DCMT afslutningsrapport - Den Danske Maritime Fond

dendanskemaritimefond.dk

DCMT afslutningsrapport - Den Danske Maritime Fond

DCMT44. Fremtidens udfordringer for industrienAlle i og omkring det blå Danmark erkender behovet for et højt og godt uddannelsesniveau indenfor det maritime erhverv. Herunder også behovet for fortsat forskning og udvikling.Senest har Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn lanceret igangsættelsen af en ny strategi fordansk skibsfart, hvor fokus vil være på vækst og arbejdspladser. Der er således fortsat tro påsøfarten som en af landets vigtigste brancher og en af de brancher, der kan have gode udsigter.De asiatiske universiteter satser hårdt på uddannelse, innovation og kompetencer. Dansk, og forden sags skyld europæisk, konkurrenceevne afhænger af en konstant indsats omkring viden,tværdisciplinære kompetencer og kreativitet.Det er således afgørende for Danmark som en af verdens mest betydende søfartsnationer atfastholde et stærkt nationalt cluster med fokus på teknologisk forskning og udvikling samtuddannelse af ingeniører til det maritime erhverv. Som det ses af det øjeblikkelige store fokus påbrændstofforbrug og emissioner, kommer et meget væsentligt bidrag til Det Blå Danmarkskonkurrenceevne fra innovative løsninger på komplekse tekniske problemer.DCMT har gennem et varigt og tillidsfuldt samarbejde mellem industrien, GTS oguniversitetsmiljøerne bidraget positivt til forskningen, udviklingen og uddannelsen i den maritimebranche.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT55. Uddannelse og rollen som ’fyrtårn’5.1 GenereltEt af målene med DCMT som teknologisk ”fyrtårn” har været at øge kendskabet til og skabefokus på det maritime fagområde, der udgør en central, tværfaglig disciplin, som giver deningeniørmæssige baggrund for fremstilling og drift af store maritime konstruktioner. Herudoverlægger DCMT vægt på at inddrage andre teknologiske fagområder såsom motorteknologi ogstyringsteknologi, der kan bidrage til innovative måder at opnå effektive daglige operationer,effektive løsninger til opnåelse af øget sikkerhed, formindskede miljøbelastninger, tekniskekspertise i forbindelse med udformning af nye internationale regler osv.18161412BachelorsDiplomMastersTotal10864202000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Figur 4 Udviklingen i antal DTU dimittender fordelt på bachelors, diplom og masters.Antallet af dimittender fra DTU med et maritimt afgangsprojekt er faldet, hvis man ser overperioden 2006-2011, mens billedet er mere uklart, hvis hele perioden 2000-2011 betragtes. Antalafgangsprojekter er dog langtfra et korrekt mål for hvor mange ingeniører, der forlader DTU meden god maritim baggrund. Et entydigt mål herfor findes ikke, da der ikke er nogen egentligemaritime uddannelser på DTU. Ser man på de enkelte maritime kurser, så har der i nogle væretet højere optag af studerende og i andre et lavere optag gennem DCMT-perioden; menfluktuationerne år for år er store. Tallene for beståede studerende i de maritime kurser i 2011 ervist i Tabel 1 (kurserne med dansk titel er diplom-/bachelor-kurser, og kurserne med engelsk titeler civil, dvs kandidatkurser):KursustitelAntalSkibsprojektering 14Grundlæggende skibs- og offshore teknik 1 36Grundlæggende skibs- og offshore teknik 2 14Skiver, plader og skaller 38Fluid mekanik 102Simulering af termiske energisystemer 18Grøn skibsfart starter først 2013Bæredygtighed i ingeniørløsninger 14Marine Structures 1 94Marine Structures 2 19FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT6Structural Assessment of Ships ikke afviklet i 2011Advanced Fluid Mechanics 61Ship Propulsion and Manoeuvering 5Wave loads on Ships and Offshore Structures 5Ship Operations 2Tabel 1: Kurser og antal studerende, 2011Samlet er det vores kvalitative opfattelse, at der i perioden har været en stabil interesse for detmaritime fagområde blandt danske studerende; men en markant forøgelse blandt udenlandskestuderende. Det sidste afspejles klart af vores mange udenlandske PhD-studerende (delvis)finansieret af DCMT.En væsentlig grund til den manglende forventede forøgelse af maritime ingeniører kan ligge i, atde tekniske udfordringer i den danske maritime industri i denne periode ikke har været særligtsynlige for de studerende hverken i medier eller på DTU. Andre industrier, f.eks.vindmølleindustrien, har været langt mere synlige og proaktive, og det flytter naturligt destuderende derhen. I den forbindelse skal man erindre, at de studerende har frit valg afuddannelse, selv efter at de er kommet på DTU, og at de selvfølgelig går efter, hvad de synes erinteressant at arbejde med efter studiet. Samtidig optages der et fast antal nye studerende hvertår, så de enkelte fagdiscipliner ’slås’ om det samme faste antal studerende.I DCMT-perioden er der gjort en del for at tiltrække flere studerende til fagområdet. Ud overinformation om den bagvedliggende forskning har DCMT også bidraget til at sende destuderende på sejlpraktik og til at deltage i relevante danske konferencer og seminarer. Vi kandog nu se, at der skal en mere koordineret indsats fra DTU og den maritime industri til for at fåen markant forøgelse af kandidater med maritim baggrund og interesse. Derfor var det megetpositivt, at Den Danske Maritime Fond bevilgede lønmidler til PhD-studerende Ingrid MarieVincent Andersen, så hun kunne tage orlov i et halvt år for at arbejde på dette komplekseproblem. Udgangspunktet for hendes arbejde har været ATV-rapport ”Fremtidens MaritimeIngeniøruddannelse”, som har påpeget, at de nyuddannede maritime ingeniører bør have bådeen specialviden om maritime konstruktioners virkemåde og en mere bred viden omfattendelogistik, management, økonomi, bæredygtighed mm. Dermed bliver anbefalede studieforløbabsolut nødvendige, for at de studerende kan vælge de rette fagkombinationer på tværs afinstitutter på DTU. Dette arbejde er nu næsten færdiggjort, og nedenfor er givet et kort resumeheraf. Når arbejdet afsluttes 1. august 2012, vil der blive fremsendt en fyldestgørende rapportover de tiltag, som vi forventer vil give en positivt afsmittende effekt på antallet af dimittenderfra DTU med maritim baggrund og interesse.Det primære arbejde under Ingrid Maries orlov har bestået i at definere anbefalede studieforløbpå bachelor-, kandidat- og diplomniveau, der afspejler erhvervets behov for en T-formetkompetenceprofil hos den nyuddannede ingeniør. Da mange af kurserne på DTU hængersammen i kæder af forudsætningskurser, har det været nødvendigt at identificere dekandidatkurser, som har en vis maritim relevans, for eksempel livscyklusanalyse, logistik ellerrisikomanagement, og så sikre at de studerende på bachelorniveau rettidigt tager de rigtigeforudsætningskurser. Konkret er resultatet tre nye studieforløb fra semesterstart 2012:• Bachelorforløbet er bygget om rammerne for bachelorretningen ”Produktion ogKonstruktion” og indeholder alle de grundlæggende kurser for en ingeniør såsommatematik, fysik, styrkelære, materialelære, fluid mekanik, projektkurser og de tregrundlæggende skibskurser, Grundlæggende Skibs- og Offshoreteknik 1 & 2 ogSkibsprojektering. Ud over bachelorkurser hos DTU Mekanik er tilføjet to bachelorkurserhos DTU Transport, som giver forudsætninger for at tage kurser inden for maritimlogistik på kandidatniveau på DTU Transport. Desuden er tilføjet et kursus igrundlæggende livscyklusanalyse og bæredygtighed, der giver forudsætninger for atFT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT7tage DTU Managements kandidatkurser inden for livscyklusanalyse. Endelig er tilføjet etbachelorkursus inden for simulering af (skibs)maskineri til studieplanen påbachelorniveau. For at den nye studieplan kan hænge sammen, har det væretnødvendigt at flytte Grundlæggende Skibs- og Offshoreteknik 1 til efterårssemesteret ogGrundlæggende Skibs- og Offshoreteknik 2 til tre-ugersperioden i januar, hvilket destuderende har udtrykt stor tilfredshed med.• På kandidatniveau er forløbet bygget op omkring kandidatuddannelsen ”EngineeringDesign and Applied Mechanics”, og der er kommet maritimt fokus på indholdet af flerekurser. Det de-facto obligatoriske kursus 42490 (TEMO-kurset) hos DTU Management vilsåledes i år have en case fra A.P. Møller-Mærsk. På længere sigt arbejdes der på atetablere et opfølgende kursus til 42490 på DTU Mekanik, for at de studerende kananvende den generiske teori fra 42490 på maritime udfordringer. Et andet de-factoobligatorisk kursus er kurset Risk Management, hvor de studerende kan vælge mellem tomaritime cases. I DTU Managements kandidatkursus Life Cycle Assessment of Productsand Systems bliver det muligt at vælge et maritimt system som projektemne. Envæsentlig ændring på kandidatniveau er, at de to maritime DTU Mekanik kurser ShipOperations og Wave Loads on Ships and Offshore Structures formelt er blevetomkategoriseret fra at være valgfri kurser til at være en del af den teknologiskespecialisering, hvilket frigør 10 ECTS til valgfri kandidatkurser, som den studerende såkan vælge at tage på DTU Management eller DTU Transport.