at det nytter at tale højt og gøre opmærksompå problemerne.”Hvorfor holdt du op?”Det skete gradvist, og på et eller andet tidspunkt skalman jo stoppe, så der kan komme nye til. Det sidste jegforlod var bestyrelsen for Elleslettegaard. Det var nogetaf det bedste at se de unge mennesker, der arbejdededer, få en mulighed for at lave noget og for at voksesom mennesker. Det var spændende.Men jeg har jo været med så længe, at jeg ikke kanlade være med at lægge mærke til tingene. Fornylig varjeg i Frederiksværk i noget nybyggeri og lagde automatiskmærke til, at der manglede nedkørsler fra kantstenene,og jeg så en indgang, hvor jeg straks tænkte: Gadvide om folk i kørestole kan komme ind der?”Hvilke arbejdsopgaver var du særlig glad forat deltage i?”Jeg interesserede mig meget for trafik og boliger ogarbejdet i Bolig- Motor- og hjælpemiddeludvalget sammenmed John Frederiksen var meget frugtbart. I densammenhæng var også samarbejdet med de forskelligeministre interessant. Jeg husker med stor fornøjelseArne Melchior som trafikminister, selvom vi ikkevar enige politisk. Men han var ordholdende og fair.Man kunne regne med, hvad han sagde, og han gjordenoget ved tingene, hvor han kunne.Det var også altid spændende at deltage i de nordiskemøder, på DHF kongresserne og arbejdet i hovedbestyrelsen,men at sidde i forretningsudvalgetvar derimod ikke mig. Jeg er jo ikke taktiker. Jeg er forimpulsiv.”En af de mere specielle opgaver, Nina Poulsen løste,var at drage landet rundt i 1979 for at skabe opmærksomhedomkring lotteriet, Lykkelotto.t e k s t o g f o t o A f S o lv e i g S k o v g a a r d A n d e r s e n


Hvor blev de af?www.DANSKHANDIC APFORBUND.dk14”Jeg var maskot,” griner Nina. ”Daværende landsformandErik Knudsen fandt på, at jeg skulle rejse rundttil 38 kommuner, hvor jeg skulle tale for sagen og gørepressen opmærksom på lotteriet. Det gjorde jeg så,og pressen dukkede op hver gang. Vi gjorde det påen både seriøs og munter måde, for selvhøjtidelighedduer ikke.”Formand i HelsingørNina Poulsen var i lang årrække formand for Helsingørafdeling. Og kampene for tilgængelighed i byen fyldtemeget. I Helsingør fik man et rådgivende handicapudvalglænge før de fleste andre kommuner, og detrykkede.” Jeg kunne ønsker mig enhandicaprevolution – et oprørmod adgangsforholdene.”Vi var fem med handicap, der sammen med forvaltningengennemgik alle byggesager - boliger, offentligebygninger, Kronborg og meget andet. Vi havde nogleprægtige møder, og vi kunne redegøre for problemerne,så man forstod dem. Det var en udfordring, ogvi turde noget, men det var jo alvorlige sager.”Konkret betyder det fx, at man i kørestol kan fungerebedre på Scanlines-færgerne Helsingør – Helsingborgend på andre færger. Også Kronborg blev tilgængeligog fik handicaptoilet. Blandt andet blev der lagt enrække sten, så det er muligt at komme helt ind i slotsgårdeni kørestol. Også det lokale posthus fik et tilgængelighedsløft.”Ofte er det jo mærkværdigheder, manhar fået igennem,” siger Nina.I Nina Poulsens formandstid var Helsingør kendt forsine store politiske debatmøder, og politikerne mødteop. ”Det gjorde medlemmerne også, fortæller Nina, forvi gjorde det sådan, at når vi holdt en fest, så aftalte vimed deltagerne, at de også kom til debatmødet. Samarbejdetmellem os og politikere og embedsmændfungerede. Vi kunne debattere og slås, og der var jo etfrisprog uden lige. Og jeg elskede det. For det var altidsagligt, og vi fik noget igennem.”Snart er Nina Poulsen på vej til Sønderjylland på enferietur med familien, datter, svigersøn og to børnebørn,og det er også i den landsdel, hun jævnligt tagerpå højskole sammen med en gammel skolekammerat.”Jeg tager på højskole på Jaruplund, lige syd forden tyske grænse. Den er god at færdes på, og denligger så smukt. Der er foredrag og undervisning ogture i grænselandet og til koncerter, opera og ballet iHamburg. Jeg er helt fascineret af den begejstring ettysk publikum lægger for dagen. Man klapper, hujer ogrejser sig op.”Ninas engagementet er intakt. ”Jeg tror stadig på, atet almindeligt menneske kan gøre en forskel. Hvis derfx kommer en her fra boligforeningen og brokker sig,spørger jeg: ’Var du til beboermøde sidst’. Nej, det varhun så ikke, og så siger jeg: Enten må du møde op ogsige din mening eller finde dig i det.”"Der er en magtesløshed. Folk tænker, det nytter ikke,ingen hører på os. Men det er der. Det tror jeg på. Ogdet ærgrer mig, at folk tænker sådan. I dag er der for få,der kommer til et politisk møde. Alle har så travlt medat klare sig selv, at man glemmer helheden. For fåengagerer sig i dag – heller ikke i handicapkredse.””Jeg kunne ønsker mig en handicaprevolution – etoprør mod adgangsforholdene. Masser af menneskerinde foran Christiansborg for at protestere over alle desteder, hvor man ikke kan komme ind fx i retssalene,som der forleden var en historie om. Der er brug fornogle ildsjæle, der tør gå i dialog med politikere,” sigerNina Poulsen. ”Jeg har svært ved stilstand. Jeg savnerslåskampene og debatterne - forstået positivt.” nHvad laver du nu?”Jeg går blandt andet på Folkeuniversitetet - megetgerne om politiske emner, og jeg skal snart starte påidehistorie om konservatisme og socialisme. Jeg går tilgymnastik to gange om ugen hos en fysioteraoeut, forjeg vil helst klare mig selv uden hjælp så længe sommuligt, og det fungerer godt på holdet.”Nina Poulsen bor i Helsingør, og selvom hun ikke er aktiv iDansk Handicap Forbund er hun miljøskadet, for ”Jeg kanjo ikke lade være med at lægge mærke til tilgængelighedi omgivelserne.”


Er trappen for stejl?www.handicapbusser.dkVi er uafhængige ogopbygger i ønskemærketHandicapBusser har specialiseret sig iopbygning og indretning af handicapbusser,der dækker alle behov og ønsker.Og vi ved hvad vi taler om. For bag firmaetstår vores højt specialiseret værksted mederfaring for opbygning af over2.000 handicapbusser.Vælg kvalitetsstolfra Stannah, når kun det bedste er godt nok.En perfekt sikker løsning, der skaber tryghed pådin trappe, uanset sving, afsatser & døreHandicapBusser er anerkendt og respekteretindenfor de bevilgende myndigheder, sagsbehandlerei kommuner og regioner medvidere. Og har stor viden når det gælderregler, lovgivning og sagsbehandling.Hos HandicapBusser lægger vi stor vægt påat sikkerheden er i top, så du og dinepårørende er sikret bedst muligt,hvis uheldet skulle være ude.Kom og se vores udstillingsbusser, alle klar tildemonstration og afprøvning- eller ring og vi kommer gerne forbi!Vejlbjergvej 18LystrupvejOliverSvanholmJesper SkovArresøvejGrenåvejGrenåvejVejlbjergvej 18 · 8240 Risskov · Tlf. 8731 4600www.handicapbusser.dk · info@handicapbusser.dkA.P. Botved A/S sætter en ære i at hjælpe.Ring gratis på 80 37 37 37 og få et uforpligtende tilbud.Eller se mere på www.opadtrappen.dk- specialist i indretning og opbygning af lift- og handicapbusser


Dansk Handicap Dag 2010www.DANSKHANDIC APFORBUND.dk16Handicapkonventionen -- Hvad kan vi bruge den til?Lørdag den 20. marts inviterer Dansk Handicap Forbund alle medlemmer til Dansk Handicap Dag -den årlige markering, hvor medlemmerne samles til festlige arrangementer rundt i hele landet.Årets tema er FNs handicapkonvention, som trådte i kraft i Danmark den 23. august. Mange forventersig meget af den, andre er mere skeptiske. Dagens talere vil give et konkret bud på, hvad den kommertil at betyde for den enkelte borger.Region MidtjyllandDato: Lørdag den 20. marts kl. 12 – 17.Sted: Kollektivcentret, Bytoften, Tjørring.Hovedtaler: Landsformand Susanne Olsen, herefterpaneldebat.Program: Frokost, kaffe m. kage, taler, paneldebat.Pris: 165 kr. for medlemmer og 200 kr. for ikke-medlemmer.Ekskl. drikkevarer.Tilmelding: Senest 1. 3. til din afdelingsformand.Region SyddanmarkDato: Lørdag den 20. marts kl. 11.30 – 17.00.Sted: Fredericia Idrætscenter,Vestre Ringvej 100,Fredericia.Hovedtaler: Medlem af hovedbestyrelsen, RikkeKastbjerg.Gæstetaler: Poul Erik Svendsen, næstformand i regionsrådet.Program: Faneindmarch, velkomst ved Jørgen Havndrup, festtaler, festmiddag,kaffe/te, lotteri, musik.Pris: Voksne 250 kr.Tilmelding: Bindende tilmelding til din egen lokalafdeling senest 5. 3. Eventuelspecialkost oplyses ved tilmelding.


