12.07.2015 Views

Statusrapport kontrolgruppen.pdf - Gladsaxe Kommune

Statusrapport kontrolgruppen.pdf - Gladsaxe Kommune

Statusrapport kontrolgruppen.pdf - Gladsaxe Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kontrolgruppen<strong>Statusrapport</strong> for perioden 01.01.2011 – 31.12.2011Et samarbejde på tværs af forvaltningerne i en helhedsorienteretsagsbehandling


Kontrolgruppen vurdere at synlighed omkring virksomhederne har forebyggende effekt, dadet rygtes at <strong>Gladsaxe</strong> kommunes kontrolgruppe kan komme på uanmeldte besøg.Private lejemålI 2011 har <strong>kontrolgruppen</strong> sammen med politiet været på 4 kontrolbesøg i lejemål. Det ersket på baggrund af konkrete anmeldelser af udlændinge, som opholder sig i kommunenuden at være folkeregistertilmeldt. Ved sådanne kontrolbesøg er der oftest en formodningom, at der er tale om udlændinge uden lovligt ophold i landet.I 1 af lejemålene fandt <strong>kontrolgruppen</strong> og politiet ingen uregelmæssigheder. Tre af lejemåleneer efterfølgende opsagt af boligselskabet på grund af ulovlig fremleje. Og der er udvisten person som havde ulovligt ophold i Danmark.Den fremtidige indsatsKontrolgruppen vil fortsat i 2012 fokusere på følgende områder:Borgere som er registreret i kommunen uden fast adresseKontrol af borgere som rejser ud af Danmark. Der har været god erfaring med dette i2011. kontrollen foregår reelt i de enkelte forvaltninger, der får støtte af <strong>kontrolgruppen</strong>.Borgere som modtager hjælp i henhold til serviceloven, herunder borgere der selvansætter hjælper til hjemmehjælp og personlig assistance.Selvstændige erhvervsdrivende på sygedagpenge. Dette indsatsområde fortsættes i2012 i samarbejde med SKAT, da det i 2012 er et af deres fokus områder.Kontrolgruppen ønsker derudover i 2012 at supplere med følgende nye indsatsområder: Fokus på sager hvor der ydes supplerende kontanthjælp. Løntilskud/praktik i private virksomheder Borgere som har læge i anden landsdelResultat 2011Der er i alt blevet behandlet 282 sager i 2011. Af disse blev 179 sager afsluttet uden ændring,dvs. uden ophør af udbetaling eller tilbagebetaling, hvorimod der i 103 sager blev truffetafgørelse om stop af ydelse eller tilbagebetaling.I de 103 sager er der tale om reelt 148 ydelsessager. Dette skyldes at én sag kan omhandleudbetaling af flere forskellige ydelser. De 148 ydelsessager fordeler sig således på følgendesager: 24 boligstøtte, 17 familieydelse, 29 børnetilskud, 16 økonomisk friplads og 19 pension,35 kontanthjælp, 3 andet og 3 dagpengeTabel 1.Antal sagerSager afsluttet uden ændringer 179Sager afsluttet med ændringer 103Igangværende sager 166Antal sager i alt 4483


Tabel 2. Beregnede besparelseBesparelse tidl. År15/3-2000 - 31/12-2010 44.548.803Kontrolgruppens resultat iperioden 01-01-2011 - 31-12-2011 7.286.901Samlet resultat 51.835.704Note: Når en sag fører til stop af udbetaling af ydelser, udregnes en helårseffekt, dvs. den årlige udgifti forbindelse med udbetaling af den pågældende ydelse. Ovenstående beløb er således beregnedehelårs effekt ved stop af en given ydelse.Figur 1. HelårseffektSamlet helårseffekt incl. enkeltkravDagpenge; 396.338Andet beløb;51.078Afsagte domme; 0Boligstøtte;683.859Familieydelse;486.804Øk. Friplads;485.312Kontanthjælp;3.042.194Ord. + ekstra;415.958Førtidspension;1.168.052Folkepension;557.3064

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!