• På diplomretningen har intentionen været at sætte mere fokus på økonomi og miljø.Dette er gjort ved at gøre kurset Teknisk Økonomi obligatorisk på den maritimespecialisering og ved at oprette det nye kursus Grøn Skibsfart fra juni 2013.De anbefalede, veldefinerede studieforløb er helt centrale for at øge synligheden over for bådestuderende og industrien.Udover studieforløbene arbejdes der også på at gøre medsejlads/sejlpraktik i en kortere periode(1-3 uger) til en formel del af ingeniøruddannelsen på bachelorniveau. Det forventes, atmuligheden for at komme ud at sejle vil virke tiltrækkende på de potentielle studerende.Slutteligt arbejdes der på muligheden af at gøre brug af tidssvarende software i de maritimekurser i form af skibsdesignsoftwaren NAPA. Denne software anvendes udbredt i industrien og vilpå dét punkt bringe DTU og industrien tættere sammen.Et andet tiltag for at øge interessen blandt de studerende for det maritime fagområde er attilbyde de studerende studiejob. Det har stor interesse blandt de studerende, som man bl.a.kunne se af den nyligt afholdte TechEvent, hvor 90 studerende fra DTU deltog for at høre ommulighederne i den maritime industri. En interessant ide er her foreslået af Magnus Gary fraFORCE Technology, som går ud på en egentlig jobrotation mellem tre maritime virksomhederover en 3-årig periode. I rotationsordningen vil den studerende være på studielønnet ophold etår i hver af de tre virksomheder. Således vil den studerende bruge sine faglige kompetencer til atløse problemstillinger for den enkelte virksomhed. Dette giver den studerende erfaring fra treforskellige maritime virksomheder, netværk fra de tre virksomheder og ikke mindst et rigtig godtindblik i den maritime verden.Hvis den studerende i studiejobrotationen finder sig til rette med de udfordringer, den maritimeverden tilbyder, kan det forventes, at den studerende vil følge maritime fag på DTU og følgeligvælge en maritim karrierevej.For nærværende er et sådant samarbejde aftalt mellem Maersk Maritime Technology, OSKShipTech og FORCE Technology. Endvidere er der aftalt samarbejde mellem MAN Diesel, FORCEFT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT8Technology og et rederi (det endnu ikke afgjort hvilket). Yderligere har virksomheder inden foroffshore-segmentet vist interesse for at deltage i ordningen.Bo Cerup Simonsen (Vice Præsident A.P. Møller – Mærsk A/S ) udtaler: ” Fra industriensside er der generelt en anerkendelse af, at konkurrenceevnen kan styrkes - og vækstdermed genereres - gennem nye avancerede tekniske løsninger. Der er ingen tvivl om, atDTU har leveret mange nøglepersoner til industrien tidligere og ligeledes vil kunne gøre detfremover med forskningsbaseret uddannelse, en tæt dialog med industrien og en relateretkonstant udvikling af kursusindhold og studieplaner, sådan som DTU nu senest harudarbejdet.”Anders Ørgård Hansen (Adm. direktør OSK – ShipTech A/S) udtaler: ”Hos OSK ersamarbejdet imellem uddannelsesinstitutioner og virksomheden altafgørende forvirksomhedens udviklingsmuligheder. I takt med vores vækst har vi igennem de seneste åransat en del nyuddannede og kvaliteten af vores nyansatte er meget høj. Specieltværdsætter vi tværfaglighed og evnen til hurtigt at sætte sig ind i nyt stof. Netop dissetemaer har også været nøgleord fra vores side i arbejdet med at støtte den fortsatteudvikling af Skibsingeniøruddannelsen. I dette felt er samarbejdet på tværs af industrienvigtig. DCMT har ved at koordinere projekter på tværs også bidraget til denne udvikling.”Preben Terndrup Pedersen (Professor DTU) udtaler: ”Set fra DTU Mekaniks side har dettesamarbejde været eksemplarisk. Forskningsprogrammet har ført til en række vigtigeforskningsresultater, der nu bliver overført til praktisk anvendelse til gavn for den maritimeindustri. Desuden har det øgede fokus samtidig bidraget til uddannelse af et øget antaldygtige PhD’er samt civil- og akademiingeniører, som har fået arbejde i den maritimeindustri.”5.2 Specielle projekter – Green Ship of the FutureDCMT var inkubator for opstarten af Green Ship of the Future (GSF), og efter aftale med DenDanske Maritime Fond blev der brugt midler til opstarten af GSF.GSF opnåede derefter selvstændig støtte fra Den Danske Maritime Fond i den første periode optil COP15 og har siden arbejdet uafhængigt af DCMT.Fra starten hvor MAN Diesel, A.P. Moeller-Maersk, Aaalborg Industries (I dag Alfa Laval), OdenseLindø Skibsværft sammen med Søfartsstyelsen startede samarbejdet op, har det udviklet sig til attælle næsten 40 medlemmer og er i dag selvfinansierende på den daglige drift og markedsføringaf netværket.Kerneaktiviteten for GSF er demonstration og implementering af teknologi til reduktion afemissioner fra skibe. GSF danner ligeledes rammerne for et styrket teknologisk samarbejdemellem virksomheder i den danske maritime branche. Fokus er i dag både på nybygninger og påretrofit-løsninger til den store flåde af eksisterende skibe.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT9I skrivende stund tæller GSF 22 projekter og 3 større studier (yderligere et er startet op i foråret2012). De nuværende GSF-partnere er for de flestes vedkommende aktører i den danskemaritime industri. For mere information, se venligst www.greenship.org.GSF afholder 3-4 netværksmøder årligt for partnerne, hvor der præsenteres nye teknologier, ogligeledes præsenterer de enkelte projekter deres fremdrift og resultater.GSF deltager løbende på udstillinger og konferencer i ind- og udland blandt flere BIMCO,Danmarks Rederiforening, Skibsteknisk Selskab, Green Ship Technology Conference, SMM iHamburg, Nor Shipping i Lillestrøm o.lGSF har således opnået en væsentlig platform og har høstet stor anerkendelse i både ind- ogudland for det arbejde, der udføres.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT106. Projekter6.1 GenereltDCMT’s portefølje har spændt over projekter, der er erhvervsrettede, applikationsorienterede ogsom spinder årlige resultater af sig i form af systemer, komponenter, metoder m.m. fx til brugombord samt en understøttende udvikling af basisviden til brug for applikationer.Fokusområderne for DCMT har været:− Sikkerhed− Miljø− EffektivitetSiden starten af DCMT har specielt miljø og emissioner fået større fokus, og det må forventes, atdenne trend fortsætter fremover.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT116.2 Vessel performance controlI dette projekt er der dels udviklet en fremdrivningsmodel (Propulsion Model), dels nyeavancerede værktøjer til analyse af operationelle data. Fremdrivningsmodellen er udviklet afFORCE Technology og er efterfølgende blevet implementeret af FORCE Technology i SeaTrend,som er et system til performance-monitorering. Sideløbende har Benjamin Pjedsted Pedersen i sitPhD-projekt arbejdet med at undersøge mulighederne for brug af neurale netværk til atanalysere operationelle data.6.2.1 FremdrivningsmodelFremdrivningsmodellen indeholder generiske og empiriske metoder til bestemmelse af dennødvendige effekt til fremdrivning af et skib som funktion af hastighed, dybgang og vejrforhold.Modellen er efterfølgende blevet anvendt af FORCE Technology i deres udvikling af bådeSeaTrend og SeaPlanner.SeaTrend er et kommercielt program til performance-monitorering. I forbindelse med udvikling affremdrivningsmodellen i SeaTrend har Clipper testet systemet ombord på flere af deres skibe.SeaTrend er nu et kommercielt produkt og anvendes af flere redere. SeaTrend har i løbet afDCMT perioden 2005-2012 udviklet sig til at være et omkostningseffektivt værktøj for bådedanske og udenlandske redere til optimering af dokningsintervaller. Således er der pt godt 100skibe, der benytter og betaler for servicen, heraf 83 fra danske redere.SeaPlanner er et ruteoptimeringsprogram udviklet i samarbejde mellem DMI og FORCETechnology. Baseret på erfaringerne med udviklingen af fremdrivningsmodellen i SeaTrend harDMI og FORCE Technology sammen udviklet SeaPlanner. SeaPlanner reducerer olieforbruget påruter ved at optimere fart og kurs i forhold til de givne vejrprognoser og dybdeforhold.SeaPlanner er pt installeret på 32 skibe, heraf 22 danske. Forventningerne til produktet rækkerlangt videre.Branchen har i løbet af DCMT-projektperioden fået øjnene op for de mulige gevinster ved effektivovervågning af skibenes performance. Performance evaluering er nu særdeles udbredt inden forskibstransport. Teknikkerne, der benyttes til performance overvågning, er fortsat unge, og detforudses, at modellerne de kommende år vil videreudvikles markant.Konkret har projektet således ført til, at FORCE Technology nu tilbyder særdeles billigperformance overvågning, som det blå Danmark har taget godt imod med for øjeblikket 83installationer på danske skibe.Projektet findes beskrevet på www.DCMT.dk under titlen ”Performance monitoring II”.6.2.2 Performance-monitorering med neurale netværkFor at øge nøjagtigheden af værktøjer til performance-monitorering har Benjamin PjedstedPedersen arbejdet med at undersøge mulighederne for brug af neurale netværk til performanceevaluering. I modsætning til fremdrivningsmodellen, som er udviklet under pkt. 0, er det ikkenødvendigt at opstille en matematisk/fysisk fremdrivningsmodel for skibet. Med neurale netværk”trænes” en model til at finde sammenhænge i et repræsentativt udvalg af data fra et datasæt.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT12Baseret på resultatet af denne ”træning” bestemmes multi-dimensionelle sammenhænge idataene. De således fundne multi-dimensionelle sammenhænge benyttes efterfølgende til atbeskrive, hvorledes skibene ”burde” kunne performe, hvilket videre benyttes i evalueringen afskibenes performance.I forbindelse med projektet har Benjamin opsamlet data på en 100,000 DWT tanker fra TORM,som blev udstyret med sensorer og kontinuerlig dataopsamling. Baseret på databehandlingen afdisse data har Benjamin efterfølgende vist, at det med neurale netværk er muligt, på basis afoperationelle data fra et skib, at estimere fremdrivningseffekten langt mere præcist end medtraditionelle empiriske modeller som f.eks. Holtrop-Mennen og Guldhammer-Harvald. Derudoverhar Benjamin vist, at hvis de visuelle observationer af vind og bølger fra skibet erstattes medhindcast-data fra meteorologiske institutter, kan nøjagtigheden forbedres yderligere. Detforventes, at projektet vil bidrage med metoder til at øge nøjagtigheden af modeller forperformance-monitorering, hvilket vil være til fordel og anvendelse for specielt danskevirksomheder, herunder f.eks. A.P. Møller – Mærsk A/S og FORCE Technology, som arbejder medperformance-monitorering.Maersk Maritime Technology har vist interesse for projektet, og den udviklede metode er blevetanvendt på et større datasæt dækkende en længere periode af performancedata fra etcontainerskib. Formålet med denne undersøgelse var at bestemme sammenhængen mellemfarttab og bølgehøjder.Projektet har ført til følgende publikationer:− WMTC 2009 (Mumbai) paper/presentation: "Modeling of Ship Propulsion Performance"Benjamin P. Pedersen, Jan Larsen− COMPIT 2009 (Budapest) paper/presentation: "Prediction of Full-Scale Propulsion Powerusing Artificial Neural Networks" Benjamin P. Pedersen, Jan Larsenog er præsenteret i følgende sammenhænge:− SIMAC/Skibsteknisk Selskab 2007− MEK, SKK 2007− Skibsteknisk Selskab 2009− Præsentation af Skibsingeniør uddannelsen på Foreningen til Søfartens Fremmes Oslotur:2007, 2008 og 2009− Gæsteforelæsning om modelforsøg og mekanik i praksis på kurset "41532 Mekanik" påDTU, 2008, 20096.3 Fault detection for onboard systemsI dette PhD-projekt har Zoran Lajic arbejdet med modeller for fejlidentifikation af sensorbaseredeombordsystemer. Formålet med projektet er at udvikle modeller til at identificere eventuelle fejlpå sensorsignaler samt efterfølgende estimere fejlens størrelse.Projektet tager udgangspunkt i SeaSense-systemet, som tidligere er udviklet i samarbejdemellem A.P. Møller – Mærsk A/S, DTU Mekanik, FORCE Technology og Søværnet. I projektet harZoran således udviklet en model til SeaSense, som kontinuerligt vurderer pålideligheden ognøjagtigheden af sensorsignaler fra SeaSense-sensorerne. Baseret på krydskoblinger mellemsensorsignalerne vurderes nøjagtigheden, og i tilfælde af en evt. fejl eller afvigelse i forhold tildet forventede signal bestemmes en korrektion, hvormed signalet kan justeres.Potentiale for projektet er større end blot integration med SeaSense, idet modellen kan tænkesbredere anvendt på sensorbaserede ombordsystemer til generelt at øge pålideligheden ognøjagtigheden af disse systemer.