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201017fup eller fakta?!Region Hovedstaden, BornholmDato: Lørdag den 20. marts kl. 12.30 – 16.30.Sted: Sagahuset, Rønne.Hovedtaler: Medlem af forretningsudvalgetBente Rey.Program: Taler, to-retters middag, kaffe, lotteri,underholdning og musik ved Thomas Nyboe.Pris: 110 kr. Det er tilladt at tage en gæst med.Tilmelding: Tilmelding senest den 17.3. kl. 13.00 til Rigmor Pedersen,tlf. 56 95 36 55 eller Inger Speht Hansen, tlf. 56 48 08 20.Region Hovedstaden, nordDato: Lørdag den 27. marts kl. 12.30 til 19.00.Sted: Festsalen, Syrevej 2, Frederiksværk.Hovedtaler: Susanne Olsen, landsformand .Gæstetalere: Velkomst ved borgmester HelgeFriis, Halsnæs kommune.Program: Festmiddag, kaffe/te med kringle. Gaver på indgangsbilletten.Festlotteri med flotte gevinster sponseret af DHF’s lokalafdeling samthandlende fra Frederiksværk. Underholdning ved Bjarne Lisby.Musik og dans: Kristian Halsø.Servering: Team Arresø håndbold m.fl.Pris: Voksne 250 kr. + kørsel.Tilmelding: Bindende tilmelding senest 15. 3. til din lokalafdeling (Frederikssund/Halsnæs,Hillerød, Helsingør, og Vestegnen). (Ret til ændringerforbeholdes).Region SjællandDato: Lørdag den 20. marts kl. 12.00 – 19.15.Sted: Medborgerhuset, Skovvej 2, 4760 Vordingborg.Hovedtaler: Næstformand John Sørensen.Gæstetalere: Borgmester Henrik Holmer, Vordingborg ogmedlem af Regionsråd Sjælland, Freddy Blak.Program: Faneindmarch, middag, taler, underholdning, kaffebord,natmad og lotteri.Musik og dans: Ole Grønvold.Pris: 220 kr. ekskl. Drikkevarer.Tilmelding: Bindende tilmelding til lokalafdelingerne. Spørg i afdelingen om tilmeldingsfrist.Lokalafdelingerne tilmelder til Jan Olsen, Vordingborg senest 28.2.


Kort nytwww.DANSKHANDIC APFORBUND.dk18Kort nyt Kort nytA f B e n t e R ø d s g a a r d , J e p p e K e r c k h o f f s o gKort nyt S o lv e i g S k o v g a a r d A n d e r s e nEt dødsfaldFhv. hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Handicap Forbund, Jesper Gunnarsen, København,døde søndag den 29. november 2009 efter kort tids sygdom, 54 år gammel.Jesper dukkede op hos os for ca. 20 år siden kort tid efter sin ulykke, og detviste sig hurtigt, at han var mere end blot et almindeligt nyt medlem. Jesper var isit arbejdsliv jord– og betonarbejder gennem 15 år, og samtidig faglig aktiv. I detdaglige anvendte han en barsk tone, som ikke altid var lige heldig i vore rækker,men med tiden blev han mere dæmpet.Det viste sig hurtigt, at hans store interesse og arbejdsindsats lå i ulandsarbejde,og især Nicaragua blev han knyttet stærkt til. Jesper stod for indsamling af brugtekørestole, og i et enkelt år blev der sendt 600 stole af sted til Nicaragua. Han erkendte hurtigt, at der måtteetableres et kørestolsværksted for at vedligeholde kørestolene, hvilket han tog initiativ til. Det blev også til etsnedkerværksted, som var en stor succes på flere måder, for det viste sig, at lokalbefolkningen havde store færdighedermed at udnytte træet til alverdens ting som borde, stole, senge osv.Jesper kom også rundt om mange tillidsposter i Dansk Handicap Forbund bl.a. var han hovedbestyrelsesmedlem,medlem af forretningsudvalg, arbejdsmarkeds- og socialpolitisk udvalg og lokalafdelingen samt af De VanføresBoligselskab. Samtidig var han stadig aktiv i sin gamle fagforening, bl.a. som formand for kulturudvalget.De senere år blev han et kendt ansigt som strandfoged på ”Stranden” i Charlottenlund, hvor han opkrævedestrandkort hos dem, der benyttede vores klubhus i sommersæsonen.Man var ikke i tvivl om Jespers ståsted i livet, for han hjalp, varetog og kæmpede altid for de svageste i samfundet.Vi er mange, der vil savne Jesper, og vore tanker går til sønnen Pelle, som stod sin far meget nær.Æret været hans minde.Helge Barnewitz, direktørNy bog: Pårørende - tæt på rygmarvsskadedeDansk Handicap Forbunds specialkreds RYK – Rygmarvsskadede i Danmark har udgivet bogen ”Pårørende –tæt på rygmarvsskadede”, der henvender sig til pårørende midt i den svære situation, at et familiemedlem erblevet rygmarvsskadet.Bogen er en hjælp til at forstå og sætte ord på de mange tanker og følelser, pårørende ofte står alene medog til at håndtere et pludseligt forandret liv med flere spørgsmål end svar. Bogen henvender sig til alle nærmestepårørende: ægtefæller og partnere, forældre, børnog søskende og består af både faglige afsnit og interviewsmed pårørende. Det er beretninger på godt ogondt. Om kampen i dagligdagen, de forbudte følelserog tankerne om fremtiden, men også om det, der giverplads til håb og en tro på fremtiden.Bogen indeholder desuden en oversigt over tilbudpå landets behandlingssteder, gode råd til personalet,pårørendes rettigheder og social støtte.Bogen er udgivet med støtte fra SygekassernesHelsefond, Sygeforsikringen Danmarks Sundhedsfond,Erindringsmøntmidlerne og Bevica Fonden.”Pårørende – tæt på rygmarvsskadede”, 100 sider.Pris kr. 100 plus forsendelse. Bogen kan købesonline på www.danskhandicapforbund.dk ellerbestilles på www.ryk.dk eller på tlf. 39 29 35 55.PårørendeRYK - Rygmarvsskadede i Danmark- tæt på rygmarvsskadedeF o t o : S o n j a I s k o v


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201019Besøg Frederik 8.s PalæKronprinseparrets nyindrettede palæ åbner foroffentligheden i en periode i foråret. Gæster i kørestolekan også være med.Frederik 8.s Palæ, som er en del af Amalienborg iKøbenhavn, er i de sidste fem år sat gennemgribendei stand af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Palæet skaldanne ramme om kronprinseparrets private boligsamt administrative og repræsentative funktioner.I palæet boede Frederik 9. og Dronning Ingrid, ogsiden dronningens død i 2000 har det stået næstentomt.Inden indflytningen bliver den del af palæet, somrummer de repræsentative gemakker, åbnet for offentligheden.Publikum kan opleve interiører og sede mange nye kunstværker, der er lavet til palæet afdanske kunstnere som fx Kasper Bonnén, Tal R, OlafurEliasson og John Kørner.Før den officielle åbning var Dansk HandicapForbund inviteret til at se på forholdene for kørestolsbrugere.Her var rampen dog ikke monteret, ejheller handicaptoilettet osv. Men hvis alt bliver gjortsom oplyst på rundvisningen, vil det være muligt atbesøge stedet i kørestol.Indgang foregår via gården ad en rampe – herfrakan man komme videre med elevator til etagerne.Der vil blive etableret et handicaptoilet tæt ved indgangen.Der vil blive lagt midlertidige tæpper på denyrenoverede gulve, så de ikke slides af hverken skoeller hjul.Der er åbent fra 27. februar - 30. maj. Åbningstider:tirsdag-søndag kl. 10-17, onsdag dog kl. 10-21. Entré:40 kr. (børn til og med 14 år gratis. Billetter sælgesved indgangen. Læs mere om renoveringen påwww.ses.dk.Hopenhagen var ikke forkørestolsbrugereI to uger i december var København på den andenende på grund af klimatopmødet. På Rådhuspladsenvar der i den anledning en udstilling i en ”containerby”,den såkaldte ”Hopenhagen”. Her kunneman fx få viden om klimaforandringer, miljøpåvirkningerog fremtidens miljørigtige boliger. Desværrevar der dårlige adgangsforhold for kørestolsbrugereog gangbesværede. Ramperne til pavillonerne,var for stejle og mange turde ikke bruge dem.Dansk Handicap Forbund udsendte en pressemeddelelse,hvori vi beklagede, at klimaproblemerog løsninger åbenbart ikke anses for at være etanliggende for mennesker med handicap, og at detsmarte atter en gang var gået forud for tilgængelighedfor alle. For nylig underskrev Danmark FNhandicapkonventionen, men Hopenhagen tændteikke mange håb for fremtiden.Pressemeddelelsen resulterede i et radioindslagog blev nævnt flere steder, fx i Licitationen - etdagblad for byggeriets interessenter. Du kan læsepressemeddelelsen på www.danskhandicapforbund.dk.Sif Holst fra Dansk Handicap Forbund tog billeder i Hopenhagen,som hun ikke kunne besøge i kørestol.F o t o : s t e e n b r o g a a r d / p o l f o t oKronprinseparret deltog i rejsegildet i november sidste år.Få en gratis demonstration afHjælpemiddelbasenSaml en gruppe på mindst 15 personer i lokalafdelingenog aftal en dato med Hjælpemiddelinstituttet,så kan I få besøg af en medarbejder, der gratisgiver en to-timers demonstration af Hjælpemiddelbasen.I vil få gennemgået søgefunktionerne, anvendelseaf ISO-klassifikationen, litteraturoversigtermv., og også få mulighed for at komme med ønskerog forslag til forbedringer af Hjælpemiddelbasen.Skriv til hot-line@hmi.dk eller ring til Klaus SvaneOlsen på 41 91 81 67 for at få en aftale. Du kan sebasen på www.hmi-basen.dk.


