Tillæg til miljøgodkendelse af Billund ... - Billund Kommune

billund.dk

Tillæg til miljøgodkendelse af Billund ... - Billund Kommune

Billund Varmeværk a.m.b.a.Att.: Kim SelchMøllevej 97190 BillundTillæg til miljøgodkendelse, central på Højmarksvej 1, 7190 Billund Dato: 30. november 2010Billund kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelsen af Billund Varmeværka.m.b.a, centralen på Højmarksvej 1, 7190 Billund. Tillægget meddeles ihenhold til miljøbeskyttelseslovens § 33. Etablering og drift af ny naturgasfyretgrundlastkedel godkendes som ansøgt med supplerende oplysninger. Samtidigmeddeles tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandssystemi medfør af § 28 i miljøbeskyttelsesloven.VilkårEtablering og drift af den nye naturgasfyrede kedel skal overholde vilkår i kraftvarmecentralensnugældende miljøgodkendelse.Det er Billund kommunes vurdering, at etablering og drift af den nye naturgasfyredekedel ikke belaster omgivelserne væsentligt, når disse vilkår overholdes.Teknik og MiljøNatur og MiljøJorden Rundt 17200 GrindstedTlf. 7972 7200www.billund.dkJournalnr.: 08/6710KS nr. P.8.5.1 vers 2KS GSKSagsbehandler:Lene TostiTlf. 7972 7093ltn@billund.dkAnsøgningBillund Varmeværk har den 13. oktober 2010 ansøgt Billund kommune om miljøgodkendelseaf etablering og drift af en naturgasfyret grundlastkedel på kraftvarmecentralenpå Højmarksvej 1, 7190 Billund. Den nye grundlastkedel skal producerevarme, når der ikke er behov for produktion af el.På centralen er der to naturgasfyrede motorer, der producerer el og varme. Nårgasmotorerne ikke er i drift på grund af lav efterspørgsel på markedet, produceresder i dag varme på en naturgasfyret kedel. Derudover er der en spidslastkedel,fyret med fuelolie eller bioolie. Den nye kedel skal køre parallelt med den eksisterendenaturgasfyrede kedel.Virksomhedens listebetegnelse er G201: Kraftvarmeproducerende anlæg, varmeproducerendeanlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyreteffekt på mellem 5 og 50 MW. Kapaciteten på den nye kedel er 3 MW, varmeværketssamlede indfyrede effekt er således 18,1 MW.VVMProjektet er anmeldt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6.december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning påmiljøet i medfør af lov om planlægning, jf. punkterne 3a og 14 på bilag 2.Side 1/4


På baggrund af VVM-screening er det kommunens vurdering, at etableringen afdet påtænkte anlæg ikke har nogen væsentlig indvirkning på miljøet, og derforikke er omfattet af VVM-pligt.Miljøteknisk vurderingLuftDer er udført OML-beregninger af luftemissionen fra de to skorstene. Beregningener gennemført for formaldehyd, NO x og støv for de 2 naturgasfyrede kedler,fyring af fuelolie i kedel 2 og for gasmotorerne.Der er ikke beregnet for situationen med fyring af bioolie, da denne emissionsmæssigtsidestilles med emissionen fra fyring med let gasolie som er mindre endemissionen fra fyring med fuelolie.Beregningerne viser, at grænseværdien for bidrag til omgivelserne vil være overholdtmed god margin ved den eksisterende skorstenshøjde på 28.8 m.StøjStøjen fra de eksisterende kedler stammer fra kedlernes forbrændingsluftblæsere.Disse blæsere er forsynet med lyddæmpere samtidig med at luftindtag i bygningener lyddæmpede.Luftindtaget til den nye kedel er integreret i rumventilationen, som udføres somnaturlig ventilation. Afkastet fra rumventilationen sker over taget, hvor der sætteslyddæmper på. Selve luftindtaget til kedlerne øges med et areal på 0,4 m 2 , hvilketsker ved at tage et vindue ud i nordsiden af bygningen (over mod industriområdet).Hvis det mod varmeværkets forventninger giver anledning til støjproblemer,forsynes indtaget med en støjkasse tilsvarende som ved det gamle luftindtag modvest. Ved den nye kedel er brænder og blæser bygget sammen og står foran kedlen.Derfor placeres der en mobil lyddæmperkasse, som køres hen over brænderog blæser for at dæmpe støjen fra blæseren.Opstilling af ny gaskedel ændrer ikke på transporten til og fra anlægget.Kommunen har ikke fået henvendelser om støjgener fra anlægget.Der er vilkår om, at det skal dokumenteres, at værket overholder de vejledendestøjgrænser, når tilsynsmyndigheden (kommunen) finder det påkrævet, dog højestén gang årligt.Side 2/4


SpildevandAfløbssystemet ændres for vidt angår neutralisering af røggaskondensat fra denaturgasfyrede kedler, således al røggaskondensat herfra neutraliseres (med ca.28 % natriumhydroxid) i et separat anlæg inden tilledning til kloak. Samtidig nedkøleskondensatet.Mængden anslås til at være 450 l røggaskondensat pr. time, når kedlerne er idrift, hvilket på årsbasis skønnes til at udgøre 2.200 fuldlasttimer. Tilledningen afneutraliseret røggaskondensat vil således være under en liter i sekundet (0,125l/s), når kedlerne er i drift.Billund Kommune vurderer, at de eksisterende krav i den nugældende tilslutningstilladelsekan overholdes.AffaldDer sker ingen ændring af affaldshåndteringen.Jord og grundvandInstallation og drift af den nye kedel har ikke indflydelse på miljøbeskyttelse afjord og grundvand.Godkendelsens varighedGodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen,eller hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på2 år.Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne ikke er opfyldt.Godkendelsen annonceres den 7. december 2010.Klagefristen udløber den 3. januar 2011.Søgsmålsperioden udløber den 6. juni 2011.Retsbeskyttelsesperioden udløber den 6. december 2018.KlagevejledningGodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigedemyndigheder og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuelinteresse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.Eventuel klage skal indgive skriftligt og stiles til Miljøklagenævnet, men sendes tilBillund Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.Billund Kommune sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen videre tilSide 3/4


Miljøklagenævnet ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået isagens bedømmelse.Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klageskal være Billund Kommune i hænde senest den 3. januar 2011.Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven.Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, ateventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 6. juni 2011.En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnyttegodkendelsen, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet, jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven.Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene,som er fastsat i denne godkendelse.OffentliggørelseGodkendelsen vil blive annonceret i på Billund Kommunes hjemmesidehttp://www.billund.dk. Den vil efterfølgende blive annonceret i Billund ugeavis.Godkendelsen er sendt til:Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760RibeDanmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,dn@dn.dkMed venlig hilsenLene TostiIngeniørSide 4/4

More magazines by this user
Similar magazines