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT13Referencerne inkluderer:− Z. Lajic, M. Blanke, and U.D. Nielsen, Fault Detection for Shipboard Monitoring - VolterraKernel and Hammerstein Model Approaches, Proc. of 7th IFAC Symposium on FaultDetection, Supervision and Safety of Technical Processes (Barcelona, Spain), 2009.− Z. Lajic and U.D. Nielsen, Fault Detection for Shipboard Monitoring and Decision SupportSystems, Proc. Of OMAE'09 (Honolulu, HI, USA), 2009.Zoran Lajic:”My experience with DCMT is perfect. I got all the support for my research I needed.Therefore, it was possible to carry out my project successfully. In a few months my work willbe over. That was possible thanks to DCMT’s support.”Trenden inden for nybygning er, at skibene udstyres med langt flere sensorer end tidligere tilbrug for beslutningsstøttesystemer. Metoderne udviklet under Zorans projekt er oplagte til brug ilaget mellem sensorer og beslutningsstøttesystemer. Det er således forventeligt, at metoderne vilfinde vej til kommercielle maritime beslutningssystemer inden for de næste år. Zoran er p.t.ansat hos A.P. Moeller – Maersk, hvor han bl.a. arbejder med at implementere sine metoder iA.P. Moeller-Maersk’s in-house performance-monitoreringssystem.6.4 Dynamic stabilityI dette projekt har Jelena Vidic-Perunovic bidraget til at cementere DTU’s stærke faglige positioninden for stærkt dynamiske problemstillinger. I projektet har Jelena lavet en model forparametrisk rul, som inkluderer fartvariationer som følge af store rullebevægelser. Arbejdet erudført på et meget højt teknisk og forskningsmæssigt niveau og har bidraget til deninternationale forskning inden for området.Jelena har skrevet en 42-siders sammenfattende rapport over sit arbejde med titlen. ”ShipDynamic Intact Stability – Focus on Parametric Roll” dateret juli 2009.Referencerne inkluderer:Journal Articles:− Vidic-Perunovic, J, and Jensen, JJ, (2009). ''Parametric Roll due to Hull InstantaneousVolumetric Changes and Speed Variations''. Ocean Engineering, Vol 36, pp.891-899.Conference Papers Published in Books of Proceedings:− Jensen, JJ, Pedersen, PT, Vidic-Perunovic, J, (2008).''Estimation of Parametric Roll in aStochastic Seaway''. IUTAM Symposium on Fluid-Structure Interaction in OceanEngineering. Hamburg, Germany.− Jensen, JJ, Vidic-Perunovic, J, Pedersen, PT, (2007). 'Influence of Surge Motion on theProbability of Parametric Roll in a Stationary Sea State''. Proc. of the 10th InternationalShip Stability Workshop. Hamburg, Germany.− Vidic-Perunovic, J, Rognebakke, O, Jensen, JJ, Pedersen, PT, (2008). 'Influence of SurgeMotion on Extreme Roll Amplitudes''. Proc. of the 27th International Conference onOffshoreMechanics and Arctic Engineering - OMAE2008. Estoril, Portugal.− Galeazzi, R,Vidic-Perunovic, Blanke, M, J, Jensen, JJ, (2008). ''Stability Analysis of theParametric Roll Resonance under Non-Constant Ship Speed''. Proc. of the 9th BiennialASME Conference on Engineering System Design and Analysis- ESDA2008. Haifa, Israel.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT14− Vidic-Perunovic, J, Jensen, JJ, (2009). ''Estimation of Parametric Rolling of Ships –Comparison of Different Probabilistic Methods''. Proc. of MARSTRUCT 2009. Lisbon.Portugal− Vidic-Perunovic, J, (2009). ''Effect of Roll Restoring Lever Calculation on Parametric RollPrediction in a Stationary Sea State''. Proc. of Proc. of 10th International Conference onStability of Ships and Ocean Vehicles – STAB 2009. Snkt. Petersburg, Russia.Desuden er arbejdet præsenteret på interne DTU-møder samt ved den Blå konference 2008 påCBS.Jelena Vidic-Perunovic:”I am grateful and happy that DCMT supported my research, and made it possible for me tofocus on parametric roll topics - both as desk research and to make a number of travels tovaluable conferences. Through the DCMT cooperation I also had the chance to enlarge mynetwork and experience. I am actually sad it ended! This was one of the nicest periods in myresearch.”Den udviklede model er indtil videre tilgængelig for beregninger på DTU, men det undersøges,hvorledes resultaterne kan anvendes mere generelt i erhvervet, evt. i forbindelse med designeller ruteplanlægning.Tidlig varsling med tilhørende guidning i, hvad der skal til for at minimere risikoen forparametrisk rul, vil være af stor værdi specielt for container driften.Jelena arbejder p.t. hos American Bureau of Shipping (ABS) i Houston, USA. ABS var et af deførste klassifikationsselskaber, som udgav en detaljeret vejledning i, hvordan parametrisk rulningkan imødegås på designstadiet. Hendes erfaringer og metoder vil derfor kunne diskuteres og evt.indgå i kommende revisioner af sådanne vejledninger.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT156.5 Fuel saving devicesStudiet, der er lavet i forlængelse af projektet om praktisk anvendelse af CFD (ComputationalFluid Dynamics) (beskrevet afsnit 6.6), har undersøgt og vist, at strømningsforholdene omkringforskellige ’fuel saving devices’ kan beskrives såvel kvalitativt som kvantitativt ved hjælp afRANS-CFD. Studiet førte til forfinelse af flere af metoderne omkring modellering afselvfremdrivning for skibe.Beregninger for en Diamond 34/SeaHorse 35 bulk carrier designet af Grontmij A/S er foretagetfor et traditionelt ror-design og efterfølgende for et design med Rolls-Royce PROMAS-ror iforskellige udformninger. Design af PROMAS-roret er udført og leveret af Rolls-Royce Marine.Studiet indeholder såvel beregninger som modelforsøg og sammenligninger af resultaterne.Konklusionen på studiet er, at det er muligt kvantitativt at regne på gevinsten ved ’fuel savingdevices’ af typen, der forbedrer ror-propeller-flowet. Konklusionen er videre, at meget præcismodellering af selvfremdrivningspunktet og den dertil hørende aflastning til inklusion af Reynoldsskala effekterne er krævet.Claus Simonsen:“Working with DCMT has been a very good experience. On one hand it has provided thepossibility to work with partners from the industry and from DTU, which is beneficial from thestandpoint of knowledge exchange. On the other hand it has been an opportunity to raise theknowledge level within application of CFD methods to marine flow problems. Today improvedCFD tools, meshing techniques and large parallel computers have opened up for a wide rangeof advanced CFD applications. However, gaining experience with the CFD tools for newapplications related to advanced practical flow problems requires a lot of effort. ThroughDCMT, FORCE Technology has been able to focus on the application of CFD for simulations offully appended ships and fuel saving devices. This has given valuable insight in the possibilitiesand limitations of the methods plus insight in the physics related to these types of flows.”For det blå Danmark betyder dette, at mulighederne og potentialet i forskellige ’fuel savingdevices’ til forbedring af flowet mellem ror og propeller kan evalueres præcist uden brug afmodelforsøg. Det store antal retrofitting–projekter, der gennemføres i branchen, vil kunne få storglæde af dette.Resultaterne af det udførte arbejde er dokumenteret i ”CFD based estimation of potential powersaving for ships with fuel saving rudder-propeller device” af Claus D. Simonsen og Christian KlimtNielsen. Paperet findes på DCMT-websiten.6.6 Applied CFDI samarbejde med MAN Diesel i Frederikshavn og DTU Mekanik har Claus Simonsen fra FORCETechnology udført et stort valideringsprojekt for at vise nøjagtigheden og anvendeligheden afnyeste RANS-CFD-teknologi. Baseret på skrogform og modelforsøgsresultater for søværnets 70m inspektionsskib til Grønland, som er bygget på Karstensens Skibsværft i Skagen, er der udførtet omfattende beregningsarbejde med RANS-CFD. Baseret på sammenligninger med modelforsøger det vist og dokumenteret, at både modstand og propellerkoefficienter kan beregnes med godnøjagtighed i forhold til modelforsøg. De meget positive resultater er kommunikeret til erhvervet iform af en rapport og en præsentation i Skibsteknisk Selskab.