BILVARMER GIVERNY KOMFORT I BILENMed en bilvarmer kommer De altid ud til en varm bil - ligegyldigt hvor De holder. Ingen dug og fugt,ingen is og sne på ruderne. Ingen dyre og forurenende koldstarter,- altid varm motor. En bilvarmer erenergirigtig og miljøvenlig – og så kører den uafhængigt af lysnettet. Den betjenes via digi-ur og/ellerfjernbetjening evt. telefon-start. Helt komplet program af bilvarmere fra de førende svenske og tyskefabrikanter: Ardic og Eberspächer.Rovsingsgade 822200 København N35 82 95 00www.kjoeller.comIn­MindForskellige behov– en selvfølgelighed hos Scandic!Alle skal kunne bo på Scandic – også selv om man evt. har nogle helt særlige behov. Derfor harvi siden 2003 tænkt i tilgængelighed – og det ned til mindste detalje. Udover udnævnelsen afvores handicapambassadør Magnus Berglund, som siden har uddannet vores medarbejdere– har vi i samråd med handicaporganisationer og hotelgæster udarbejdet 93 tilgængelighedspunkter,der gør det nemmere for dig at vælge Scandic næste gang!Se mere på scandichotels.dk0138_183x127 Handicap Nyt.indd 1 18/11/09 15.46


midt i bladet1Februar 2010Indhold side 21–28DHF på nettetNyt fra afdelingerneArrangementerKurserRejserAnnoncerMedlemstilbudVisoDUKHRegionskontorVidenscenter for BevægelseshandicapIndmeldelseskuponD H F p å n e t t e tDansk Handicap Forbunds hjemmeside finder dupå adressen: www.danskhandicapforbund.dkDu kan skrive til DHF på flere e-mail adresser:Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dkLandsformand:susanne@dhf-net.dkSocialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dkHandicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dkInformationsmedarbejder: info@dhf-net.dkUlandssekretariatet: uland@dhf-net.dkForældrekredsen:fk@dhf-net.dkUngdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dkRYK:info@ryk.dkAmputationskredsen: ak@dhf-net.dkWebmaster:webmaster@dhf-net.dkNYT FRA AFDELINGERNEAssensTirsdag 23. februar kl. 16.45 på Korsvangcenteret:Bowlingaften og spisning. Pris kr. 130. Bindende tilmelding.Tirsdag den 9. marts kl. 19.00: Generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være bestyrelseni hænde 14 dage før. Afdelingen vil være vært forbrød og kaffe/te.Tirsdag den 23. marts kl. 19.00: Medlemsaften medtemaet: Hvad er der sket i afdelingen de sidste 10 år?Kaffe med brød.Tirsdag den 6. april kl. 19.00: Årsmøde i ferieklubben.Valgaf bestyrelse. Årsberetning samt regnskabifølge vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen ihænde 14 dage før. Ferieklubben er vært for kaffe ogbrød. Billeder fra rejser og oplysninger om nye rejser.Alle medlemmer fra DHF er velkommen.Der tages forbehold for ændringer i programmet.Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementer påStadionvej 10 i Assens. Alle tilmeldinger til Lis, tlf. 64 7915 19 eller 20 11 11 81.BornholmLørdag den 20. marts kl. 12.30 – 16.30 i Sagahuset,Rønne: Dansk Handicap Dag. (Program se side 16) Priskr. 110. Det er tilladt at tage en gæst med. Tilmeldingsenest den 17. 3. kl. 13.00.Lørdag den 17. april kl. 13.30 – 16.30 i Sagahuset,Rønne: Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene.Foreningen er vært m/ kaffe og hjemmebag. Tilmeldingsenest den 14. 4. kl. 13.00.Obs forslag til sammenkomster modtages gerne.Tilmeldinger til Rigmor Nyboe Pedersen, tlf. 56 95 3655 og Inger Speht Hansen, tlf. 56 48 08 20 mellem kl.10.00 og 13.00.FrederiksbergOnsdag den 17. februar kl. 18.30: Banko.Onsdag den 3. marts kl. 19.00: Foredrag om nordamerikanskeindianere.Alle tilmeldinger til Connie Pedersen, tlf. 35 35 67 21.Frederikshavn/SæbyTorsdage den 18. februar og 4., 18. og 31. martssamt 15. og 29. april kl. 19.00 i Dagcentret Ingeborgveji Frederikshavn: Banko.▼www.danskhandicapforbund.dk


Midt i bladet22Fredag den 5. marts: Dilletant i Lendum. Sæt kryds i kalenderen.Tilmeldinger til Jens, tlf. 51 29 85 07, Ivan, tlf. 24 83 31 12 ellerLisbeth, tlf. 60 80 54 78.Frederikssund/HalsnæsLørdag den 27. marts kl. 12.30 –19.00 i Festsalen, Syrevej2 i Frederiksværk: Dansk Handicap Dag. (Program se side 16).Pris for medlemmer kr. 150. Ikke medlemmer kr. 300. Priserneer inkl. transport. Tilmelding og betaling senest den 15.3.Husk at oplyse om du er diabetiker, og hvor stor din kørestoler af hensyn til bordopstilling.Onsdag den 14. april kl. 18.30 – 22.00 i Fritidscentret,Multisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk: Generalforsamling.Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes behandlet,skal være formanden i hænde senest 14 dage før (onsdagden 31. marts). Kaffe og kage. Tilmelding senest den 8. 4.Tilmeldinger: Fr.værk/Hundested: Birgit Jakobsen, tlf. 47 9400 28. Jægerspris/Fr.sund: Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38/2483 37 77. Husk ved tilmelding at oplyse om du er diabetiker.Faaborg/MidtfynOnsdag den 24. marts kl. 19.00 på Tingagerskolen i Ringe:Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingenfejrer vi afdelingens toårsdag med boller,kakao, og kaffe.HelsingørOnsdag den 10. marts kl. 19.00 – 22.00 på Hamlet: Generalforsamling.Afdelingen giver kaffe og brød.Lørdag 27. marts i Frederiksværk: Dansk Handicap Dag.(Program se side 16). Pris kr. 200. Ikke medlemmer kr. 350plus kørsel. Vi kører fra Hamlet kl. 11.30 og fra Frederiksværkkl. 19.00. Bindende tilmelding senest den 15. 3.Onsdag den 21. april kl. 19.00 – 22.00 på Hamlet: Bingo.Tilmelding senest den 15. 4.Afdelingens kontor, tlf. 31 41 41 89, henvendelse torsdag kl.10.00 – 12.00.HerningOnsdag den 24. februar kl. 19.00 i Kollektivcentret i Bytoften,Herning: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.Forslag skal være formanden i hænde senest den 16. 2.Gyldigt medlemsbevis forevises. Tilmelding senest 10 dagefør arrangementet.Onsdag den 24. marts kl. 19.30: Foredrag med ThyraFrank. Arrangement i samarbejde med Handi-Aktiv. Se mere iHerning Folkeblad eller i www.handi-aktiv.dk.HillerødMandag den 1. marts kl. 19.00 i Grønnegadecentret: Generalforsamling.Spisning kl. 18.00. Dagsorden ifølge vedtægterne.Lotteri efter generalforsamlingen. Vi inviterer til gratisspisning før generalforsamlingen kl. 18.00. Tilmelding til spisningog kørsel (kr. 25) senest den 24. 2.Mandag den 5. april kl. 18.00 i Grønnegadecentret: Sæsonafslutning.Smørrebrød, kaffe, lidt godt og lotteri. Prismedlemmer kr. 50, ikke medlemmer kr. 75. Kørsel kr. 25. Tilmeldingsenest den 31. 3.Lørdag den 8. maj kl. 9.30 – 17.00: Udflugt til ZoologiskHave med liftbus. Frokost og senere eftermiddagskaffe i CafeteriaProvianten v/ indgangen. Øl/vand på egen regning.Pris medlemmer kr. 250, ikke-medlemmer kr. 350, kørsel kr. 25,kørsel ikke-medlemmer kr. 50. Tilmelding senest 28. 4. til kørselog udflugt samt betaling til Birthe Olsen, tlf. 48 25 21 63.Tilmeldinger til arrangementer og kørsel, hvor andet ikkeer nævnt, skal ske til Bente Meling, tlf. 48 26 24 85 eller tlf. 2834 44 26.HimmerlandTorsdag den 4. marts kl. 19.00 i Bymidten i Aars: Generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne. Klokken 18.00serveres middag for de medlemmer, der møder op. Tilmeldingsenest den 19. 2. til formand Jan Jørgensen, tlf. 21 73 8552. Afdelingen vil senere være vært for kaffe/ te og brød.HorsensTorsdag den 25. februar: Klubaften.Torsdag den 11. marts. Generalforsamling med spisning.Torsdag den 25. marts: Medlemsmøde – hvad skal der ske idet nye år?Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen, Langmarksvej86 i Horsens kl. 19.00.KoldingOnsdag den 3. marts kl. 19.00: Virksomhedsbesøg hosskomager Møller i Bramdrupdam. Vi skal høre om håndsyedeortopædiske sko og regler for at få bevilliget sko. Der vil bliveserveret en lille forfriskning. Bindende tilmelding den 22. 2. tilGudrun, tlf. 29 78 12 76.Lørdag den 20. marts kl.11.30 - 17.00: Dansk HandicapDag i Messecentret i Fredericia. (Program se side 16) . Deltagerprisener ekskl. drikkevarer og eventuelt tilskud fraafdelingen til medlemmerne. Hjælpere og gæster pris kr. 250betales til Gudrun på dagen. Vi forsøger at lave samkørsel.Bindende tilmelding senest den 1. 3.til Gudrun, tlf. 29 78 1276.Onsdag den 14. april kl. 18.00 i på KUC, Ågade 27 i Kolding:Generalforsamling. Vi starter med en let anretning m/drikkevarer samt kaffe. Generalforsamlingen begynder klokken19.00.Dagsorden ifølge lovene. Evt. forslag skal være formandenskriftligt i hænde senest 8 dage før.Sidste frist for bindende tilmelding den 31. 3 til John, tlf. 7632 12 18 eller Gudrun, tlf. 29 78 12 76.Weekendtur 18.–20. juni til Feriecenter Slettestrand. Toovernatninger i 2 – 3 personers lejligheder. Afrejse fredagden 18. juni om formiddagen, hjemkomst søndag den 20.juni om eftermiddagen. Opsamling fra et sted i Kolding. Viskal hygge, slappe af, køre med hestevogn osv. På hjemturensejler vi fra Mariager med hjuldamperen Svanen til Hobro.I Hobro venter bussen, hvorefter turen går hjemad modKolding. Pris inkl. forplejning, kr. 1.500 uden drikkevarer. Bindendetilmelding og betaling af depositum på kr. 500 den1.3. til Gudrun. Bemærk først til mølle princippet.


