“SVÆRT VED AT HØRE? “STØj i HoVEDET ... - Høreforeningen

hoereforeningen.dk
  • No tags were found...

“SVÆRT VED AT HØRE? “STØj i HoVEDET ... - Høreforeningen

HVEM ER HØREFORENINGEN?Høreforeningen er en handicaporganisation,der varetager 800.000 danskeres interesser påhøreområdet. Denne gruppe mennesker, derbåde består af børn, unge, erhvervsaktive ogpensionister, har nedsat hørelse. Mange lideraf tinnitus, og nogle har øresygdommenmenière . Høreforeningen arbejder for og hartilbud til alle disse grupper.Centralt arbejder Høreforeningen for at forbedrelivsvilkårene for alle mennesker medlyd- og høreproblemer. På det politiske niveausker det ved at informere og påvirke beslutningstagere,så mennesker med høreprobleme rfår de samme muligheder som normalthørendefor at kommunikere og deltage i samfundet.Høreforeningen har lokalafdelinger i landetskommuner, og disse arbejder for at forbedreforholdene for hørehæmmede lokalt. En stordel af lokalafdelingernes arbejde går desudenud på at afholde arrangementer af både socialog hørefaglig karakter.HØREFORENINGEN ER FOR ALLE• Begrænser dit høretab dig på dit arbejdeeller i din fritid?• Føler du dig alene med dine høreproblemer?• Har du lyst til at mødes med ligestillede?• Vil du vide mere om, hvordan andre håndtereret liv med høreproblemer?• Vil du vide mere om dine mulighederog rettigheder?• Ønsker du større bevidsthed om din høresituation?Hvis du blot kan svare ja til et af disse spørgsmål,så er Høreforeningen noget for dig.Som medlem af Høreforeningenfår du:• Medlemsbladet HØRELSEN• Kurser og foredrag• Netværksgrupper• Erfaringsudveksling• Viden om høreområdet• Vejledning• Bisidderservice• Sociale arrangementer• Lokal kontakt“SVÆRT VED AT HØRE?“Støj i hovedet?“Anfald af svimmelhed?“Meld dig ind alleredei dag og få glæde afvores tilbud!www.hoereforeningen.dk


“Du kan forbedre dinelivsvilkår på trods afdårlig hørelse !I løbet af året holder Høreforeningen forskelligetemadage, weekendarrangementer ogkurser. Her kan du møde andre i samme livssituationsom dig, fx erhvervsaktive, unge elle rmennesker med tinnitus.“Find Høreforeningen påwww.hoereforeningen.dkog på Facebook.VEJLEDNING OG STØTTEHvis du har brug for vejledning eller støtte i enkonkret situation, er vores vejledningsteam ogfrivillige klar til at hjælpe dig.HVIS DU HØRER DÅRLIGT,TÆRER DET PÅ KRÆFTERNEDet kan være hårdt arbejde at have nedsathørels e. Indimellem oplever du måske, at dubruger så meget energi på at lytte, at der ikkeer overskud til alt det sjove, livet også byder på.Som medlem af Høreforeningen får du et bedrekendskab til det at høre dårligt, og vores medlemstilbudstyrker dine muligheder for at forbedredine livsvilkår på trods af dårlig hørelse.ERFARINGSUDVEKSLINGHøreforeningens medlemmer ved hvilke konsekvenserdårlig hørelse har, og hvilke udfordringerdet medfører, både privat, på arbejdeteller på studiet.I Høreforeningens lokalafdelinger har du mulighedfor at deltage i forskellige sociale og hørefagligearrangementer arrangeret af og formennesker med høreproblemer.I en netværksgruppe kan du møde ligestilledeog udveksle erfaringer med andre i sammelivssituation som dig selv. Netværksgruppernebliver sammensat, så alle deltagerne matchermed høreproblem, alder, interesser osv.Hos Høreforeningens vejledningsteam får duindividuel vejledning via mail eller telefon.Vejlederne kender høreområdet og kan guidedig til den hjælp, du har brug for.Alle medlemmer kan benytte vores bisidderserviceved møder med fx offentlige myndigheder,i banken eller sundhedsvæsnet. Bisidderenkan hjælpe dig med at skabe klarhed ogoverblik over din situation, så du er bedre ruste ttil at træffe de rigtige beslutninger.Døgnet rundt sidder frivillige klar ved Menière ­og tinnitus kontakttelefonen, og mange lokalafdelingerholder åbent hus med vejledningog erfaringsudveksling.HØREFORENINGEN ER OGSÅFOR BØRN OG UNGE!Høreforeningen har mange tilbud til børn ogunge: Nyhedsbreve, lokale arrangementer ogtre årlige weekendarrangementer: Landskursus for familier med høre hæmmedebørn, Teenageweekend for de 14 - 17-årige,Ungdomslejr for de 18 - 35-årige.VIDEN OG INFORMATIONSom medlem får du tilsendt bladet HØRELSEN10 gange om året. Bladet sætter fokus på forskelligeemner inden for høreområdet, omtalerarrangementer og bringer artikler med mennesker,der tackler livet med nedsat hørelse.På Høreforeningens hjemmeside kan du findeviden om hørelse, høreområdet og Høreforeningensarbejde. Der er også et debatforum,hvor du kan spørge om og debattere alt indenfor høreområdet.Find det hele på www.hoereforeningen.dk ogfølg os også på Facebook, hvor vi har gruppen”Høreforeningen”.Et andet tilbud er Høreforeningens høre guider,der holder foredrag om hørelse og høreproblemerog har personlig erfaring med området.Høreguiderne tager gerne ud på fx arbejdspladser,i foreninger eller på uddannelses steder.Vi har også ungeguider, der holder oplæg om,hvordan det er at være ung og have nedsathørelse .

More magazines by this user
Similar magazines