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT16Desuden er der udført beregninger med inkludering af kavitation, hvor resultaterne også ersammenlignet med modelforsøg. Også disse resultater er opløftende, idet beregningerneindikerer, at det er muligt med tilstrækkelig opløsning af beregningsnettet at vise sammekavitationsomfang som ved forsøg. Dog kræves flere beregninger og sammenligninger, menpotentialet er stort, hvis det lykkedes at vise, at kavitationsfænomener kan beregnes vha. RANS-CFD.Referencerne inkluderer:− "RANS Simulation of Complex Marine Flow Problems" presented at the STAR EuropeanConference, London, 23-25 March 2009− "Numerical Flow Simulation of Model Ship with Appendages. Method, Validation andInvestigation of the Flow around Hull, Rudder and Propeller", FORCE Technology Report,July 2009.Desuden er arbejdet præsenteret i Skibsteknisk Selskab.Anders Ørgaard Hansen, Direktør OSK-Shiptech:“Ovennævnte projekt har bidraget signifikant til at forstå og synliggøre, hvorledes den nyesteCFD-teknologi kan anvendes til beregning af hydrodynamiske problemer for skibe, ogpubliceringen af resultaterne om CFD fra DCMT har klart understøttet OSK-Shiptech’sbeslutning om at investere i eget CFD-software og -udstyr”6.7 Resistance in wavesMed dette projekt har Soizic Annick Gabrielle Joncquez vist, at der er et klart potentiale for atberegne forøget modstand i bølger baseret på 3D-modeller af skroglinier. Ved hjælp af en 3Dpanel-modelfra en af DTU’s samarbejdspartnere har Soizic beregnet forøget modstand i bølgerfor en bulk carrier og et containerskib. Beregningerne er udført med forskellige metoder oggrænsebetingelser, som så er sammenlignet med forsøg i bølger udført hos FORCE Technology.For en 53.000 DWT bulk carrier designet af Bro Marine har Soizic således sammenlignet sineberegningsresultater med resultater fra tankforsøg udført af Benjamin Pjedsted Pedersen underhans eksamensprojekt.Projektets resultater er imponerende og viser klart, at der er et potentiale både i forhold tildesign og operation af skibe, og det forventes at Soizic vil arbejde videre med projektetsresultater og konklusioner i forhold til at bringe værktøjet og metoden endnu tættere påerhvervet. Der er således lavet et projektforslag vedrørende optimering af en bulk carrier og etcontainerskib i bølger, hvor der tages højde for den statistiske variation af bølger i løbet afskibets operationsperiode.Referencerne inkluderer:− Full conference paper: JONCQUEZ S. A. G., BINGHAM, H. B, and ANDERSEN, P.,“Validation of Added Resistance Computations by a Potential-Flow Boundary-ElementMethod”, Proceedings of the 27 th Symposium on Naval Hydrodynamics, 2008, SéoulNational University.− Extended abstract: JONCQUEZ S. A. G., BINGHAM, H. B, and ANDERSEN, P., “AComparison of methods for computing the added resistance of ships using a high-orderBEM”, 24 th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies, 2009.− PhD thesis: JONCQUEZ S. A. G., “Second-order Forces and Moments acting on Ships inWaves”, 2009. (published in November)FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT17Præsentationer:− 11 th internal DCAMM Symposium, 19-21 March 2007, Denmark.− 27 th Symposium on Naval Hydrodynamics, 5-10 October 2008, Séoul, Corea.− 12 th internal DCAMM Symposium, 23-25 March 2009, Denmark.− 24 th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies, 19-22 April 2009,Saint-Petersburg, Russia.− 29 th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, 6-11 June2010, Shanghai, China (ABSTRACT ACCEPTED)− Presentation at the STS meeting on 2nd November 2009.Soizic Joncquez:“DCMT has allowed me to do a PhD thesis that had both a research aspect as well as apractical aspect (for the industry). It helped me to validate my numerical results withexperimental data from a real ship.”Michael Højsholm Schmidt, Schmidt Marine (tidligere ansat hos Grontmij):“Based on my long experience with design of ships the propulsive performance in a seaway ishighly relevant – but often very little concern is made to this issue. Therefore, it is veryinteresting for ship designers and operators with advanced tools for fast and efficientcalculation of added resistance in a seaway. I am really looking forward to see the finalconclusions on his project, and I trust that the knowledge developed in this project will be veryimportant for the industry.”6.8 Swirl in 2-stroke diesel enginesI dette PhD-projekt har Sajjad Haider udført et imponerende og omfangsrigt studie af swirlprocesseni en cylinder på en totaktsmotor. Ved at kende swirl-processen i detaljer forventes det,at det er muligt at optimere forbrændingsprocessen og dermed optimere den termiskevirkningsgrad og evt. reducere emissioner. I projektet har Sajjad lavet en avanceret ogomfattende CFD-beregningsmodel (Computational Fluid Dynamics) til beregning af swirl icylinderen. Sajjad har også gennemført en eksperimentel undersøgelse af en simplificeret fysiskmodel af en cylinder ved hjælp af avancerede PIV-målinger. Resultater fra simuleringer ersammenlignet med eksperimentelle resultater for at evaluere simuleringerne i forhold til defaktiske strømningsforhold i cylinderen.Det er et yderst omfattende arbejde Sajjad har udført – både eksperimentelt og numerisk – ogSajjad har publiceret to videnskabelige artikler på højt niveau. Resultaterne er dokumenteret iSajjads PhD-afhandling. På trods af de gode resultater kræves der dog yderligere studier ogyderligere udvikling af CFD-metoderne for at bestemme swirl-processen med stor nøjagtighed.Referencerne inkluderer:− S. Haider;T. Schnipper;A. Obeidat;K. E. Meyer;V. L. Okulov;S. Mayer;JensHonoreWalther: “PIV Study of the Effect of Piston Position on the In-Cylinder SwirlingFlow During the Scavenging Process in Large Two-Stroke Marine Diesel Engines”,accepted for publication in Journal of Marine Science and Technology (2012)FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT18−−Haider Sajjad, Meyer Knud E., Schramm Jesper and Mayer Stefan, PIV Study of theEffect of Piston Motion on the Confined Swirling Flow in the Scavenging Process in 2-Stroke Marine Diesel Engines. 26th CIMAC World Congress on Combustion EngineTechnology, June 2010, Bergen, Norway. (Accepted for oral presentation )Haider Sajjad, Meyer Knud E., Schramm Jesper and Cavar Dalibor, PIV Study of aConfined Swirling Flow in the Scavenging Process in 2-Stroke Marine Diesel Engines. 8thInternational Symposium on Particle Image Velocimetry, August 2009, Melbourne,Australia.Desuden er arbejdet præsenteret i Skibsteknisk Selskab i november 2009.Projektet fortsættes i et nyt projekt med finansiering fra Det Frie Forskningsråd (Teknologi ogProduktion). Her er opbygget en ny eksperimentel opstilling, som har et bevægeligt stempel, ogsom dermed kan bruges til undersøgelse af den dynamiske skylleproces.Sajjad Haider:“My work with DCMT has been very supportive and encouraging. DCMT initiated research workfor the optimization and improvement of scavenging process which before my project has notbeen done very much in detail. Today, as a result of this project, we have a very sophisticatedexperimental setup that has helped a lot to study and characterize the swirling flow scavengingprocess. Due to project results, MAN DIESEL has further funded my project to look for otheraspects of scavenging such as mixing and stratification and developing CFD models where wecan simulate the flow while the piston and exhaust valve are moving”6.9 Propeller cavitation with CFDI projektet har PhD-studerende Keun Woo Shin lavet et omfattende arbejde med at beregnekavitationsudbredelse på en propellergeometri for tre forskellige CFD-kavitationsmodeller. Detprogramkompleks, der blev benyttet, var EllipSys, som blev udviklet af DTU og RISØ isamarbejde. Programmet er en hurtig, effektiv og stabil løser af Navier-Stokes-ligningerne(RANS) til detaljeret beregning af strømninger med friktion. Programmet har først og fremmestvundet udbredelse ved undersøgelse af vindmøllestrømninger, derfor var det nødvendigt atimplementere en model for kavitationsdannelsen. I alt fire forskellige modeller forkavitationsdannelsen blev undersøgt.Numeriske resultater for to-dimensional strømning med kavitation for et hydrofoil blevsammenlignet med forsøgsresultater. Yderligere beregninger og sammenligninger med forsøgblev udført for hydrofoils i tre-dimensional strømning og for en konventionel og en high-skewpropeller. Alle disse beregninger blev udført med den af de tre ovennævnte kavitationsmodeller,der viste sig både robust og nøjagtig ved simulering af stationær og instationær lag-kavitationved sådanne komplicerede geometrier.Beregningerne for propellerkavitation blev udført for åbent vand og propeller i medstrøm. Isidstnævnte tilfælde blev medstrømsfeltet modelleret ved hjælp af en impulsskive anbragtopstrøms i forhold til propelleren i stedet for at modellere hele skibsskroget. Den beregnedekavitationsprofil viste rimelig overensstemmelse med forsøgsresultater, og den transientekarakteristik af kavitationsdannelsen og -henfaldet blev gengivet i simuleringen.De generelle resultater viser muligheden for at anvende kavitationsmodellen i RANS-beregingertil praktiske anvendelser i propellerdesign og som supplement til modelforsøg og andrenumeriske metoder.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT19Projektet har bidraget til at skaffe mere viden om numerisk modellering af propellerstrømningermed kavitation. Denne viden, sammen med ekspertviden om numerisk modellering afpropellerstrømninger generelt, er vital for virksomheder, som konstruerer og analysererpropellere. Kun ved at have denne ekspertise til rådighed i form af medarbejdere, vilvirksomheden kunne udnytte disse omfattende og effektive beregningsmetoder. Den PhDstuderende,Keun Woo Shin, er efterfølgende blevet ansat af MAN Diesel & Turbo i deres afdelingi Frederikshavn, hvor han beskæftiger sig med analyse af propellerstrømninger.Referencerne inkluderer:−Analysis of numerical models for cavitation on 2D hydrofoil, 12th NuTTS, Cortona, Italy,Oct 2009Keun Woo Shin:“My PhD project has the collaboration with the Danish maritime industry through DCMT. Itleads to a practical application of our numerical solver with actual propeller geometries. I hopethat my project makes a practical contribution for both academy and industry.”FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT206.10 Unconventional prime movers and WHR systemsI dette projekt har Fredrik Haglind udført et omfattende arbejde vedrørende modellering afgasturbiner, dampturbiner og dampkedler installeret på skibe. Modellerne er efterfølgendeimplementeret i DTU Mekaniks DNA model (Dynamic Network Analysis), som er anvendt til atundersøge potentialet for reduktion af store skibes energiforbrug og emissioner.Det er også undersøgt, hvorvidt en traditionel totaktsmotor på et containerskib fra Mærsk Linekunne erstattes af en gasturbine kombineret med en dampturbine. Desuden har Fredrik væretansvarlig for et projekt, hvor systemer til udnyttelse af energien i motorens røggas (Waste HeatRecovery, WHR) i dellast-konditoner blev modelleret og optimeret, hvilket er yderst interessantfor redere i øjeblikket, idet skibene sejles med reduceret hastighed. Modellen er også anvendt afen studerende i et GSF-projekt sammen med Molslinien A/S. I dette projekt er der udførtberegninger for en hurtigfærge med kombineret LNG-drevet gasturbine og wasteheat-anlæg.Baseret på dette projekt er det vist, at der kan opnås store reduktioner af emissioner meduændret energieffektivitet i forhold til traditionelle 4-takts dieselmotorer.Projektets resultater er kommunikeret på et højt videnskabeligt niveau og inkluderer i alt 11videnskabelige artikler om emnet. Fredrik har opnået stor anerkendelse for sit arbejde bådenationalt og internationalt, og hans store indsats har betydet, at DTU i dag råder over enomfattende model for simulering af dampkredse på skibe og landfaste installationer. Dette harstor betydning i forbindelse med løsning af komplekse problemer og i forbindelse meduddannelse af unge ingeniørkandidater, som hermed har mulighed for uddannelse inden forenergieffektivisering på et højt fagligt niveau.Referencerne inkluderer:− Haglind F., 2011, “Variable geometry gas turbines for improving the part-loadperformance of marine combined cycles – Combined cycle performance,” AppliedThermal Engineering, Vol. 31, Issue 4, pp. 467-476.