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201023Korsør/SkælskørMandag den 15. februar: Vi spiser ”Brændende Kærlighed”og holder fastelavnsfest. Kom gerne udklædt. Pris kr. 80. evt.transport kr. 50.Lørdag den 20. marts kl. 12.00 – 19.15 i Medborgerhuset,Skovvej 2 i Vordingborg: Dansk Handicap Dag. (Program seside 16). Pris kr. 220. Kørsel kr. 100. Bindende tilmeldingsenest den 28.2.Mandag den 29. marts kl. 18.00 – 21.30: Generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formandeni hænde skriftligt senest 8 dage før. Kl. 18.00 smørrebrød.Drikkevarer kan købes. Evt. kørsel kr. 50. Tilmeldingnødvendig og senest den 25.3.Mandag den 12. april kl. 18.00 – 21.30: Medlemsaften. Vispiser fadkoteletter. Kirsten R. Hansen fortæller og viser billederfra Gambia. Mulighed for at købe afrikansk kunsthåndværk.Pris inkl. mad, kaffe/te kr. 95. Kørsel kr. 50. Tilmeldingsenest den 8.4.Arrangementerne foregår i Teglværksparken 50 i Korsør,hvis andet ikke er oplyst. Tilmelding til bestyrelsen.KøbenhavnOnsdag den 24. marts kl. 18.30 – 21.30 på PlejecentretSølund, v/kantinen, Ryesgade 20: Generalforsamling. Program:Kl. 18.30 – 19.45: Generalforsamling - dagsorden ifølgevedtægterne. Kl. 19.45 – 20.15 Smørrebrød (kræver tilmeldingforud), Kl. 20.15 – 21.30: Aktuelt handicappolitisk indslag.Kan du ikke selv sørge for transport til og fra generalforsamlingen,sørger afdelingen for det. Afdelingen tilbyder etpar stykker smørrebrød og en øl eller vand.Tilmelding til spisning og evt. kørsel senest onsdag den22. 3. til Sven Astrup Knudsen, Ågade 120, st. tv. 2200 KøbenhavnN, tlf. 38 34 06 61, e-mail: sven_knudsen@webspeed.dk.KøgeOnsdag den 17. marts kl. 1800 – 21.45 på Møllebo,Nr. Boulevard: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.Forslag som ønsker behandlet skal være formanden,Anni Kvisgaard i hænde senest 3. 3. Vi starter med at spise,menuen endnu ikke bestemt. Det er gratis at deltage.Tilmelding senest 10.3. til Anni, tlf. 56 65 84 35 mellemkl. 9 og 12.MiddelfartLørdag den 20. marts kl. 11.30 – 17.30 i Fredericia Idrætscenter,Vestre Ringvej 100, i Fredericia: Dansk Handicap Dag.(Program se side 16). Tilmelding inden 5. 3.Tirsdag den 20. april kl. 19.00 i Middelfart Bowlingcenter:Generalforsamling. Vi starter med spisning kl. 18.00. Generalforsamlingkl. 19.00. Og et slag bowling fra kl. 21.00 –22.00.Pris for spisning kr. 50. Tilmelding til spisning nødvendigsenest den 16. 4.Tilmeldinger til Irma, tlf. 64 40 66 00, mobil 27 21 66 08 ellerHenrik, tlf. 64 88 14 04.MønTirsdag den 2. marts kl. 19.00 - 21.30 på Ulvsundcentret:Banko. Kaffe/te og kage kr. 30.00. Tilmelding senest 1.3.Lørdag den 20. marts kl. 12.00 - 19.00 i Medborgerhuset,Skovvej 2, i Vordingborg: Dansk Handicap Dag (Program seside 16). Pris kr. 220. Bindende tilmelding senest 26. 2.Torsdag den 8. april kl. 18.00 - 21.00 på Ulvsundcentret:Landsformand Susanne Olsen besøger afdelingen. Smørrebrød/kaffe/teog kage. Pris kr. 75. Tilmelding senest den 6. 4.Lørdag den 24. april kl. 18.00 - 21.30 på Ulvsundcentret:Fødselsdagsfest. Pris kr. 175. Underholdning og lotteri. Bindendetilmelding senest den 16. 4. Ved alle arrangementer erder drikkevarer til rimelige priser.Tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 81 05 16.NordvestOnsdag den 24. marts kl. 18.30 i Idrætscenter Vendsyssel.Mødelokale 4. Stadionvej 17 i Vrå: Generalforsamling. Dagsordenifølge vedtægter. Forslag sendes til formand senest 8dage før. Pga. mad ønskes tilmelding til Chanette Holst, tlf. 9892 28 26 eller formand@dhfnordvest.dkNæstvedOnsdag den 17. februar kl. 19. 00 – 21.30 i Værestedet, Birkebjergcentret,Birkebjerg Alle 9, Næstved: Minibankospil.Lørdag den 20. marts kl. 12.00 – 19.15 i Medborgerhuset,Skovvej 2 i Vordingborg. (Program se side 16). Busafgang kl.11.00. Pris kr. 225. Bindende tilmelding senest den 26.2.Onsdag den 31. marts kl. 17.30 – 22.30 i Gulerodshuset,Ringstedgade 528, Næstved: Afslutningsfest. To retters menu,musik, dans m.m.. Pris kr. 200. Tilmelding senest den 25.3.Tilmeldinger til Marianne Nielsen, tlf. 55 73 08 69.OdderFredag den 19. februar kl. 18.00: Caféaften, mad og underholdning.Pris kr. 50 for medlemmer. Kr. 175 for ikke- medlemmer.Tirsdage den 23. februar og 9. og 23. marts kl. 19.00:Banko.Lørdag den 20. marts: Dansk Handicap Dag (Program seside 16).Tirsdag den 30. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Foreningengiver et stykke mad, øl eller vand og kaffe. Gernetilmelding.Onsdag den 14. april kl. 14.00 – 16.30: Rundvisning påDanish Crown Horsens. Kaffe, te, og brød. Kr. 50. Vi kører iprivate biler. Kørsel 20 kr. pr. person. Tilmelding senest den26. marts.Tilmeldinger til Anne, tlf. 86 55 14 76 eller 41 44 09 78.Se også vores arrangementer på afdelingens hjemmesidepå www.dhf-odder.dk.OdenseTorsdag den 4. marts kl. 18.00 – 22.00: Forårsbankospil.Mulighed for at købe smørrebrød og kørsel. Tilmelding senestmandag den 1. 3. Spillet starter kl. 19.00.Onsdag den 17. marts kl. 19.30: Generalforsamling. Dagsordenifølge vedtægterne. Mulighed for spisning kl. 18.00.Tilmelding til kørsel og spisning senest den 11.3.


