12.07.2015 Views

Bilag 1: Oversigt over Greve Kommunes pakker januar 2007

Bilag 1: Oversigt over Greve Kommunes pakker januar 2007

Bilag 1: Oversigt over Greve Kommunes pakker januar 2007

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Bilag</strong> 1: <strong>Oversigt</strong> <strong>over</strong> <strong>Greve</strong> <strong>Kommunes</strong> <strong>pakker</strong> <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>Pakke Beskrivelse Min. prdagAntal gange pr.ugeAntal borgere dermodtager pakkenBerørt af besparelsesforslag fremsat iSocial- og Sundhedsudvalget den 1.februar <strong>2007</strong>A1 Rengøring hver uge 60 1 gang pr. uge 763 Tiden reduceres og målgruppen indsnævrestil borgere bosat i plejeboligA1 Rengøring hver uge 30 1 gang pr. uge 11 NejA2 Rengøring hver anden uge 120 Hver 2. uge 531 Tiden reduceresA2.2 Rengøring hver anden uge 60 Hver 2. uge 43 NejA3 Rengøring 90 1 gang pr. uge 52 NejA4 Rengøring hver uge 120-240 1 gang pr. uge 10 NejBHjælp til håndtering aftøjvask, bestilling af varer,købmand, stille varer på plads,ordne post og pengesager,spec. tilfælde henteapotekervarer30 1 – 5 gange pr.ugeF Sæsonydelse 15 1-7 gange pr. uge 3 NejS Situationsbestemt særydelse 120 Max 15 besøg til 0 Nejen borgerC0 Lægeordinerede opgaver, dervaretages af Social- ogsundhedsassistent15 1-21 gange pr. uge 568 Nej525 Måden hjælpen leveres på er ændret medforslag vedtaget ved budgetforhandling forbudget <strong>2007</strong>-2010, så tøjvask frem<strong>over</strong>udføres af leverandør og ikke i borgerenseget hjem. Denne ændring udmøntes vedden forestående revisitation.C1 Ugentlig hjælp til f.eks. bad 30 1-3 gange pr. uge 121 NejC2 Daglig hjælp til personlig 36 Altid 7 gange pr. 214 Tiden reducereshygiejneugeC3 Daglig hjælp til personlig 60 Altid 7 gange pr. 200 Tiden reducereshygiejne og mad/drikkeugeC4 Daglig hjælp til personlig 133 Altid 7 gange pr. 125 Tiden reducerespleje og mad/drikkeugeC5 Personlig hjælp aften 30 1-14 gange pr. uge 388 NejNat Personlig hjælp nat 30 Altid 7 gange pr. 138 NejpakkeugeD1 Tryghedsbesøg dag 15 1-7 gange pr. uge 60 NejD2 Tryghedsbesøg aften 15 1-7 gange pr. uge 42 Nej


<strong>Bilag</strong> 1: <strong>Oversigt</strong> <strong>over</strong> <strong>Greve</strong> <strong>Kommunes</strong> <strong>pakker</strong> <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>EAktivitet,sundhedsfremme/forebyggelseog omsorg30 1-14 gange pr. uge 380 Det maksimale antal <strong>pakker</strong> nedsættes tilmaksimalt 4 <strong>pakker</strong> pr. ugeKS1 Kompleks sygepleje 30 1 gang pr. uge 194 NejKS2 Kompleks sygepleje 120 1 gang pr. uge 128 NejKS3 Kompleks sygepleje 210 1 gang pr. uge 63 NejKS4 Kompleks sygepleje 420 1 gang pr. uge 20 NejKS5 Kompleks sygepleje 840 1 gang pr. uge 2 NejKonsulentbistand(eksempelvis uddelegering afopgave, supervision ellerlignende – kan leveres afsåvel sygeplejersker somterapeuter)Ikketidsfastsat1 gang pr. uge Nej

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!