− Haglind F., 2010, “Variable geometry gas turbines for improving the part-loadperformance of marine combined cycles – Gas Turbine performance,” Energy, Vol. 35,Issue 2, pp. 562-570.− Haglind F. 2009, “Variable geometry gas turbines for improving the part-loadperformance of marine combined cycles – Gas turbine performance,” Energy, in press.− Haglind F. 2009, “Variable geometry gas turbines for improving the part-loadperformance of marine combined cycles – Combined cycle performance,” to besubmitted.− Barduca O. and Haglind F., 2009, “Optimization of the waste recovery system for amarine slow-speed diesel engine, Part I: full-load performance,” submitted.− Barduca O. and Haglind F., 2009, “Optimization of the waste recovery system for amarine slow-speed diesel engine, Part II: part-load performance,” submitted.− Haglind F. and Elmegaard B., 2009, “Methodologies for predicting the part-loadperformance of aero-derivative gas turbines,” Energy, Vol. 34, pp. 1484-1492.− Haglind F., 2008, “A review on the use of gas and steam turbine combined cycles asprime movers for large ships, Part I: background and design,” Energy Conversion andManagement, Vol. 49, Issue 12, pp. 3458-3467.− Haglind F., 2008, “A review on the use of gas and steam turbine combined cycles asprime movers for large ships, Part II: previous work and implications,” EnergyConversion and Management, Vol. 49, Issue 12, pp. 3468-3475.− Haglind F., 2008, “A review on the use of gas and steam turbine combined cycles asprime movers for large ships, Part III: fuels and emissions,” Energy Conversion andManagement, Vol. 49, Issue 12, pp. 3476-3482.− Barduca O. and Haglind F., 2009, “Optimization of the waste recovery system for amarine slow-speed diesel engine, Part I: full-load performance,” DTU report.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT21−Barduca O. and Haglind F., 2009, “Optimization of the waste recovery system for amarine slow-speed diesel engine, Part II: part-load performance,” DTU report.Desuden er der publiceret følgende emner, som er udarbejdet i regi af dette DCMT projekt:− Dahlkvist J., 2007, “Examination Project, Ship Design – Combined Cycle vs. DieselEngine,” B.Sc. Thesis, Department of Mechanical Engineering, Technical University ofDenmark.− Barduca O., 2008, “Diesel Engine Analysis for Increasing Power and Efficiency,” M.Sc.thesis, Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark.− Risborg C., 2009, “Fremdrivningsanlæg for hurtiggående færger,” Special course report,Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark.Præsentationer:−Haglind F., 2007, “Gas and Steam turbine combined cycles as prime movers for largeships,” Den Blå Konference 2007, Copenhagen, Denmark.− Haglind F., 2008, “Unconventional prime movers for large ships,” 29 th InternationalBunker Conference, 23-25 April 2008, Copenhagen, Denmark.− Haglind F., 2009, “Hybride Propulsion Systems for Ships,” DTU Gensynsdag 2009.Desuden er arbejdet præsenteret på interne DTU-møder, samt ved Den Blå Konference 2008 påCBS.Fredrik Haglind:” I have had very good experience with DCMT. The co-operation between FORCE Technologyand DTU Mechanical Engineering has been fruitful and successful, and I believe that during thepast three years the DCMT project has played a significant role for the progress of advancedmachineries for ships. The DCMT project has resulted in spin-off effects. For example,computer models developed within DCMT are currently used for developing a decision supportsystem for on-board performance monitoring of the new Triple-E Mærsk container vessels. Inaddition, these models have been used for a project running within the Green Ship of theFuture project. For these reasons, I believe that it would be beneficial for the Danish Maritimeindustry if there will be a continuation of the DCMT activities also after the end of 2010”6.11 Roll dampingCFD-gruppen på FORCE Technology har i dette studie undersøgt muligheden for at bestemmerulledæmpning ved hjælp af RANS-CFD.Et skibs rulledæmpning er vigtig for bevægelsesstudier for skibe og for simuleringsstudier ogsimuleringstræning.Rulledæmpning er styret af viskosetab og tab af energi, der går til bølgedannelse. De almindelige3D-panel-metoder, der benyttes til skibsbevægelsesstudier kan alene regne bidraget, der går tilbølgedannelse, hvorfor der typisk benyttes empiriske metoder eller modelforsøg til bestemmelseaf de viskosetab. De empiriske metoder er ofte upræcise og kan ikke medtage effekter fra finner,bilge keels og lignende. Modelforsøg, på den anden side, er ofte for dyre for bestemmelse afrulledæmpningen alene.Studiet demonstrerer, hvorledes det ved hjælp af de udviklede metoder i kombination med RANSCDF er muligt numerisk at bestemme rulledæmpningen præcist. Metoderne bygger på tvungnerulninger udført i RANS-CFD-modellen og efterfølgende analyse og bestemmelse af added massFT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT22og dæmpning i rul. Resultaterne er sammenlignet med de tilsvarende modelforsøg, og godoverensstemmelse er fundet.Studiet har resulteret i, at der fremadrettet kan tilbydes bedre bevægelsesberegninger ogsimuleringsmodeller, uden at modelforsøg nødvendigvis er krævet.Projektet er i skrivende stund fortsat i gang. Projektet færdiggøres i efteråret 2012, ogresultaterne bliver inkluderet i den afsluttende brochure, bliver tilgængelige via www.DCMT.dkog bliver desuden præsenteret på det planlagte arrangement i Skibsteknisk Selskab.6.12 Propulsive performance in a seawaySoizic A. G. Joncquez har i dette studie brugt resultater, metoder og findings fra ’Resistance inwaves’-projektet til at evaluere to forskellige bov-designs med løgformet bov.Sammenligningerne er gjort i to etaper. Først sammenlignedes beregnede modstande medmodstande i bølger målt ved tankforsøg. Dernæst blev resultaterne for de anvendte skibsformerbenyttet til beregninger på konkrete ruter og i 10 års historisk vejr. Herved opnåedes etkvalificeret bud på den faktiske besparelse på den ene bovform frem for den anden.Tankforsøgene og 3D-panel-model-resultaterne viste sammen, at forskelle i modstand i bølgerkan predikteres ved hjælp af en 3D-panel-model for bølger over en vis længde. For korterebølger var det ikke tilfældet. Der blev derfor implementeret en metode baseret på enkombination af Tsujimoto’s formula og 3D-panel-modelen. Overensstemmelserne mellemmålinger og beregninger vha. den reviderede metode er meget tilfredsstillende.Referencerne inkluderer:- Joncquez Soizic, 2011,” Comparison between two bulbous bows ”, FORCETechnology, Denmark- Joncquez Soizic, 2011,” Calculation with AEGIR in Oblique Seas ”, FORCETechnology, Denmark- Joncquez Soizic, 2011,” Comparison of results from S-OMEGA and from AEGIR ”,FORCE Technology, Denmark- Extended abstract: Joncquez Soizic, Simonsen Claus and Otzen Janne F., 2012,”Computational Evaluation of the Added Resistance in Waves “, 27 th InternationalWorkshop on Water Waves and Floating Bodies, CopenhagenPræsentationer:- 27 th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies, 22-25 April 2012,Copenhagen, DenmarkSoizic Joncquez:“DCMT has allowed me to continue working with the mean added resistance in waves and todevelop a method which can be used in practice to compare performance of several ships in agiven route. This method is the first step in creating a program which could automaticallyoptimize a ship with regard to its performance on a given route (both still water and meanadded resistance being considered).”Metoderne udviklet i projektet er af stor betydning blandt andet for præcisionen iombordsystemer til performancevurdering og ruteplanlægning.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT23Videre er metoden, hvor resultaterne benyttes videre til simulering på faktiske ruter i historiskvejr, med til at danne grundlaget for skibsdesign efter de nyeste paradigmer, hvor skibeneoptimeres til forventede brugsprofiler og forventede vejrfordelinger. Metoden er således megetvigtig og kan give stor viden inden for rationel bovudformning.6.13 Second generation onboard systemIngrid Marie Vincent Andersen arbejder i dette PhD-projekt med estimering af søtilstande ud fraskibsbevægelser.For effektivt at kunne give beslutningsstøtte til en skibsfører i dårligt vejr er det nødvendigtnøjagtigt at kende til den aktuelle søtilstand, skibet opereres i. Denne kan estimeres ud framålinger af skibets bevægelser i bølgerne og kendskab til dets hydrodynamiske data. Målene forprojektet er dels at videreudvikle og implementere en metode til real-time estimering af denøjeblikkelige søtilstand, skibet sejler i, dels at udvide beslutningsstøttesystemet til også atindeholde belastningsparametre som ekstreme accelerationer i fx containerstakke på dækket ogforventede udmattelsesskader i skroget. De følgende delemner er identificeret som devæsentligste:• Dynamisk udvælgelse af de bedst egnede response-signaler til brug for estimering afsøtilstanden. Dette arbejde bygger videre på Zoran Laijcs PhD inden for emnet faultdetection for onboard systems.