Midt i bladet24Lørdag den 20. marts: Dansk Handicap Dag. (Program seside 16).Lørdag den 8. maj kl. 9.30 – 18.00: Tur til Tyskland. Tilmeldingsenest den 30. 4. Pris osv. kommer senere. Arrangementerneforegår på Tarup Gammel Præstegård. Til alle arrangementerer tilmelding nødvendig. Tilmeldinger til Susanne, tlf.61 31 35 75 eller Jørn, tlf. 30 13 85 95. Oplysninger kan ogsåfås hos Annette, tlf. 30 25 22 71.RoskildeMandag den 22. februar kl. 19.30 til kl. 22.00 i Vor FrueSognegård: Generalforsamling. Evt. forslag skal være formandMogens Larsen, tlf. 46 36 24 77, i hænde senest den 8.2. Foreningen er vært ved kaffen. Sidste tilmelding mandagden 15. 2. Opsamling starter kl. 18.15.Lørdag den 20. marts i Vordingborg Medborgerhus, Skovvej2.(Program se side 16). Pris kr. 220. Tilmelding til Ragnhild,tlf. 46 35 69 02 senest den 10. 3. Opsamling begynder kl.9.15 og slutter kl. 19.15. Tilmelding er bindende.Mandag den 26. april kl. 19.30 i Vor Frue Sognegård:Banko. Pris 70 kr. Tilmelding senest den 19. 4. til Ragnhild tlf.46 35 69 02. Kaffe og brød. Opsamling begynder kl. 18.00 ogslutter kl. 22.15.SilkeborgOnsdag den 24. februar kl. 19.30 på Remstruplund:Generalforsamling.Onsdag den 10. marts kl. 19.30 på Remstruplund:Rosenrevyen.Søndag den 21. marts kl. 13.00 på Sønder Ege: Forårsfest.Der serveres en 2 retters menu. Herefter dans ved Kalle. Natmadkl. 18.00. Pris 150 kr.Tilmelding til Birtha, tlf. 86 82 38 53 eller 61 26 54 20 senestden 15. marts.MindeordDen 3. december om morgenen modtog vi den triste meddelelse,at vores afholdte bestyrelsesmedlem og sekretærInga Salling efter kort tids sygdom stille var sovet ind.Inga har været med i bestyrelsen siden 1976.Inga var et meget varmt og hjælpsomt menneske, megetvellidt, energisk og arbejdsom. Hun vil blandt andet blivehusket for sit gode humør og kvikke bemærkninger. Det ersvært at forestille sig vores lokalafdeling uden hende. Vi ermange, der vil savne hende.Vores tanker går til Ingas familie for hvem tabet naturligviser størst.Æret være Ingas minde.Birtha Thorsted.SkagenMandage den 15. og 22. februar, 8., 15., 22. og 29. martssamt 8., 12., 19. og 26. april kl. 14.00 – 16.30: Mandagsklub.Torsdag den 18. marts kl. 19.00 – 22.00: Generalforsamling.Spisning kl. 18.00. Tilmelding til spisning senest den 13.3. Øl og vand kan købes.Slagelse/SorøMandag den 22. februar kl. 18.00 – 22.00 i KongehaveCentret i Slagelse: Vi spiser gule ærter m/ flæsk m.m. ellerhakkebøf. Pris kr. 50. Husk v/tilmelding at oplyse hvad du vilspise. Bindende tilmelding senest den 14.2.Lørdag den 20. marts: Dansk Handicap Dag i Medborgerhuseti Vordingborg. (Se program side 16). Pris kr. 220 pluskørsel. Bindende tilmelding senest den 25. 2.Mandag den 12. april kl. 18.00 – 21.15 i KongehaveCentret i Slagelse: Banko og spisning.Tilmeldinger til arrangementer til Ejler, tlf. 21 31 13 99 ellerAase, tlf. 20 43 82 70.Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre.Stevns/FaxeTorsdag den 11. marts kl. 18.30 – ca. 21.00 i kantinen påStevnshøj: Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Vistarter med at spise smørrebrød. Senere kaffe. Spisning ogkørsel til generalforsamlingen er gratis. Tilmelding senestden 1.3.Lørdag den 20. marts: Dansk Handicap Dag. (Program seside 16). Pris kr. 220 hertil skal lægges kørsel. Bindende tilmeldingsenest den 25. 2.Tilmeldinger til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33 (ikke onsdage)eller Hjørdis Wagner, tlf. 21 44 16 40 (dagligt efter kl.16.00)Lørdag den 17.april: Vi er i færd med at planlægge enforårsudflugt.SvendborgTorsdag den 11. marts: Generalforsamling. Dagsorden ifølgevedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde 8dage før. Vi starter aftenen kl.18.00 med at spise gule ærter.Kl. 19.30 starter generalforsamlingen. Tilmelding til spisningsenest d. 4.3.Torsdag den 8.april kl. 18.00: Forårsfest. To retters menu.Pris kr.150. Bindende tilmelding senest den 29.3.Onsdag den 28. april kl. 14.00: Samvirket. Stort arrangementi SG-Hallen. Program: Foredrag v/ fhv. overlæge OleHelmig. Kaffe med kringle. Musik:”Kandis”. Vi har et begrænsetantal billetter, så tilmelding efter først til mølle princippet.Pris ca. kr. 100. Bindende tilmelding til Hanna senest den1. 4.Tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend Erik, tlf.62 22 65 51. Hvor andet ikke er nævnt, foregår vores arrangementeri kælderen i Skallen, Møllergade 99 i Svendborg.VordingborgMandage den 22. februar og 1., 8., 15., 22. og 29. martssamt 12., 19. og 26. april kl. 18.45: Banko.Lørdag den 20. marts: Dansk Handicap Dag afholdes iMedborgerhuset på Skovvej, Vordingborg. (Program se side16). Pris kr. 220 kr. Drikkevarer for egen regning. Bindendetilmelding til Vordingborg afdeling, tlf. 55 76 72 92 senest den28.2.


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201025AalborgTirsdag den 16. februar: Vinterferie.Tirsdage den 23. februar og 2., 9., 16., 23. og 30. martssamt 6. april kl.19.00-22.00: Tirsdagsklub og holdundervisning.Mandag den 1. marts kl. 18.00 - 22.00: Generalforsamling.Onsdag den 17. marts kl. 19.00 - 22.00 i Trekanten, Sebbersundvej2a i Aalborg. Foredrag: ”Sex og handicappet”.Mød en sexolog og få lidt til ganen samtidigt.Fredag den 7. maj kl. 18.00-24.00: Forårsfest med bandet”Sixties”.Hvor intet andet er anført, foregår aktiviteten på Lejbjergcentret,Sonjavej 2 i Aalborg.R E J S E RHolland3. – 8. majVestfyns Ferieklub arrangerer liftbustur til Holland af seksdages varighed. Der er handicaptoilet i bussen. Vi har tomeget behjælpelige chauffører med på vores rejse. Vi harfælles hjælpere med, så at de, som har brug for hjælp,også kan komme med.Pris kr. 6.000 inkl. afbestillingsforsikring, udflugter oghalvpension. Sidste tilmelding 1.3. Spørgsmål og tilmeldingtil Lis Lund, tlf. 64 79 15 19 eller Preben Hansen, tlf. 6447 24 53.Marmaris i Tyrkiet15. - 22. majVestegnen afdeling arrangerer flyrejse til Tyrkiet. Opholdeter med ”All inkl.”. Der bliver arrangeret en eller to udflugter.Pris kr. 5.000 med afbestillingsforsikring, tillæg for enkeltværelsekr. 1000. Medlemmer som er bosiddende iAlbertslund, Taastrup, Vallensbæk og Ishøj bliver hentet påhjemadressen. Er du interesseret i turen, så kontakt hurtigtMarius, tlf. 69 90 04 42 eller 23 84 0149 for at høre om ledigepladser.Svendborg27. – 30. majStevns/Faxe afdeling arrangerer rejse til Svendborg Hotel.Vi skal på udflugter til Kerteminde, Egeskov, Tåsinge ogOdense, hvor vi bl.a. skal vi se H.C Andersen Museum. Virejser med liftbus, og der er hjælpere med.Pris kr. 3.395. Tillæg for enkeltværelse kr. 600. Tillæg forekstra hjælp om natten kr. 400. Flere oplysninger og tilmeldingsenest den 1.3. til Inge-Lise Pedersen,tlf. 25 33 32 17.Kreta26. juni – 3. juliVestfyns Ferieklub arrangerer flyrejse til Kreta af en ugesvarighed. Vi skal bo på Hotel Eria Resort i Maleme. Vi lejerhele hotellet, så der bliver rig mulighed for at udfoldeos. Vi har fælles hjælpere med, så at de, som har brug forhjælp, også kan komme med.Pris kr. 8.800 inkl. afbestillingsforsikring og halvpension.Sidste tilmelding 1.3. Spørgsmål og tilmelding til Lis Lund,tlf. 64 79 15 19 eller Preben Hansen, tlf. 64 47 24 53.Sæby/Nordjylland4. – 8. augustKorsør/Skælskør afdeling arrangerer liftbusrejse til Nordjylland.Der er sygeplejerske og hjælpere med. Begrænsetantal kørestolsbrugere kan deltage. Vi skal bo på HotelViking i Sæby. Udflugter til Skagen, Børglum Kloster og Rebildbakker. Heldagsudflugt til Læsø med guide.Pris kr. 3.980 inkl. alle udflugter, men minus entrebilletterog afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelse kr. 800.Tilmelding efter den 28. 2. og senest den 1. 5. til KirstenRønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79.Kemer i Tyrkiet5. – 12. septemberThisted afdeling arrangerer flyrejse til Tyrkiet. Vi skal bo påhotel ”Ambassador” med ”all inklusive”. Afrejse fra Billundlufthavn.Pris kr. 5.200. Bindende tilmelding senest 1.4. Ved tilmeldingbetales depositum kr. 1.000. Tilmelding og yderligereoplysninger kontakt Ib Bergh-Hansen, tlf. 97 99 51 41, e-mail Bergh@os.dk.Malaga28. september – 5. oktoberVestfyns Ferieklub arrangerer flyrejse til Malaga af en ugesvarighed. Vi skal bo på Hotel Sol Andalusi. Mulighed forat få forskellige former for massage m.m. Vi har fælleshjælpere med, så at de, som har brug for hjælp, også kankomme med.Pris kr. 7.000 inkl. afbestillingsforsikring og halvpension.Sidste tilmelding 1.5. Spørgsmål og tilmelding til Lis Lund,tlf. 64 79 15 19 eller Preben Hansen, tlf. 64 47 24 53.For yderligere oplysninger se vores hjemmeside: www.handicapgrupperejser.dk.


