Anvendelsesmuligheder for GOI typologien - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Anvendelsesmuligheder for GOI typologien - ATV - Jord og Grundvand

Anvendelses-muligheder forGOI typologienIgangværende projekt financieretaf By- og LandskabsstyrelsenMette Dahl, GEUSKlaus Hinsby, GEUSJette Vindum, Kolding KommuneATV møde om ’Grundvand/overfladevand-interaktion’27/1-09 på Schæffergården


Formål• At give en præsentation af GOI typologiens opbygning ogkoncepter• At give en praktisk vejledning i GOI kortlægning• At give en oversigt over typologiens anvendelsesmulighederi forbindelse med vurdering af grundvandets kvantitative ogkemiske tilstand baseret på miljømål om god økologisk ogkemisk tilstand i tilknyttede akvatiske og afhængigeterrestriske økosystemer• At give en status for og eksempler på dokumenterede ogpotentielle anvendelsesmuligheder


Indhold1. Indledning om formål, baggrund i VRD, GVD og HD,vidensbehov og projektorganisation2. GOI typologiens opbygning og koncepter3. Vejledning i GOI kortlægning4. Status for GOI typologiens anvendelsesmuligheder5. Dokumenteret anvendelig6. Potentielt anvendelig7. Konklusion


2. GOItypologien• Hierarkisk opbygning• Klassifikationskriterier• Styrende forhold


Landskabstype(Oplandsskala)Ådalstype(Strækningsskala)Strømningstype(Lokal skala)


3. Vejledning i GOI kortlægningPå de tre skalaer gennemgås• Anvendte metoder• Relevante data• Korttyper• Konceptuelle analyser


4. Status for GOI typologiens anvendelighed – Kemisk tilstandAfsnitProblemstillingDokumenteretanvendeligPotentieltanvendelig6.7Konceptuel vurdering af fortynding og nedbrydning mellem grundvand og overfladevand ivandløbsoplandex6.8Kvantificering af fortynding og nedbrydning mellem grundvand og overfladevand ivandløbsoplandex5.5 Konceptuel vurdering af nedbrydning af forurening i ådalsmagasiner x x6.9Kvantificering af nedbrydning af forurening i ådalsmagasiner i forhold til samlet fortyndingog nedbrydning mellem grundvand og overfladevand i vandløbsoplandex6.10Konceptuel udpegning af kritiske deloplande for udvaskning af forurening i forhold tilopnåelse af miljømål om god økologisk og kemisk tilstand i overfladevandx6.11Kvantitativ udpegning af kritiske deloplande for udvaskning af forurening i forhold tilopnåelse af miljømål om god økologisk og kemisk tilstand i overfladevandx6.12Konceptuel vurdering af GVFs kemiske tilstand og tærskelværdier baseret på miljømål omgod tilstand i tilknyttede akvatiske og afhængige terrestriske økosystemerx6.13Kvantitativ fastsættelse af GVFs kemiske tilstand og tærskelværdier baseret på miljømål omgod tilstand i tilknyttede akvatiske og afhængige terrestriske økosystemerx6.14 Optimering og integration af kemisk overvågning af grundvand og overfladevand x


5. Dokumenteret anvendelig• Konceptuel systemforståelse• Eksempler• Henvisning til praktiske kortlægningsmetoder


Konceptuel vurdering af GVFs udveksling med ådalsmagasiner og vandløbÅdalstyper iOdense Å oplandet


Konceptuel vurdering af GVFs udveksling med ådalsmagasiner og vandløbOdense Å oplandetKan potentielt anvendes til en konceptuel vurdering afvandindvindings påvirkning af afhængige akvatiske ogterrestriske økosystemer


Konceptuel vurdering af GVFsudveksling med ådalsmagasiner ogvandløb - Åkær Å oplandet