• Inkludering af ekstremlastsværdier i de operationelle kriterier. Dette inkluderer bl.a. ogsårisikoen for parametrisk rul behandlet i et andet DCMT-projekt.• Real-time estimering af udmattelsesskader i skroget baseret på målte spændinger. Demålte spændinger inkluderer både direkte bølgeinducerede belastninger og vibrationerforårsaget af hydroelastiske fænomener som whipping og springing.Projektet er fortsat i gang og forventes afsluttet i 2014.6.14 Understanding the Physics of TrimI de seneste år har fokus blandt skibsredere været rettet mod at spare brændstof og dermedreducere CO2-udledningen. En simpel metode at spare brændstof på er at operere skibet på detoptimale trim. Med trim menes forskellen mellem dybgang agter og dybgang for. Det er klart, atopereres der tæt på designkonditionen mht. fart og dybgang, burde skibe sejle optimalt på retkøl, men det modsatte har også vist sig at være tilfældet.Mere end 50 trimtests har været udført hos FORCE inden for de sidste 10 år. Hovedparten harværet containerskibe, men også tankere, Ro-Ro, LNG tankere og offshore supply-skibe har værettestet. Ved specifikke konditioner er der fundet besparelser på op til 15% i fremdrivningseffektensammenlignet med effektbehovet på ret køl. I en gennemsnitsbetragtning kan besparelsen væreop til 2 til 3% ved optimal trimning af skibe. Der kræves ingen ændringer eller ombygninger afskibene.Fokus inden for trimtests har indtil nu været på udnyttelsen af resultaterne som trim guide. Defysiske effekter, der er årsag til ændringerne i fremdrivningseffekten, er ikke blevet undersøgtnærmere. Dog er det muligt visuelt at observere, at bølgedannelsen omkring bulben ændresmarkant, når skibet trimmes, og det er derfor blevet hævdet, at ændringen ifremdrivningseffekten er forsaget af ændret vandstrømning omkring bulben.I projektet ”Understanding the Physics of Trim” var formålet at undersøge ændringerne i powerdemand, når et skib trimmes, og se nærmere på hvilke effekter, der er dominerende ogforårsager de store ændringer i power demand og dermed fuel-forbrug.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT24Resultaterne fra studiet benyttes til at fastlå, hvorledes trim-afhængigheder kan afdækkes. Omder skal foretages selvfremdrivningsforsøg, eller om man kan klare sig med de billigeremodstandsforsøg, og om forskellige former for CFD eventuelt kan være brugbare alternativer tiltrimtestene.Danske rederier ofrer store beløb på at få tilvejebragt trim guidance, der udbydes af såvelseriøse som mindre seriøse udbydere.Det foretagne studies klare konklusioner kan være af stor værdi for det blå Danmark, når trimguidance skal tilvejebringes, og forskellige alternativer til at tilvejebringe trim guidance skalevalueres.Referencerne inkluderer:− Larsen, Nikolaj Lemb, 2012, ”Understanding the physics of trim”, Green Ship TechnologyConference, Copenhagen− Larsen, Nikolaj Lemb, 2011, ”Understanding the physics of trim”, Ship and Offshore,Green Tech supplement 2011Præsentationer:− Larsen, Nikolaj Lemb, 2012, ”Understanding the physics of trim”, Green Ship TechnologyConference 2012, Copenhagen6.15 Fuel Saving Devices – ContinuedResultaterne i projektet ’Fuel Saving Devices’ indikerede, at rortype og rorstørrelse samtafstanden mellem ror og propelleren påvirker effektiviteten af fremdrivningssystemet. Da dettevar uden for scopet af det oprindelige projekt, men samtidig meget relevant, blev detteopfølgende studie udført. Effekten bliver undersøgt nærmere, idet den ligeså godt kan tænkesind i nye designs, således at man vælger den bedste rorplacering og det bedste ror og herved fåren bedre performance ud af skibet fra start. En anden ting, som kan være med til at forbedrefremdrivningssystemet, er placering af devices opstrøms for propelleren med det formål atforbedre propellerindstrømningen og hermed øge effektiviteten af fremdrivningssystemet.I indeværende projekt undersøges ovenstående aspekter. Den primære undersøgelse vil blivebaseret på numeriske CFD-beregninger. Disse kan dels give en ide om effektivitetsændringerneog dels en detaljeret indsigt i strømningsforholdene, hvilket er nyttigt i for forståelsen af fysikkenbag de forskellige ændringer. Ud over CFD-beregningerne vil der også blive lavet modelforsøg forat måle data, som kan bruges til at validere beregningerne og få en ide om, hvor godt denumeriske værktøjer kan beregne disse ting.Hermed indeholder projektet nedenstående aktiviteter:1. CFD-baseret beregning af basecase med konventionelt ror og propeller, som skal brugestil sammenligning og kvantificering af de relative ændringer i performance, når forskelligedevices undersøges.2. CFD-baseret studie af indflydelsen af rorets placering på fremdrivningssystemetseffektivitet3. CFD-baseret studie af indflydelsen af rortypen på fremdrivningssystemets effektivitet.Herunder hensyntagen til at skibets manøvreegenskaber skal være de samme uansetrorets type4. CFD-baseret studie af indflydelsen af flow devices placeret opstrøms for propelleren påfremdrivningssystemets effektivitetFT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT255. Modelforsøg i slæbetanken for at genteste nogle af konditionerne fra CFD-studiet ogtjekke, hvor præcist CFD-beregningerne kan forudsige effektivitetsændringerneBeregningsarbejdet fokuseret på rorets placering er på nuværende tidspunkt godt i gang. CFDberegningermed roterende propeller er imidlertid meget tidskrævende, så det tager en del tid atkomme gennem de forskellige konditioner. Når dette er afsluttet, fortsættes mod rortyperne.Modelforsøget er ikke udført endnu, men blive udført i 2012.6.16 Leverance af simulator til DTU MEKDTU MEK får i løbet af sommeren 2012 leveret en desktop-simulator-bro af FORCE Technology tilbrug i uddannelsen af kandidater. Sammen med broen leveres 11 basis-skibsmodeller, hvoraf de5 er selvstændige skibsmodeller fordelt over almindelige typer (tanker, containerskib osv), og deresterende 6 er modelvariationer lavet med henblik på undervisning. Variationerne er variationeri rortyper, variation mellem fixed og variabel pitch-fremdrivning.Bro-simulatoren giver studerende og fakultetet mulighed for at studere manøvrering ogmanøvresimulering i et realistisk miljø. Broen vil være udstyret med håndtag til hovedtelegraf,thrustertelegraf og rortiller. Simulatoren vil være udstyret med bridge view, der giver udsynet frabroen, conning display, der emulerer instrument displays, og et occ view, hvori øvelser medområder og andre skibe kan defineres.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT267. Videnspredning, markedsføring og networking7.1 GenereltSpredningen af den viden, der er opbygget gennem DCMT-projektet, sker ad flere veje og ergivet endnu ikke slut.Herunder beskrives nogle af kilderne til spredningen af den viden, der er opbygget gennemDCMT-projektet.7.2 Spredning af højt uddannet og specialiseret arbejdskraftTilknytningsforholdene for nogle af personerne, der har arbejdet på DCMT-projektet, harundervejs skiftet. Nogle har færdiggjort PhD-studier og fundet ansættelser i det maritimeerhverv, mens andre har skiftet virksomhed inden for det maritime erhverv. Figur 5 herunderviser den videnspredning, der er sket gennem skiftene tilknytningsforhold for projektdeltagerne.Figur 5 Skiftende tilknytningsforhold gennem projektperiodenFT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT277.3 PræsentationerArbejdet udført i forbindelse med DCMT-projekterne er blevet præsenteret et stort antal gangenationalt og flere gange internationalt. Følgende lister de givne præsentationer:1. SIMAC/Skibsteknisk Selskab 20072. MEK, SKK 20073. 2 gange Skibsteknisk Selskab 20094. 1 gang Skibsteknisk Selskab 20085. Skibs og maskinteknisk selskab Ålborg, 20096. Foreningen til Søfartens Fremmes Oslo tur: 2007, 2008 og 20097. Gæsteforelæsning om modelforsøg og mekanik i praksis på kurset "41532 Mekanik" påDTU, 2008, 20098. Den Blå Konference 2007, Copenhagen, Denmark.9. 29 th International Bunker Conference, 23-25 April 2008, Copenhagen, Denmark.10. DTU Gensynsdag 2009.11. Den Blå Konference 2008, Copenhagen, Denmark.12. 11 th internal DCAMM Symposium, 19-21 March 2007, Denmark.13. 27 th Symposium on Naval Hydrodynamics, 5-10 October 2008, Séoul, Corea.14. 12 th internal DCAMM Symposium, 23-25 March 2009, Denmark.15. 24 th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies, 19-22 April 2009,Saint-Petersburg, Russia.16. 29 th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, 6-11 June2010, Shanghai, China17. STS meeting on 2nd November 2009.18. Ship and Offshore, Green Tech supplement 201119. Green Ship Technology 2012, Marts 201220. 27 th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies, 22-25 April 2012,Copenhagen, Denmark7.4 PublikationerResultaterne af projekterne udført i forbindelse med DCMT projektet er i vid udstrækningformidlet ved hjælp af publikationer. Listen af publikationer er inkluderet herunder.1. WMTC 2009 (Mumbai) paper/presentation: "Modeling of Ship Propulsion Performance"Benjamin P. Pedersen, Jan Larsen2. COMPIT 2009 (Budapest) paper/presentation: "Prediction of Full-Scale Propulsion Powerusing Artificial Neural Networks" Benjamin P. Pedersen, Jan Larsen3. Z. Lajic, M. Blanke, and U.D. Nielsen, Fault Detection for Shipboard Monitoring - VolterraKernel and Hammerstein Model Approaches, Proc. of 7th IFAC Symposium on FaultDetection, Supervision and Safety of Technical Processes (Barcelona, Spain), 2009.4. Z. Lajic and U.D. Nielsen, Fault Detection for Shipboard Monitoring and Decision SupportSystems, Proc. Of OMAE'09 (Honolulu, HI, USA), 20095. Vidic-Perunovic, J, and Jensen, JJ, (2009). ''Parametric Roll due to Hull InstantaneousVolumetric Changes and Speed Variations''. Ocean Engineering, Vol 36, pp.891-899.6. Jensen, JJ, Pedersen, PT, Vidic-Perunovic, J, (2008).''Estimation of Parametric Roll in aStochastic Seaway''. IUTAM Symposium on Fluid-Structure Interaction in OceanEngineering. Hamburg, Germany.7. Jensen, JJ, Vidic-Perunovic, J, Pedersen, PT, (2007). 