Midt i bladet26S O M M E R K U R S U SSommerkurser på Egmont HøjskolenDHFs kursusudvalg afholder i samarbejde med EgmontHøjskolen to sommerkurser under temaet Leg, Latter ogLivsglæde. Kurserne afholdes i samme uge med hvert sit program,dog med fælles hold om eftermiddagen. Kurserne erfor alle, som ønsker en anderledes ferie.Tid: 19. - 25. juni.Sted: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, Odder.Leg, Latter og Livsglæde - for voksneKurset henvender sig til folk, som ønsker at holde en aktivsommerferie med mulighed for at bruge sig selv på flereplan. Formiddagene er fyldt op med foredrag, hvor vi i årsatser på at berige og inspirere deltagerne med bl.a. gospel,sange fra en musical, et rejseforedrag og en formiddag, hvorLone Hertz gæster os med en af sine medrivende fortællinger.Eftermiddagens store udvalg af fag bliver: Kriminallitteraturog film, digitalfoto II, yoga/pilates, sølvværksted, maleri,sejlads,idræt/kajak, herreklub og porcelænsmaling. Der ermorgensamling for alle og aftenarrangementer med tilbudom bålaften, klatring, foredrag, sangaften og afskedsfest.Pris: kr. 3.000. Er du er medlem af Dansk Handicap Forbundog har hjælpe-, ledsager- eller aflastningsordning giver DHFtilskud til hjælperens pris, således at prisen bliver 1000 kr.(Husk at påføre medlemsnr.).Leg, Latter og Livsglæde for børn og deres voksneKurset henvender sig til familier eller enkeltpersoner, somgerne vil have en anderledes sommeroplevelse, hvor der eraktiviteter for alle generationer. Der er plads til alle, der villege, glæde sig, nyde sommeren, dyrke fællesskabet og sugenyt til sig. Formiddagene byder på fag, hvor børn og voksnearbejder sammen i fag som: Filmværksted, idræt, familiedyst,musik/sang, og friluftsfag.Om eftermiddagen er de voksne sammen med kursisternefra det sideløbende kursus (Se kurset ovenfor). Børnene erom eftermiddagen i trygge hænder hos børnepassere, deralt efter vejret laver aktiviteter som vand/strandlege, krabbefiskeri,udflugter, spil, diskoteksaften og en tur til DjursSommerland. Der er morgensamling for alle og aftenarrangementermed tilbud om bålaften, klatring, foredrag, sangaftenog afskedsfestPris: kr. 3.000 for voksne over 18 år. Priser for børn og unge3 – 6 år, 7 – 13 år og 14-17 år oplyses ved henvendelse tilEgmont Højskolen. Er du medlem af DHF og har hjælpe-,ledsager- eller aflastningsordning, giver DHF tilskud til hjælperenspris, således at prisen bliver 1000 kr. (Husk at påføremedlemsnr.).K U R S U SHjælp mig! Hvordan får jeg kommunen til at lytte?Tid og sted: Fredag den 26. til søndag den 28.marts på Sct.Knudsborg.Målgruppe:Aktive tillidsfolk i Dansk Handicap Forbund (DHF), som erengageret i det socialpolitiske arbejde med interesse i athjælpe vores medlemmer, som er løbet træt i den kommunalejungle.Kursusbeskrivelse:At give tillidsfolk viden og indsigt i hvilke hjælpeforanstaltningerder forefindes i den lovmæssige jungle. Vi behandlerspørgsmål som fx:Hvordan får jeg de hjælpemidler, jeg er berettiget til?Hvordan sandsynliggør jeg mine behov?Hvorfor bliver det nogle gange et dårligt møde med sagsbehandleren?Hvordan er reglerne omkring handicapbiler og særlig indretning?Hvilken hjælp/rådgivning kan jeg få i DHF?Hvilke muligheder har jeg for at klage over et afslag!Tilmelding: Senest den 1. marts til Hanna Skovmose,Bjerrebyvej 28, 5700 Svendborg, tlf. 62 54 17 80.E-mail: hannaskovmose@gmail.com.Når arbejde er så sundt, hvorfor så ikkegive det til de syge?Tid og sted: 24. – 26. september på Sct. Knudsborg.Målgruppe:Alle med interesse i beskæftigelses - og arbejdsmarkedspolitik.Kursusbeskrivelse:Kursisterne vil i løbet af kurset blive undervist og inddrageti mange af de forhold, som knytter sig til problemfeltet, beskæftigelseog handicap. Der vil blive fokuseret på regler ogordninger, der sigter på at gøre det muligt for menneskermed en funktionsnedsættelse at bestride et job.Nøgleord for kurset: Fleksjob, job med løntilskud, pensionog beskæftigelse, jobcentrene, personlig assistance, hjælpemidlerog den særlige ungdomsuddannelse.Kurset vil også inddrage de handicappolitiske tiltag og ønsker,som DHF arbejder med centralt - og vil endelig berøreovergangen fra UK til DHF.Tilmeldingsdato endnu ikke afklaret. Kontakt Hanna Skovmose,Bjerrebyvej 28, 5700 Svendborg, tlf. 62 54 17 80.E-mail: hannaskovmose@gmail.com.Tilmelding til begge hold senest 1. juni.Yderligere oplysninger og program ved henvendelse tilAnni Kvisgård, tlf. 56 65 84 35 eller Egmont Højskolentlf. 87 81 79 00.


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201027A n n o n c e rEl–crosser købes!Jeg er interesseret i at købe en el–crosser af mærket ”MiniCrosser – model M1”. Skulle nogen af dette så udmærkedeblads læsere være i besiddelse af en sådan, hører jeggerne fra jer. Henvendelse på tlf. 20 49 26 62.Tilbud om besøg - SydsjællandJeg tilbyder blød, behagelig massage for afspænding ognydelse - med den hjælp som du ønsker.Send mail til: nyddetnu@stofanet.dk.El-scooter sælgesBrugt Pro-Home el-scooter sort og rød (4 hjul) sælges for16.000 kr. (nypris 20.000 kr.).Købt sommeren 2008, men kun brugt få gange. Hastighed10 km og rækkevidde 35 km. Ekstraudstyr: Åbenkørepose, punkterhæmmende væske i dæk, spejl, presenning,kædelås og stokkeholder. Ring for fremvisning ognærmere beskrivelse, tlf. 22 76 14 62.F ly t t e r d u , e l l e r e r d u f ly t t e tHjælp dig selv og os og husk at melde adresseændringtil Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadigkan sende dig Handicap-nyt. Vi får ikke automatisk meddelelserom adresseændring fra Post Danmark.Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund,Hans Knudsens Plads 1A, 2100 København Ø, ringe påtlf. 39 29 35 55 eller sende en mail til js@dhf-net.dk.A r r a n g e m e n t e rTemadage for gående rygmarvsskadedeDansk Handicap Forbunds specialkreds for rygmarvsskadede,RYK, afholder to temadage om, hvordan mantackler de psykologiske udfordringer, der kan følge meden inkomplet rygmarvsskade.Arrangementerne foregår i Århus lørdag den 10. aprilog i Ballerup lørdag den 17. april.Pris 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer.Læs mere på www.ryk.dk eller kontakt Ole Jansenpå tlf. 55 99 55 90.M E D L E M S T I L B U DDansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.Desuden har vi tre samarbejdsaftaler om rabatter påhenholdsvis møbler, frisørarbejde samt brugskunst og gaver.Rådgivning:Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælpeller lignende står et team af kompetente medarbejdere- frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig.Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteampå telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.Rabatordninger:De mobile frisørerFå din frisør til at komme hjem, når der er brug for en klipningeller andet frisørarbejde. Dansk Handicap Forbund ogvirksomheden De mobile frisører har indgået en aftale, derindebærer 15% rabat på al slags frisørarbejde til medlemmeraf Dansk Handicap Forbund.Ring til frisøren og aftal tid på tlf. 70 10 00 01. Se mere påwww.demobile.dk.Møbelhuset In-BoligIn-Bolig har alle typer møbler, som passer til alle hjem fxbørnemøbler, sofagrupper, gaderobeskabe, havemøbler,hvilestole og seniormøbler. Medlemmer af Dansk HandicapForbund kan opnå rabat på 12-15%. Rabatten gælder ikke iforvejen nedsatte priser.Møbelhuset In-Bolig ligger i Herlev ved København, menhar både egen webshop, så man kan købe sine møbler pånettet, og en stolebus, som kommer ud i hjemmet og fremviser.Fremvis dit medlemskort eller oplys dit medlemsnummer,når du betaler. Man kan betale med dankort, via bankoverførseleller kontant, når man bestiller. Læs mere på www.in-bolig.dk og bliv inspireret eller ring/mail efter katalog påtelefon 70 25 12 34.Medlemsklub i Mangebaekke.dkI webbutikken mangebaekke.dk kan man købe brugskunstog gaveartikler fra kendte mærkevarerfirmaer som fx RoyalCopenhagen, Menu, Stelton, Holmegaard, Rosendahl Mangebaekkestøtter Dansk Handicap Forbund med 20% hvergang du køber.Mangebaekke.dk har tillige en medlemsklub, og som medlemfår du helt særlige tilbud - lækre produkter, der kan købesmed store besparelser, produkter der eksklusivt tilbydesmedlemmer af klubben, konkurrencer og meget mere. Og 20% af prisen går stadig til Dansk Handicap Forbund.Det er nemt og helt gratis at tilmelde sig MedlemmernesKlub. Du skal blot udfylde tilmeldingsformularen på sidenLæs mere på www.mangebaekke.dk.