Konceptuel vurderingaf fordeling afstrømningsvejegennem ådalKonceptuel vurderingaf nedbrydning afforurening iådalsmagasinerNitratStrømningsvejOrganisk indholdi ådalsmagasin (%)Q 1og Q 3< 3> 3Nitrat reduktionskapacitet(%)0~ 100Q 2~ 50Q 40


Åkær Å - øvre løb4LQ1Q4


Åkær Å - midterste løbQ4Q17L


Åkær Å - nedre løbQ2Q1= op til 501


Kan anvendes til at prioritere naturgenopretningsprojekter1Nedre løbQ1Q2 = omkring 50


6. Potentielt anvendelig• Konceptuel systemforståelse• Anvendelse i kombination med andre metoder• Eksempler på forskningsprojekter• Yderligere nødvendig testning


Konceptuel udpegning afkritiske deloplande forudvaskning af nitrat tiloverfladevandIgangværende projekt financieret afBy- og Landskabsstyrelsen.Nitratmålinger i væld, kilder, grøfter,dræn og vandløb i december 2008.


Foreløbig tolkning• Hydrologisk Responsenhed 2 og 3(GVF helt dækket af tykt morænelag)• ½ skov og ½ landbrug• < 20 mg/l nitrat


Foreløbig tolkning• Hydrologisk Responsenhed 4, 5 og 6(GVF helt / delvist dækket af tyndt lagmoræne)• Hovedsageligt landbrug• 10 - 50 mg/l nitrat


Foreløbig tolkning• Hydrologisk Responsenhed 1, 7 og 8(GVF fri / ikke dækket)• Landbrug• 50 - 100 mg/l nitrat(Kilder, væld, grøfter og dræn)


• Identificere en beskyttelsesstrategi for afhængigeakvatiske og terrestriske økosystemer• Prioritere naturgenopretningsprojekterMen det kræver yderligere testning!!!Foreløbig tolkning• Hydrologisk Responsenhed 1, 7 og 8(GVF ikke dækket)Kan potentielt anvendes til at:• Landbrug• 50 - 100 mg/l nitrat(I kilder, væld, grøfter og dræn)


Kvantificering af vandindvindings påvirkning af tilknyttede vandløbRegional model(grid 25 m)kvantificererpåvirkninger på100 - 200 m skalaGeologiske lag iådalen er aggregerettil vertikale bulkhydrauliskeledningsevnerIndledende GOI kortlægning og håndboringergiver en enestående forbedring af forståelsenJensen, J.B. et al. (2007):Modellering af interaktionen mellemgrundvand og overfladevand, ATV.


Kvantificering af vandindvindings påvirkning af terrestriske økosystemerSimonsen, M.N. og Johansen, O.M. (2007):Detailmodellering og vurdering af vandindvindingsrelateredekonsekvenser for sårbartvådområde. Anvendelse og test af simplefeltmetoder. Specialerapport fra AAU.Lokal model (grid 5 m) kvantificererpåvirkninger på 5 - 20 m skala.Udbredelsen af tørve- og gytjelager meget styrende for strømningsmønstret


Kvantificering af fordeling af strømningsveje gennem ådalQ 2Q 4Q 1Bismo, M. og Rasmussen, S.H. (2007):Konsekvensvurdering af vandindvinding i VolstedPlantage. Dynamisk grundvandsmodellering af dehydrologiske forhold i et nærliggende rigkær.Kandidatopgave fra AAU.


ProjektorganisationProjektgruppe (GEUS)• Mette Dahl (projektleder)• Klaus Hinsby• Bertel Nilsson• Jens Chr. Refsgaard• Lars Troldborg• Lærke ThorlingFølgegruppe• Martin Skriver, BLST (formand)• Lars Kjellerup Larsen, BLST• Jens Asger Andersen, MC Roskilde• Ellen Langfrits, MC Ringkøbing• Jette Vindum, Kolding Kommune• Rasmus Ejrnæs, AU, DMU

More magazines by this user
Similar magazines