'Influence of Surge Motion on theProbability of Parametric Roll in a Stationary Sea State''. Proc. of the 10th InternationalShip Stability Workshop. Hamburg, Germany.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT288. Vidic-Perunovic, J, Rognebakke, O, Jensen, JJ, Pedersen, PT, (2008). 'Influence of SurgeMotion on Extreme Roll Amplitudes''. Proc. of the 27th International Conference onOffshoreMechanics and Arctic Engineering - OMAE2008. Estoril, Portugal.9. Galeazzi, R,Vidic-Perunovic, Blanke, M, J, Jensen, JJ, (2008). ''Stability Analysis of theParametric Roll Resonance under Non-Constant Ship Speed''. Proc. of the 9th BiennialASME Conference on Engineering System Design and Analysis- ESDA2008. Haifa, Israel.10. Vidic-Perunovic, J, Jensen, JJ, (2009). ''Estimation of Parametric Rolling of Ships –Comparison of Different Probabilistic Methods''. Proc. of MARSTRUCT 2009. Lisbon.Portugal11. Vidic-Perunovic, J, (2009). ''Effect of Roll Restoring Lever Calculation on Parametric RollPrediction in a Stationary Sea State''. Proc. of Proc. of 10th International Conference onStability of Ships and Ocean Vehicles – STAB 2009. Snkt. Petersburg, Russia.12. "RANS Simulation of Complex Marine Flow Problems" presented at the STAR EuropeanConference, London, 23-25 March 200913. "Numerical Flow Simulation of Model Ship with Appendages. Method, Validation andInvestigation of the Flow around Hull, Rudder and Propeller", FORCE Technology Report,July 2009.14. Full conference paper: JONCQUEZ S. A. G., BINGHAM, H. B, and ANDERSEN, P.,“Validation of Added Resistance Computations by a Potential-Flow Boundary-ElementMethod”, Proceedings of the 27 th Symposium on Naval Hydrodynamics, 2008, SéoulNational University.15. Extended abstract: JONCQUEZ S. A. G., BINGHAM, H. B, and ANDERSEN, P., “AComparison of methods for computing the added resistance of ships using a high-orderBEM”, 24 th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies, 2009.16. PhD thesis: JONCQUEZ S. A. G., “Second-order Forces and Moments acting on Ships inWaves”, 2009. (published in November)17. S. Haider;T. Schnipper;A. Obeidat;K. E. Meyer;V. L. Okulov;S. Mayer;JensHonoreWalther: “PIV Study of the Effect of Piston Position on the In-Cylinder SwirlingFlow During the Scavenging Process in Large Two-Stroke Marine Diesel Engines”,accepted for publication in Journal of Marine Science and Technology (2012)18. Haider Sajjad, Meyer Knud E., Schramm Jesper and Mayer Stefan, PIV Study of theEffect of Piston Motion on the Confined Swirling Flow in the Scavenging Process in 2-Stroke Marine Diesel Engines. 26th CIMAC World Congress on Combustion EngineTechnology, June 2010, Bergen, Norway. (Accepted for oral presentation )19. Haider Sajjad, Meyer Knud E., Schramm Jesper and Cavar Dalibor, PIV Study of aConfined Swirling Flow in the Scavenging Process in 2-Stroke Marine Diesel Engines. 8thInternational Symposium on Particle Image Velocimetry, August 2009, Melbourne,Australia.20. Haglind F., 2011, “Variable geometry gas turbines for improving the part-loadperformance of marine combined cycles – Combined cycle performance,” AppliedThermal Engineering, Vol. 31, Issue 4, pp. 467-476.21. Haglind F., 2010, “Variable geometry gas turbines for improving the part-loadperformance of marine combined cycles – Gas Turbine performance,” Energy, Vol. 35,Issue 2, pp. 562-570.22. Haglind F. and Elmegaard B., 2009, “Methodologies for predicting the part-loadperformance of aero-derivative gas turbines,” Energy, Vol. 34, pp. 1484-1492.23. Haglind F., 2008, “A review on the use of gas and steam turbine combined cycles asprime movers for large ships, Part I: background and design,” Energy Conversion andManagement, Vol. 49, Issue 12, pp. 3458-3467.24. Haglind F., 2008, “A review on the use of gas and steam turbine combined cycles asprime movers for large ships, Part II: previous work and implications,” EnergyConversion and Management, Vol. 49, Issue 12, pp. 3468-3475.25. Haglind F., 2008, “A review on the use of gas and steam turbine combined cycles asprime movers for large ships, Part III: fuels and emissions,” Energy Conversion andManagement, Vol. 49, Issue 12, pp. 3476-3482.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT2926. Barduca O. and Haglind F., 2009, “Optimization of the waste recovery system for amarine slow-speed diesel engine, Part I: full-load performance,” DTU report.27. Barduca O. and Haglind F., 2009, “Optimization of the waste recovery system for amarine slow-speed diesel engine, Part II: part-load performance,” DTU report.28. Dahlkvist J., 2007, “Examination Project, Ship Design – Combined Cycle vs. DieselEngine,” B.Sc. Thesis, Department of Mechanical Engineering, Technical University ofDenmark.29. Barduca O., 2008, “Diesel Engine Analysis for Increasing Power and Efficiency,” M.Sc.thesis, Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark.30. Risborg C., 2009, “Fremdrivningsanlæg for hurtiggående færger,” Special course report,Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark.31. Joncquez Soizic, 2011,” Comparison between two bulbous bows ”, FORCE Technology,Denmark32. Joncquez Soizic, 2011,” Calculation with AEGIR in Oblique Seas ”, FORCE Technology,Denmark33. Joncquez Soizic, 2011,” Comparison of results from S-OMEGA and from AEGIR ”, FORCETechnology, Denmark34. Larsen, Nikolaj Lemb, 2012, ”Understanding the physics of trim”, Green Ship TechnologyConference, Copenhagen35. Larsen, Nikolaj Lemb, 2011, ”Understanding the physics of trim”, Ship and Offshore,Green Tech supplement 201136. Extended abstract: Joncquez Soizic, Simonsen Claus and Otzen Janne F., 2012,”Computational Evaluation of the Added Resistance un Waves “, 27 th InternationalWorkshop on Water Waves and Floating Bodies, CopenhagenFT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT307.5 Brochurer Aktiviteterne i DCMT er beskrevet i to brochurer. En udkom i 2009 og en i2010. En tredje planlægges til udgangen af 2012.Figur 6: DCMT 2010 (released June 2010)Figur 7: DCMT 2009 (released November 2010)Der er trykt 6500 af hver af brochurerne. Ved begge udgivelserne er 5.500 eksemplarer blevetsendt ud med Søfart, og resten er distribueret til maritime interessenter i både ind- og udland.Desuden produceres der hen over sommeren 2012 en afsluttende brochure. Denne brochure vilsamle de to eksisterende brochurer samt de projekter, der er afsluttet i den sidste periode.7.6 WebsiteBevillingen til DCMT har endvidere finansieret etableringen og vedligehold af websitenwww.DCMT.dk.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT317.7 Konferencen i Skibsteknisk Selskab – efterår 2012Som afrunding af DCMT-projektet afholder parterne et fyraftensarrangement i SkibstekniskSelskab/IDA. Arrangement er programsat til d. 12/11.Den planlagte agenda for arrangement er:− Præsentation af DCMT generelt− Præsentation af DCMT projekt - Understanding the physics of trim dependence− Præsentation af DCMT projekt - Fuel saving devices continued− Præsentation af Ph.D. projekt - Vessel performance control− Opnået know-how under DCMT− Fremtiden for DCMT7.8 DSE-messerDCMT har deltaget i alt tre DSE-messer 2007, 2008 og 2009 på DTU for at markedsføre job i DetBlå Danmark.Figur 8: DCMT stand på DSE-messen 2009I 2009 deltog DCMT på DSE-messen, der blev afholdt på DTU i april 2009.Der deltog 132 virksomheder i alt på DSE Messen 2009, der blev særdeles godt besøgt. PåDCMT-standen deltog i alt 9 partnere, nemlig Bureau Veritas, Lloyds Register EMSA, DanskeMaritime, Hauschildt Marine, Viking Life-Saving Equipment A/S, A. P. Møller - Mærsk, EMS ShipManagement, DTU og FORCE Technology.De deltagende partnere har selv dækket en væsentlig del af omkostningerne ved deltagelsen påDSE-messerne.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT328. Deltagelse og medfinansiering fra erhvervetNedenfor ses en oversigt over erhvervsdeltagelsen i de enkelte DCMT-projekter, herunder ogsåden private medfinansiering af aktiviteterne.Projekt Deltagelse af Engagement/MedfinansieringPropulsion model /SeaTrendClipperFORCE TechnologyClipper har stillet skib og mandskab tilrådighed for tests af systemerne.FORCE Technology har yderligere brugtmere end 2,5 million kroner iproduktmodning af systemet.Performance MonitoringFault Detection for OnboardSystemsUnconventional primemovers and WHR SystemsDynamic stabilityResistance in WavesSwirl i to-takts diesel motorApplied CFDFuel saving devicesTORMA. P. Møller – MærskDTU MekanikMAN DieselMols-linienA. P. Møller - MærskDTU MekanikGrontmijFORCE TechnologyMAN DieselDTU MekanikSøværnetMAN DieselFrederikshavnDTU MekanikRolls-RoyceGrontmijTORM har stillet skib og mandskab tilrådighed for måling af data til søs.APMM har stillet data til rådighed framålinger til søs for en serie af skibe.Partnerne har stillet data og informationtil rådighed for projekternePartnerne har stillet design, modeller ogknowhow til rådighed for projektetMAN Diesel har støtte flere projektermed op mod 8 millioner kronerMAN Diesel: 800 timerPartnerne har stillet design og knowhowtil rådighed for projektet. Det forventes,at der tilkommer yderligere partnere påprojektet.Partnerne har stillet propeller design ogskibsmodel til rådighed for projektetParterne har stillet knowhow ogmodeller til rådighed.Propeller Cavitation withCFDMAN DieselFORCE TechnologyUnderstanding the physics A. P. Møller – Mærskof trimFORCE TechnologyGreen Ship of the Future GSF partnere Medfinansiering af Bright Greenudstillingenog brochure.Tabel 2: Projekter og erhvervsdeltasgelseFuld egenfinansiering af størstedelen aftekniske projekter, der er udført i GSFregi.Den Maritime Fond har væretmedsponsor på en række af de størreprojekter.