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201029Hold sommerferie på Sct. KnudsborgDansk Handicap Forbund tilbyder i år følgende ferieophold på kursus- og feriecentretSct. Knudsborg på Nordfyn:1. hold: 28. juni – 12.juli.2. hold: 12. - 26. juli (ungdomshold).3. hold: 26. juli - 9. august.4. hold: 9. august - 23. august.For feriegæster, der bor i københavnsområdet er der mulighedfor afhentning på Hans Knudsens Plads 1A, København.Pris: kr. 7.000 + transport kr. 800.I løbet af ferieopholdet arrangeres underholdning og udflugter.Der er praktisk hjælp under ferieopholdet.Feriecentret Sct. Knudsborg ligger i naturskønne omgivelserpå en 20.000 m2 stor grund direkte ud til Lillebælt oghar tillige udendørs, opvarmet swimmingpool, sauna ogbillard.Ansøgningsblanketter kan fås på hovedkontoret hosLea Dernov på tlf. 39 29 35 55.Danmarks største bilhus for biler med særlig indretning- Vi har løsninger til ethvert behov.LanghøjkonsulentteamHos os er professionalisme en selvfølge!Hasselager Centervej 26 | 8260 Viby JTlf. 87 41 10 40 | Fax 87 41 10 41www.langhoej.dk


Læserne skriver...www.DANSKHANDIC APFORBUND.dk30En solstrålehistorieI december måned tog vi i teatret med vores børnebørn, som vi gør hvert år. Andreas på 11 år er handicappetog sidder i kørestol. Vi vil gerne dele den gode oplevelse, det var at gå i Folketeatret med en kørestolsbruger.Ved billetbestilling var der ingen tvivl eller usikkerhed om, hvor en kørestolsbruger skal sidde, pladser blevreserveret, således at vi alle kunne sidde sammen og få en dejlig fælles oplevelse.Da vi kom til Folketeatret blev vi modtaget meget venligt og hjælpsomt. Sjældent har vi mødt så megenhjælpsomhed og venlighed. Vi blev vist til elevator og videre frem til de reserverede pladser. Adgangsforholdenevar helt i top.Pladserne var i øvrigt blandt de bedste i teatret, midt for i loger, mere kan man ikke forlange.Vi fik information om, at når forestillingen var forbi, ville der komme en person og følge os frem til elevatorog hele vejen ud, og da forestillingen var slut stod personen og ventede på os.Den venlighed og hjælpsomhed, vi mødte i Folketeatret den 13. december 2009, vil vi huske længe, og dendejlige oplevelse kan vi kun varmt anbefale.Med venlig hilsenBente og Claus Rasmussen,CharlottenlundEn grim oplevelse i bussenDen 29. november kørte jeg med buslinje 18 fra Frederiksberg Centret til Ågade. Jeg havde min rollator med.Ved udstigning af bussen er jeg nødsaget til at gå baglæns ud ad døren og trækker med min rollator ned aftrinene. Da jeg var kommet ned på gaden, blev dørene lukket i på min rollator. Øvrige passagerer råbte op, ogdøren blev åbnet, så jeg fik min rollator ned. Det var en grim oplevelse.Desuden er jeg meget ofte ude for, at bussen ikke holder ind til kantstenen, og så er det meget svært, næstenumuligt at komme ind og ud af bussen. Enkelte busser er flinke til at sænke bussen, men langt de flestegør det ikke. Linie 29, som jeg mest benytter, sænker aldrig trinene, men måske er bussen ikke indstillet til det?Aase RasmussenHandicap-nyt har sendt indlægget til Movia, som har denne kommentar:Hændelsen med linje 18 beklager vi. Døren skal naturligvis ikke lukkes før alle er ude af bussen. Alle busser har sikring,som gør, at døren åbner automatisk hvis den lukker på eksempelvis en rollator. En anden sikring forhindrerbussen i at køre, så længe der er en dør åben. Så der kunne ikke være tale om, at bussen var kørt med rollatoren.Til spørgsmålet om busserne kan knæle eller ej, kan jeg oplyse, at alle busserne i hovedstadsområdet kan knæle,således også dem på linje 29. I chaufførens servicehåndbog, som er manualen for, hvordan bussen skal betjenes, erdet ganske klart angivet, at man skal knæle for en rollator. Der er således ingen undskyldning for ikke at gøre det. Påbaggrund af denne henvendelse vil vi nu tage kontakt til chaufførerne på linje 29 og bringe regelsættet i erindring.Med venlig hilsenClaus Hermansen, sekretariatschef, Movia.


Feriewww.DANSKHANDIC APFORBUND.dk32Lej et sommerhusMedlemmer af Dansk Handicap Forbundhar mulighed for at leje enkelte sommerhuseSjællande-mail: l.jensen@privat.dk. Ansøgningen skal indeholde:Hvilken uge huset ønskes i + evt. alternativeuger, navn, adresse og telefonnummer. Ansøgning fraprivate skal tillige indeholde oplysninger om handicappetsart samt om boligforhold. Medsend frankeretsvarkuvert. Samtlige ansøgere vil modtage svar senest2. marts.MargrethehusetSøsterloge nr. 5, Dronning Margrethes ”Margrethehuset”er på 93 m 2 og naturskønt beliggende på en1.200 m2 grund i Gershøj 200 m fra Roskilde Fjord ifritidshusområde. Alle veje i området er asfalterede, ogstier er i overvejende grad med fast overflade og småstigninger og derfor egnede for kørestole.Pris: Margrethehuset udlånes vederlagsfrit til handicappedeog evt. ledsagere/familie mod betaling afelforbrug samt vandafgift. Telefon efter tæller. Erstatningaf evt. beskadigede bygnings- eller inventardele.Margrethehuset udlånes fra 11. april til og med uge 42(en uge ad gangen).Henvendelse: Vigtigt!! Ansøgningsfrist er overskredet,men ved hurtig henvendelse inden den 15. 2., kanman komme i betragtning. Henvendelse til Maj-BrittJensen, Sæbyparken 13, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge,RågelejehusetHuset udlejes hele året. Det har alle moderne bekvemmelighederog indeholder en stor stue, to soveværelser(seks sovepladser), køkken med køleskab, toilet ogbadeværelse. Carport og stor lukket terrasse. Varmt ogkoldt vand, el-opvarming samt brændeovn. Telefon ihuset samt tv.Pris: 3.000 kr. inkl. el pr. uge hele året.Henvendelse: Kirsten Jensen, telefon 41 50 81 82.Handicapegnethed: “Rågelejehuset” er handicapegnet.


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201033JyllandØrby Strand/HaderslevTo sommerhuse til hver seks personer, renoveret 2003,beliggende på en stor fælles have-/naturgrund kun100 m fra vandet. Åben terrasse med diverse havemøbler.Rummeligt badeværelse med bruser og gulvvarme.Pænt køkken. Stuen er bl.a. indrettet med TV med parabolantenne.Sovepladserne er fordelt på 3 værelsermed hver 2 enkeltsenge. Gulvene dels gulvtæpper, delstrægulve, ingen dørtrin. Vaskemaskine og tørretumbler.Carport til rådighed. Både hus og udenomsareal erhandicapegnet. Flisebelægning og græsarealer rundtom husene. Flisebelagt carport. 100 cm brede døre.Niveaufri adgang. Handicapegnet toilet/bad. God pladstil kørestole.Adresse: Ørby Hage Strand, et lille sommerhusområdemed ca. 20 huse. 15 km nord for Haderslev, 30 kmsydøst for Kolding.Pris og henvendelse: Pris afhængig af periode ogoplyses ved henvendelse til Sol og Strand, Ilsigvej 21,Hune, 9492 Blokhus. Tlf. 99 44 44 44, fax 99 44 44 45,email: info@sologstrand.dk.Husene har katalognr: 61-7501 og 61-7503 og kanses på Sol og Strands hjemmeside www.sologstrand.dk.Hals/BisnapI Hals ca. 30 km fra Aalborg ligger fire dejlige sommerhusemed havudsigt, Fyrvej 4-10, 200 m fra badevenligøstvendt strand.Husene er moderniserede i 2007 og indrettede tilkørestolsbrugere. Hvert hus på 69 m 2 har niveaufri adgang.Entré, stue med sovesofa og køkken i ét. Soveværelsemed to senge og værelse med to køjer. I husene6 og 10 er der en plejeseng. Stort bad med badestolpå hjul. Tv og musikanlæg. Flisebelagte terrasser medhavemøbler mod både øst og vest. Husene er heltigennem handicapegnede med bl.a. brede skydedøre,ingen niveauforskelle mellem hus og grund. Der erkøre/gangsti rundt om husene og til strand. I hus 8 erhund tilladt.Ankomst lørdag kl. 15.00, afrejse inden kl. 10.00.Pris: For medlemmer af DHF fra 2.500 kr. Slutrengøringkr. 350 kr. Strøm 2,50 kr. pr. kWh. For ikke-medlemmeraf DHF fra 3.000 kr. Slutrengøring kr. 350 kr. Strøm2,50 kr. pr. kWh.Nyt! Weekend tilbud fra fredag kl. 10.00 til søndag kl.19.00 pris alt inkl. 1450 kr. Hvis du trænger til tre dage ihyggelige omgivelser, kan andre dage også aftales.Henvendelse: Ring eller skriv til Ulla UssingHoumann, Poul Buås Vej 10, 9000 Aalborg,Tlf.: 98 11 17 01/25 30 08 57.E-mail: ulla_ussing@hotmail.com. Folder om sommerhusenekan downloades på www.dhf-aalborg.dkKlubhuset Klitrosen - SkagenKlubhuset “Klitrosen” udlejes som sommerbolig i perioden7. juni - 16. august 2010.Huset er 170 m 2 , med køkken, 2 baderum med bruserog toilet, det ene handicapegnet. Der er 12 boksmadrasser,en el-hospitalsseng og en manuel hospitalssengalle med dyner og puder + fire gæstesenge.Badebænk findes. Der er farve-tv og indlagt fællesantenne, stereoanlæg, kaffemaskine og porcelæn til80 personer. Fjernvarme. Huset ligger på Markvej 121A.Der er telefon (98 44 24 97) og postkasse.Huset er handicapegnet med stor parkeringspladsog lille have. Man skal selv medbringe sengelinned,håndklæder, viskestykker og andre hjælpemidler efterbehov.Pris: 2.300 kr. pr uge fra uge 24 til 33. De 1000 kr.skal betales i depositum ved lejeaftalens start. Restensenest 30 dage før lejemålet. Der betales efter forbrugaf vand, 50 kr. pr. m 3 , og el, 2,00 kr. pr. kWh. Telefon +slutrengøring 400 kr. + evt. hund 100 kr. Lejemålet erfra mandage kl. 15. til mandage kl. 12.Henvendelse: Skriftligt til Lisbeth Hansen, Markvej145, 9990 Skagen.