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT339. Udtalelser fra Advisory BoardDer er indhentet udtalelser fra Advisory Board som udtryk for erhvervsrelevansen og -interessenfor de gennemførte aktiviteter i DCMT:Mogens Schrøder Bech, Danish Maritime Authority:"Fra Søfartsstyrelsens side har vi fra starten af varmt støttet arbejdet i Dansk Center for MaritimTeknologi. Vi befinder os i en tid, der kan kendetegnes ved global konkurrence, stigendekompleksitet og større krav fra lovgivers side for at undgå uønskede hændelser. Vi skal sikre os,at Det Blå Danmark fortsat står stærkt. Her er det nødvendigt, at vi også har et forsknings- ogudviklingsmæssigt grundlag. Jeg synes, at centret har fundet en god balance mellem merekonkrete produkter og ydelser og vidensudvikling. Vi må ikke glemme, at udvikling af viden er enforudsætning for god undervisning og uddannelse af kandidater og PhD'ere. Dette er så at sigelivsnerven til fremtiden. Det er mit håb, at vi kan skabe endnu bedre rammer for forskning ogudvikling inden for Det Blå Danmark. Her er Dansk Center for Maritim Teknologi og Udviklingmed til at vise vejen."Ivan Seistrup, Maersk Line:”Vi har fulgt arbejdet i DCMT med stor interesse og er tilfreds med det arbejde og de resultater,de studerende har ydet. Det er vigtigt for den danske maritime industri at fastholde et højtkompetenceniveau blandt ingeniører, og derfor er det godt at se, at DCMT har resulteret i enbred portefølje af forsknings- og udviklingsprojekter på et højt teknisk og fagligt niveau, hvorafnogle helt sikkert vil komme industrien til gode.DCMT’s fokus på sikkerhed, miljø og effektivitet er yderst relevant for konkurrencedygtig ogmiljøvenlig rederidrift, og vi kan derfor kun støtte, at der fortsat arbejdes inden for disseområder, og at der arbejdes videre med de initiativer, der allerede er sat i søen. I detfremadrettede arbejde ser vi gerne et endnu større fokus på projektsamarbejder med industrien,og evt. endnu større fokus på energi- og miljøvenlige teknologier, som både kan anvendes pånye skibe og den eksisterende flåde. Her vil det være naturligt at gøre brug af det stærkenetværk af partnere, der er samlet i Green Ship of the Future".Thomas Knudsen, MAN Diesel:”Vi har igennem DCMT’s levetid fulgt projektet tæt, idet resultaterne er vigtige for os. Vi var frastarten overbevist om mulighederne i det samarbejde, der blev etableret mellem FORCE og DTUinden for det maritime område.DCMT har påtaget sig vigtige opgaver, som ikke vil kunne bæres alene af en enkelt virksomhed,eksempelvis Green Ship of the Future-projektet som i regi af DCMT er blevet alment kendt ioffentligheden. Her har DCMT bidraget med koordination og kommunikation både internt mellemde involverede firmaer men også i forhold til offentligheden. På den forskningsmæssige side harDCMT påtaget sig nødvendige opgaver, som ellers ikke vil blive løst. Dette arbejde har bl.a.omfattet undersøgelser af alternative fremdrivningsmaskinerier og andre muligheder for atreducere brændstofforbruget. Projekterne har bidraget til en større indsigt og medvirker aktivt tilat reducere emissioner.Den maritime branche er i krise og denne krise vil fortsætte i nogle år. Der er en bred erkendelseblandt de danske firmaer, der leverer udstyr til skibe, at til trods for krisen skal den tekniskeudviklingsindsats fortsætte på uændret niveau, idet der er en række miljømæssige udfordringer,der skal findes en løsning på. I den sammenhæng er det vigtigt, at den offentlige forskningforøges eller i det mindste fortsætter på nuværende niveau. Her er DCMT det ideelle forum”.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT34Claus Kruse (DFDS A/S):"Den rolle, som DCMT har påtaget sig, er meget vigtig. Erhvervet har behov for, at der er enkontinuert tilgang af nye, dygtige ingeniører med maritim baggrund, og samtidig har DCMT tagetvigtige emner op og fået sat gode projekter i søen. Specielt de projekter, som kan anvendes ivores bestræbelser på at operere vores skibe effektivt, har vores store interesse. F.eks.projektet vedr. forøget modstand i bølger er uhyre relevant i forbindelse med en mere effektivruteplanlægning ombord på vores skibe. Uddannelsen og forskningen i Danmark skal rettes modoperation af skibe og initial design af skibe, herunder hele logistikken omkring losning oglastning. Flere af projekterne er interessante i den sammenhæng. Selve skibsbygningen er jodesværre ikke så interessant for Danmark mere.”FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT3510. KonklusionDen nuværende finansiering af DCMT fra Den Danske Maritime Fond udløber ultimo 2012. Dettilstræbes fra DCMT’s side at skabe basis for finansiering af en forlængelse af det succesfuldesamarbejde mellem DTU og FORCE.En mulig fortsættelse af DCMT vil igen blive forankret i opgaver og udfordringer, som industrienprioriterer højt, og som vil være karakteriseret ved et højt teknologisk og kompetencemæssigtniveau.Med baggrund i de løbende tilbagemeldinger finder styregruppen, at der er et klart ønske om atfortsætte DCMT. Ledelsen vil derfor i løbet af vinteren 2012/2013 arbejde med grundlaget forfinansiering af en mulig fortsættelse af DCMT efter 1. januar 2013.Det er, som nævnt flere gange ovenfor, uomtvisteligt, at DCMT-parterne finder de første snart 8års levetid af DCMT-samarbejdet succesfuldt. Samarbejdet har været konstruktivt og produktivt.Det er omend af større vigtighed at monitere omverdenens vurdering af DCMT. Baseret på Afsnit10 ovenfor kan det konkluderes, at også målgrupper og interessenter omkring DCMT’s arbejdesynes godt tilfredse.Et skematisk billede af de opstillede mål og de ditto indfriede ses på tabellen på næste side.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT36DCMT mål ifm DMF finansieringMarkedsføring af Det Blå DanmarkStyrke rekruttering (fødekæden) –bl.a. gennem:1 Erhvervsforsker5 PhD’ereØge samspil mellem uddannelse,innovation og erhvervLevere demonstrerbare resultater påkort sigtOpnået3 messer, 21 præsentationer af DCMT’s arbejde(seminarer/konferencer), mere end 36 tekniskeartikler, en hjemmeside, to brochurer (en tredjeudgives i efteråret) og et afsluttende arrangement iSkibsteknisk Selskab/IDA (afholdes 12/11-2012).4 PhD studier er færdiggjort1 PhD studier er afleveret og afventer forsvar1 PhD studie er i gang2 Post Docs er fuldførtGennem bl.a. et aktivt Advisory Board er der opnåetet effektivt samspil mellem uddannelse (DTU),innovation (FORCE) og erhvervet.Arbejdet udført i forbindelse med projektet ”Vesselperformance control, fremdrivnings model” harbidraget væsentligt til, at FORCE Technology nuudbyder performance monitoring som en service. DetBlå Danmark har taget vel imod denne service, ogflere rederier benytter denne service.Yderligere udbydes CFD-rådgivning inden forevaluering af Fuel Saving Devices nu som en servicebaseret på arbejdet udført i projekterne Applied CFD,Fuel Saving Devices og Fuel Saving Devicescontinued.Igangsætte projekter i kategorierne:• Sikker transport• Effektive operationer• Miljørigtig driftOpnå ekstern medfinansieringEndelig bidrager resultaterne fra ”Resistance inWaves” og ”Propulsive Performance in a Seaway” tilforbedring af de services til såvel design somoperationsoptimering, som FORCE Technologyudbyder.2 projekter færdiggjort3 projekter færdiggjort, 1 igangværende6 projekter færdiggjort, 1 igangværendeIndustrien har udvist et flot engagement med mereend 8 mio kr plus egne timer og ressourcer – setabel i afsnit 9.Tabel 3: MålopfyldelseFT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT37Økonomisk er DCMT bevillingen på i alt 25.6 millioner kroner, fordelt som 13.5 millionertil DTU MEK og 12.1 millioner til FORCE Technology, blevet benyttet som det fremgår afTabel 4 og Figur 9.AktivitetBeløb (kkr)Administration og projektledelse 2600Markedsføring af Det Blå Danmark 2110Teknologisk Networking herunder opstart af GSF 904PhD Projekter 9497Post Doc Projekter 4620Andre Projekter 5711Levering af Simulator til undervisningsbrug 150I alt 25594Tabel 4: Forbrug fordelt på hovedgrupper.Figur 9: Forbrug fordelt på hovedgrupperFT 187DCMTPSS/CRS/JJJ


DCMT3811. DCMT og fremtidenRammevilkårene for det danske maritime erhverv er i 2011 ændrede i forhold til vilkårene i 2005.Fokus er i høj grad rettet mode reduktion af energiforbrug, reduktion af drivhusgasemissionen ogreduktion af forurening fra NOx, SOx og partikler.Helt konkret står det maritime erhverv over for indførelsen af EEDI, som er et krav for skibebygget efter 2013, indført af den globale organisation for skibsfart, IMO. Yderligere vil der fra2016 og frem komme nye og langt strengere krav om NOx-emissionerne (Tier III) for sejlads iemissionskontrolområder (ECA-områder). Tilsvarende indføres der regler for SOx-udledningen iECA-områderne i 2015 (reduktion til 0,1% svovlniveau i fuel eller ekvivalent reduktion v.h.a.scubber eller LNG-drift). Senest har EU besluttet, at svovlniveauet skal ned til 0,1% for hele EU,også de områder der ikke er ECA-områder. Dette betyder, at områder som store dele afMiddelhavet også skal opfylde de skrappere krav fra 2020, og dette kommer uden tvivl til ataccelerere udviklingen inden for svovlreduktion.Den maritime branche står således over for en del lovgivning, som den dels skal kunnedokumentere at overholde, dels udvikle udstyr til og dels kunne operere mest optimalt indenfor.Dette kræver skabelsen eller styrkelse af et maritimt cluster, hvor rederier, udstyrsleverandører,forskningsinstitutioner og universiteter arbejder tæt sammen om løsning af udfordringerne.DCMT har et stort ønske om at være spydspidsen inden for den forskning, der gør, at dendanske branche får størst mulig fordel af lovgivningen og derigennem står endnu stærkere i denglobale konkurrence.En del af den forskning og udvikling, der er igangsat under DCMT-projektet, adresserer allerededele af de udfordringer, branchen står overfor. Fra DCMT ser vi specielt, at der er behov for atfortsætte med et stærkt fokus på de områder, der direkte påvirker rederiernes operationelle driftog således kan understøtte det blå Danmarks fremtid. Her tænkes blandt andet på:- Optimering af performance for eksisterende skibe og dermed nedsat fuel-forbrug ogemmisions- Værktøjer til at assistere rederierne i vurdering af diverse tiltag ifht. Performanceoptimering(teknik og økonomi)- Sikker operation af store skibe med lav hastighed- Enkel og automatisk dokumentation af compliance ifht. EEDI, SEEMP med mere- Belastningsprognose-værktøjer til sikker surring af sværgods, containere med mere.De ovenstående emner favner både bredt og dybt i det Blå Danmark, og mange af disse emnerhar også stor bevågenhed i udlandet generelt.FT 187DCMTPSS/CRS/JJJ

More magazines by this user
Similar magazines