Tema: BPA – et år efterwww.DANSKHANDIC APFORBUND.dk36Hvor der ervilje, erder vejA f J e p p e K e r c k h o f f sLea Stigel Nielsen har altid vidst, at hunville være socialrådgiver. En hjælpeordninggør det muligt for hende at være studerende,men at få den krævede kampEn snefuld eftermiddag i december møder HandicapnytLea Stigel Nielsen på kollegieværelset på Amager.Der er te på kanden og Leas værelse ligner andre studerendeshjem – bortset fra at Leas personlige hjælperogså er til stede.Lea er viljefast og målrettet og klar over, at vil manfrem i tilværelsen, må man kæmpe for det selv – ingenkommer og gør det for en. Den viden fik hun brug for,da hun skulle have bevillingen af borgerstyret personligassistance(BPA) efter servicelovens § 96 igennem.Takket være den læser hun i dag til socialrådgiver påDen sociale Højskole i København.En god startLea er opvokset hos sine forældre i Nykøbing Falster.Hun har arm- og bendefekt, der betyder, at hun kunkan gå i begrænset omfang, og at hun skal have hjælptil at flytte sig, betjene knapper og håndtag og mangeandre dagligdags funktioner. Sådan har betingelserneværet fra de tidligste barneår.Lea gik i en almindelig folkeskoleklasse, og der varsjældent problemer med at være en del af fællesskabet.I løbet af skoletiden var hun i praktik som socialrådgiverpå Stevnsfortets Ungdomsfængsel. Og drømmenom at blive socialrådgiver holdt. Lea oplevede,at hun kunne komme ind på livet af de indsatte ogmener selv, at hendes handicap gav eleverne en fornemmelseaf, at hun forstod dem, og hvad det vil sigeat være afhængig af det offentlige system. Oplevelsenpå Stevnsfortet styrkede Leas selvtillid.En tid med udfordringerEfter afslutning af 9. klasse tog hun et år på Fåborgegnensefterskole, hvor Lea fik et kanon år med godekammeratskaber. På efterskolen valgte hun at skrive enstørre opgave om socialrådgiveruddannelsen. Beslutningenstod fast.Hjemme igen startede Lea på gymnasiet i Nykøbing,og selvom der var mange søde klassekammerater, lykkedesdet aldrig fuldt ud at blive en del af fællesskabeti klassen, men hun gennemførte og belønningen kom,da Lea i foråret 2008 fik studenterhuen på hovedet.Ingen hjælp at henteI juli måned 2008 fik Lea så den gode nyhed, at hunvar optaget på Den sociale Højskole fra februar månedLea Stigel Nielsen er i dag en glad studerende på Den socialeHøjskole.F o t o : K r i s t i a n K r i s t e n s e n / f o t o v a e r k . d k


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201041assistent, men begge dele side om side. Både borgereog assistenter er højskoleelever. Det skærper skolensopmærksomhed på roller og relationer i et læringsmiljø,hvor livsoplysning, demokratisk dannelse og inklusioner rammen.På skolen er vi opmærksomme på, at assistenten ikkeblot er borgerens ”arme og ben” og vi ved godt, hvadder er i spil, ”når mine hænder er dine” som det hedder ititlen på en film om BPA-ordningen på skolen. 1 )Vi er også opmærksomme på, at en ensidig instrumenteltilgang, hvor det ene menneske er genstand foret andet menneskes vilje kan være uforeneligt med livsoplysning,demokratisk dannelse og inklusion.Derfor sætter vi fokus på fællesskabet og solidariteteni bevidstheden om, at ”du holder skæbnen i den sammehånd, som den du rækker til din kammerat”, som dethedder i sangen. For vi ved, at højskoleliv handler ommødet med det andet og de andre – at finde ud af sigselv, men ikke mindst at finde ind til de andre.At kunne rumme andres virkelighedDen franske sociolog Pierre Bourdieu har introduceretdenne figur, der har ligheder med en trillebør.TRILLEBØRlade os inspirere af hinanden. Heri ligger også perspektiverfor den ægte demokratiske dannelse med respektenfor andres synspunkter. På Egmont Højskolen mødesmange forskellige mennesker med meget forskellige virkeligheder.Vi repræsenterer i bred betydning forskelligekulturer. Og selvom et flertal sandsynligvis anser en hundfor et kæledyr, så skal vi vide, at andre måske betragterden som en delikatesse.Med fornyet fokus på læringMed den nye ungdomsuddannelse for unge med særligebehov og BPA fik vi på Egmont Højskolen fornyetfokus på udvikling af kompetencer som andet og mereend livsoplysning og demokratisk dannelse.Mange af elevernes uddannelsesplaner – som udarbejdesaf de kommunale UU-vejledere – indeholder i dagkonkrete målsætninger for borgernes BPA-kompetencer.For at få bevilget en BPA-ordning er det et krav, at borgerenselv kan varetage arbejdslederfunktionen.Disse funktioner er konkret beskrevet i vejledningenog omfatter:• Varetagelse af arbejdsplanlægning sammenmed og for hjælperne.• Udarbejdelse af jobbeskrivelse og jobopslag/annonce.Hans pointe er, at vi i mødet med det vi ikke kender ellerdet, der afviger fra det, vi kender kan vælge at anlæggeto grundlæggende perspektiver. Vi kan diagnosticere ogfejlfinde eller fokusere på ressourcer og lade os inspirere.Inklusion handler om det sidste!Min tidligere samarbejdspartner Peter Sparup skrevi en e-mail: ”Normalt er jeg meget bevidst om ikke atflytte om på møblerne, når jeg bliver inviteret indenfor.Og jeg har en stærk overbevisning om, at den enestemåde, jeg nogen sinde bør og vil kunne ændre noget idit rum, er ved, at jeg inviterer dig indenfor i mit. Altsågennem inspiration.”Der ligger en væsentlig pointe heri. Det handler omat kunne rumme, at andres virkelighed ser anderledesud end ens egen. At den virkelighed - vi hver især har -opleves som rigtig for os selv. At vi ikke kan diktere andrevores virkelighedsopfattelse og sandheder, men derimodBåde borgere og hjælpere er højskoleelever. På den mådeafprøves rollerne som arbejdsleder og assistent i beskyttedeomgivelser, samtidig med at de unge er en del af højskolelivet.A r k i v f o t o : E g m o n t H ø j s k o l e n .


HANDIC AP • nyt · nummer 1 · FEBRUAR 201043FaktaBorgerstyret Personlig Assistance (BPA) trådte ikraft 1. januar 2009 ved ændring af Servicelovens§§95 og 96. Den har blandt andet gjort det muligtselv at bevare arbejdslederfunktionen, men atopgive arbejdsgiverfunktionen til en forening, etfirma eller til en nærtstående. I forhold til den tidligerehjælpeordning er det væsentligt, at kravetom et højt aktivitetsniveau er afskaffet ligesomkravet om, at man skulle kunne varetage arbejdsgiveransvaretikke længere eksisterer.Lov om Ungdomsuddannelse for unge medsærlige behov trådte i kraft 1. august 2007. Lovengiver unge med udviklingshæmning og unge medsærlige behov, som ikke har mulighed for at gennemføreanden ungdomsuddannelse, et retskravpå et tre-årigt ungdomsuddannelsesforløb tilrettelagtindividuelt ud fra den unges kvalifikationer,modenhed og interesser.Om Egmont HøjskolenEgmont Højskolen er en almindelig folkehøjskole,men har et særligt ansvar overfor elever med handicap.Elever med et større behov for pleje, hjælptil udførelse af praktiske opgaver og ledsagelse hareller ansøger om bevilling af støtte til ansættelseaf egne assistenter. Skolen er behjælpelig medannoncering, ansættelsessamtaler, ansættelseskontrakt,vejledning m.v.Assistenterne er samtidig højskoleelever og vælgerlinie- og modulfag uafhængigt af borgeren.Assistenterne betaler for højskoleopholdet ud afderes løn. Lønnen betales af borgerens kommune,men kan efter aftale administreres af Egmont Højskolen.Skolens faste stab af hjemmehjælpere dækkerbehov for hjælp til elever med et begrænset hjælpebehov.Derudover giver de råd og vejledning tilborger/assistent-ordningerne og kan desuden tilbydeaflastning. Skolens stab af hjælpelærere dækkerbehovet for hjælp i undervisningstidenYderligere oplysninger på skolens hjemmeside.Egmont Højskolen har et særligt ansvar forelever med handicap. Det giver fokus påmangfoldighed, rummelighed og etfarverigt fællesskab.A r k i v f o t o : E g m o n t H ø j s k o l e n .


PassionateCreative Solutions

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!